$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

開発者とともに作る Site Reliability Engineering / SREing with Developers

Takeshi Kondo
September 29, 2023
3.6k

開発者とともに作る Site Reliability Engineering / SREing with Developers

Takeshi Kondo

September 29, 2023
Tweet

More Decks by Takeshi Kondo

Transcript

 1. ։ൃऀͱͱ΋ʹ࡞Δ


  Site Reliability Engineering
  Takeshi Kondo / @chaspy


  2023/09/29


  SRE NEXT 2023

  View Slide

 2. Who am I
  chaspy chaspy_
  Senior Engineering Manager (10/1~)

  StudySapuri K12

  at Recruit Co., Ltd.

  SRE Team ͷϚωʔδϟͱͯ͠͸ࠓ೔͕࠷ऴ೔Ͱ͢👋
  Takeshi Kondo
  https://chaspy.me

  View Slide

 3. ʰελσΟαϓϦʱখதߴ(*)ͷ։ൃΛ͍ͯ͠·͢ *খֶɾதֶɾߴߍɾେֶडݧߨ࠲ͷུͰ͢

  View Slide

 4. SRE NEXT օۈ৆Ͱ͢ʂ͍ͭ΋͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ʂ

  View Slide

 5. ࠓ೔࿩͢͜ͱ


  SRE Λ։ൃऀͱ”ͱ΋ʹ”࣮ݱ͢ΔͨΊͷࣄྫ

  View Slide

 6. Key Messages


  SREϓϥΫςΟεͱ૊৫จԽ

  View Slide

 7. ·ͱΊ
  • લఏ: SREing ͷ࣮ݱ = ։ൃऀ͕৴པੑΛίϯτϩʔϧͰ͖͍ͯΔ͜ͱ


  • SREs ͸ ։ൃऀΛ Enabling / Platform ྆໘Ͱαϙʔτ͢Δ


  • ͦͷͨΊʹ SREs ͸։ൃऀͷཁٻΛਖ਼͘͠ཧղ͢Δඞཁ͕͋Δ


  • ࣄྫ঺հ: SRE ͕։ൃऀͷཁٻΛਖ਼͘͠ཧղ͢ΔͨΊͷΞϓϩʔν


  • 1. ϑΟʔυόοΫΛಘΔ


  • 2. ίϥϘϨʔγϣϯ͢Δ


  • 3. ࣮ࡍʹମݧ͢Δ


  • ͜ΕΒΛԼࢧ͑͢Δ૊৫จԽ


  • ৼΓฦΓ / ϑΟʔυόοΫ / ௅ઓ

  View Slide

 8. Agenda
  • ͜Ε·Ͱͷ͋Β͢͡


  • SRE νʔϜ͕໨ࢦ͍ͯͨ͜͠ͱ


  • ࣄྫ঺հ


  • ߟ࡯


  • ·ͱΊ

  View Slide

 9. Agenda
  • ͜Ε·Ͱͷ͋Β͢͡


  • SRE νʔϜ͕໨ࢦ͍ͯͨ͜͠ͱ


  • ࣄྫ঺հ


  • ߟ࡯


  • ·ͱΊ

  View Slide

 10. SRE NEXT 2020/2022 2020 / SLI/SLO ͱ͍͏ݴ༿
  ͕ͳ͍ঢ়ଶ͔Βٕज़ɾจԽ
  ྆໘Ͱܒ໤ͨ͠ࣄྫ
  2022 / Error Budget ӡ༻ͷͨΊʹ
  ͸ͦͷͨΊͷ༧ࢉͱܭըΛߦ͏ٕज़
  ઓུ͕ඞཁͰ͋Δͱ͍͏ߟ࡯

  View Slide

 11. SRE NEXT 2022 ͷ·ͱΊεϥΠυΑΓ

  View Slide

 12. SRE Team at StudySapuri K12
  • 7໊Ͱߏ੒


  • ର৅૊৫͸ʰελσΟαϓϦʱখதߴͱւ֎ Quipper


  • αϙʔτ͢Δ Developer ͸ TPM, Native Devs ؚΉͱ100໊Ҏ্


  • ৴པੑͷͨΊʹ։ൃऀΛ Enabling ͢Δۀ຿ͱɺ։ൃੜ࢈ੑ
  ͷͨΊͷ Platform Λ࡞Δۀ຿྆ํΛߦ͏


  • Team Topology ༻ޠͰ͢

  View Slide

 13. ྺ࢙͔ΒৼΓฦΔʰελσΟαϓϦʱSRE ~ @chaspy ೖࣾޙ
  • 2018: @chaspy ೖࣾ


  • 2019: Application Platform Λ Kubernetes ΁Ҡ؅


  • 2020: Microservices Readiness ͷ੔උ


  • αʔϏεΦʔφʔγοϓͷࡦఆ


  • Design Doc / Production Readiness Checklist


  • Self-services Infrastructure (terraform monorepo)


