Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

仮想世界がつくる未来の話 / Virtual World Creates Future

仮想世界がつくる未来の話 / Virtual World Creates Future

2020/05/05(火)のCo-KonPILe #4 の発表資料
https://cokonpile.connpass.com/event/174989/

Tsubasa Yumura

May 05, 2020
Tweet

More Decks by Tsubasa Yumura

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 仮想世界がつくる未来の話
  湯村 翼 @yumu19
  国立研究開発法人 情報通信研究機構
  湯村 翼 @yumu19
  国立研究開発法人 情報通信研究機構
  Virtual World Creates Future
  Co-KoNPILe #4
  2020/05/05

  View full-size slide

 2. #cokonpile
  ࣗݾ঺հ
  • ౬ଜ ཌྷɹ@yumu19
  • ࡳຈग़਎ɺੴ઒ݝຽ
  • ࠃཱݚڀ։ൃ๏ਓ ৘ใ௨৴ݚڀػߏ ๺཮StarBEDٕज़ηϯλʔ ݚڀһ
  • ઐ໳ɿωοτϫʔΫɺϢϏΩλείϯϐϡʔςΟϯάɺώϡʔϚϯίϯϐϡʔλΠϯλϥΫγϣϯ
  etc.
  • Ӊ஦σʔλϋοΧιϯ NASA SpaceApps Challenge (COVID-19 Challenge 5/30-31)
  • NTࡳຈ ൃىਓ
  2
  Ϟϊͮ͘Γܥ
  ϙουΩϟετ
  ඼ϞϊϥδΦ

  View full-size slide

 3. #cokonpile
  NTࡳຈ2019
  3
  • 2019/12/01(೔) ϥιϥࡳຈ Πϕϯτίʔτ
  • ͜Ε͕ॳ։࠵
  • ໿30૊ͷలࣔ

  View full-size slide

 4. #cokonpile
  NTࡳຈ2019
  4

  View full-size slide

 5. #cokonpile
  NTࡳຈ2019
  5
  • NHK๺ւಓ ̙̙̌̓̑̑νϟϯωϧ (5෼൪૊)
  • ൪૊ͷಈըΞʔΧΠϒ͋Γ·͢
  • https://www.nhk.or.jp/sapporo/articles/slug-
  n5e58c775c839

  View full-size slide

 6. #cokonpile
  ࠓ೔ͷ಺༰
  • Ծ૝ੈքͬͯԿʁ
  • Ծ૝ੈքͰͷίϛϡχέʔγϣϯπʔϧ
  • Ծ૝ੈք͕෺ཧੈքʹ΋໾ཱͭ
  6

  View full-size slide

 7. #cokonpile
  Ծ૝ੈքʁ
  7
  ϚτϦοΫε (1999)
  8BSOFS#SPTDPNc5IF.BUSJYc.PWJFTΑΓ
  IUUQTXXXXBSOFSCSPTDPNNPWJFTNBUSJY
  ϨσΟɾϓϨΠϠʔ̍ (2018)
  8BSOFS#SPTDPNc3FBEZ1MBZFS0OFc.PWJFTΑΓ
  IUUQTXXXXBSOFSCSPTDPNNPWJFTSFBEZQMBZFSPOF
  ιʔυΞʔτɾΦϯϥΠϯ(2012)
  57ΞχϝʮιʔυΞʔτɾΦϯϥΠϯʯΦϑΟγϟϧαΠτΑΓ
  IUUQTXXXTXPSEBSUPOMJOFOFU

  View full-size slide

 8. #cokonpile
  xRք۾ͷཤमՊ໨Ϧετ
  • Ξχϝɾөըɾখઆ͸ڞ௨ݴޠͳͷͰศར
  8
  https://bit.ly/xr-list

  View full-size slide

 9. #cokonpile
  ΋͏গ͠਎ۙͳԾ૝ੈք
  9
  ͋ͭ·Ε Ͳ͏Ϳͭͷ৿ (2020)
  VR Chat (2014)
  cluster (2017)

