Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

社会人博士のススメ

Tsubasa Yumura
September 26, 2020

 社会人博士のススメ

2020/09/26(土)に開催された第53回情報科学若手の会の発表資料

Tsubasa Yumura

September 26, 2020
Tweet

More Decks by Tsubasa Yumura

Other Decks in Research

Transcript

 1. 湯村 翼 国立研究開発法人情報通信研究機構 @yumu19 社会人博士の(非)ススメ 第53回 情報科学若手の会 • ੴ઒ݝࡏॅͷ৘ใՊֶݚڀऀ (NICT

  ๺཮StarBEDٕज़ηϯλʔ) • ࡢ೥ɺಇ͖ͳ͕Β9೥͔͚ͯത࢜߸Λऔಘ͠·ͨ͠ • ๺཮ઌ୺Պֶٕज़େֶӃେֶ ത࢜(৘ใՊֶ) • ࡏֶ6೥+ٳֶ1೥+୯Ґऔಘୀֶޙ2೥ • ࡏֶதͷ৬ྺɿ౦ࣳˠKoozyt→ϑϦʔϥϯε→NICT Ͱൢചத (¥500) ୭ʁ
 2. ࣾձਓത࢜ͷඇεεϝ • ΩϟϦΞύε͕ଟ༷ʹͳΔͷ͸׻ܴ͕ͩɾɾɾ • ࣾձਓͱେֶӃੜͷΠΠτίυϦʁѱ͍ͱ͜औΓͰ͸ʁ • ҆қͳਪ঑ʹ͸ܯ৊Λ໐Β͍ͨ͠ (ࣗռΛࠐΊͯ) • େ͖ͳ࣌ؒͱେ͖ͳ͓͕͔͔ۚΔ

  • ษڧ͍ͨ͠ʁ • ത࢜՝ఔ͸ຊདྷษڧ͢Δͱ͜ΖͰ͸ͳ͘ݚڀ͢Δͱ͜Ζ • ษڧ͢ΔͳΒɺۙ೥MOOCs͕ॆ࣮͍ͯ͠Δ • म࢜ͳͲͷֶҐ͕त༩͞ΕΔίʔε΋ • ݚڀ͍ͨ͠ʁ • େֶӃʹߦ͔ͳͯ͘΋ݚڀͰ͖Δ • ৘ใՊֶ෼໺͸(ςʔϚʹΑΔ͕)ϥοϓτοϓ1୆ͰݚڀͰ͖Δ • ֶձɾ࿦จ͸ॴଐ͕ͳͯ͘΋୭Ͱ΋౤ߘɾൃදͰ͖Δ 3
 3. ࣾձਓത࢜ • ͱʹ͔͕࣌ؒ͘ͳ͍ • ࣌ؒΛ֬อͰ͖Δ͔ʁ • ෺ཧతʹ࣌ؒΛ֬อͯ͠΋ɺ΍Δؾ͕ ग़ͳ͍ͱ͖΋͋Δ • ͍ͭݚڀ͢Δʁ

  • ேʁ • ໷ʁ • ౔೔ʁ • Ͳͷ͘Β͍͕࣌ؒඞཁʁ • ത࢜߸ͷཁ݅ຬͨ͢·Ͱ • ݚڀΛδϟʔφϧʹ࢓্͛ΔͷʹͲͷ ͘Β͍͔͔࣌ؒΔʁ 4 https://twitter.com/T_SONOYAMA/status/690071697966419968
 4. ࣾձਓത࢜Λ্ख͘ਐΊΔͨΊͷ޻෉ • ʮݚڀͷ༏ઌॱҐʯΛ࢓ࣄͱಉఔ౓·Ͱ্͛Δ • ϞνϕʔγϣϯΛճ෮͢Δํ๏ΛγεςϜԽ͢Δ • ݚڀࣨθϛʹग़Δ • ݚڀձʹग़Δ •

