Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

モバイルアプリの行動ログの運用つらさ解消法 / mobile-log-troubleshooting

aoi
September 02, 2023

モバイルアプリの行動ログの運用つらさ解消法 / mobile-log-troubleshooting

aoi

September 02, 2023
Tweet

More Decks by aoi

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ϞόΠϧΞϓϦͷߦಈϩάͷӡ༻ͭΒ͞ղফ๏
  Aoi Okawa (@aomathwift)

  View full-size slide

 2. ●Aoi Okawa (@aomathwift)
  ●Cookpad Inc. iOS Developer
  ࣗݾ঺հ

  View full-size slide

 3. ΞϓϦͷߦಈϩάͷӡ༻
  ͭΒ͘ͳ͍Ͱ͔͢ʁ

  View full-size slide

 4. ߦಈϩάͱ͸
  ● Ϣʔβʔ͕ߦಈΛىͨ͜͜͠ͱΛه࿥ͨ͠ϩά
  ● ಛఆͷը໘Λදࣔͨ͠
  ● ಛఆͷϘλϯΛλοϓͨ͠ɹ౳

  View full-size slide

 5. ϩάͷͭΒ͞ͱ͸Կͳͷ͔

  View full-size slide

 6. ࣮ࡍʹ͋ͬͨϩάӡ༻ਏ͍Τϐιʔυ

  View full-size slide

 7. Τϐιʔυᶃɿඞཁͳϩά͕ૹΒΕ͍ͯͳ͍

  View full-size slide

 8. ྫɿ঎඼ͷߪೖܦ࿏Λௐ΂͍ͨͱ͖
  shop.shop_section product_detail ങ͍΋ͷΧΰʹ௥Ճ
  ϩά
  ભҠ
  ʴ

  View full-size slide

 9. ྫɿ঎඼ͷߪೖܦ࿏Λௐ΂͍ͨͱ͖
  product_detail ങ͍΋ͷΧΰʹ௥Ճ
  ϩά
  ભҠ
  ʴ
  ͜ͷ෦෼͕ૹΒΕͳ͍ͱ
  ঎඼ͷߪೖܦ࿏Λਖ਼͘͠
  ௐ΂Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍

  View full-size slide

 10. Τϐιʔυᶄɿϩάͷ؅ཧ͕Ͱ͖͍ͯͳ͍

  View full-size slide

 11. ࢖ΘΕ͍ͯΔίϯϙʔωϯτ
  ໊ɾΠϕϯτ໊ΛεϓϨου
  γʔτʹఆٛͯ͠؅ཧ͢Δ
  εϓϨουγʔτͷఆٛΛ
  ݩʹϩά͕࣮૷͞ΕΔ

  View full-size slide

 12. ࣮૷ͱఆٛͷؒʹ
  ζϨ͕ੜ·ΕΔ
  ఆ͕ٛεϓϨουγʔτʹ
  ࢒ͬͨ··ʹͳͬͯΔʂ
  ػೳ͕ফ͔͑ͨΒϩά΋
  Ұॹʹ࡟আ͠Α͏

  View full-size slide

 13. ͦͷଞ
  ● αʔυύʔςΟπʔϧ΁ͷґଘ
  ● iOS, Android Ͱͷϩά࣮૷ͷͣΕ
  ● ػೳ໊มߋ΁ͷରԠ

  View full-size slide

 14. Έͳ͞ΜͷΞϓϦͰ΋౰ͯ͸·Δ
  ΋ͷ͸͋Γ·ͤΜͰ͔ͨ͠ʁ

  View full-size slide

 15. ͖ͬͱͲͷΞϓϦ΋ͭΒ͍
  Ͱ΋ϩάΛૄ͔ʹ͸Ͱ͖ͳ͍

  View full-size slide

 16. ߦಈϩά͸Կނॏཁͳͷ͔

  View full-size slide

 17. ߦಈϩάͷ༻్
  ● Ϣʔβʔͷૢ࡞Λ෼ੳ͠ɺ࣍ͷࢪࡦʹ׆͔͢
  ● ෆ۩߹͕͋ͬͨϢʔβʔͷߦಈ͔ΒݪҼΛௐ΂Δ

  View full-size slide

 18. αʔϏε։ൃʹ
  ϩά͸ඞཁෆՄܽ

  View full-size slide

 19. ආ͚ͯ͸௨Εͳ͍ϩάӡ༻ͷਏ͞ɺ
  Ͳ͏΍ͬͯղফ͢Δ…ʁ

  View full-size slide

 20. ϩάͷਏ͞Λܰݮ͢ΔͨΊͷΞϓϩʔν

  View full-size slide

 21. ϩάӡ༻ͷྲྀΕ
  ݕূઃܭ
  ࢪࡦഎܠͷཧղ
  طଘϩάͷൃ۷
  ࣮૷ อक
  ෼ੳ ഇࢭ
  ػೳ։ൃ
  ৽نϩάͷ௥Ճ
  σʔλूܭ
  ղऍɾධՁ
  ར༻ࡁϩά
  ͸ୀ໾͢Δ
  ఆٛ
  ར༻࣮ଶͷ೺Ѳ
  ϝϯςφϯε

  View full-size slide

 22. ࣮૷ อक
  ෼ੳ ഇࢭ
  ఆٛ
  ɾࢪࡦΦʔφʔͱ࠷ऴతͳϩάͷΞ΢τϓοτΛࡲΓ߹Θ͓ͤͯ͘
  ɾϩά࢓༷ݕ౼ςϯϓϨʔτΛ༻ҙ͢Δ
  ఆٛΛ࿙Εͳ͘
  ༻ҙ͍ͨ͠

  View full-size slide

 23. ࣮૷ อक
  ෼ੳ ഇࢭ
  ఆٛ
  ࢓ࠐΜͩϩά͕νΣοΫͰ͖ΔΞϓϦ಺ϩά֬ೝπʔϧ
  IUUQTTQFBLFSEFDLDPNZVKJGJPTEDKBQBONPCJMFBQQMPHHJOH
  ࣮૷Λϛε΍࿙Ε
  ͳ͘ߦ͍͍ͨ
  ✅ ঎඼ৄࡉදࣔ
  <>ొ࿥λοϓ
  <>ղআλοϓ
  ɹʜʜ
  ඞཁͳϩά

  View full-size slide

 24. ࣮૷ อक
  ෼ੳ ഇࢭ
  ఆٛ
  υΩϡϝϯτϕʔεͷܕ҆શͳߦಈϩάఆٛͷࣗಈੜ੒
  IUUQTUFDIMJGFDPPLQBEDPNFOUSZ
  ࣮૷Λϛε΍࿙Ε
  ͳ͘ߦ͍͍ͨ
  ύʔαʔ
  EBJGVLV
  ϩάఆٛ
  4XJGU
  ϩάఆٛ
  .BSLEPXO
  தؒදݱ
  Λ4XJGU
  ίʔυԽ

  View full-size slide

 25. https://github.com/cookpad/daifuku

  View full-size slide

 26. ࣮૷ อक
  ෼ੳ ഇࢭ
  ఆٛ
  υΩϡϝϯτϕʔεͷܕ҆શͳߦಈϩάఆٛͷࣗಈੜ੒
  IUUQTUFDIMJGFDPPLQBEDPNFOUSZ
  ࣮૷Λϛε΍࿙Ε
  ͳ͘ߦ͍͍ͨ
  ύʔαʔ
  EBJGVLV
  ϩάఆٛ
  4XJGU
  ϩάఆٛ
  .BSLEPXO
  தؒදݱ
  Λ4XJGU
  ίʔυԽ
  ૹΒΕ͍ͯΔϩά
  Λ೺Ѳ͍ͨ͠