  • SLI/SLO


  • 2021: SLI/SLO ӡ༻Λ։ൃνʔϜʹ׬શҠৡ
  Platform Team ͱͯ͠ Platform Λ࡞͍ͬͯΔ
  Enabling Team ͱͯ͠
  ։ൃ૊৫ʹ SLI/SLO
  ͳͲͷΧϧνϟʔৢ੒

  View Slide

 14. ྺ࢙͔ΒৼΓฦΔʰελσΟαϓϦʱSRE ~ 2021೥
  • COVID-19 ྲྀߦɺΞΫηε਺૿େ


  • Platform ͷਐԽ


  • Terraform monorepo


  • Loadtest Platform


  • GitHub Actions ʹΑΔ monorepo CI ෼཭


  • ૊৫ͷมԽ


  • ٕज़ઓུάϧʔϓൃ଍


  • ࣄۀҠ؅ʹΑΓϦΫϧʔτ΁స੶ɺQuipper ೔ຊࢧళਗ਼ࢉ


  • chaspy EM ೚༻

  View Slide

 15. ྺ࢙͔ΒৼΓฦΔʰελσΟαϓϦʱSRE ~ 2022೥
  • ৽͍͠ SRE ࣮ફͷܗ


  • Partially Embedded SRE


  • Partially Enabling SRE in development team

  View Slide

 16. ྺ࢙͔ΒৼΓฦΔʰελσΟαϓϦʱSRE ~ 2023೥
  • ʮ։ൃऀ͔ΒϑΟʔυόοΫΛಘΔʯ͜ͱʹϑΥʔΧε


  • ͜ͷޙ࿩͠·͢ʂ

  View Slide

 17. Agenda
  • ͜Ε·Ͱͷ͋Β͢͡


  • SRE νʔϜ͕໨ࢦ͍ͯͨ͜͠ͱ


  • ࣄྫ঺հ


  • ߟ࡯


  • ·ͱΊ

  View Slide

 18. SRE νʔϜ͕໨ࢦ͍ͯͨ͜͠ͱ
  • ՝୊: SRE νʔϜ͕΍Δ͜ͱ͸ SRE νʔϜ͕ܾΊ͍ͯͨ


  • ద੾ͳ՝୊ઃఆ͕Ͱ͖͍ͯͳ͍Մೳੑ͕͋ͬͨ


  • ࠶ݱੑʹ͚͍ܽͯͨ / ଐਓੑ͕͋ͬͨ


  • ։ൃऀ͔ΒϑΟʔυόοΫΛಘΔ͜ͱʹ஫ྗ


  • ෳ਺ͷΞϓϩʔνΛࢼͨ͠


  • ׆ಈΛਐΊΔ͏ͪʹɺ3ͭͷύλʔϯ͕͋Δ͜ͱʹؾ͍ͮͨ

  View Slide

 19. Agenda
  • ͜Ε·Ͱͷ͋Β͢͡


  • SRE νʔϜ͕໨ࢦ͍ͯͨ͜͠ͱ


  • ࣄྫ঺հ


  • ߟ࡯


  • ·ͱΊ

  View Slide

 20. ࣄྫ঺հ
  • 1. ϑΟʔυόοΫΛಘΔ


  • 2. ίϥϘϨʔγϣϯ͢Δ


  • 3. ࣮ࡍʹମݧ͢Δ

  View Slide

 21. ࣄྫ঺հ
  • 1. ϑΟʔυόοΫΛಘΔ


  • 2. ίϥϘϨʔγϣϯ͢Δ


  • 3. ࣮ࡍʹମݧ͢Δ

  View Slide

 22. 1. ϑΟʔυόοΫΛಘΔ
  • SRE αʔϕΠͷ࣮ࢪ


  • ʮ݄ץSREʯ- Update ͷڞ༗


  • ظؒΛܾΊͯνʔϜʹೖΔ (Embedding)

  View Slide

 23. 1. ϑΟʔυόοΫΛಘΔ
  • SRE αʔϕΠͷ࣮ࢪ


  • ʮ݄ץSREʯ- Update ͷڞ༗


  • ظؒΛܾΊͯνʔϜʹೖΔ (Embedding)

