Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Introduction to Bayesian Learning for Machine Learning 5.4 - 5.7

Introduction to Bayesian Learning for Machine Learning 5.4 - 5.7

「ベイズ推論による機械学習入門」輪読会 #4 - connpass https://reading-circle-beginners.connpass.com/event/136714/ の発表資料です

Asei Sugiyama

July 07, 2019
Tweet

More Decks by Asei Sugiyama

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ʮϕΠζਪ࿦ʹΑΔػցֶशೖ໳ʯྠಡձ #4
  5.4 - 5.7

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ਿࢁ Ѩ੟
  • Software Engineer (Machine Learning ؔ܎ͷॾʑ)
  • ػցֶशਤؑ ڞஶ

  View Slide

 3. ͜͜ͰֶͿ͜ͱ
  • ҰൠʹػցֶशͰߦΘΕΔΞϧΰϦζϜΛϕΠζਪ࿦Ͱݟ௚͢
  (͜͜Ͱ৮ΕΔେମͷΞϧΰϦζϜ͸ྫ͑͹ scikit-learn
  ʹ࣮૷͞Ε͍ͯΔ)

  View Slide

 4. ํ਑
  • ໰୊ઃఆͷ֬ೝΛߦ͏
  • άϥϑΟΧϧϞσϧͷ֬ೝΛߦ͏
  • ਺ࣜͷ֬ೝ͸௥͍ٻΊͳ͍
  1.ຊʹׂͱஸೡʹॻ͍ͯ͋ΔͨΊ
  2.ຊΛهड़͕ͳ͍͜ͱΛ௥͍ٻΊΑ͏ͱ͢Δͱ্هͷϙΠϯτ
  ʹϑΥʔΧε͖͠Εͳ͍ͨΊ

  View Slide

 5. ໨࣍
  1.τϐοΫϞσϧ (5.4)
  2.ςϯιϧ෼ղ (5.5)
  3.ϩδεςΟοΫճؼ (5.6)
  4.χϡʔϥϧωοτϫʔΫ (5.7)

  View Slide

 6. Point
  ಺༰ (section) Point
  τϐοΫϞσϧ (5.4) ࣗવݴޠॲཧͷάϥϑΟΧϧϞσϧ
  ςϯιϧ෼ղ (5.5) ࣌ܥྻσʔλʹରͯ͠ͷڠௐϑΟϧλ
  ϦϯάͷάϥϑΟΧϧϞσϧ
  ϩδεςΟοΫճؼ (5.6) ࠶ύϥϝʔλʔԽ
  χϡʔϥϧωοτϫʔΫ (5.7) ޡࠩٯ఻೻๏

  View Slide

 7. τϐοΫϞσϧ (5.4)

  View Slide

 8. τϐοΫϞσϧ (5.4) ཁ໿
  1.LDA (Latent Dirichlet Allocation) Λѻ͏
  2.LDA Ͱ͸࣍ͷ 2 ͭΛಉ࣌ʹߦ͏
  • จষ͔ΒͷτϐοΫͷநग़
  • ֤τϐοΫͰग़ݱ͢Δ୯ޠͷੜ੒Ϟσϧͷֶश
  3.ֶश͸ม෼ਪ࿦ɾ่յܕΪϒεαϯϓϦϯάͰՄೳ

  View Slide

 9. τϐοΫϞσϧ ಺༰
  1.എܠɾ໰୊ઃఆ
  2.Ϟσϧͷఆٛ
  3.ֶश

  View Slide

 10. τϐοΫϞσϧͰѻ͏σʔλ
  • ࣗવݴޠͰॻ͔Εͨจষͷղੳ
  • จষ͸ू߹ͱͯ͠ѻ͍ɺ୯ޠͷग़ݱॱং͸ߟྀ͠ͳ͍
  • χϡʔεهࣄͷจষͷΑ͏ʹจষʹ͸τϐοΫ (੓࣏ɺܳೳɺ
  etc.) ͕͋ΓɺτϐοΫ͝ͱʹग़ݱ͢Δޠ͕۟ҧ͏ͱ૝ఆ͢Δ
  • ྫ : ʮྟ࣌ࠃձʯ͸ʮ੓࣏ʯτϐοΫͰ͸ग़ݱ͠΍͘͢ɺ
  ʮܳೳʯτϐοΫͰ͸ग़ݱ͠ʹ͍͘
  • τϐοΫ͕Կ͔͸ ۩ମతʹ͸஌Βͳ͍ ΋ͷͱ͢Δ