  View full-size slide

 27. ࣮૷ อक
  ෼ੳ ഇࢭ
  ఆٛ
  ɾະ࢖༻ͷϩάΛݕग़͢Δ-JOUFSΛ༻ҙ͢Δ
  ɾϩάఆٛͷఆظతͳݟ௚͠Λଅ͢4MBDL3FNJOEFS
  ࣮૷ͱఆٛͷဃ཭
  Λͳ͍ͨ͘͠

  View full-size slide

 28. ͜Ε͚ͩ΍ͬͯͯ΋·ͩਏ͍ʂ

  View full-size slide

 29. νʔϜߏ੒
  ● iOS ΤϯδχΞ 4ਓ
  ● Android ΤϯδχΞ 3ਓ
  ● αʔϏεશମͷσʔλΛݟΔਓ͕໿2ਓ

  View full-size slide

 30. ϩάͷਏ͞ΛΑΓܰݮ͢ΔͨΊͷऔΓ૊Έ

  View full-size slide

 31. ֤ϑΣʔζʹ·ͩେখ༷ʑͳ՝୊͕͋Δ
  ࣮૷ อक
  ෼ੳ ഇࢭ
  ίϯϙʔωϯτ໊
  ܾΊΔͷେม
  ఆٛ
  ࢖ͬͯͳ͍ϩά
  ͕࢒ͬͯΔ
  ૹΔ΂͖৘ใΛ
  ߟ͑Δͷେม
  υΩϡϝϯτʹ
  ḷΓண͚ͳ͍ FUDʜ

  View full-size slide

 32. ֤ϑΣʔζʹ·ͩେখ༷ʑͳ՝୊͕͋Δ
  ࣮૷ อक
  ෼ੳ ഇࢭ
  ίϯϙʔωϯτ໊
  ܾΊΔͷେม
  ఆٛ
  ࢖ͬͯͳ͍ϩά
  ͕࢒ͬͯΔ
  ૹΔ΂͖৘ใΛ
  ߟ͑Δͷେม
  υΩϡϝϯτʹ
  ḷΓண͚ͳ͍ FUDʜ
  શମతʹ՝୊ΛݮΒ͍ͨ͠

  View full-size slide

 33. ϩά΍͍͖ͬͯҕһձΛൃ଍

  View full-size slide

 34. ϩά΍͍͖ͬͯҕһձͱ͸
  ● ϩάӡ༻ͷվળʹ੹೚Λ࣋ͬͯऔΓ૊Ή
  ● ظؒݶఆͷϓϩδΣΫτͱͯ࢝͠ಈͨ͠
  ● ϝϯόʔ͸ iOS, Android ΤϯδχΞͦΕͧΕ1ਓͣͭ

  View full-size slide

 35. ۩ମతͳεςοϓ
  1. ࠓ͋Δ۩ମతͳվળ఺Λચ͍ग़͢
  2. ڍ͕͖ͬͯͨ͜ͱΛ෼ྨ͢Δ
  3. ෼ྨͨ͠ΧςΰϦ͝ͱʹ༏ઌॱҐΛܾΊλεΫԽ͢Δ
  4. ఆྫͰਐḿΛ֬ೝ͢Δ
  5. ظؒΛܾΊͯৼΓฦΔ

  View full-size slide

 36. ۩ମతͳεςοϓ
  1. ࠓ͋Δ۩ମతͳվળ఺Λચ͍ग़͢
  2. ڍ͕͖ͬͯͨ͜ͱΛ෼ྨ͢Δ
  3. ෼ྨͨ͠ΧςΰϦ͝ͱʹ༏ઌॱҐΛܾΊΔ
  4. ఆྫͰਐḿΛ֬ೝ͢Δ
  5. ظؒΛܾΊͯৼΓฦΔ

  View full-size slide

 37. ͻͨ͢Βॻ͖ग़͢
  ϩάͷύϥϝʔλ
  ͷա৒ɾෆ଍
  ΞϓϦͷϥΠϑ
  αΠΫϧϩάෆ଍
  υΩϡϝϯτʹ
  ḷΓண͖ʹ͍͘
  ϩάʹૹͬͯΔ
  ৘ใ͕ෳࡶ
  ίϯϙʔωϯτ໊
  ܾΊΔͷେม
  աڈͷϩά͕੔ཧ
  ͞Εͯͳ͍
  FUDʜ

