Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

NT札幌2020 in cluster 開催報告 #XRMTG / NT Sapporo 2020 in cluster

NT札幌2020 in cluster 開催報告 #XRMTG / NT Sapporo 2020 in cluster

2021/01/20(水)に開催されたXRミーティングでの発表資料
https://connpass.com/event/200835/

Tsubasa Yumura

January 20, 2021
Tweet

More Decks by Tsubasa Yumura

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 湯村 翼 @yumu19
  NT札幌実行委員会
  NT札幌2020 in Cluster
  開催報告
  Design Materials by はーたん
  XRミーティング 2021/01/20
  #XRMTG

  View full-size slide

 2. NT札幌
  2020
  ࣗݾ঺հ
  • ౬ଜ ཌྷ / @yumu19
  • ࠃཱݚڀ։ൃ๏ਓ ৘ใ௨৴ݚڀػߏ ݚڀһ
  • ઐ໳ɿϢϏΩλείϯϐϡʔςΟϯά etc.
  • ੴ઒ݝࡏॅɺࡳຈग़਎
  Ϟϊͮ͘Γܥ
  ϙουΩϟετ
  ඼ϞϊϥδΦ
  https://shinamonoradio.github.io/
  Ӊ஦σʔλΛ࢖ͬͨ
  ϋοΧιϯ
  NASA SpaceApps
  ৄ͘͠͸5XJUUFSͱ͔Έͯʂ

  View full-size slide

 3. NT札幌
  2020
  • ΋ͷͮ͘ΓలࣔΠϕϯτ
  • NTۚ୔ɺNT໊ݹ԰ɺNTژ౎ɺNTՃլɺNT޿ౡɺNT۽ຊͳͲ͕։࠵
  ̣̩ͱ͸

  View full-size slide

 4. NT札幌
  2020
  • Nico-TECH:ͷུ
  • Nanka-Tsukuttemitaͷུͱ͢ΔNT΋(NTۚ୔ɺNTՃլ)
  • χίχίಈըͷٕज़ܥಈըʹ͚ͭΒΕͨλάʮχίχίٕज़෦ʯʹϧʔπ
  • 2008೥ χίχίٕज़෦ؔ੢ษڧձ (nico-Tech: Takatsuki Meeting / NTM) Λ։࠵
  • YϞʔυP͕ಉਓࢽʮNTΠϕϯτ10೥࢙ʯΛ࡞੒
  • BOOTHͰൢച(¥1,000)
  • https://ymodep.booth.pm/items/1914526
  ̣̩ͱ͸

  View full-size slide

 5. NT札幌
  2020
  • 2019/12/01(೔) ϥιϥࡳຈ Πϕϯτίʔτ
  • ͜Ε͕ॳ։࠵
  • ໿30૊ͷలࣔ
  NTࡳຈ2019

  View full-size slide

 6. NT札幌
  2020
  NTࡳຈ2019

  View full-size slide

 7. NT札幌
  2020
  • NHK๺ւಓ ̙̙̌̓̑̑νϟϯωϧ (5෼൪૊)
  • ൪૊ͷಈըΞʔΧΠϒ͋Γ·͢
  • https://www.nhk.or.jp/sapporo/articles/slug-n5e58c775c839
  NTࡳຈ2019

  View full-size slide

 8. NT札幌
  2020
  • γϣοϐϯάϞʔϧ։࠵
  • ϙελʔ΍Webͷ͓஌ΒͤΛݟͯདྷΔ
  • Πϕϯτͷ͜ͱΛ஌Βͣʹͨ·ͨ·དྷͨ
  • ೔༵೔ͳͷͰՈ଒࿈Εଟ਺
  • ͜Ͳ΋͕ڵຯΛ͖͔͚࣋ͭͬʹͳͬͨͷͰ͸ʁ
  • ΋ͪΖΜେਓ΋ʂ
  NTࡳຈ2019

  View full-size slide

 9. NT札幌
  2020
  • ΋ͱ΋ͱ11ʙ12݄։࠵Λ༧ఆ
  • Ն͔Β४උ։࢝
  • SIAF(ࡳຈࠃࡍܳज़ࡇ) தࢭͷ͓஌Βͤˏ07/22
  • ↑Λड͚ͯΦϯϥΠϯΠϕϯτʹ֬ఆ
  NTࡳຈ2020

  View full-size slide

 10. NT札幌
  2020
  • లࣔձΛͲ͏΍ͬͯΦϯϥΠϯʹʁ
  • ׂΓ੾ͬͯϓϨθϯςʔγϣϯܗࣜͰ࣮ࢪ
  • ύωϧηογϣϯ + LT + ήεττʔΫ
  • NTʮࡳຈʯʁʁ
  • ύωϧηογϣϯͰࡳຈͰ׆ಈ͞Ε͍ͯΔํʑʹ͓࿩͍ͨͩ͘͠
  • ࢲ͕࢖͍׳ΕͯΔclusterͰ։࠵
  NTࡳຈ2020 اը