  View Slide

 11. τϐοΫϞσϧͰୡ੒͍ͨ͜͠ͱ
  1.จষͷଐ͢ΔτϐοΫʹ͍ͭͯɺ෼ੳऀ͕໌ࣔతʹࢦఆ͢Δ͜
  ͱͳ͘σʔλͦͷ΋ͷ͔Βநग़͍ͨ͠
  • நग़ͨ͠τϐοΫ͕ԿΛҙຯ͢Δͷ͔͸෼ੳऀ͕൑அ͢Δ
  • จষ͸ʮ੓࣏ 0.9, ܳೳ 0.1ʯͷΑ͏ʹෳ਺ͷτϐοΫʹ
  ଐ͢Δ΋ͷͱ͢Δ
  2.୯ޠ͕ଐ͢ΔτϐοΫʹ͍ͭͯจ຺Λߟྀ͍ͨ͠
  • ʮυϥΠϒʯ͸ं͔Β΋ςΫϊϩδʔ͔Β΋ग़ݱ͢Δ

  View Slide

 12. એ఻
  ػցֶशਤؑͰѻ͍ͬͯΔͷͰ಺༰Λ֬ೝ

  View Slide

 13. ༨ஊ
  • ࿦จ1 Ͱ͸ूஂҨ఻ֶͰͷԠ༻ʹ͍ͭͯड़΂͍ͯΔ
  1.ར֐ؔ܎Λ࣋ͭूஂΛݟ͚ͭɺͦΕΒͷؔ܎ੑΛௐ΂͍ͨ
  2.֤ूஂ͔Β࠾औͨ͠ DNA ͔Βڞ௨ͷ૆ઌΛௐ΂͍ͨ
  • σʔλ͔Β෼ੳऀͷओ؍ʹΑΒͳ͍ʮӅ͞Εͨʯߏ଄Λநग़͠
  ͍ͨɺͱ͍͏ͷ͕Ϟνϕʔγϣϯ
  1 Pritchard, J. K.; Stephens, M.; Donnelly, P. (June 2000). "Inference of population structure
  using multilocus genotype data". Genetics. 155 (2): pp. 945–959. ISSN 0016-6731.

  View Slide

 14. τϐοΫϞσϧ ಺༰
  1.എܠɾ໰୊ઃఆ
  2.Ϟσϧͷఆٛ
  3.ֶश

  View Slide

 15. ه߸ͷ४උ

  View Slide

 16. View Slide

 17. τϐοΫ਺ 1 ͷ৔߹
  • ࣗ໌ͳྫΛѻͬͯɺه߸ͷ֬ೝΛ·ͣߦ͏
  • τϐοΫ਺ 1 ͱ͢Δͱɺ1 ͭͷτϐοΫʹ͢΂ͯͷจষ͕ଐ
  ͢Δ͜ͱʹͳΔ
  • ͭ·ΓɺҰൠʹ೔ຊޠͷจষʹ͍ͭͯͷੜ੒ϞσϧΛѻ͏

  View Slide

 18. View Slide

 19. τϐοΫ਺ 2 ͷ৔߹
  • εύϜϝʔϧ൑ఆͷΑ͏ͳ΋ͷΛѻ͏
  • ਖ਼͘͠͸࣍
  1.ϝʔϧ͕ 2 छྨʹ෼͚ΒΕͦ͏ͳ͜ͱ͸ͳ͔ͥ஌͍ͬͯΔ
  2.݁Ռ͕Ͳ͏෼͔ΕΔ͔͸஌Βͳ͍
  3.্هͷঢ়ଶͰΫϥελϦϯάΛߦ͍͍ͨ

