Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

bank engineer night#02

Bank, Inc
October 11, 2018
1.9k

bank engineer night#02

Bank, Inc

October 11, 2018
Tweet

Transcript

 1. ͳͥ#"/,͸ ໊ࢗͰ͓ۚΛΛ͹Βࢃ͘ͷ͔ Bank, Inc. ԕ౻൏

 2. ԕ౻൏[email protected] ೥%..৽ଔೖࣾ ೥#"/,ʹग़޲ גࣜձࣾόϯΫ "OESPJE εΫϥϜϚελʔ γϯΨϦ ΞϦΫΠ

 3. ͱ͜ΖͰ

 4. ໊ࢗަ׵͠·͠ΐ͏

 5. ໊ࢗΩϟογϡ #"/,ࣾһͷ໊ࢗΛΩϟογϡ͢Δͱ ΞϓϦ಺ͷ΢ΥϨοτʹ͓͕ۚೖΔ

 6. ͖͔͚ͬ͸4MBDL

 7. JEFB BANKࣾһͷ໊ࢗΛΩϟογϡ ग़དྷΔΑ͏ʹ͍ͨ͠

 8. JEFB

 9. JEFB 30෼

 10. ͳͥ΍Δͷ

 11. ͓΋͠Ζ͍͔Β

 12. Ͳ͏΍ͬͯ ໘ന͞ͱ༗༻ੑ Λ఻͑Δ͔ʁ

 13. ໘ന͞Λ఻͑Δ

 14. ໘ന͞Λ఻͑Δ •૝૾Ͱ͖Δ •ෆཁͳ΋ͷΛ࢖͏ •γϯϓϧͰ͋Δ •આ໌͗͢͠ͳ͍

 15. ૝૾͕Ͱ͖Δ

 16. ૝૾͕Ͱ͖Δ ͱ ө૾͕ු͔Ϳ ࣮ࡍʹ࢖͍ͬͯΔ৔໘΍ ঢ়گ͕૝૾ग़དྷΔ

 17. ෆཁͳϞϊΛ࢖͏

 18. ෆཁͳϞϊΛ࢖͏ ͱ ϋοΫͯ͠Δײ͕ग़Δ ਓ͸”ෆཁ → ඞཁ”ʹ໘ന͞Λײ͡Δ

 19. γϯϓϧ

 20. γϯϓϧ ͩͱ ࢥ͍͖ͭͦ͏ͩͬͨײ ҰຊऔΒΕͨײΛԋग़

 21. આ໌͗͢͠ͳ͍

 22. આ໌͗͢͠ͳ͍ ͱ ૝૾͕ͻΖ͕Δ ΞΠσΞΛͻΖ͛Δ༨஍Λͷ͜͢ͱ ༏लͳਓ͕ΑΓҭͯͯ͘ΕΔ

 23. ༗༻ੑΛ఻͑Δ

 24. ༗༻ੑΛ఻͑Δ •ίετͷ௿͞ •Ϣʔβʔʹͱ͍͍ͬͯ࿩ •ࣾһʹͱ͍͍ͬͯ࿩

 25. ίετͷ௿͞

 26. w̋̋ΑΓ͍҆ w̋̋Ͱग़དྷΔ طଘͷ޿ࠂΑΓCPA͕͍͍ طଘͷػೳΛ࢖࣮ͬͯ૷Ͱ͖Δ ίετͷ௿͞

 27. Ϣʔβʔʹͱͬͯ ͍͍࿩

 28. w̋̋ग़དྷΔ w̋̋ͯ͠௖͚Δ ୭Ͱ΋ΩϟογϡͰ͖Δ CASHΛ࢖ͬͯΈͯ௖͚Δ Ϣʔβʔʹͱ͍͍ͬͯ࿩

 29. ࣾһʹͱͬͯ ͍͍࿩

 30. w̋̋ͯ͠΋Β͑Δ w̋̋ग़དྷΔΑ͏ʹͳΔ ษڧձͰ໊ࢗΛཉ͕ͬͯ͠໯͑Δ ӦۀઌͰখ࿩͕Ͱ͖Δ ࣾһʹͱ͍͍ͬͯ࿩

 31. Ͳ͏΍͚ͬͨͬʁ

 32. JEFB ૝૾Ͱ͖Δ આ໌͗͢͠ͳ͍ γϯϓϧ ෆཁͳϞϊ ༗༻ੑ͸ Show more

 33. ײ֮೿ɺཧ࿦೿ ྆ํʹΞϓϩʔν

 34. ΍ͬͯͲ͏ͩͬͨʁ

 35. ΍ͬͯͲ͏ͩͬͨʁ https://techwave.jp/archives/bank-carry- out-cash-of-biz-cards.html http://it-rush.com/cash-crazy

 36. ΍ͬͯͲ͏ͩͬͨʁ

 37. ΍ͬͯͲ͏ͩͬͨʁ

 38. ͋͞ɺ໊ࢗΛ Ωϟογϡʹ͠Α͏