$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Quick/Nimbleをより快適に使うために/quick-nimble-more-useful

 Quick/Nimbleをより快適に使うために/quick-nimble-more-useful

iOS Test Night #6 での発表。
https://testnight.connpass.com/event/69396/

Yusuke Hosonuma

December 05, 2017
Tweet

More Decks by Yusuke Hosonuma

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  iOS Test Night #6 1प೥
  2017/12/05 (Tue)

  ࡉপ ༞հ@DeNA
  2VJDL/JNCMFΛ
  ΑΓշదʹ࢖͏ͨΊʹ
  1

  View Slide

 2. ˙:VTVLF)PTPOVNBʢ!UPCJʣ
  • ॴଐ
  ⁃ %F/"ɹ48&5άϧʔϓɹςετج൫νʔϜ
  • 'BWPSJUF

  • ۙگ
  ⁃ J04%$Ͱ-5ʢ#MVFQJMMʣ
  ⁃ ԶίϯWPMʢςετۦಈ։ൃʣ
  ⁃ ,PUMJO͸͡Ί·ͨ͠
  ⁃ ,PUMJO͔Θ͍͍Αʂʢ4XJGU͸ʁʣ
  ࣗݾ঺հ
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  2

  View Slide

 3. ࠓ೔ɺ࿩͢͜ͱ
  3
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide

 4. 2VJDL/JNCMF
  ΛΑΓշదʹ࢖͍͍ͨ
  4
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  ϥΠϒίʔσΟϯάΛަ͑ͳ͕Β

  View Slide

 5. ΞδΣϯμ
  5
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  • 2VJDL/JNCMFͱ͸ʁ
  • ೖ໳
  • ՝୊
  • ղܾํ๏ͷ໛ࡧ
  • ϥΠϒίʔσΟϯά
  • ·ͱΊ

  View Slide

 6. 2VJDLͱ͸
  6
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide

 7. Quickͱ͸ʁ
  7
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  • 4XJGU੡ͷςεςΟϯά'8
  • #%%ʢ#FIBWJPS%SJWFO%FWFMPQNFOUʣ
  • 5%%͔Β೿ੜ
  • ৼΔ෣͍ʹண໨ͯ͠ςετΛॻ͜͏
  • 34QFDͳͲʹΠϯεύΠΞ
  • ςετΛߏ଄Խͯ͠هड़Ͱ͖Δ

  View Slide

 8. ςετͷߏ଄Խʁ
  8
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide

 9. ςετͷߏ଄Խʁ
  9
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  ςετ֓ཁʢEFTDSJCFʣ
  ςετ৚݅ʢDPOUFYUʣ
  ظ଴݁ՌʢJUʣ
  "1*ʢ%4-ʣʹΑͬͯ
  ߏ଄ԽΛڧ੍Ͱ͖Δ

  View Slide

 10. /JNCMFͱ͸
  10
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide

 11. Nimbleͱ͸ʁ
  11
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  • 2VJDLͱҰॹʹ࢖ΘΕΔ.BUDIFS'8
  • "TTFSUJPOϥΠϒϥϦ
  • ࣗવͳӳจͷΑ͏ͳ"1*
  • ࣦഊ࣌ͷΤϥʔϝοηʔδ΋෼͔Γ΍͍͢

  View Slide

 12. .BUDIFSʁ
  12
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide

 13. Matcherʁ
  13
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  expect(array).toNot(contain(3))
  &YQFDUBSSBZUPOPUDPOUBJO
  ؚ͕·Εͳ͍͜ͱΛظ଴͕ͨ͠ɺ݁Ռ͸< >
  ҙਤ͕ಡΈ΍͍͢ςετίʔυ
  ࣦഊ࣌ͷΤϥʔϝοηʔδ΋෼͔Γ΍͘͢

  View Slide

 14. Quick / Nimble ͷར఺·ͱΊ
  14
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  • ςετͷߏ଄Խ
  • "1*ʹΑͬͯॻ͖ํ͕౷Ұ͞ΕΔ
  • ςετΛॻ͘ͱ͖ʹ໎Θͳ͍
  • ಡΈ΍͍͢ςετίʔυ
  • ࣗવͳӳจͰςετͷҙਤ͕෼͔Γ΍͍͢
  • Τϥʔϝοηʔδ΋਌੾ʹ