  ࠃࡍձٞͷߨԋಈըΛݟΔ • ݚڀ͠΍͍͢৬৔ΛબͿ • ݚڀॴͷ΄͏͕पғͷཧղΛಘ΍͍͢ • ৘ใܥͷࣾձਓത࢜͸NTTܥྻͷݚڀॴ͕ѹ౗తʹଟ͍ • ϠϑʔɺZOZOςΫϊϩδʔζͳͲͰखް͍ࢧԉ੍౓΋ • ݚڀҎ֎ͷෆ֬ఆཁૉΛݮΒ͢ • ࡏֶதʹԿ౓΋స৬͢Δͷ͸Φεεϝ͠·ͤΜɾɾɾ 5
 5. ୀ৬Dਐͱ͍͏બ୒ࢶ • ࢓ࣄΛࣙΊͯത࢜՝ఔʹઐ೦͢Δಓ΋͋Δ • ੜ׆අ͸ʁ • ஷۚ • ֶৼDC •

  ঑ֶۚ (څ෇ܕɾି෇ܕ) • ࣮Ո • ϝϦοτ • ݚڀ࣌ؒͷ֬อ • ࡏֶظؒͷ୹ॖ • ωλͷ઱౓͕ॏཁͳςʔϚͰ͸ࢮ׆໰୊ʹͳΓ͏Δ • (ऩೖݯʹΑͬͯ͸)ݚڀ͓͕ͯۚ͠΋Β͑Δ • σϝϦοτ • (Ұൠతʹ)ੜ׆අʹ༨༟͕ͳ͘ͳΔ • मྃޙʹ࠶౓ब׆ 6
 6. ֶ෦ɾम࢜ʹ޲͚ͯ • Dਐ͢Δ΂͖ʁ • ੜ׆අͷ໰୊͕ΫϦΞͰ͖ΔͳΒਐֶ͢Ε͹͍͍ • ͦ͏͡Όͳ͚Ε͹Ұ౓ಇ͍͓ͯۚஷΊ͔ͯΒ·ͨߟ͑Ε ͹͍͍ͱࢥ͏ • ੜ׆අͷ໰୊ΛΫϦΞ͢Δํ๏

  • ֶৼDC • ւ֎Ph.Dίʔε (څྉ΋Β͑Δ͕ڱ͖໳) • Ӄੜޏ༻੍౓ (࢈૯ݚɺཧݚɺ໌࣏େɺ౦ژిػେͳͲ) • ݚڀઐ೦ࣾձਓυΫλʔ੍౓(ZOZOςΫϊϩδʔζ) 7
 7. ത࢜߸ͱ͸ • ͍ΖΜͳߟ͑ͷਓ͕͍ͯɺສਓʹ౰ͯ͸·ΔΑ͏ͳ౷Ұతͳఆٛ ͸Ͱ͖ͳ͍ • ࣗ෼ͳΓͷത࢜߸ͷҙຯΛݟ͚ͭΔ͜ͱ͕ͦ͜ɺത࢜՝ఔΛमྃ ͯ͠ത࢜߸Λऔಘ͢ΔҙຯͳͷͰ͸ • ࢲͷఆٛ •

  ʮ͋ΔςʔϚʹ͍ͭͯ௕͍࣌ؒΛ͔͚ͯਂ͘ߟ͑ͨ͜ͱͷূʯ • ͦͷਓͷ༏ल͞Λূࠨ͢Δ΋ͷͰ͸ͳ͍ • ϝϦοτ • Ϗβ • ब৬ 8 Photo by Imatoa, CC BY-SA 3.0
 8. ·ͱΊ • ೰Ή ← ܾஅͰ͖ͳ͍ ← ৘ใ͕଍Γͳ͍ • औΓ͏Δߦಈ͸2ͭ •

  ৘ใΛ૿΍͢ • ܾஅ͢Δ • ࣗ෼ͷਓੜͳͷͰࣗ෼ͰܾΊΑ͏ 9
 9. ࢀߟ • ಇ͖ͳ͕Β9೥͔͚ͯത࢜߸Λऔಘ͠·ͨ͠ - yumulog • https://yumulog.hatenablog.com/entry/2020/01/03/212559 • ࣾձਓത࢜ʹؔ͢ΔهࣄҰཡ -

  yumulog • https://yumulog.hatenablog.com/archive/category/ࣾձਓത࢜ • ࣾձਓֶੜ Advent Calendar 2019 • https://adventar.org/calendars/4496 • ࣾձਓֶੜʹؔ͢ΔαΠτ·ͱΊ - yumulog • https://yumulog.hatenablog.com/entry/ 20120205/1328442737 10