  View Slide

 20. View Slide

 21. τϐοΫϞσϧ ಺༰
  1.എܠɾ໰୊ઃఆ
  2.Ϟσϧͷఆٛ
  3.ֶश

  View Slide

 22. τϐοΫϞσϧͷֶश
  • ม෼ਪ࿦ʹ͍ͭͯ͸লུ
  • ॻ੶ʹׂͱஸೡʹهड़͞Ε͍ͯΔͨΊ
  • ่յܕΪϒεαϯϓϦϯάʹ͍ͭͯѻ͏

  View Slide

 23. ΪϒεαϯϓϦϯά (4.2)
  ͋Δ֬཰෼෍ ͔Βαϯϓϧ
  Λಘ͍ͨ৔߹ɺ࣍ͷΑ͏ʹ৚݅෇͖֬཰෼෍͔Βஞ࣍αϯϓϦϯά
  ͢Δ͜ͱͰɺۙࣅతʹ΋ͱͷ෼෍ʹै͏αϯϓϧྻΛಘΒΕΔɻ

  View Slide

 24. ่յܕΪϒεαϯϓϦϯά (4.2)
  ͋Δ֬཰෼෍ ͔Βαϯϓϧ Λ
  ಘ͍ͨ৔߹ɺ࣍ͷΑ͏ʹपลআڈ͔ͯ͠ΒαϯϓϦϯά͢Δɻ

  View Slide

 25. τϐοΫϞσϧ΁ͷԠ༻
  1.่յܕΪϒεαϯϓϦϯάΛ༻͍ͯ ΛαϯϓϦϯά͠ɺ࣮
  ݱ஋ ΛಘΔ
  2.࣮ݱ஋ Λ࢖ͬͯ୯ޠΛτϐοΫʹ෼͚ɺ ൪໨ͷτϐοΫ
  ͔Βग़ݱͨ͠୯ޠू߹ ΛಘΔ
  3. ͔Β Λߋ৽͢Δ
  4. ͔Β֤จষͷτϐοΫൺ཰ΛٻΊɺ Λߋ
  ৽͢Δ

  View Slide

 26. पลআڈͨ͠άϥϑΟ
  ΧϧϞσϧ
  • पลআڈ͢Δͱ׬શάϥϑ͕Ͱ͖Δ
  (ӈਤ)
  • τϐοΫϞσϧͰ΋पลআڈΛ͢Δͱ
  ׬શάϥϑ͕Ͱ͖͕͋Δ

  View Slide

 27. Ϛϧίϑϒϥϯέοτ
  (1.5)
  • , , , , , , ͷؒʹ͸ґଘ
  ؔ܎͕͋Δ
  • ͜ͷઌʹ͋Δϊʔυ͸͢΂ͯ ͱಠཱ

  View Slide

 28. ৚݅෇͖ಠཱੑͷ֬ೝ
  • ͱ , ͸৚݅෇͖ಠཱ
  • ਤ 4.8 ͱಉٞ͡࿦
  • ͱ ͸৚݅෇͖ಠཱ
  • ڞಉ਌ͷؔ܎ʹͳ͍ͨΊ
  • ্هΛ࢖͏ͱ ͷ෼෍͸࣍ͷΑ͏
  ʹͰ͖Δ

  View Slide

 29. Ҏ߱লུ

  View Slide

 30. ςϯιϧ෼ղ (5.4)

  View Slide

 31. ςϯιϧ෼ղ ཁ໿
  1.τϨϯυΛߟྀͨ͠ڠௐϑΟϧλϦϯάΛѻ͏
  2.ڠௐϑΟϧλϦϯάͰ͸ϢʔβʔͱΞΠςϜͷ྆ํΛߟྀͨ͠
  ϨʔςΟϯάΛߦ͏
  3.ֶश͸ม෼ਪ࿦ͰՄೳ (ΪϒεαϯϓϦϯά͸ݴٴͳ͠)

  View Slide

 32. ςϯιϧ෼ղ ಺༰
  1.എܠɾ໰୊ઃఆ
  2.Ϟσϧͷఆٛ
  3.ֶश

  View Slide

 33. ໰୊ઃఆ: ۺ԰ͷधཁ༧ଌ2(1/2)
  • قॳͷ஫จͱաڈͷ஫จཤྺ͔Βࠓقͷधཁ༧ଌΛ͍ͨ͠
  • ҠಈฏۉϞσϧ (ARMA) ͸࢖͑ͳ͍ɺͳͥͳΒ৽͍͠ΞΠςϜ
  ʹ͍ͭͯաڈͷσʔλ͸ͳ͍
  • ճؼϞσϧ͸࢖͑ͳ͍ɺͳͥͳΒυϝΠϯ஌͕ࣝෳࡶ͗͢Δ͠
  ϙϦγʔʹ൓͢Δ (?)
  2 L.Xiong,X.Chen,T.K.Huang,J.Schneider,andJ.G.Carbonell.Temporal collaborative filtering with
  Bayesian probabilistic tensor factorization. In Proceeding sof the 2010 SIAM International
  Conferenceon Data Mining, pages 211-222, 2010.

