Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Raspberry Pi財団謹製HATボード「Sense HAT」で遊んでみた / 20170218-hakoneonsen-sensehat

74476e142a767a018d68c5e72e34ee2f?s=47 Akira Ouchi
February 18, 2017

Raspberry Pi財団謹製HATボード「Sense HAT」で遊んでみた / 20170218-hakoneonsen-sensehat

2017/2/18サーバー構築ハンズオン15周年記念温泉合宿in箱根にて発表

74476e142a767a018d68c5e72e34ee2f?s=128

Akira Ouchi

February 18, 2017
Tweet

Transcript

 1. 3BTQCFSSZ1Jࡒஂ ۘ੡)"5Ϙʔυ ʮ4FOTF)"5ʯͰ ༡ΜͰΈͨ ͖͋ͬ͌ JE"LLJFTPGU αʔόʔߏஙϋϯζΦϯप೥ه೦ ·ͨ·ͨ Թઘ߹॓

  JOശࠜ
 2. ࣗݾ঺հ • ͖͋ͬ͌ !"LLJFTPGU Ͱ͢ • +BQBOFTF3BTQCFSSZ1J6TFST(SPVQ – ෍ڭ׆ಈΈ͍ͨͳ΍ͭΛ04$Ͱ΍Δ •

  &KFDUίϚϯυϢʔβʔձओ࠻ • 3BTQCFSSZ1J͍͖ͩ͢ʔ – ୆͘Β͍΋ͬͯΔ – ୆Λӽ͑ͳ͍౒ྗΛ͍ͯ͠Δ࠷தʜ
 3. ࠷ۙͷωλ • ೥݄ͷ#*(3BTQCFSSZ+".ͷ༷ࢠ ͕ࢠڙͷՊֶ೥݄߸ʹࡌΓ·ͨ͠ • ࢲ͕Ͱ͔Ͱ͔ࡌ̸͈̰̱̰ͬͯͯ

 4. +BQBOFTF3BTQCFSSZ1J 6TFST(SPVQ • SBTQJKQͰ3BTQCFSSZ1Jͷ৘ใΛൃ৴ – ͍͍ͩͨࢲ͕ॻ͍ͯ·͢ • .- (PPHMF(SPVQT ͷӡӦ

  • Πϕϯτ – ݱࡏ͸͓΋ʹ04$ʹలࣔɾηϛφʔग़ల – 3BTQCFSSZ+". 3BTQCFSSZ1JϢʔβʔͷू ·Γ Λෆఆظ։࠵
 5. ຊ୊

 6. 4FOTF)"5ͱ͸ʁ • 3BTQCFSSZ1Jࡒஂ͕։ൃͨ͠)"5Ϙʔυ • "TUSP1JϓϩδΣΫτͷͨΊʹ։ൃ – IUUQTBTUSPQJPSH • ೥݄ʹࠃࡍӉ஦ηϯλʔʹଧ্ͪ ࣮͛ͯࡍʹಈ͔ͨ͠

 7. 4FOTF)"5ͷػೳͱՁ֨ • ͍Ζ͍Ζ͍ͭͯΔ – YϑϧΧϥʔ-&% – δϣΠεςΟοΫ – <Թ࣪౓ ؾѹ

  ֯౓ Ճ଎౓ ํҐ>ηϯαʔ • ԁ͘Β͍ – 34ΦϯϥΠϯͱ͔Ͱങ͑Δ͸ͣ – Θͨ͠͸ͳΜ͔)FZࣾࣾ௕͔Β΋Βͬͨ
 8. -&%Ͱ͋ͦ΅͏ • YϑϧΧϥʔ-&%Λ͍͍ײ͡ʹޫΒͤΔ • -&%͚ͩͷϞδϡʔϧ͸1JNPSPOJ͔Β 6OJDPSO)"5͕ൃച͞Ε͍ͯΔ

 9. ೔ຊͷࠓͷఱؾΛදࣔ͠Α͏ • YͰ೔ຊ஍ਤΛදݱͯ͠ɺ֤஍ͷݱࡏͷ ͓ఱؾΛදࣔ͢ΔϓϩάϥϜ – ஍఺͘Β͍ • 0QFO8FBUIFS.BQͷ"1*Λར༻͢Δ – ແྉΞΧ΢ϯτΛར༻

  – 1ZUIPOͷϥΠϒϥϦ͕͋ͬͨͷͰར༻ • ιʔείʔυ͸(JUIVCʹ͓͍ͨ – IUUQHJUIVCDPN"LLJFTPGU31JUPPMT
 10. ͜Μͳ͔Μ͡ • ೔ຊʜʜʁ

 11. ৭ͷ࢖͍෼͚ • ΦϨϯδ੖Ε • άϨʔʢനʁʣ͘΋Γ • ੨Ӎ • ਫ৭ઇ

 12. ΋͔͍ͬ • ͪͳΈʹࠨ্͸ԭೄ

 13. ؾѹܭͰ༡ΜͰΈΑ͏ • ஋͸ϛϦόʔϧϔΫτύεΧϧͰऔಘ Ͱ͖Δ • ؾѹ͸ఱؾͱ͔ߴ௿ࠩͰ஋͕มΘΔ͸ͣ • Φοʂࠓ೔͸ొࢁͰ͢Ͷ • ຊް໦͘Β͍͔Β͜͜·ͰͷؾѹΛه࿥