  View full-size slide

 38. ۩ମతͳεςοϓ
  1. ࠓ͋Δ۩ମతͳվળ఺Λચ͍ग़͢
  2. ڍ͕͖ͬͯͨ͜ͱΛ෼ྨ͢Δ
  3. ෼ྨͨ͠ΧςΰϦ͝ͱʹ༏ઌॱҐΛܾΊΔ
  4. ఆྫͰਐḿΛ֬ೝ͢Δ
  5. ظؒΛܾΊͯৼΓฦΔ

  View full-size slide

 39. ϩάͷύϥϝʔλ
  ͷա৒ɾෆ଍
  ΞϓϦͷϥΠϑ
  αΠΫϧϩάෆ଍
  υΩϡϝϯτʹ
  ḷΓண͖ʹ͍͘
  ϩάʹૹͬͯΔ
  ৘ใ͕ෳࡶ
  ίϯϙʔωϯτ໊
  ܾΊΔͷେม
  աڈͷϩά͕੔ཧ
  ͞Εͯͳ͍
  อक
  ఆٛ
  ఆٛ
  ෼ੳ
  ࣮૷
  ࣮૷

  View full-size slide

 40. ࣮૷
  อक
  ෼ੳ
  ఆٛ
  ϩάͷύϥϝʔλ
  ͷա৒ɾෆ଍
  ΞϓϦͷϥΠϑ
  αΠΫϧϩάෆ଍
  ϩάʹૹͬͯΔ
  ৘ใ͕ෳࡶ
  ίϯϙʔωϯτ໊
  ܾΊΔͷେม
  υΩϡϝϯτʹ
  ḷΓண͖ʹ͍͘ աڈͷϩά͕੔ཧ
  ͞Εͯͳ͍

  View full-size slide

 41. ۩ମతͳεςοϓ
  1. ࠓ͋Δ۩ମతͳվળ఺Λચ͍ग़͢
  2. ڍ͕͖ͬͯͨ͜ͱΛ෼ྨ͢Δ
  3. ෼ྨͨ͠ΧςΰϦ͝ͱʹ༏ઌॱҐΛܾΊΔ
  4. ఆྫͰਐḿΛ֬ೝ͢Δ
  5. ظؒΛܾΊͯৼΓฦΔ

  View full-size slide

 42. ࣮૷
  อक
  ෼ੳ
  ఆٛ
  ϩάͷύϥϝʔλ
  ͷա৒ɾෆ଍
  ΞϓϦͷϥΠϑ
  αΠΫϧϩάෆ଍
  ϩάʹૹͬͯΔ
  ৘ใ͕ෳࡶ
  ίϯϙʔωϯτ໊
  ܾΊΔͷେม
  υΩϡϝϯτʹ
  ḷΓண͖ʹ͍͘ աڈͷϩά͕੔ཧ
  ͞Εͯͳ͍  View full-size slide

 43. ࣮૷
  อक
  ෼ੳ
  ఆٛ
  ϩάͷύϥϝʔλ
  ͷա৒ɾෆ଍
  ΞϓϦͷϥΠϑ
  αΠΫϧϩάෆ଍
  ϩάʹૹͬͯΔ
  ৘ใ͕ෳࡶ
  ίϯϙʔωϯτ໊
  ܾΊΔͷେม
  υΩϡϝϯτʹ
  ḷΓண͖ʹ͍͘
  աڈͷϩά͕੔ཧ
  ͞Εͯͳ͍

  View full-size slide

 44. ՝୊ͷॻ͖ग़͠ ՝୊ͷ෼ྨ

  View full-size slide

 45. ۩ମతͳεςοϓ
  1. ࠓ͋Δ۩ମతͳվળ఺Λચ͍ग़͢
  2. ڍ͕͖ͬͯͨ͜ͱΛ෼ྨ͢Δ
  3. ෼ྨͨ͠ΧςΰϦ͝ͱʹ༏ઌॱҐΛܾΊλεΫԽ͢Δ
  4. ఆྫͰਐḿΛ֬ೝ͢Δ
  5. ظؒΛܾΊͯৼΓฦΔ