  View full-size slide

 10. #cokonpile
  ҙ֎ͱੲ͔Β͋ΔԾ૝ੈք
  • MMORPGͱݺ͹ΕΔδϟϯϧͷήʔϜ΋ଟ਺
  • ֓೦తʹ͸ࠓ΋ੲ΋ͦΕ΄ͲมΘΒͳ͍
  • ٕज़ͷਐา͕Θ͔ΔɿCGͷࡉ͔͞ɾಈ͖ͷ׈Β͔͞ɾಉ࣌઀ଓ਺
  10
  ʮΞϝʔόϐάʯʹ΄͠ͷ͖͋ɺ҆ాඒࠫࢠ͕ొ৔"NFCB/FXTΑΓ
  IUUQTOFXTBNFCBKQFOUSZ
  Ξϝʔόϐά (2009)
  Second Life (2003)
  ΦϒδΣΫτ࡞੒ʹ͍ͭͯ
  ηΧϯυϥΠϑɹ4FDPOE-JGFɿʲΞΠϐϩDPNʳΑΓ
  IUUQXXXBJQJSPDPNDPOUFOUTJOEFYIUN

  View full-size slide

 11. #cokonpile
  ͋ͭ·ΕͲ͏Ϳͭͷ৿ʢ͋ͭ৿ʣ
  • ແਓౡͰ஬΍ڕΛั·͑ͨΓՖΛҭͯͨΓ͓ۚΛͨΊ
  ͯՈ΍෰΍Ո۩Λങ͏ήʔϜ
  • ΦϯϥΠϯͰϑϨϯζͷౡʹ༡ͼʹߦ͚Δ
  • ෰ͱֆΛࣗ࡞Ͱ͖Δ
  • ݁ࠗࣜɾϝΠΧʔΠϕϯτΛ։࠵ͨ͠ྫ΋
  11
  ʮ͋ͭ·ΕɹͲ͏Ϳͭͷ৿ʯͰ݁ࠗࣜΛڍ͛·ͨ͠ʛ͘ΒΒʛOPUFΑΓ
  IUUQTOPUFDPNLSGBUPTOOFB
  झຯ5&$)ࡇ

  View full-size slide

 12. #cokonpile
  cluster
  • όʔνϟϧSNSɾόʔνϟϧΠϕϯτۭؒ
  • https://cluster.mu
  • ϓϨθϯςʔγϣϯܗࣜͷΠϕϯτ͕։࠵Մೳ
  • ৗ࣌Φʔϓϯͷʮϫʔϧυʯ͕3݄ެ։
  • Windows, Mac, εϚϗ (iPhone / Android), VRσόΠε(oculus / VIVE) ʹରԠ
  • ແྉʢҰ෦༗ྉΠϕϯτ͋Γʣ
  • ϦΞΫγϣϯ͕Մೳ
  12

  View full-size slide

 13. #cokonpile
  cluster | όʔνϟϧϜαϏల
  • ෢ଂ໺ඒज़େֶͷ࡞඼ల
  • 2020/04/20ʙ30։࠵ʢ࣮͸·ͩ։͍ͯΔʣ
  • ֆըɾࣸਅɾσβΠϯͳͲͷ੩ࢭըίϯςϯπ͕த৺
  • ಈը΋͋Γ
  13

  View full-size slide

 14. #cokonpile
  cluster | ϫʔϧυ੍࡞
  • UnityͰ੍࡞Մೳ (Unity༻cluster SDK͕഑෍)
  • Unity͕ී௨ʹ࢖͑Ε͹؆୯ʹ࡞ΕΔ
  14

  View full-size slide

 15. #cokonpile
  cluster | ϫʔϧυ੍࡞
  • THETA(360°Χϝϥ)ͷશఱٿը૾ΛషΓ෇͚Δͱ࣮ࡍͷ
  ۭؒΛखܰʹ࠶ݱͰ͖Δ
  15

  View full-size slide

 16. #cokonpile
  cluster | ϫʔϧυ੍࡞
  • ΞΠςϜઃஔɾอ࣋΋Մೳ
  16

  View full-size slide

 17. #cokonpile
  cluster | Ξόλʔࣗ࡞
  • blender౳ͷϞσϦϯάιϑτͰθϩ͔Βࣗ࡞͢Δํ๏
  • ࣸਅ͔Β3DϞσϧΛੜ੒͢Δํ๏
  • ࠷ۙݚڀ͕ΊͬͪΌਐΜͰΔɺPIFu͍͢͝ʂ
  • @DMiyamo3 ͞Μͷࢿྉ͕ͱͯ΋Θ͔Γ΍͍͢
  • https://docs.google.com/presentation/d/1RUsZVLidcDNzVoK-
  y8wQG7oNiqjhm-cHcKWMlx23JRI/edit#slide=id.p
  17