  View full-size slide

 11. NT札幌
  2020
  • 01 ͬͯ͞ʙ(͍ͨͪΐʙ) @s_haya_0820 WebARεςοΧʔΛ࡞ͬͯΈͨ࿩
  • 02 Ұ੉୎໵ @tichise όʔνϟϧలࣔձ৔Λ࡞ͬͯΈͨ
  • 03 necobit @necobitter τΠϨͰ׻੠Λཋͼ͍ͨ
  • 04 ΧαωλϦ΢Ϝ @kasanetarium ݟ͑ͳ͍ࢳͰ݁͹Εͨࢳి࿩ʮϛΤφΠτσϯϫʯͱ͸
  • 05 ͳ͕ΈͶ @KzoNag حົͳഅं - toioͰ࡞ΔϦΞϧͱόʔνϟϧͷׯব -
  • 06 ాதཅհ @yosuke__ ΠϯυͷࣗՈৢ଄ࣄ৘
  • 07 ϛΫϛϯP @ksasao ͨ͘͞Μ੗Έ͔ͭͤΔ࿩
  • 08 Իָݚڀॴ @Tetsuji_Katsuda ෩ླָثͷ੍࡞
  • 09 ࢁ஍௚জ @diberidarshi εϚʔτ΢ΥονΛεϚʔτάϥεʹͰ͖Δʮϗϩελʔʯͷ঺հ
  • 10 tomorrow56 @tomorrow56 100ԁΨδΣοτ෼ղͷָ͠Έ
  • 11 ৽ཬ ༞ڭ @hirotakaster ޫΔϘʔϧ
  • 12 ਫམ େ @_mizumasa zoomͰإϗοέʔͭͬͯ͘Έͨ
  ͳΜ͔ͭͬͯ͘ΈͨLT

  View full-size slide

 12. NT札幌
  2020
  cluster

  View full-size slide

 13. NT札幌
  2020
  • ։࠵΋ࢀՃ΋ແྉʂ
  • WindowsɺMacɺiOSɺAndroidʹରԠ
  • VRػث(HMD)ʹ΋ରԠɿOculus RiftɺOculus Rift SɺHTC VIVEɺHTC VIVE Pro
  • ಈ͖ճΕΔͷͰ຅ೖײ͕େ͖͍
  • ௌߨऀ͕ϦΞΫγϣϯՄೳ
  • ϫʔϧυ͸બ୒͢Δ͚ͩͰ࢖༻Մ
  • UnityͰࣗ࡞΋Մೳ
  cluster

  View full-size slide

 14. NT札幌
  2020
  • ͍·ͩʹτϥϒϧ͕(ଞͷπʔϧͱൺ΂ͯ)ଟ͍
  • Ի੠ɺωοτϫʔΫ
  • εΫϦʔϯ౤Ө͕PDFɺಈըɺը૾ͷΈʢը໘ڞ༗ෆՄʣ
  • ॳΊͯ࢖͏ਓ΋ଟ͍
  • Ϧϋʔαϧඞਢʂ
  • Ϧϋʔαϧશ6ճ࣮ࢪ
  • ύωϧ5໊ɺLT12໊
  cluster஫ҙ఺

  View full-size slide

 15. NT札幌
  2020
  • ΋ͷͮ͘ΓలࣔΠϕϯτNTࡳຈΛΦϯϥΠϯͰ΍ͬͯΈ·ͨ͠
  • YouTubeʹΞʔΧΠϒ͕࢒ͬͯΔͷͰͥͻ؍ͯΈ͍ͯͩ͘͞
  • ʮNTࡳຈ2020ʯͰݕࡧʂ
  • clusterΠϕϯτ؆୯ʹ࣮ࢪͰ͖ΔͷͰɺҰ౓ࢼ͠ʹ΍ͬͯΈΔͷΛΦεεϝ
  ͠·͢
  ·ͱΊ

  View full-size slide