Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Raspberry Pi財団謹製HATボード「Sense HAT」で遊んでみた / 20170218-hakoneonsen-sensehat

Akira Ouchi
February 18, 2017

Raspberry Pi財団謹製HATボード「Sense HAT」で遊んでみた / 20170218-hakoneonsen-sensehat

2017/2/18サーバー構築ハンズオン15周年記念温泉合宿in箱根にて発表

Akira Ouchi

February 18, 2017
Tweet

More Decks by Akira Ouchi

Other Decks in Programming

Transcript

 1. 3BTQCFSSZ1Jࡒஂ
  ۘ੡)"5Ϙʔυ
  ʮ4FOTF)"5ʯͰ
  ༡ΜͰΈͨ
  ͖͋ͬ͌ JE"LLJFTPGU


  αʔόʔߏஙϋϯζΦϯप೥ه೦
  ·ͨ·ͨ Թઘ߹॓ JOശࠜ

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ͖͋ͬ͌ !"LLJFTPGU
  Ͱ͢
  • +BQBOFTF3BTQCFSSZ1J6TFST(SPVQ
  – ෍ڭ׆ಈΈ͍ͨͳ΍ͭΛ04$Ͱ΍Δ
  • &KFDUίϚϯυϢʔβʔձओ࠻
  • 3BTQCFSSZ1J͍͖ͩ͢ʔ
  – ୆͘Β͍΋ͬͯΔ
  – ୆Λӽ͑ͳ͍౒ྗΛ͍ͯ͠Δ࠷தʜ

  View full-size slide

 3. ࠷ۙͷωλ
  • ೥݄ͷ#*(3BTQCFSSZ+".ͷ༷ࢠ
  ͕ࢠڙͷՊֶ೥݄߸ʹࡌΓ·ͨ͠
  • ࢲ͕Ͱ͔Ͱ͔ࡌ̸͈̰̱̰ͬͯͯ

  View full-size slide

 4. +BQBOFTF3BTQCFSSZ1J
  6TFST(SPVQ
  • SBTQJKQͰ3BTQCFSSZ1Jͷ৘ใΛൃ৴
  – ͍͍ͩͨࢲ͕ॻ͍ͯ·͢
  • .- (PPHMF(SPVQT
  ͷӡӦ
  • Πϕϯτ
  – ݱࡏ͸͓΋ʹ04$ʹలࣔɾηϛφʔग़ల
  – 3BTQCFSSZ+". 3BTQCFSSZ1JϢʔβʔͷू
  ·Γ
  Λෆఆظ։࠵

  View full-size slide

 5. 4FOTF)"5ͱ͸ʁ
  • 3BTQCFSSZ1Jࡒஂ͕։ൃͨ͠)"5Ϙʔυ
  • "TUSP1JϓϩδΣΫτͷͨΊʹ։ൃ
  – IUUQTBTUSPQJPSH
  • ೥݄ʹࠃࡍӉ஦ηϯλʔʹଧ্ͪ
  ࣮͛ͯࡍʹಈ͔ͨ͠

  View full-size slide

 6. 4FOTF)"5ͷػೳͱՁ֨
  • ͍Ζ͍Ζ͍ͭͯΔ
  – YϑϧΧϥʔ-&%
  – δϣΠεςΟοΫ
  – <Թ࣪౓ ؾѹ ֯౓ Ճ଎౓ ํҐ>ηϯαʔ
  • ԁ͘Β͍
  – 34ΦϯϥΠϯͱ͔Ͱങ͑Δ͸ͣ
  – Θͨ͠͸ͳΜ͔)FZࣾࣾ௕͔Β΋Βͬͨ

  View full-size slide

 7. -&%Ͱ͋ͦ΅͏
  • YϑϧΧϥʔ-&%Λ͍͍ײ͡ʹޫΒͤΔ
  • -&%͚ͩͷϞδϡʔϧ͸1JNPSPOJ͔Β
  6OJDPSO)"5͕ൃച͞Ε͍ͯΔ

  View full-size slide

 8. ೔ຊͷࠓͷఱؾΛදࣔ͠Α͏
  • YͰ೔ຊ஍ਤΛදݱͯ͠ɺ֤஍ͷݱࡏͷ
  ͓ఱؾΛදࣔ͢ΔϓϩάϥϜ
  – ஍఺͘Β͍
  • 0QFO8FBUIFS.BQͷ"1*Λར༻͢Δ
  – ແྉΞΧ΢ϯτΛར༻
  – 1ZUIPOͷϥΠϒϥϦ͕͋ͬͨͷͰར༻
  • ιʔείʔυ͸(JUIVCʹ͓͍ͨ
  – IUUQHJUIVCDPN"LLJFTPGU31JUPPMT

  View full-size slide

 9. ͜Μͳ͔Μ͡
  • ೔ຊʜʜʁ

  View full-size slide

 10. ৭ͷ࢖͍෼͚
  • ΦϨϯδ੖Ε
  • άϨʔʢനʁʣ͘΋Γ
  • ੨Ӎ
  • ਫ৭ઇ

  View full-size slide

 11. ΋͔͍ͬ
  • ͪͳΈʹࠨ্͸ԭೄ

  View full-size slide

 12. ؾѹܭͰ༡ΜͰΈΑ͏
  • ஋͸ϛϦόʔϧϔΫτύεΧϧͰऔಘ
  Ͱ͖Δ
  • ؾѹ͸ఱؾͱ͔ߴ௿ࠩͰ஋͕มΘΔ͸ͣ
  • Φοʂࠓ೔͸ొࢁͰ͢Ͷ
  • ຊް໦͘Β͍͔Β͜͜·ͰͷؾѹΛه࿥
  ͯ͠Έͨ
  – ͦ͜·Ͱ͸ίʔυॻ͍ͯDSPOʹొ࿥ͯͨ͠