  View full-size slide

 46. ఆྫ վળ
  ΍ͬͨ͜ͱ֬ೝ
  ࣍ʹ΍Δ͜ͱܾఆ
  ͦΕͧΕ͕
  վળʹऔΓ૊Ή
  J04 "OESPJE

  View full-size slide

 47. ۩ମతͳεςοϓ
  1. ࠓ͋Δ۩ମతͳվળ఺Λચ͍ग़͢
  2. ڍ͕͖ͬͯͨ͜ͱΛ෼ྨ͢Δ
  3. ෼ྨͨ͠ΧςΰϦ͝ͱʹ༏ઌॱҐΛܾΊλεΫԽ͢Δ
  4. ఆྫͰਐḿΛ֬ೝ͢Δ
  5. ظؒΛܾΊͯৼΓฦΔ

  View full-size slide

 48. ظؒΛܾΊͯৼΓฦΔ
  ● ظؒ಺ͰͰ͖ͨ͜ͱͷৼΓฦΓ
  ● ͦͷ࣌఺·ͰͰվળ͞Εͨ͜ͱ
  ͸ɺϩάΛ෼ੳʹ࢖͏ਓ΍։ൃ
  ϝϯόʔʹڞ༗

  View full-size slide

 49. ϩά΍͍͖ͬͯҕһձ͸Ͳ͏ͩͬͨͷ͔

  View full-size slide

 50. ݁Ռ
  ● ϩάӡ༻ͷ֤ϑΣʔζʹରͯ͠ɺͦͷ࣌఺Ͱͷ՝୊ͷ͍
  ͔ͭ͘ΛղܾͰ͖ͨ
  ● શ෦͕ղܾͰ͖ͨΘ͚Ͱͳ͘ɺԿ΋՝୊ղফͰ͖ͳ
  ͔ͬͨϑΣʔζ΋͋Δ

  View full-size slide

 51. ݁Ռ
  ● ϩάӡ༻ͷ֤ϑΣʔζʹରͯ͠ɺͦͷ࣌఺Ͱͷ՝୊ͷ͍
  ͔ͭ͘ΛղܾͰ͖ͨ
  ● શ෦͕ղܾͰ͖ͨΘ͚Ͱͳ͘ɺԿ΋՝୊ղফͰ͖ͳ
  ͔ͬͨϑΣʔζ΋͋Δ
  → ϩάӡ༻ͷਏ͞Λ෦෼తʹղফ͢ΔखஈͷҰͭͱͳͬͨ

  View full-size slide

 52. ϩάͱͲ͏෇͖߹͍͔ͬͯ͘

  View full-size slide

 53. ߟ͑ͨ͜ͱ
  ● ϩάج൫ͷվળʹ͓͍ͯɺશͯͷϑΣʔζͷશͯͷ՝୊
  ΛҰؾʹղܾ͠Α͏ͱ͢Δͱۤ͘͠ͳΔ͠ɺ೉͍͠
  ● ͦͷ࣌ʑͰඞཁͳվળ͸มԽ͢ΔͷͰɺͦͷ࣌ʹՄೳ
  ͳվળΛ΍Γଓ͚͍ͯ͘͜ͱ͕େ੾

