Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

bank engineer night#02

Bank, Inc
October 11, 2018
2.4k

bank engineer night#02

Bank, Inc

October 11, 2018
Tweet

Transcript

 1. ັྗ඼࣭ΛΞήͯ
  ݟͨ͜ͱͳ͍αʔϏεΛೝ஌ͯ͠΋Β͏
  Bank, Inc - masao
  2018/10/13 BANK night vol.2

  View Slide

 2. ·͓͞!IBOBNJKV
  J04%FWFMPQFS
  ೥݄ʹ+0*/
  ࣾһ൪߸
  લ৬͸(PPEQBUDI
  ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. 53"7&-/PXͱ͍͏ΞϓϦΛϦϦʔε͠·ͨ͠ɻ

  View Slide

 4. Ϗδωε໊ɾΤϯδχΞ໊ɾσβΠφʔ໊
  ΦϖϨʔγϣϯ໊ͷ໊ͷνʔϜ

  View Slide

 5. ݟͨ͜ͱͷͳ͍αʔϏεͰ
  ৽͍͠ࢢ৔Λͭ͘Δ

  View Slide

 6. View Slide

 7. ݟͨ͜ͱͷͳ͍
  αʔϏεΛ
  ೝ஌ͯ͠΋Β͏

  View Slide

 8. ͿͬͱΜͩ
  Ωϟϯϖʔϯ

  View Slide

 9. View Slide

 10. ϦϦʔε
  هऀձݟ

  View Slide

 11. ։ൃऀͱͯ͠
  Ͱ͖Δ͜ͱ

  View Slide

 12. ັྗ඼࣭Λ
  ޲্ͤ͞Δ

  View Slide

 13. ັྗ඼࣭ʁ

  View Slide

 14. ຬ଍౓
  ίετ
  ྫʣ࢖͍΍͍͢6*
  ɹɹτϥϕϧͨ͘͠ͳΔԋग़
  w ͳͯ͘΋໰୊ͳ͍͚Ͳɺ͋ͬͨΒ
  ͏Ε͍͠ػೳ
  w αʔϏεͷಛ௃ɾັྗʹͭͳ͕Δ
  ౰ͨΓલ඼࣭
  ັྗ඼࣭
  ࢀߟङ໺Ϟσϧ
  w ͋ͬͯ౰ͨΓલɺͳ͍ͱࠔΔ
  ඞਢػೳ
  ྫʣݕࡧɺ༧໿ɺνέοτ؅ཧ

  View Slide

 15. ౰ͨΓલ඼࣭ͷ
  ֬อ͸େલఏ

  View Slide

 16. Ϣʔβʔͷ
  ❤Λ͔ͭΉʹ͸
  ັྗ඼࣭΋ॏཁ

  View Slide

 17. ԿΛ΍͖͔ͬͯͨ

  View Slide

 18. ༧໿·ͰͷεςοϓΛ؆୯ʹ

  View Slide

 19. ܰշͳΠϯλϥΫγϣϯ

  View Slide

 20. ༧໿࣌ͷԋग़

  View Slide

 21. ҙ֎ͱ΍Δͷ
  ͍ͨ΁Μ

  View Slide

 22. Ͳͬͪ΋΍Βͳ͖Ό
  w ը໘ઃܭ
  w ΠϯλϥΫγϣϯ
  w Ξχϝʔγϣϯ
  ౰ͨΓલ඼࣭ ັྗ඼࣭
  w ཱྀߦ৘ใͷදࣔ
  w Ϣʔβʔ؅ཧ
  w ༧໿؅ཧ
  w νέοτ؅ཧ
  w ௨஌ػೳͳͲ
  ௒ॏཁ ௒ॏཁ

  View Slide

 23. w ϦϦʔε·Ͱͷඞਢཁ͕݅࢒ͬͯΔதͰɺ
  ັྗ඼࣭ʹؾΛճ͢ͷ͸λϑ
  w ৽ن։ൃͷ৔߹ɺັྗ඼࣭ͷཁ݅͸͸͡
  Ί͔Βܾ·͍ͬͯͳ͍͜ͱ͕ଟ͍
  w ࡞ΓࠐΈͷաఔͰλεΫ͕ൃੜ͢ΔͷͰ
  ݟੵ΋Γʹ͍͘

  View Slide

 24. Ͳ͏͔ͨ͠

  View Slide

 25. w ࡞ۀͷ༏ઌ౓ͱͯ͠౰ͨΓલ඼࣭ͷ࣮
  ૷Λ༏ઌ͢Δ
  w ັྗ඼࣭ʹׂ࣌ؒ͘Λผʹ֬อ͢Δ
  w ˢͷ࣌ؒ͸σβΠφʔͱίϛϡχέʔ
  γϣϯΛऔͬͯूதͯ͠࡞ΓࠐΉ
  ΍ͬͨ͜ͱ

