$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

bank engineer night#02

Bank, Inc
October 11, 2018
2k

bank engineer night#02

Bank, Inc

October 11, 2018
Tweet

Transcript

 1. ͳͥ#"/,͸
  ໊ࢗͰ͓ۚΛΛ͹Βࢃ͘ͷ͔
  Bank, Inc.
  ԕ౻൏

  View Slide

 2. ԕ౻൏!FOEP@JEPV
  ೥%..৽ଔೖࣾ
  ೥#"/,ʹग़޲
  גࣜձࣾόϯΫ
  "OESPJE εΫϥϜϚελʔ γϯΨϦ ΞϦΫΠ

  View Slide

 3. ͱ͜ΖͰ

  View Slide

 4. ໊ࢗަ׵͠·͠ΐ͏

  View Slide

 5. ໊ࢗΩϟογϡ
  #"/,ࣾһͷ໊ࢗΛΩϟογϡ͢Δͱ
  ΞϓϦ಺ͷ΢ΥϨοτʹ͓͕ۚೖΔ

  View Slide

 6. ͖͔͚ͬ͸4MBDL

  View Slide

 7. JEFB
  BANKࣾһͷ໊ࢗΛΩϟογϡ
  ग़དྷΔΑ͏ʹ͍ͨ͠

  View Slide

 8. JEFB

  View Slide

 9. JEFB
  30෼

  View Slide

 10. ͳͥ΍Δͷ

  View Slide

 11. ͓΋͠Ζ͍͔Β

  View Slide

 12. Ͳ͏΍ͬͯ
  ໘ന͞ͱ༗༻ੑ
  Λ఻͑Δ͔ʁ

  View Slide

 13. ໘ന͞Λ఻͑Δ

  View Slide

 14. ໘ന͞Λ఻͑Δ
  •૝૾Ͱ͖Δ

  •ෆཁͳ΋ͷΛ࢖͏

  •γϯϓϧͰ͋Δ

  •આ໌͗͢͠ͳ͍

  View Slide

 15. ૝૾͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 16. ૝૾͕Ͱ͖Δ
  ͱ
  ө૾͕ු͔Ϳ
  ࣮ࡍʹ࢖͍ͬͯΔ৔໘΍

  ঢ়گ͕૝૾ग़དྷΔ

  View Slide

 17. ෆཁͳϞϊΛ࢖͏

  View Slide

 18. ෆཁͳϞϊΛ࢖͏
  ͱ
  ϋοΫͯ͠Δײ͕ग़Δ
  ਓ͸”ෆཁ → ඞཁ”ʹ໘ന͞Λײ͡Δ

  View Slide

 19. γϯϓϧ

  View Slide

 20. γϯϓϧ
  ͩͱ
  ࢥ͍͖ͭͦ͏ͩͬͨײ
  ҰຊऔΒΕͨײΛԋग़

  View Slide

 21. આ໌͗͢͠ͳ͍

  View Slide

 22. આ໌͗͢͠ͳ͍
  ͱ
  ૝૾͕ͻΖ͕Δ
  ΞΠσΞΛͻΖ͛Δ༨஍Λͷ͜͢ͱ

  ༏लͳਓ͕ΑΓҭͯͯ͘ΕΔ

  View Slide

 23. ༗༻ੑΛ఻͑Δ

  View Slide

 24. ༗༻ੑΛ఻͑Δ
  •ίετͷ௿͞

  •Ϣʔβʔʹͱ͍͍ͬͯ࿩

  •ࣾһʹͱ͍͍ͬͯ࿩

  View Slide

 25. ίετͷ௿͞

  View Slide

 26. w̋̋ΑΓ͍҆
  w̋̋Ͱग़དྷΔ
  طଘͷ޿ࠂΑΓCPA͕͍͍

  طଘͷػೳΛ࢖࣮ͬͯ૷Ͱ͖Δ
  ίετͷ௿͞

  View Slide

 27. Ϣʔβʔʹͱͬͯ
  ͍͍࿩

  View Slide

 28. w̋̋ग़དྷΔ
  w̋̋ͯ͠௖͚Δ
  ୭Ͱ΋ΩϟογϡͰ͖Δ

  CASHΛ࢖ͬͯΈͯ௖͚Δ
  Ϣʔβʔʹͱ͍͍ͬͯ࿩

  View Slide

 29. ࣾһʹͱͬͯ
  ͍͍࿩

  View Slide

 30. w̋̋ͯ͠΋Β͑Δ
  w̋̋ग़དྷΔΑ͏ʹͳΔ
  ษڧձͰ໊ࢗΛཉ͕ͬͯ͠໯͑Δ

  ӦۀઌͰখ࿩͕Ͱ͖Δ
  ࣾһʹͱ͍͍ͬͯ࿩

  View Slide

 31. Ͳ͏΍͚ͬͨͬʁ

  View Slide

 32. JEFB ૝૾Ͱ͖Δ
  આ໌͗͢͠ͳ͍
  γϯϓϧ
  ෆཁͳϞϊ
  ༗༻ੑ͸
  Show more

  View Slide

 33. ײ֮೿ɺཧ࿦೿
  ྆ํʹΞϓϩʔν

  View Slide

 34. ΍ͬͯͲ͏ͩͬͨʁ

  View Slide

 35. ΍ͬͯͲ͏ͩͬͨʁ
  https://techwave.jp/archives/bank-carry-
  out-cash-of-biz-cards.html
  http://it-rush.com/cash-crazy

  View Slide

 36. ΍ͬͯͲ͏ͩͬͨʁ

  View Slide

 37. ΍ͬͯͲ͏ͩͬͨʁ

  View Slide

 38. ͋͞ɺ໊ࢗΛ
  Ωϟογϡʹ͠Α͏

  View Slide