  View full-size slide

 18. #cokonpile
  cluster | Ξόλʔࣗ࡞
  • ※ 3DϞσϧपΓʹ͸͍ΖΜͳπʔϧ͕͋Δ
  • ※ 3DϞσϧʹ͸͍ΖΜͳϑΥʔϚοτ͕͋Δ
  • PIFuͷϞσϧ͔ΒclusterͷΞόλʔ(VRMܗࣜ)Λ࡞Δ৔߹ͷྫ
  • Meshlab
  • PIFuͰ࡞ͬͨ3DϞσϧ(.obj)Λplyܗࣜʹม׵
  • Blender
  • ৭ͷඳըํ๏Λ௖఺Χϥʔ͔ΒςΫενϟʹม׵
  • ϙϦΰϯ਺࡟ݮ (cluster͸ϙϦΰϯ਺্ݶ32,000)
  • ϘʔϯͷຒΊࠐΈ
  • Unity
  • UniVRMͰVRMܗࣜϞσϧੜ੒
  18

  View full-size slide

 19. Ծ૝ۭ͕ؒ෺ཧੈքʹ΋໾ཱͭʁ

  View full-size slide

 20. #cokonpile
  ෺ཧੈքͰͷγεςϜ։ൃ͸େม
  • ྫɿUberͷࣗಈӡసऀͷ૸ߦςετͷͨΊͷڊେίʔε
  20
  Our Road to Self-Driving Vehicles | Uber ATG
  https://www.youtube.com/watch?v=27OuOCeZmwI

  View full-size slide

 21. #cokonpile
  Learning in Simulation
  • Ծ૝ۭؒ(3DCG)ΛϩϘοτ౳ͷػցֶशσʔλͱͯ͠
  ׆༻
  21
  Savva et al.(2019), Habitat: A platform for embodied AI research ΑΓ

  View full-size slide

 22. #cokonpile
  AirSim (Microsoft Research)
  • ࣗಈӡసंɾυϩʔϯͷػցֶशͷͨΊͷγϛϡϨʔλ
  • Unreal Engine4
  22
  Shah et al., AirSim: High-Fidelity Visual and Physical Simulation for Autonomous Vehicles (FSR 2017)

  View full-size slide

 23. #cokonpile
  The SYNTHIA Dataset
  • CVPR2016
  • ඃҾ༻਺ 691 (2020/04/15, Google Scholarௐ΂)
  • Ծ૝ͷ֗ΛUnity(3DCG)Ͱߏங
  • ࡱӨͨ͠RGBը૾+ਂ౓+ηάϝϯςʔγϣϯΞϊςʔ
  γϣϯΛσʔληοτͱͯ͠ެ։
  • 13,000ϑϨʔϜ(ϥϯμϜ)+4×50,000ϑϨʔϜ(γʔέϯ
  γϟϧ)
  23

  View full-size slide

 24. #cokonpile
  γϛϡϨʔγϣϯԾઆ
  • ʮ͜ͷੈք͸͢΂ͯγϛϡϨʔγϣϯͳͷͰ͸ͳ͍
  ͔ʁʯͱ͢ΔԾઆ
  • ࢠڙͷࠒʹʢେਓʹͳͬͯ΋ʁʣҰ౓͸ߟ͑Δ͜ͱ
  • Պֶऀɾ఩ֶऀ͕ͨͪٞ࿦͍ͯ͠Δ
  • Ծ૝ۭؒͰͷίϛϡχέʔγϣϯ͕೔ৗʹͳͬͨΒ
  ʮ૬ख͸botͰ͸ʯͱ͍͏ٙ೦͸১͑Δͷ͔ʁ
  24

  View full-size slide

 25. #cokonpile
  ·ͱΊ
  25
  • Ծ૝ੈքΛ࢖ͬͨίϛϡχέʔγϣϯπʔϧ΋গͣͭ͠ਐԽ͍ͯ͠Δ
  • ແྉͰ࢖͑ΔαʔϏε͕ଟ͍ͷͰ৮ͬͯΈΑ͏
  • Ծ૝ੈքɾγϛϡϨʔγϣϯ͕γεςϜ։ൃʹ໾ཱͭʂʢ͔΋ʣ
  ࣭໰ɺײ૝ɺίϝϯτͳͲ͋Ε͹Twitterʹͯड͚෇͚·͢
  @yumu19

  View full-size slide