  View Slide

 34. ໰୊ઃఆ: ۺ԰ͷधཁ༧ଌ (2/2)
  • యܕతͳڠௐϑΟϧλϦϯάͰ͸ෆे෼ɺͳͥͳΒσβΠϯ΍
  ফඅऀͷ޷ΈͷྲྀߦΛߟྀͰ͖ͳ͍
  • ͦ͜Ͱզʑ͸࣌ܥྻΛߟྀͨ͠ BPTF (Bayesian
  Probabilistic Tensor Factorization) ΛఏҊ͢Δ
  • Netflix ͷࢹௌཤྺσʔλ3Ͱݕূͨ͠ͱ͜Ζɺ࣌ܥྻΛߟྀ
  ͠ͳ͍Ϟσϧʹൺ΂͔ͯ֬ʹվળ͞Εͨ
  3 Netflix Prise data https://www.kaggle.com/netflix-inc/netflix-prize-data

  View Slide

 35. ༨ஊ
  • ڠௐϑΟϧλϦϯά͸ɺΞΠςϜͱϢʔβʔΛ ࣍ݩϕΫτϧ
  ʹຒΊࠐΜͰ͍ΔͱղऍͰ͖Δ
  • ਂ૚ֶश੎͔Β͸ embedding Λಘ͍ͨͷͳΒ auto
  encoder ͱ͔ word2vec ͱ͔࢖͑͹͍͍Μ͡Όͳ͍͔ɺͱ
  ͳΔ (͔΋)
  • ࣮ࡍɺචऀ͕ VAE ͱͷؔ࿈ʹ͍ͭͯϒϩάهࣄ4Λॻ͍͍ͯΔ
  4 ઢܗճؼΛ̍ͭ̍ͭվ଄ͯ͠ม෼ΦʔτΤϯίʔμʢVAEʣΛ࡞Δ - ࡞ͬͯ༡Ϳػցֶशɻ

  View Slide

 36. ςϯιϧ෼ղ ಺༰
  1.എܠɾ໰୊ઃఆ
  2.Ϟσϧͷఆٛ
  3.ֶश

  View Slide

 37. ڠௐϑΟϧλϦϯά (1/2)
  • ԣํ޲ʹΞΠςϜɺॎํ޲ʹϢʔβʔΛฒ΂ͨߦྻ Λѻ͏
  • ͸Ϣʔβʔ ͷΞΠςϜ ʹର͢ΔϨʔςΟϯά
  • ػցֶशʹ͓͍ͯ࣍ͷΑ͏ʹߟ͑Δ͜ͱ͕ଟ͍ (ཁग़య)
  • ϕΫτϧ : 1 ࣍ݩ഑ྻ
  • ߦྻ : දɺςʔϒϧ
  • ςϯιϧ : ෳ਺ͷද (ϛχόονͱ͔)

  View Slide

 38. ڠௐϑΟϧλϦϯά (2/2)
  • ϨʔςΟϯάΛ࣍ͷΑ͏ʹ෼ղ͢Δ
  • , ,
  ͱͯ͠
  • ੒෼Ͱॻ͘ͱ࣍ͷࣜ
  • ࣍ݩ࡟ݮʹΑΔܽଛ஋ͷิ׬ʹಉ͡
  (5.1)

  View Slide

 39. ࣌ܥྻ΁ͷ֦ு
  • ͋Δ࣌ؒ ʹ͓͚Δಛ௃ ͷྲྀߦ౓
  ͷΑ͏ͳ΋ͷ (ݪจϚϚ) Λಋೖ
  ͢Δ
  • ϢʔβʔͱΞΠςϜͷ಺ੵΛɺྲྀߦ౓ʹ
  ΑΔॏΈ෇͖Ͱܭࢉ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 40. View Slide