  View Slide

 24. SRE αʔϕΠͷ࣮ࢪ
  • Google form Ͱ࣮ࢪ / ൒೥ʹ1౓ / ղ౴཰͸60%ఔ౓


  • ࣭໰಺༰


  • νʔϜ͝ͱͷࣗݾ׬݁౓ / πʔϧ΍ SaaS ͷशख़౓


  • Կ͕Ͱ͖͍ͯΕ͹αʔϏεΛࣗ෼ͨͪͰӡ༻Ͱ͖͍ͯΔɺͱݴ͑·͔͢ʁ


  • ΑΓϓϩμΫτΛྑ͍ͯͨ͘͘͠Ίʹ͸ɺԿ͕ϘτϧωοΫͰ͔͢ʁ


  • ΋͠ɺ࠷ۙ௚໘ͨ͠SREʹؔ࿈ͦ͠͏ͳ՝୊/໰୊͕͋Ε͹ڭ͍͑ͯͩ͘͞


  • ීஈͷ։ൃͷதͰ࠷΋ετϨεΛײ͍ͯ͡Δ޻ఔɾखॱ͸ԿͰ͔͢ʁ


  • ։ൃͷ޻ఔͷதͰɺ͜Ε͕଎͘ͳͬͨΒخ͍͠ͱ͍͏෦෼͸͋Γ·͔͢ʁ


  • ࣗ෼ͨͪͷαʔϏεʹ͓͍ͯɺෛ࠴ͩͱײ͍ͯ͡Δ / ফ͠ڈΓ͍ͨཁૉ͸Կ͔͋Γ·͔͢?


  • ݱࡏͷ(SRE͕։ൃ/ӡ༻͍ͯ͠Δ)ϓϥοτϑΥʔϜͰ෼͔Βͳ͍͜ͱ͕͋ͬͨΒɺԿΛݟ·͔͢?


  • SREͷରԠ΍औΓ૊Έʹ͍ͭͯͷཁ๬/ίϝϯτ͕͋Ε͹͓ئ͍͠·͢


  • SREͷ໰͍߹ΘͤରԠʹ͍ͭͯཁ๬/ίϝϯτ͕͋Ε͹͓ئ͍͠·͢


  • SREνʔϜ͔Βґཔ͕͋Δͱ͖ɺͲͷΑ͏ͳܗͰ࿈བྷ/ґཔ͞ΕΔͱྑ͍Ͱ͔͢?

  View Slide

 25. SRE αʔϕΠͷ࣮ࢪ
  • Google form Ͱ࣮ࢪ / ൒೥ʹ1౓


  • ࣭໰಺༰


  • νʔϜ͝ͱͷࣗݾ׬݁౓ / πʔϧ΍ SaaS ͷशख़౓


  • Կ͕Ͱ͖͍ͯΕ͹αʔϏεΛࣗ෼ͨͪͰӡ༻Ͱ͖͍ͯΔɺͱݴ͑·͔͢ʁ


  • ΑΓϓϩμΫτΛྑ͍ͯͨ͘͘͠Ίʹ͸ɺԿ͕ϘτϧωοΫͰ͔͢ʁ


  • ΋͠ɺ࠷ۙ௚໘ͨ͠SREʹؔ࿈ͦ͠͏ͳ՝୊/໰୊͕͋Ε͹ڭ͍͑ͯͩ͘͞


  • ීஈͷ։ൃͷதͰ࠷΋ετϨεΛײ͍ͯ͡Δ޻ఔɾखॱ͸ԿͰ͔͢ʁ


  • ։ൃͷ޻ఔͷதͰɺ͜Ε͕଎͘ͳͬͨΒخ͍͠ͱ͍͏෦෼͸͋Γ·͔͢ʁ


  • ࣗ෼ͨͪͷαʔϏεʹ͓͍ͯɺෛ࠴ͩͱײ͍ͯ͡Δ / ফ͠ڈΓ͍ͨཁૉ͸Կ͔͋Γ·͔͢?


  • ݱࡏͷ(SRE͕։ൃ/ӡ༻͍ͯ͠Δ)ϓϥοτϑΥʔϜͰ෼͔Βͳ͍͜ͱ͕͋ͬͨΒɺԿΛݟ·͔͢?


