Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

社会人博士のススメ

Tsubasa Yumura
September 26, 2020

 社会人博士のススメ

2020/09/26(土)に開催された第53回情報科学若手の会の発表資料

Tsubasa Yumura

September 26, 2020
Tweet

More Decks by Tsubasa Yumura

Other Decks in Research

Transcript

 1. 湯村 翼
  国立研究開発法人情報通信研究機構
  @yumu19
  社会人博士の(非)ススメ
  第53回 情報科学若手の会
  • ੴ઒ݝࡏॅͷ৘ใՊֶݚڀऀ (NICT ๺཮StarBEDٕज़ηϯλʔ)
  • ࡢ೥ɺಇ͖ͳ͕Β9೥͔͚ͯത࢜߸Λऔಘ͠·ͨ͠
  • ๺཮ઌ୺Պֶٕज़େֶӃେֶ ത࢜(৘ใՊֶ)
  • ࡏֶ6೥+ٳֶ1೥+୯Ґऔಘୀֶޙ2೥
  • ࡏֶதͷ৬ྺɿ౦ࣳˠKoozyt→ϑϦʔϥϯε→NICT
  Ͱൢചத (¥500)
  ୭ʁ

  View full-size slide

 2. ۈΊਓ͕ത࢜՝ఔਐֶʹ໎ͬͨ࣌ͷϑϩʔνϟʔτ
  2
  ݚڀ࣌ؒΛ
  ֬อͰ͖Δʁ
  ୀ৬Dਐ
  ࢓ࣄࣙΊͯੜ׆
  අͷ͋ͯ͸͋Δʁ
  ಇ͖ͳ͕Β
  ࣾձਓത࢜
  స৬͢Δ͔
  ஷۚஷΊΑ͏
  ຊ౰ʹത࢜߸
  ඞཁʁ
  ത࢜߸ΛऔΒͳ͍
  ͦΕ΋·ͨਓੜ
  YES
  YES
  YES
  NO
  NO
  NO
  ελʔτʂ

  View full-size slide

 3. ࣾձਓത࢜ͷඇεεϝ
  • ΩϟϦΞύε͕ଟ༷ʹͳΔͷ͸׻ܴ͕ͩɾɾɾ
  • ࣾձਓͱେֶӃੜͷΠΠτίυϦʁѱ͍ͱ͜औΓͰ͸ʁ
  • ҆қͳਪ঑ʹ͸ܯ৊Λ໐Β͍ͨ͠ (ࣗռΛࠐΊͯ)
  • େ͖ͳ࣌ؒͱେ͖ͳ͓͕͔͔ۚΔ
  • ษڧ͍ͨ͠ʁ
  • ത࢜՝ఔ͸ຊདྷษڧ͢Δͱ͜ΖͰ͸ͳ͘ݚڀ͢Δͱ͜Ζ
  • ษڧ͢ΔͳΒɺۙ೥MOOCs͕ॆ࣮͍ͯ͠Δ
  • म࢜ͳͲͷֶҐ͕त༩͞ΕΔίʔε΋
  • ݚڀ͍ͨ͠ʁ
  • େֶӃʹߦ͔ͳͯ͘΋ݚڀͰ͖Δ
  • ৘ใՊֶ෼໺͸(ςʔϚʹΑΔ͕)ϥοϓτοϓ1୆ͰݚڀͰ͖Δ
  • ֶձɾ࿦จ͸ॴଐ͕ͳͯ͘΋୭Ͱ΋౤ߘɾൃදͰ͖Δ
  3

  View full-size slide

 4. ࣾձਓത࢜
  • ͱʹ͔͕࣌ؒ͘ͳ͍
  • ࣌ؒΛ֬อͰ͖Δ͔ʁ
  • ෺ཧతʹ࣌ؒΛ֬อͯ͠΋ɺ΍Δؾ͕
  ग़ͳ͍ͱ͖΋͋Δ
  • ͍ͭݚڀ͢Δʁ
  • ேʁ
  • ໷ʁ
  • ౔೔ʁ
  • Ͳͷ͘Β͍͕࣌ؒඞཁʁ
  • ത࢜߸ͷཁ݅ຬͨ͢·Ͱ
  • ݚڀΛδϟʔφϧʹ࢓্͛ΔͷʹͲͷ
  ͘Β͍͔͔࣌ؒΔʁ
  4
  https://twitter.com/T_SONOYAMA/status/690071697966419968