  View full-size slide

 54. ϩάج൫վળͷ೉͠͞

  View full-size slide

 55. Րࣄ͕ى͖͍ͯΔͷΛ
  ͦͷ··ݟա͢͜͝ͱ͸ͳ͍

  View full-size slide

 56. όάमਖ਼
  க໋తͳόά͸
  ͦͷ··ݟաͤ͝ͳ͍
  όά
  मਖ਼

  View full-size slide

 57. า͍͍ͯΔ్தͰམ͍ͪͯΔۭ͖؈
  Λݟաͣ͝͞શ෦र͏ͷ͸೉͍͠

  View full-size slide

 58. ݟ͚ͭͨϩάج൫ͷ՝୊Λ
  ౎౓શͯղܾ͍ͯ͘͠ͷ͸೉͍͠
  ϩάվળ
  ՝୊
  ՝୊
  վળ

  View full-size slide

 59. Ͳ͏͢Δ͔ʁ

  View full-size slide

 60. Έͳ͞Μ͕ʮϩάӡ༻ͭΒ͍ʂʯͷ੠Λ
  ڍ͛ΔୈҰਓऀʹͳΓ·͠ΐ͏

  View full-size slide

 61. ઃܭ࣌ʹߟྀ
  Ͱ͖ͯͳ͔ͬͨʜ
  ͋ͬ͢Έ·ͤΜɺ
  ࠓ͸ૹͬͯͳ͍Ͱ͢ʜ
  νϡʔτϦΞϧͷ
  ϑΝωϧಥഁ཰Λ
  ௐ΂͍ͨͳ
  νϡʔτϦΞϧ։࢝ͷ
  ϩάͬͯ͋Γ·͔͢ʁ
  ϓϩμΫτΦʔφʔ ΤϯδχΞ

  View full-size slide

 62. ઃܭ࣌ʹߟྀ
  Ͱ͖ͯͳ͔ͬͨʜ
  ͋ͬ͢Έ·ͤΜɺ
  ࠓ͸ૹͬͯͳ͍Ͱ͢ʜ
  νϡʔτϦΞϧͷ
  ϑΝωϧಥഁ཰Λ
  ௐ΂͍ͨͳ
  νϡʔτϦΞϧ։࢝ͷ
  ϩάͬͯ͋Γ·͔͢ʁ
  ϓϩμΫτΦʔφʔ ΤϯδχΞ
  ͜Μͳͱ͖ͦ͜੠Λڍ͛Δνϟϯε

  View full-size slide

 63. ϩά͕ਏ͍ʂͷ੠Λڍ͛Δ
  ● ੠Λڍ͛ͨͱ͜Ζ͔Βɺϩάӡ༻ϑΣʔζͷͲ͔͜Ұͭ
  Ͱྑ͍ͷͰɺվળΛ΍ͬͯΈΔ

  View full-size slide

 64. ࣗ෼΋
  र͓͏͔ͳʜ

  View full-size slide

 65. ϩά͕ਏ͍ʂͷ੠Λڍ͛Δ
  ● ੠Λڍ͛ͨͱ͜Ζ͔Βɺϩάӡ༻ϑΣʔζͷͲ͔͜Ұͭ
  Ͱྑ͍ͷͰɺվળΛ΍ͬͯΈΔ
  ● ͦͷϜʔϒΛوํ͕΍Γ࢝ΊΔͱɺਏ͍࣌ʹ੠Λڍ͛Δ
  จԽ͕νʔϜʹग़དྷͯ͘Δ
  ˠܧଓతͳվળʹͭͳ͕Δ

  View full-size slide

 66. ·ͱΊ
  ● ϩά͸αʔϏεͱಉ͡Α͏ʹৗʹมԽ͢Δ΋ͷ
  ● มԽ͢ΔϩάΛద੾ʹӡ༻͠Α͏ͱ͢Δͱɺେখ༷ʑ
  ͳਏ͕͞ৗʹ෇͖వ͏
  ● ҰͭҰͭ͸ର঱ྍ๏ʹա͗ͳͯ͘΋ɺਏ͞Λղফ͢Δ
  ͨΊͷϜʔϒΛ΍Ίͳ͍͜ͱ͕େ੾

  View full-size slide

 67. ࠓޙͷϩάج൫վળͷల๬
  ● iOS ͱ Android ͷػೳࠩ෼Λϩά͔Βݕ஌͢Δ
  ● ΑΓ࢖͍΍͍͢ϩάίʔυͷࣗಈੜ੒

  View full-size slide