  • SREͷରԠ΍औΓ૊Έʹ͍ͭͯͷཁ๬/ίϝϯτ͕͋Ε͹͓ئ͍͠·͢


  • SREͷ໰͍߹ΘͤରԠʹ͍ͭͯཁ๬/ίϝϯτ͕͋Ε͹͓ئ͍͠·͢


  • SREνʔϜ͔Βґཔ͕͋Δͱ͖ɺͲͷΑ͏ͳܗͰ࿈བྷ/ґཔ͞ΕΔͱྑ͍Ͱ͔͢?
  शख़౓ΛνʔϜผʹ
  ఺਺Ͱूܭ
  ։ൃੜ࢈ੑΛ્֐͢Δ
  ཁҼΛώΞϦϯά
  SRE ͷ೔ࠒͷৼΔ෣͍ʹ͍ͭͯ
  ϑΟʔυόοΫΛಘΔ

  View Slide

 26. νʔϜ͝ͱͷࣗݾ׬݁౓ / πʔϧ΍ SaaS ͷशख़౓
  ओ؍ɾఆੑධՁͯ͠΋Β͏

  View Slide

 27. νʔϜ͝ͱͷࣗݾ׬݁౓ / πʔϧ΍ SaaS ͷशख़౓
  eNPS ͷΑ͏ʹมԽΛݟΔͨΊ
  ʹ࢖͏͜ͱΛ૝ఆ

  View Slide

 28. νʔϜ͝ͱͷࣗݾ׬݁౓ / πʔϧ΍ SaaS ͷशख़౓
  0 - શ͘Θ͔Βͳ͍


  1 - ஌ͬͯ͸͍Δ


  2- ͳΜͱ͔࢖͏͜ͱ͕Ͱ͖Δ


  3- ࢖͏͜ͱ͕Ͱ͖Δ


  4- มߋ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ


  5- ׬શʹཧղ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 29. νʔϜ͝ͱͷࣗݾ׬݁౓ / πʔϧ΍ SaaS ͷशख़౓
  0 - શ͘Θ͔Βͳ͍


  1 - ஌ͬͯ͸͍Δ


  2- ͳΜͱ͔࢖͏͜ͱ͕Ͱ͖Δ


  3- ࢖͏͜ͱ͕Ͱ͖Δ


  4- มߋ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ


  5- ׬શʹཧղ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 30. ΑΓϓϩμΫτΛྑ͍ͯͨ͘͘͠Ίʹ͸ɺԿ͕ϘτϧωοΫͰ͔͢ʁ
  Ϧιʔε࡟আʹ՝୊͋Γͦ͏

  View Slide

 31. ΑΓϓϩμΫτΛྑ͍ͯͨ͘͘͠Ίʹ͸ɺԿ͕ϘτϧωοΫͰ͔͢ʁ
  CI ͷ࣌ؒɺ҆ఆੑ


  ϩʔϧόοΫͷ࣌ؒʹ՝୊͕͋Γͦ͏

  View Slide

 32. SREͷରԠ΍औΓ૊Έʹ͍ͭͯͷཁ๬/ίϝϯτ͕͋Ε͹͓ئ͍͠·͢
  ຬ଍౓ߴͦ͏😌

  View Slide

 33. SREͷରԠ΍औΓ૊Έʹ͍ͭͯͷཁ๬/ίϝϯτ͕͋Ε͹͓ئ͍͠·͢
  ͓ޓ͍ͷظ଴஋ʹ՝୊͕͋Γͦ͏

  View Slide

 34. αʔϕΠ݁Ռ͔ΒɺΞΫγϣϯ࣮ࢪ
  • ਺ճʹ෼͚ͯ SRE Team ͰαʔϕΠ݁ՌΛோΊͯٞ࿦ͨ͠


  • ·ͣൃࢄతʹײ૝Λهࡌ


  • ՝୊ʹͳΓͦ͏ͳཁૉΛநग़͠ vote


  • ࣮ࢪͨ͠ΞΫγϣϯ


  • Terraform CI/CD վળ


  • SRE ͔Βݟͨ։ൃऀ΁ͷظ଴஋Λ໌ࣔ

  View Slide

 35. SRE ͔Βݟͨ։ൃऀ΁ͷظ଴஋Λ໌ࣔ - ࣗݾ׬݁νʔϜʹ͍ͭͯ
  લఏͱͯ͠ɺSRE ͕໨ࢦࣗ͢ݾ׬݁ͳ૊৫ʹ͍ͭͯઆ໌

  View Slide

 36. SRE ͔Βݟͨ։ൃऀ΁ͷظ଴஋Λ໌ࣔ - ࣗݾ׬݁νʔϜͷԸܙͱ੹೚

  View Slide

 37. SRE ͔Βݟͨ։ൃऀ΁ͷظ଴஋Λ໌ࣔ
  ର৅ʹରͯ͠ઢΛҾ͘ͷͰ͸ͳ͘ɺߟ͑ํΛఏࣔ

  View Slide

 38. 1. ϑΟʔυόοΫΛಘΔ
  • SRE αʔϕΠͷ࣮ࢪ


  • ʮ݄ץSREʯ- Update ͷڞ༗


  • ظؒΛܾΊͯνʔϜʹೖΔ (Embedding)