  View Slide

 15. Α͠ɺϝϦοτ͸෼͔ͬͨɻ
  σϝϦοτ͸ʁ
  15
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  ͜͜େ੾

  View Slide

 16. Quick / Nimble ͷσϝϦοτ
  16
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  ᶃֶशίετ͕ߴ͍
  ᶄ*%&ͷิ׬͕ޮ͖ʹ͍͘
  ᶅҰཡΛ֬ೝͮ͠Β͍
  ࢲ͕࠷ॳʹࢼͨ࣌͠ʹ
  ײͨ͜͡ͱ
  ͜Ε͸঺հ͚ͩ
  վળํ๏Λ໛ࡧ

  View Slide

 17. ᶃֶशίετ
  17
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide

 18. ެࣜͷREADME
  18
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  ͳΜ͔εοΩϦͯ͠Δ͠ɺ೉͘͠ͳͦ͞͏ʂ

  View Slide

 19. υΩϡϝϯτΛಡ΋͏ͱ͢Δͱɾɾɾ
  19
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  2VJDLͷ໨࣍ /JNCMFͷ໨࣍

  View Slide

 20. υΩϡϝϯτΛಡ΋͏ͱ͢Δͱɾɾɾ
  20
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  2VJDLͷ໨࣍ /JNCMFͷ໨࣍
  ͦΕͳΓͷ
  υΩϡϝϯτྔʜʂ

  View Slide

 21. ᶃֶशίετֻ͕͔Δ
  21
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  • 9$5FTU΄Ͳ୯७Ͱ͸ͳ͍
  • υΩϡϝϯτͷྔ΋݁ߏ͋Δ
  • #%%ʹ׳Ε͍ͯͳ͍ͱݦஶ

  View Slide

 22. ᶄ*%&ͷิ׬͕͖͖ʹ͍͘
  22
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide

 23. IDE ͷิ׬ɹέʔεᶃ
  23
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  ͑ʔͱɺظ଴݁Ռ͸FYQʜͦ͏ͦ͏ίϨͩʂ

  View Slide

 24. IDE ͷิ׬͕ඍົɹέʔεᶃ
  24
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  ͑ʔͱɺظ଴݁Ռ͸FYQʜͦ͏ͦ͏ίϨͩʂ
  ෆਖ਼ղʂ
  ͜Ε͸9$5FTUͷ"1*

  View Slide

 25. IDE ͷิ׬͕ඍົɹέʔεᶄ
  25
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  ͑ʔͱɺFYQFDUͷ࣍͸UPͰɾɾɾ
  ͑ʔͱɾɾɾʢࢥߟఀࢭʣ

  View Slide

 26. IDE ͷิ׬͕ඍົɹέʔεᶄ
  26
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  ͑ʔͱɺFYQFDUͷ࣍͸UPͰɾɾɾ
  ͑ʔͱɾɾɾʢࢥߟఀࢭʣ
  ϝιουνΣʔϯ͕੾ΕΔͷͰ
  ิ׬͕ޮ͔ͳ͘ͳΔʂ

  View Slide

 27. ᶄ*%&ͷิ׬͕͖͖ʹ͍͘
  27
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  • طଘͷ"1*ͱࣅ͍ͯΔ໊લʢ΍΍͍͜͠ʣ
  • ϝιουνΣʔϯ͕੾Εͯิ׬Ͱ͖ͳ͍
  • ੩తܕ෇͚ͳͷʹπϥΠ

  View Slide

 28. ᶅҰཡΛ֬ೝɾҠಈͮ͠Β͍
  28
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide

 29. XCTest ͷ৔߹
  29
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  $USM
  બ୒͢Ε͹ͦ͜ʹҠಈͰ͖Δʂ

  View Slide

 30. Quick ͷ৔߹
  30
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  $USM
  ɾɾɾɻ
  9DPEF͸ʢ౰ͨΓલ͚ͩͲʣ
  ϝιουͷҰཡ͔͠ग़ͯ͘͠Εͳ͍

