Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Ring Middleware の基礎

ayato
June 26, 2016

Ring Middleware の基礎

ayato

June 26, 2016
Tweet

More Decks by ayato

Other Decks in Programming

Transcript

 1. 3JOH.JEEMFXBSF
  ͷجૅ
  -JTQ.FFU6QQSFTFOUFECZ4IJCVZBMJTQ
  !@BZBUP@Q$ZCP[V4UBSUVQT *OD

  View full-size slide

 2. ͋΍ͽʔ
  !@BZBUP@Q
  $ZCP[V4UBSUVQT *OD
  +BQBO$MPKVSJBOT "ENJO

  View full-size slide

 3. 3JOHͷίϯηϓτ
  Handler
  Request Response
  Middleware
  ࠓ೔͸.JEEMFXBSFͷ͓࿩

  View full-size slide

 4. 3JOH.JEEMFXBSF

  View full-size slide

 5. 3JOH.JEEMFXBSF
  (defn wrap-member [handler]
  (fn [req]
  (->> (get-in req [:params :member-id])
  find-member
  (assoc req :member)
  handler)))
  ߴ֊ؔ਺
  ϋϯυϥΛड͚औΔ
  ϦΫΤετΛऔΔؔ਺Λฦ͢ ৽͍͠ϋϯυϥ

  View full-size slide

 6. (defn wrap-member [handler]
  (fn [req]
  (->> (get-in req [:params :member-id])
  find-member
  (assoc req :member)
  handler)))
  3JOH.JEEMFXBSF
  ߴ֊ؔ਺
  ϋϯυϥΛड͚औΔ
  ϦΫΤετΛऔΔؔ਺Λฦ͢ ৽͍͠ϋϯυϥ

  ϋϯυϥ
  ϦΫΤετ
  ؔ਺

  View full-size slide

 7. .JEEMFXBSFΛద༻͢Δ
  (defn wrap-answer [handler]
  (fn [req]
  (handler (assoc req :ans 42))))
  (defn handler [req]
  (res/response (get req :ans)))
  XSBQBOTXFSϛυϧ΢ΣΞΛIBOEMFS΁ద༻͢Δ
  (def app
  (wrap-answer handler))

  View full-size slide

 8. .JEEMFXBSFΛద༻͢Δ
  (let [handler (fn [req] (res/response (get req :ans))]
  (fn [req]
  (handler (assoc req :ans 42))))
  XSBQBOTXFSϛυϧ΢ΣΞΛIBOEMFS΁ద༻͢Δ
  (fn [req]
  (res/response (get (assoc req :ans 42) :ans)))

  View full-size slide

 9. ϦΫΤετͷྲྀΕ
  Handler
  Middleware A
  Middleware B
  Middleware C
  Request
  Response

  View full-size slide

 10. ϦΫΤετͷྲྀΕ
  Handler
  Middleware A
  Middleware B
  Middleware C
  Request
  Response
  .JEEMFXBSF$͕ϦΫΤετϚοϓΛॲཧ͠
  ৽ͨͳϦΫΤετϚοϓΛ࣍ͷϋϯυϥ΁౉͢

  View full-size slide

 11. ϦΫΤετͷྲྀΕ
  Handler
  Middleware A
  Middleware B
  Middleware C
  Request
  Response
  .JEEMFXBSF#͕ϦΫΤετϚοϓΛॲཧ͠
  ৽ͨͳϦΫΤετϚοϓΛ࣍ͷϋϯυϥ΁౉͢

  View full-size slide

 12. ϦΫΤετͷྲྀΕ
  Handler
  Middleware A
  Middleware B
  Middleware C
  Request
  Response
  .JEEMFXBSF"͕ϦΫΤετϚοϓΛॲཧ͠
  ৽ͨͳϦΫΤετϚοϓΛ࣍ͷϋϯυϥ΁౉͢

  View full-size slide

 13. ϦΫΤετͷྲྀΕ
  Handler
  Middleware A
  Middleware B
  Middleware C
  Request
  Response
  )BOEMFS͕ϦΫΤετϚοϓΛॲཧ͠
  ϨεϙϯεϚοϓΛੜ੒ฦ٫͢Δ

  View full-size slide

 14. ϦΫΤετͷྲྀΕ
  Handler
  Middleware A
  Middleware B
  Middleware C
  Request
  Response
  .JEEMFXBSF"͕ϨεϙϯεϚοϓΛॲཧ͠
  ৽ͨͳϨεϙϯεϚοϓΛฦ٫͢Δ

  View full-size slide

 15. ϦΫΤετͷྲྀΕ
  Handler
  Middleware A
  Middleware B
  Middleware C
  Request
  Response
  .JEEMFXBSF#͕ϨεϙϯεϚοϓΛॲཧ͠
  ৽ͨͳϨεϙϯεϚοϓΛฦ٫͢Δ

  View full-size slide

 16. ϦΫΤετͷྲྀΕ
  Handler
  Middleware A
  Middleware B
  Middleware C
  Request
  Response
  .JEEMFXBSF$͕ϨεϙϯεϚοϓΛॲཧ͠
  ৽ͨͳϨεϙϯεϚοϓΛฦ٫͢Δ