  View full-size slide

 5. ࣾձਓത࢜Λ্ख͘ਐΊΔͨΊͷ޻෉
  • ʮݚڀͷ༏ઌॱҐʯΛ࢓ࣄͱಉఔ౓·Ͱ্͛Δ
  • ϞνϕʔγϣϯΛճ෮͢Δํ๏ΛγεςϜԽ͢Δ
  • ݚڀࣨθϛʹग़Δ
  • ݚڀձʹग़Δ
  • ࠃࡍձٞͷߨԋಈըΛݟΔ
  • ݚڀ͠΍͍͢৬৔ΛબͿ
  • ݚڀॴͷ΄͏͕पғͷཧղΛಘ΍͍͢
  • ৘ใܥͷࣾձਓത࢜͸NTTܥྻͷݚڀॴ͕ѹ౗తʹଟ͍
  • ϠϑʔɺZOZOςΫϊϩδʔζͳͲͰखް͍ࢧԉ੍౓΋
  • ݚڀҎ֎ͷෆ֬ఆཁૉΛݮΒ͢
  • ࡏֶதʹԿ౓΋స৬͢Δͷ͸Φεεϝ͠·ͤΜɾɾɾ
  5

  View full-size slide

 6. ୀ৬Dਐͱ͍͏બ୒ࢶ
  • ࢓ࣄΛࣙΊͯത࢜՝ఔʹઐ೦͢Δಓ΋͋Δ
  • ੜ׆අ͸ʁ
  • ஷۚ
  • ֶৼDC
  • ঑ֶۚ (څ෇ܕɾି෇ܕ)
  • ࣮Ո
  • ϝϦοτ
  • ݚڀ࣌ؒͷ֬อ
  • ࡏֶظؒͷ୹ॖ
  • ωλͷ઱౓͕ॏཁͳςʔϚͰ͸ࢮ׆໰୊ʹͳΓ͏Δ
  • (ऩೖݯʹΑͬͯ͸)ݚڀ͓͕ͯۚ͠΋Β͑Δ
  • σϝϦοτ
  • (Ұൠతʹ)ੜ׆අʹ༨༟͕ͳ͘ͳΔ
  • मྃޙʹ࠶౓ब׆
  6

  View full-size slide

 7. ֶ෦ɾम࢜ʹ޲͚ͯ
  • Dਐ͢Δ΂͖ʁ
  • ੜ׆අͷ໰୊͕ΫϦΞͰ͖ΔͳΒਐֶ͢Ε͹͍͍
  • ͦ͏͡Όͳ͚Ε͹Ұ౓ಇ͍͓ͯۚஷΊ͔ͯΒ·ͨߟ͑Ε
  ͹͍͍ͱࢥ͏
  • ੜ׆අͷ໰୊ΛΫϦΞ͢Δํ๏
  • ֶৼDC
  • ւ֎Ph.Dίʔε (څྉ΋Β͑Δ͕ڱ͖໳)
  • Ӄੜޏ༻੍౓ (࢈૯ݚɺཧݚɺ໌࣏େɺ౦ژిػେͳͲ)
  • ݚڀઐ೦ࣾձਓυΫλʔ੍౓(ZOZOςΫϊϩδʔζ)
  7

  View full-size slide

 8. ത࢜߸ͱ͸
  • ͍ΖΜͳߟ͑ͷਓ͕͍ͯɺສਓʹ౰ͯ͸·ΔΑ͏ͳ౷Ұతͳఆٛ
  ͸Ͱ͖ͳ͍
  • ࣗ෼ͳΓͷത࢜߸ͷҙຯΛݟ͚ͭΔ͜ͱ͕ͦ͜ɺത࢜՝ఔΛमྃ
  ͯ͠ത࢜߸Λऔಘ͢ΔҙຯͳͷͰ͸
  • ࢲͷఆٛ
  • ʮ͋ΔςʔϚʹ͍ͭͯ௕͍࣌ؒΛ͔͚ͯਂ͘ߟ͑ͨ͜ͱͷূʯ
  • ͦͷਓͷ༏ल͞Λূࠨ͢Δ΋ͷͰ͸ͳ͍
  • ϝϦοτ
  • Ϗβ
  • ब৬
  8
  Photo by Imatoa, CC BY-SA 3.0

  View full-size slide

 9. ·ͱΊ
  • ೰Ή ← ܾஅͰ͖ͳ͍ ← ৘ใ͕଍Γͳ͍
  • औΓ͏Δߦಈ͸2ͭ
  • ৘ใΛ૿΍͢
  • ܾஅ͢Δ
  • ࣗ෼ͷਓੜͳͷͰࣗ෼ͰܾΊΑ͏
  9

  View full-size slide

 10. ࢀߟ
  • ಇ͖ͳ͕Β9೥͔͚ͯത࢜߸Λऔಘ͠·ͨ͠ - yumulog
  • https://yumulog.hatenablog.com/entry/2020/01/03/212559
  • ࣾձਓത࢜ʹؔ͢ΔهࣄҰཡ - yumulog
  • https://yumulog.hatenablog.com/archive/category/ࣾձਓത࢜
  • ࣾձਓֶੜ Advent Calendar 2019
  • https://adventar.org/calendars/4496
  • ࣾձਓֶੜʹؔ͢ΔαΠτ·ͱΊ - yumulog
  • https://yumulog.hatenablog.com/entry/
  20120205/1328442737
  10

  View full-size slide