Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

IDCFクラウドを使ってどこまでチューニングできるか試してみた

abnoumaru
June 29, 2016
170

 IDCFクラウドを使ってどこまでチューニングできるか試してみた

idcf meet up 2016/06/28

abnoumaru

June 29, 2016
Tweet

Transcript

 1. IDCFΫϥ΢υΛ࢖ͬͯ
  Ͳ͜·ͰνϡʔχϯάͰ͖Δ͔
  ࢼͯ͠Έͨ
  גࣜձࣾϋʔτϏʔπ ӡ༻ελοϑ
  Ѩ෦وথ

  View full-size slide

 2. ͸͡Ί·ͯ͠!

  View full-size slide

 3. ࣗݾ঺հ
  • ࢯ໊: Ѩ෦وথ
  • ৽ଔ1೥໨ ೖࣾ4೥໨
  • (AWS-SA associate)
  • AKBͳΒԣࢁ༝ґͪΌΜ(11Ґ)͕޷͖Ͱ͢

  View full-size slide

 4. ࠓճొஃͷܦҢ

  View full-size slide

 5. Ϛελʔͷґཔ͸ઈର…

  View full-size slide

 6. ࣾձਓͱͳ͍ͬͨ·

  View full-size slide

 7. ͓͕ۚେࣄʂ

  View full-size slide

 8. ੫ۚʹڻ͘৽ଔ

  View full-size slide

 9. νϡʔχϯάͷ࿅श΍ݕূʹ
  ͓͔͚ۚͨ͘ͳ͍

  View full-size slide

 10. ֤छΫϥ΢υαʔϏεͷ
  ແྉ/֨҆৘ใʹ͸໨͕ͳ͍

  View full-size slide

 11. IDCFΫϥ΢υ
  • 500ԁ͔Β࢖͑Δʂ
  • 500ԁΫʔϙϯ΋Β͑Δ
  • ্ݶ͕͋ΔͷͰͦΕҎ্͍͔ͳ͍

  View full-size slide

 12. ࠓճ΍Γ͍ͨ͜ͱ
  • ISUCONͷ࿅श
  • ϕϯνϚʔΫɺ؀ڥ͕ެ։͞ΕͯΔͷͰ…
  • ͍͔ʹ͓ۚΛ͔͚ͳ͍͔
  • είΞ΋ྑ͔ͬͨΒྑ͍ͳʙ

  View full-size slide

 13. IDCFͰݐͯͨαʔό
  • light.S1
  • 1CPU,1GB RAM
  • 15GB

  View full-size slide

 14. ISUCON؀ڥͷ࡞Γํ
  • ISUCON༧બಥഁͷ伴͸աڈ໰Λղ͘͜ͱͳͷͰແྉͰࢼͤΔΑ͏ʹͨ͠
  (Vagrant+Ansible)
  • http://d.hatena.ne.jp/tmatsuu/20150815/1439643715
  • ࠓճ͸ֶੜ࣌୅ֶੜ2Ґͳ͕Β΋ෆඋͰࣦ֨ͱͳͬͨ

  ࢥ͍ग़ͷ͋ΔISUCON4༧બͷ໰୊Λ࢖༻
  • (IDCF͞ΜαόϑΣεͷͱ͖͸͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠…!!!)
  • AnsibleҰؾʹ࡞੒


  View full-size slide

 15. ͦ͏΋͍͔ͳ͍

  View full-size slide

 16. ࢭ·ΔAnsible

  View full-size slide

 17. [root@hakushika01 ~]# grep 'oom-killer' /var/log/messages
  Jun 27 15:42:50 hakushika01 kernel: top invoked oom-killer:
  gfp_mask=0x201da, order=0, oom_adj=0, oom_score_adj=0
  Jun 27 16:58:19 hakushika01 kernel: mysqld invoked oom-killer:
  gfp_mask=0x201da, order=0, oom_adj=0, oom_score_adj=0

  View full-size slide

 18. ͍͢͝໎͍·͕ͨ͠

  View full-size slide

 19. ٽ͘ٽ͘՝ۚ

  View full-size slide

 20. IDCFͰ࠶ͼݐͯͨαʔό
  • light.S2
  • 1CPU,2GB RAM
  • 15GB
  • 1400ԁ…͏·͍΅͏140ຊ…

  View full-size slide

 21. Ansible੒ޭ

  View full-size slide

 22. ࠷ॳͷϕϯν

  View full-size slide

 23. ࣌ؒ΋ͳ͍ͷͰҋӢʹ

  νϡʔχϯά͍ͯ͘͠

  View full-size slide

 24. ࣄ͋Δ͝ͱʹى͖Δ໰୊

  View full-size slide

 25. OOM Killer…

  View full-size slide

 26. MySQLʹؔͯ͠͸
  IndexషΔ͚ͩͰOOM Killer
  ૸ͬͨ…

  View full-size slide

 27. 3͙࣌ؒΒ͍௅ઓͯ͠Ϊϒͨ͠

  View full-size slide

 28. ·ͱΊ
  • 1400ԁ͔͔ͬͪΌͬͨ…
  • ࠷େॠؒ෩଎͸Workload 1(ϕϯνϚʔΫͷෛՙ)Ͱ

  592ͩͬͨ…orz
  • ৽ଔ͕OOM Killerʹ຋࿔͞ΕͪΌͬͨ࿩…
  • ΋͏ͪΐͬͱͪΌΜͱͨ͠είΞग़͔ͯ͠Β

  ࢀߟʹͨ͠هࣄͱͱ΋ʹϒϩάʹॻ͔͍ͤͯͩ͘͞

  View full-size slide

 29. • גࣜձࣾϋʔτϏʔπͰ͸Ұॹʹಇ͘஥ؒΛ
  ืू͓ͯ͠Γ·͢ɻ
  • த్ɺ৽ଔɺֶੜΞϧόΠτɺ

  ਵ࣌ืू͓ͯ͠Γ·͢ͷͰ͓ئ͍க͠·͢ʂ
  ࠷ޙʹ

  View full-size slide