  View full-size slide

 17. ϛυϧ΢ΣΞ͸ͲͷΑ͏ʹಇ͔͘
  ઌʹద༻ͨ͠ϛυϧ΢ΣΞ͕಺ଆʹͳΔ
  ֎ଆͷϛυϧ΢ΣΞ͕ઌʹϦΫΤετϚοϓΛ

  ॲཧͰ͖Δ
  ಺ଆͷϛυϧ΢ΣΞ͕ઌʹϨεϙϯεϚοϓΛ

  ॲཧͰ͖Δ

  View full-size slide

 18. 3JOH.JEEMFXBSF
  ࣮૷ύλʔϯ

  View full-size slide

 19. ࣮૷ύλʔϯ
  ϦΫΤετϚοϓߋ৽ύλʔϯ
  ϨεϙϯεϚοϓߋ৽ύλʔϯ
  ৚݅෼ذύλʔϯ
  Ϋϩʔδϟ ดแ
  ύλʔϯ

  View full-size slide

 20. ϦΫΤετϚοϓߋ৽ύλʔϯ
  (defn wrap-member [handler]
  (fn [req]
  (->> (get-in req [:params :member-id])
  find-member
  (assoc req :member)
  handler)))
  ϦΫΤετϚοϓΛߋ৽ͯ͠ϋϯυϥ΁౉͢
  Ұൠతʹϋϯυϥ΁౉͢લͷڞ௨ॲཧΛ୲͏
  ϦΫΤετϚοϓʹ௥Ճ

  View full-size slide

 21. (defn wrap-html [handler]
  (fn [req]
  (-> (handler req)
  (res/content-type "text/html"))))
  ϨεϙϯεϚοϓߋ৽ύλʔϯ
  ϋϯυϥͷฦ٫ͨ͠ϨεϙϯεϚοϓΛߋ৽͢Δ
  Ϩεϙϯεͷ.*.&λΠϓΛ

  ౷Ұͨ͠Γ͢Δͷʹศར
  ϨεϙϯεϚοϓʹ௥Ճ

  View full-size slide

 22. (defn wrap-auth [handler]
  (fn [req]
  (if (authenticated? req)
  (handler req)
  (auth-error-handler req))))
  ৚݅෼ذύλʔϯ
  ࣮ߦ͢ΔϋϯυϥΛ৚݅ʹΑͬͯมߋ͢Δ
  ϧʔςΟϯά΍ೝূೝՄͷॲཧΛ͢Δ

  ڞ௨ॲཧͰར༻͞ΕΔ
  ৚݅Ͱ࣮ߦର৅Λมߋ

  View full-size slide

 23. (defn wrap-fib [handler]
  (let [memoized-fib (memoize fib)]
  (fn [req]
  (let [n (->long (get-in req [:params :n]))]
  (-> (assoc req :fib-num (memoized-fib n))
  handler)))))
  Ϋϩʔδϟ ดแ
  ύλʔϯ
  ؀ڥΛด͡ࠐΊͯ৽͍͠ϋϯυϥΛฦ٫͢Δ
  ॏ͍ॲཧͳͲΛϝϞԽͨ͠ΓɺԿ౓΋ܭࢉ͢Δҙຯ
  ͕ͳ͍΋ͷΛด͡ࠐΊͯ͠·͑Δ
  ฦ٫͢Δؔ਺ʹด͡ࠐΊΔ

  View full-size slide

 24. ى͜Γ͕ͪͳ໰୊

  View full-size slide

 25. ໰୊
  (defn show-user [req]
  (let [user-id (get-in req [:params :user-id])
  db (:db req)
  (-> (find-user-by-id db user-id)
  res/ok

  res/html)))

  View full-size slide

 26. ໰୊ڊେͳϦΫΤετϚοϓ
  ϛυϧ΢ΣΞΛཔΓ͗ͯ͢ؾ͕෇͍ͨΒ

  ϦΫΤετϚοϓ͕େ͖͘ͳΓ͍͗ͯ͢Δ
  (defn show-user [req]
  (let [user-id (get-in req [:params :user-id])
  db (:db req)
  (-> (find-user-by-id db user-id)
  res/ok

  res/html)))

  View full-size slide

 27. ໰୊શͯݟ͑ͯ͠·͏
  ϛυϧ΢ΣΞͰϦΫΤετϚοϓʹӨڹΛ༩͑
  Ε͹શͯͷϋϯυϥ͔Βத਎͕ݟ͑ͯ͠·͏
  (defn show-user [req]
  (let [user-id (get-in req [:params :user-id])
  db (:db req)
  (-> (find-user-by-id db user-id)
  res/ok

  res/html)))

  View full-size slide

 28. ໰୊
  (def app
  (-> handler
  wrap-keyword-params
  wrap-nested-params
  wrap-multipart-params
  wrap-params))

  View full-size slide

 29. ໰୊ӅΕͨґଘؔ܎
  खಈͰॱ൪Λܾఆ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍
  ґଘؔ܎ͷଘࡏ͕໨ʹݟ͑ͳ͍
  (def app
  (-> handler
  wrap-keyword-params
  wrap-nested-params
  wrap-multipart-params
  wrap-params))
  ґଘؔ܎͕ੜ·Ε͍ͯΔ

  View full-size slide

 30. ·ͱΊ
  3JOH.JEEMFXBSF͸୯७ͳߴ֊ؔ਺
  ࢓૊Έ͸୯७͚ͩͲڧྗ
  طʹ࠶ར༻ՄೳͳϥΠϒϥϦ͕୔ࢁ͋Δ
  ͨͩ͠ɺཚ༻͢ΔͱԿॲ͔ΒԿ͕ೖ͖͍ͬͯͯ
  Δͷ͔෼͔Βͳ͘ͳΔͷͰରࡦ͕ඞཁ

  View full-size slide