  View Slide

 26. w ϦϦʔε·Ͱͷඞਢཁ͕݅࢒ͬͯΔதͰɺ
  ັྗ඼࣭ʹؾΛճ͢ͷ͸λϑ
  w ৽ن։ൃͷ৔߹ɺັྗ඼࣭ͷཁ݅͸͸͡
  Ί͔Βܾ·͍ͬͯͳ͍͜ͱ͕ଟ͍
  w ࡞ΓࠐΈͷաఔͰλεΫ͕ൃੜ͢ΔͷͰ
  ݟੵ΋Γʹ͍͘

  View Slide

 27. σβΠφʔͷΠϝʔδ͕
  ໌֬ͳ࣌΋͋Ε͹
  Ұॹʹߟ͑ͯ࡞Δ࣌΋͋Δ

  View Slide

 28. w ಈ͘ϓϩτλΠϓΛ࣮૷ͯ͠ࢼ͢
  w ࣮૷ίετʹ͍ͭͯ࿩͢
  w ରԠ͕೉ͦ͠͏ͳΒ࣮ݱՄೳͳ
  ୅ҊΛߟ͑Δ
  ΍ͬͨ͜ͱ

  View Slide

 29. View Slide

 30. ͜Ε͚ͩͰ͸
  ऴΘΒͳ͍

  View Slide

 31. ఆྫ.5(Ͱ
  $&0ʹڞ༗

  View Slide

 32. Α͋͘Δ
  ϑΟʔυόοΫ

  View Slide

 33. ͜͜͸
  ௒εʔύʔͲ೿खʹ
  ͍ͨ͠ͳʔ

  View Slide

 34. ͜Ε͸͋ͱׂ૿Ͱ
  ͔Θ͍͍ͨ͘͠ͳʔ

  View Slide

 35. τΡτΡτΡτΡ
  γϟΩʔϯ
  ͍ͬͯͨ͠ʂʂ

  View Slide

 36. Ϋη͕
  ͍͢͝

  View Slide

 37. Πϝʔδ͕໌֬ͳ࣌΋͋Ε͹
  ଟ෼
  งғؾͰݴͬͯΔ࣌΋͋Δ

  View Slide

 38. ϑΟʔυόοΫͷ
  ڞ௨఺

  View Slide

 39. ͱʹ͔͘
  ͳΜ͔଍Γͳ͍
  Β͍͠

  View Slide

 40. ͟Θͭ͘ϝϯόʔ

  View Slide

 41. ௒ख୳ΓͰ
  ํ޲ੑΛ୳Δ

  View Slide

 42. w ͨ͘͞Μ࡞Δ
  w ͨ͘͞ΜݟͤΔ
  w ͨ͘͞Μ΍Γ௚͢
  ΍ͬͨ͜ͱ

  View Slide

 43. View Slide

 44. View Slide

 45. View Slide

 46. ௥͍ࠐΈ
  Ωπ͍

  View Slide

 47. ͚ͩͲ

  View Slide

 48. ັྗ඼࣭Λ
  ΋͏Ұஈ޲্ͤ͞Δ
  ͖͔͚ͬʹͳͬͯͨ

  View Slide

 49. ௥͍ࠐ·ΕΔͱ
  ৼΓ੾ͬͨΞΠσΞ͕
  ग़΍͍͢
  ʢؾ͕͢Δʣ

  View Slide

 50. ·ͱΊ

  View Slide

 51. w ݟͨ͜ͱͷͳ͍ΞϓϦΛೝ஌ͯ͠΋Β
  ͏ͨΊʹັྗ඼࣭ͷ޲্ʹ౒Ί͍ͯΔ
  w ౰ͨΓલ඼࣭Λ֬อͭͭ͠ັྗ඼࣭Λ
  ্͛ΔͨΊͷ࣌ؒΛ֬อ͢Δ
  w ΪϦΪϦ·Ͱ௥͍ࠐΜͰϒϥογϡΞο
  ϓ͢Δ

  View Slide

 52. ϩʔϯν౰೔

  View Slide

 53. View Slide

 54. View Slide

 55. View Slide

 56. ࠓ·Ͱͳ͔ͬͨ
  αʔϏεΛ
  ੈͷதʹϦϦʔε

  View Slide

 57. ड͚ೖΕΒΕΔ͔
  ༧ଌͰ͖ͳ͍

  View Slide

 58. νϣʔڪ͍͚Ͳ
  ͨͷ͠Έ

  View Slide

 59. μϝͩͬͨΒ
  ௚ͤ͹͍͍
  ·͋

  View Slide

 60. ͜Ε͔Β΋
  ࡞ΓࠐΈΛ೪Γڧ͘
  ΍͍ͬͯͧ͘ʂ

  View Slide

 61. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View Slide