  View full-size slide

 13. εΫϦϓτ
  from  sense_hat  import  SenseHat
  import  datetime
  d  =  datetime.datetime.now()
  now  =  "{0:%Y-­‐%m-­‐%d,%H:%M:%S}".format(d)
  if  __name__  ==  "__main__":
  sense  =  SenseHat()
  pressure  =  sense.get_pressure()
  pressure  =  round(pressure,  1)
  print(now  +  ","  +  str(pressure))

  View full-size slide

 14. DSPOͰ෼͝ͱʹه࿥
  • DSPOʹॻ͘
  • DTW͸͜Μͳײ͡Ͱग़ͯ͘Δ
  *  *  *  *  *  /usr/bin/python /home/pi/pressure.py  ¥
  >>  /home/pi/pressure.csv
  2017-­‐02-­‐18,12:41:02,1000.6
  2017-­‐02-­‐18,12:42:02,997.6

  View full-size slide

 15. άϥϑ
  920
  930
  940
  950
  960
  970
  980
  990
  1000
  1010
  1020
  11:11:02
  11:15:02
  11:19:02
  11:23:01
  11:27:02
  11:31:01
  11:35:02
  11:39:01
  11:43:02
  11:47:01
  11:51:02
  11:55:01
  11:59:02
  12:03:01
  12:07:02
  12:11:01
  12:15:02
  12:19:01
  12:23:02
  12:27:01
  12:31:02
  12:35:01
  12:39:02
  12:43:01
  12:47:02
  12:51:02
  12:55:02
  12:59:02
  13:03:02
  13:07:02
  13:11:02
  13:15:02
  13:19:02
  13:23:02
  13:27:02
  13:31:02
  13:35:02
  13:39:02
  13:43:02
  13:47:02
  13:55:01
  13:59:02
  14:03:01
  14:07:02
  14:11:02
  14:15:02
  14:19:02
  タイトル

  View full-size slide

 16. άϥϑͷղઆ
  920
  930
  940
  950
  960
  970
  980
  990
  1000
  1010
  1020
  11:11:02
  11:15:02
  11:19:02
  11:23:01
  11:27:02
  11:31:01
  11:35:02
  11:39:01
  11:43:02
  11:47:01
  11:51:02
  11:55:01
  11:59:02
  12:03:01
  12:07:02
  12:11:01
  12:15:02
  12:19:01
  12:23:02
  12:27:01
  12:31:02
  12:35:01
  12:39:02
  12:43:01
  12:47:02
  12:51:02
  12:55:02
  12:59:02
  13:03:02
  13:07:02
  13:11:02
  13:15:02
  13:19:02
  13:23:02
  13:27:02
  13:31:02
  13:35:02
  13:39:02
  13:43:02
  13:47:02
  13:55:01
  13:59:02
  14:03:01
  14:07:02
  14:11:02
  14:15:02
  14:19:02
  タイトル
  箱根湯本で
  散歩と昼飯
  秦野近辺で
  なぜか落ちる
  小田原〜箱根湯本
  ホテルの手前の坂
  宮ノ下駅着
  箱根湯本発
  スイッチバック
  &信号停止

  View full-size slide

 17. 4FOTF)"5খωλ
  • Թ౓ηϯαʔ͸3BTQCFSSZ1Jຊମͷ೤Λ
  रͬͯ͠·ͷͰਫ਼౓Ҏલͷ໰୊͕͋Δɺ
  Β͍͠ɻ
  – 1JͳΒͳ͓͞ΒͩΑͶʜʜʂ
  – έʔϒϧͱ͔Ͱ৳͹͢ͷ͕٢

  View full-size slide

 18. ·ͱΊ
  • 4FOTF)"5͸༡΂Δ
  • -&%ϐΧϐΧɺώΧϦϞϊ͸ΠΠͧ
  • ؾѹܭͷਫ਼౓͸Θ͔Βͳ͍͚Ͳ·͋ొࢁ
  ͨ͜͠ͱ͸Θ͔ͬͨ
  – ϗςϧલͷࡔ͍͢͝ʜʜ
  • ࣍͸δϣΠεςΟοΫͰ༡ͼ͍ͨͳʁ

  View full-size slide

 19. ͓·͚Լࢁ෼ͷؾѹάϥϑ
  930
  940
  950
  960
  970
  980
  990
  1000
  1010
  1020
  1030
  9:04:01
  9:09:02
  9:14:01
  9:19:02
  9:24:01
  9:29:02
  9:34:02
  9:39:01
  9:44:02
  9:49:01
  9:54:02
  9:59:02
  10:04:01
  10:09:02
  10:14:02
  10:19:01
  10:24:02
  10:29:01
  10:34:02
  10:39:02
  10:44:01
  10:49:02
  10:54:02
  10:59:01
  11:04:02
  11:09:02
  11:14:02
  11:19:02
  11:24:01
  11:29:02
  11:34:01
  11:39:02
  11:44:02
  11:49:01
  11:54:02
  11:59:02
  12:04:01
  12:09:02
  12:14:02
  12:19:02
  12:24:02
  タイトル
  スイッチバック
  信号停止
  ホテルの坂
  宮ノ下駅の坂 登山電車
  箱根湯本
  〜小田原 町田着
  相模大野着
  秦野

  View full-size slide