  View Slide

 31. ᶅҰཡΛ֬ೝɾҠಈͮ͠Β͍
  31
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  • 9$5FTU
  • $USMͰςετҰཡ͕ݟΕΔ
  • બ୒͢Ε͹Ҡಈ΋ग़དྷΔ
  • 2VJDL
  • *%&ͷαϙʔτ͸ͳ͠
  Կ͔ྑ͍ํ๏͕͋Ε͹
  ڭ͍͑ͯͩ͘͞NN

  View Slide

 32. গ͠Ͱ΋ղফͰ͖ͳ͍ʁ
  32
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  ͪΐͬͱߟ͑ͯΈ·ͨ͠

  View Slide

 33. ᶃϥούʔ"1*Λ࡞Δ
  33
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide

 34. UPΛೖྗͨ͠ޙʹࢥߟఀࢭ͢Δ໰୊
  34
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  ͑ʔͱɺFYQFDUͷ࣍͸UPͰɾɾɾ
  ɾɾɾʢࢥߟఀࢭʣ

  View Slide

 35. ࢼ͠ʹϥούʔΛॻ͍ͯΈͨ
  35
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  &YQFDUBUJPOͷ؆қͳ֦ு

  View Slide

 36. ೖྗิ׬Λͯ͠ΈΔͱʁ
  36
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  ิ׬ީิʹग़ͨʂ
  ͜ΕͰʮUPʯ·Ͱ͍֮͑ͯΕ͹ɺ
  Ұཡ͔Β໨తͷ"1*Λ୳ͤΔΑ͏ʹͳͬͨʂ

  View Slide

 37. ᶄεχϖοτΛ࡞Δ
  37
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide

 38. ೖྗ͕໘౗ͳ໰୊
  38
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  ͑ʔͱɺظ଴݁Ռ͸FYQʜͦ͏ͦ͏ίϨͩʂ
  ෆਖ਼ղ

  View Slide

 39. εχϖοτΛ࡞Δ
  39
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  γϣʔτΧοτͷઌ಄ʹ͸
  ଞ"1*Ͱ࢖ΘΕͳ͍Α͏ͳʮYYʯ
  ͜͜ʹ͋Δ΍ͭ

  View Slide

 40. YYͱೖྗ͢Δͱʁ
  40
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  ೖྗ͢΂͖஋΋ϓϨʔεϗϧμͰ
  ෼͔ΔͷͰɺॳ৺ऀͰ΋ؒҧ͑ͳ͍ʂ
  ઌ಄ʹީิ͕ग़ͨʂ

  View Slide

 41. EFTDSJCFDPOUFYUJUɹ΋ొ࿥ͯ͠Έͨ
  41
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  ʮ[[ʯͰγϣʔτΧοτ
  ΍͸Γॳ৺ऀʹ΍͍͞͠ʂ

  View Slide

 42. Quick / Nimble ͷσϝϦοτ
  42
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  ᶃֶशίετֻ͕͔Δ
  ᶄ*%&ͷิ׬͕ޮ͖ʹ͍͘
  ᶅҰཡΛ֬ೝͮ͠Β͍
  গ͠͸վળͰ͖ͨʁ
  ݁Ռ͸ϥΠϒίʔσΟϯάʹͯʂ

  View Slide

 43. ϥΠϒίʔσΟϯά
  43
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide

 44. ·ͱΊ
  44
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide

 45. ·ͱΊ
  45
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  • 2VJDL/JNCMF
  • ςετΛߏ଄ԽɾಡΈ΍͘͢
  • ֶशίετɺ*%&ิ׬ͳͲͷ՝୊͸͋Δ
  • ରࡦ
  • ϥούʔ"1*ɾεχϖοτͰվળ
  • εχϖοτ͸νʔϜͰڞ༗Ͱ͖Δ
  • ૝͍
  • ಓ۩Λ࢖͍͜ͳ͍͖͍ͯͨ͠

  View Slide

 46. &OKPZEFWFMPQNFOU
  XJUI#%%
  46
  Copyright (C) DeNA Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  View Slide