 41. ςϯιϧ෼ղ ಺༰
  1.എܠɾ໰୊ઃఆ
  2.Ϟσϧͷఆٛ
  3.ֶश

  View Slide

 42. ֶश (লུ)
  • ม෼ਪ࿦ͰՄೳ (ৄࡉ͸লུ)
  • ࣍ͷ݁Ռʹ஫໨͢Δ
  • ͸Ϣʔβʔ͝ͱʹݸผͷ஋ֶ͕श͞ΕΔ
  • ͸Ϣʔβʔ͝ͱʹڞ௨ͷ஋ֶ͕श͞ΕΔ
  • ΋ಉ༷
  • ਫ਼౓ߦྻ , , ͸ʮେ͖͘ʯͳ͍ͬͯΔ

  View Slide

 43. ϩδεςΟοΫճؼ (5.6)

  View Slide

 44. ϩδεςΟοΫճؼ ཁ໿
  1.ϩδεςΟοΫճؼͰ͸ Softmax ؔ਺Λ༻͍ΔͨΊɺࠓ·Ͱ
  ͷΑ͏ʹղੳղ͕ٻΊΒΕͳ͍
  2.࠷దͳύϥϝʔλʔΛٻΊΔͨΊʹɺ৽ͨʹޯ഑๏Λಋೖ͢Δ
  3.ޯ഑ͷܭࢉΛۙࣅతʹߦ͏ͨΊɺ࠶ύϥϝʔλʔԽτϦοΫΛ
  ߦͬͯܭࢉ͢Δ

  View Slide

 45. ϩδεςΟοΫճؼ ಺༰
  1.എܠɾ໰୊ઃఆ
  2.Ϟσϧͷఆٛ
  3.ֶश

  View Slide

 46. ϩδεςΟοΫճؼ (ඇϕΠζ)
  ػցֶशਤؑͰѻ͍ͬͯΔͷͰ֬ೝ

  View Slide

 47. ϕΠζʹ͢ΔͱԿ͕خ͍͠ͷ͔
  • ਤ 5.15
  • Կݸ΋ϩδεςΟοΫճؼϞσϧΛ࡞ͬͯΞϯαϯϒϧ͢Δ͜
  ͱͰ͍͍ײ͡ͷग़ྗ͕ಘΒΕΔ

  View Slide

 48. ϩδεςΟοΫճؼ ಺༰
  1.എܠɾ໰୊ઃఆ
  2.Ϟσϧͷఆٛ
  3.ֶश

  View Slide

 49. ϩδεςΟοΫճؼ
  ଟ࣍ݩϕΫτϧ ͕࣍ͷΑ͏ͳΧςΰϦ෼෍ʹैͬͯग़ྗ͞Ε
  Δ΋ͷͱ͢Δɻ
  ͜͜Ͱɺ ͸ඇઢܗؔ਺Ͱɺࠓճ͸ Softmax ؔ਺Λ༻͍Δɻ

  View Slide

 50. ༨ஊ ιϑτϚοΫεؔ਺ͷඍ෼

  View Slide

 51. View Slide

 52. ϩδεςΟοΫճؼ ֶश
  • ೖྗ஋ͱग़ྗ஋ͷσʔληοτ ͔Β ͷࣄޙ෼෍Λ
  ܭࢉ
  ϩδεςΟοΫճؼ ਪ࿦
  • ৽نͷೖྗσʔλ ͕༩͑ΒΕͨͱ͖ͷग़ྗ஋ ͷܭࢉ

  View Slide

 53. ϩδεςΟοΫճؼ ಺༰
  1.എܠɾ໰୊ઃఆ
  2.Ϟσϧͷఆٛ
  3.ֶश

  View Slide

 54. ࠓ͔Βઆ໌͢Δ಺༰
  • ม෼ਪ࿦Λߦ͍͍͕ͨɺ୯७ͳฏۉ৔ۙࣅͰ͸ෆՄೳ
  • ϞϯςΧϧϩ๏Ͱ΋ՄೳͰ͸͋Δ͕ɺ͏·͍͔͘ͳ͍͜ͱ͕஌
  ΒΕ͍ͯΔ
  • ࠶ύϥϝʔλʔԽτϦοΫΛ࢖ͬͨޯ഑๏ͰɺϞϯςΧϧϩ๏
  Λճආ͢Δ