  ͯ͠Έͨ – ͦ͜·Ͱ͸ίʔυॻ͍ͯDSPOʹొ࿥ͯͨ͠
 14. εΫϦϓτ from  sense_hat  import  SenseHat import  datetime d  =  datetime.datetime.now()

  now  =  "{0:%Y-­‐%m-­‐%d,%H:%M:%S}".format(d) if  __name__  ==  "__main__": sense  =  SenseHat() pressure  =  sense.get_pressure() pressure  =  round(pressure,  1) print(now  +  ","  +  str(pressure))
 15. DSPOͰ෼͝ͱʹه࿥ • DSPOʹॻ͘ • DTW͸͜Μͳײ͡Ͱग़ͯ͘Δ *  *  *  *  *

   /usr/bin/python /home/pi/pressure.py  ¥ >>  /home/pi/pressure.csv 2017-­‐02-­‐18,12:41:02,1000.6 2017-­‐02-­‐18,12:42:02,997.6
 16. άϥϑ 920 930 940 950 960 970 980 990 1000

  1010 1020 11:11:02 11:15:02 11:19:02 11:23:01 11:27:02 11:31:01 11:35:02 11:39:01 11:43:02 11:47:01 11:51:02 11:55:01 11:59:02 12:03:01 12:07:02 12:11:01 12:15:02 12:19:01 12:23:02 12:27:01 12:31:02 12:35:01 12:39:02 12:43:01 12:47:02 12:51:02 12:55:02 12:59:02 13:03:02 13:07:02 13:11:02 13:15:02 13:19:02 13:23:02 13:27:02 13:31:02 13:35:02 13:39:02 13:43:02 13:47:02 13:55:01 13:59:02 14:03:01 14:07:02 14:11:02 14:15:02 14:19:02 タイトル
 17. άϥϑͷղઆ 920 930 940 950 960 970 980 990 1000

  1010 1020 11:11:02 11:15:02 11:19:02 11:23:01 11:27:02 11:31:01 11:35:02 11:39:01 11:43:02 11:47:01 11:51:02 11:55:01 11:59:02 12:03:01 12:07:02 12:11:01 12:15:02 12:19:01 12:23:02 12:27:01 12:31:02 12:35:01 12:39:02 12:43:01 12:47:02 12:51:02 12:55:02 12:59:02 13:03:02 13:07:02 13:11:02 13:15:02 13:19:02 13:23:02 13:27:02 13:31:02 13:35:02 13:39:02 13:43:02 13:47:02 13:55:01 13:59:02 14:03:01 14:07:02 14:11:02 14:15:02 14:19:02 タイトル 箱根湯本で 散歩と昼飯 秦野近辺で なぜか落ちる 小田原〜箱根湯本 ホテルの手前の坂 宮ノ下駅着 箱根湯本発 スイッチバック &信号停止
 18. 4FOTF)"5খωλ • Թ౓ηϯαʔ͸3BTQCFSSZ1Jຊମͷ೤Λ रͬͯ͠·ͷͰਫ਼౓Ҏલͷ໰୊͕͋Δɺ Β͍͠ɻ – 1JͳΒͳ͓͞ΒͩΑͶʜʜʂ – έʔϒϧͱ͔Ͱ৳͹͢ͷ͕٢

 19. ·ͱΊ • 4FOTF)"5͸༡΂Δ • -&%ϐΧϐΧɺώΧϦϞϊ͸ΠΠͧ • ؾѹܭͷਫ਼౓͸Θ͔Βͳ͍͚Ͳ·͋ొࢁ ͨ͜͠ͱ͸Θ͔ͬͨ – ϗςϧલͷࡔ͍͢͝ʜʜ

  • ࣍͸δϣΠεςΟοΫͰ༡ͼ͍ͨͳʁ
 20. ͓ΘΓ

 21. ͓·͚Լࢁ෼ͷؾѹάϥϑ 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010

  1020 1030 9:04:01 9:09:02 9:14:01 9:19:02 9:24:01 9:29:02 9:34:02 9:39:01 9:44:02 9:49:01 9:54:02 9:59:02 10:04:01 10:09:02 10:14:02 10:19:01 10:24:02 10:29:01 10:34:02 10:39:02 10:44:01 10:49:02 10:54:02 10:59:01 11:04:02 11:09:02 11:14:02 11:19:02 11:24:01 11:29:02 11:34:01 11:39:02 11:44:02 11:49:01 11:54:02 11:59:02 12:04:01 12:09:02 12:14:02 12:19:02 12:24:02 タイトル スイッチバック 信号停止 ホテルの坂 宮ノ下駅の坂 登山電車 箱根湯本 〜小田原 町田着 相模大野着 秦野