  View Slide

 55. ม෼ਪ࿦
  • ͱ͢Δ
  • KLμΠόʔδΣϯε Λ࠷খԽ͢Δ

  View Slide

 56. ղੳతͳղΛಘΒΕͳ͍߲ͷܭࢉ
  • ࠷ޙͷ໬౓ͷظ଴஋Λͱ͍ͬͯΔ߲ͷܭࢉ͕ࠔ೉
  • ϞϯςΧϧϩ๏ʹΑΔܭࢉ͕ՄೳͰ͸͋Δ
  • ͔͠͠ɺ ΛαϯϓϦϯά͢Δͱ࠷దԽ͍ͨ͠ύϥϝʔλʔ
  ͕࢒Βͳ͍

  View Slide

 57. ࠶ύϥϝʔλʔԽτϦοΫ
  • ΛαϯϓϦϯάͯ͠ Λಘͨͱ͢Δ
  • ͔ΒαϯϓϦϯάͨ͠ͱߟ͑Δͱɺ࠷దԽͨ͠
  ͍ύϥϝʔλʔ͕͔ࣜΒফ͑ͯޯ഑๏͕࣮ߦͰ͖ͳ͍
  • ͷ࣮ݱ஋ ͕ಘΒΕͨͷͩͱΈͳ͢
  ( ΛαϯϓϦϯάͨ͠ͷͩͱߟ͑Δ)
  • 1ճͷαϯϓϦϯάͰޯ഑ͷܭࢉͱɺॏΈͷߋ৽͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 58. View Slide

 59. ࣜ 5.236 Ҏ߱ͷهड़ʹ͍ͭͯ
  • ޯ഑͕ܭࢉͰ͖ͨͷͰɺύϥϝʔλʔΛߋ৽Ͱ͖Δ
  • ͋ͱ͸Կ౓΋αϯϓϦϯάͱύϥϝʔλʔͷߋ৽ΛؤுΔ

  View Slide

 60. ਪ࿦
  • ࠷దͳύϥϝʔλʔ͕ٻΊΒΕͨͷͰ࣍ͷΑ͏ʹۙࣅͰ͖Δ
  • ϥϕϧͷظ଴஋͸࣍ͷΑ͏ʹۙࣅͰ͖Δ

  View Slide

 61. χϡʔϥϧωοτϫʔΫ (5.7)

  View Slide

 62. লུ

  View Slide

 63. লུ͢Δཧ༝
  1.໰୊ઃఆ͸ϩδεςΟοΫճؼʹ΄΅ಉ͡
  2.Ϟσϧ͸ϩδεςΟοΫճؼΛॏͶΔ͚ͩ
  3.ֶशͰಋೖ͢Δޡࠩٯ఻೻๏ʹ͍ͭͯɺ͜Ε͚ͩͷઆ໌ͰΘ͔
  Δਓ͸͍ͳ͍

  View Slide

 64. ༨ஊ
  • χϡʔϥϧωοτϫʔΫͷॏΈΛখ͞ͳཚ਺ͰॳظԽ͠ޯ഑߱
  Լ๏Ͱܭࢉͤ͞Δɺͱ͍͏ͷ͸Ұൠత
  • ͜͜·ͰདྷΔͱʮଟ਺ͷॏΈΛ͔͚߹Θͤͯ଍͢ʯͱ͍͏ͷ
  ͸ɺظ଴஋ΛͱΔૢ࡞ʹݟ͑ͯ͘Δ
  • ޯ഑๏Λ༻͍ͯߋ৽ͨ͠ॏΈͷ஋Λར༻͢Δͷ͸ɺࣄޙ෼෍͔
  ΒαϯϓϦϯά͍ͯ͠ΔΑ͏ʹݟ͑ͯ͘Δ
  • ࣮ࡍɺਂ૚ֶश͸Ψ΢εաఔͱΈͳͤΔ͜ͱ͕஌ΒΕ͍ͯΔ

  View Slide

 65. Recap
  ಺༰ (section) Point
  τϐοΫϞσϧ (5.4) ࣗવݴޠॲཧͷάϥϑΟΧϧϞσϧ
  ςϯιϧ෼ղ (5.5) ࣌ܥྻσʔλʹରͯ͠ͷڠௐϑΟϧλ
  ϦϯάͷάϥϑΟΧϧϞσϧ
  ϩδεςΟοΫճؼ (5.6) ࠶ύϥϝʔλʔԽ
  χϡʔϥϧωοτϫʔΫ (5.7) ޡࠩٯ఻೻๏ (লུ)

  View Slide