  View Slide

 39. ݄ץSRE
  • ຖिՐ༵”random-tech-talk”ͱ͍͏ࣗ༝ʹࡶʹٕज़తͳ࿩Λ
  ͢Δ৔͕͋ΓɺͳΜͱͳ͘։ൃऀ͕ू·͍ͬͯΔ


  • ݄ʹҰ౓ SRE ͔Β Update Λൃ৴͠ɺϑΟʔυόοΫΛ΋
  Β͍ͬͯΔ

  View Slide

 40. ݄ץSRE

  View Slide

 41. ݄ץSRE - Envoy ഇࢭʹΑΔ Metrics มߋͷΞφ΢ϯε

  View Slide

 42. ݄ץSRE - AWS Pro
  fi
  le ߋ৽ͷґཔ

  View Slide

 43. 1. ϑΟʔυόοΫΛಘΔ
  • SRE αʔϕΠͷ࣮ࢪ


  • ʮ݄ץSREʯ- Update ͷڞ༗


  • ظؒΛܾΊͯνʔϜʹೖΔ (Embedding)

  View Slide

 44. ظؒΛܾΊͯνʔϜʹೖΔ(Embedding)
  Πϯϑϥʹ͍ͭͯνʔϜͷ capability
  ͕ෆ଍͍ͯ͠ΔͨΊࢧԉͷґཔ


  ʢ͜͏͍͏ίϛϡχέʔγϣϯΛͯ͠
  ͘Εͨ͜ͱࣗମ͕خ͍͠ʣ
  ͍ۙϛογϣϯΛ͍࣋ͬͯͯɺಘҙ
  ͳϝϯόʔ͕͍ͨͷͰ͓ئ͍ͨ͠

  View Slide

 45. ظؒΛܾΊͯνʔϜʹೖΔ(Embedding)
  • 2िؒݶఆͰ։ൃνʔϜʹೖΓࠐΜͰɺΠϯϓοτΛߦͬͨ


  • Kubernetes ΍ AWS ʹؔ͢Δجຊࣄ߲ͷઆ໌


  • ϞϒϓϩͰ k8s manifest / terraform ͷมߋ࡞ۀ࣮ࢪ


  • ݁ՌνʔϜͰղܾͰ͖Δ͜ͱ͕૿͑ͨ🎉

  View Slide

 46. ࣄྫ঺հ
  • 1. ϑΟʔυόοΫΛಘΔ


  • 2. ίϥϘϨʔγϣϯ͢Δ


  • 3. ࣮ࡍʹମݧ͢Δ

  View Slide

 47. 2. ίϥϘϨʔγϣϯ͢Δ
  • 1. ৽ػೳϦϦʔεલͷσϓϩΠύΠϓϥΠϯͷߏங


  • 2. ٕज़ઓུάϧʔϓͰͷٞ࿦


  • 3. ڞ௨ͷ՝୊ΛϖΞϓϩɾϞϒϓϩͰਐΊΔ

  View Slide

 48. ৽ػೳϦϦʔεલͷσϓϩΠύΠϓϥΠϯͷߏங
  • 2022೥ʰελσΟαϓϦதֶߨ࠲ʱϑϧϦχϡʔΞϧ


  • ֶशମݧΛϑϧεΫϥονͰ࡞Γ௚ͨ͠


  • Repository ΋৽نͰ࡞ΓɺCI/CD ΋ 0 ͔Β࡞ͬͨ


  • SRE / ։ൃऀͰཁ݅ఆٛͱ࣮૷Λڞʹߦͬͨ


  • Branch strategy


  • Fast-forward merge Λ͍ͨ͠


  • ౰࣌͸ϝΠϯͷϓϩμΫτ͸ CD ͕ GitOps(ArgoCD)͓ͯ͠Βͣɺ
  SRE ͱͯ͠΋ྑ͍࣮ݧతϓϩμΫτͱͳͬͨ

  View Slide

 49. 2. ίϥϘϨʔγϣϯ͢Δ
  • 1. ৽ػೳϦϦʔεલͷσϓϩΠύΠϓϥΠϯͷߏங


  • 2. ٕज़ઓུάϧʔϓͰͷٞ࿦


  • 3. ڞ௨ͷ՝୊ΛϖΞϓϩɾϞϒϓϩͰਐΊΔ


  • CNDF2023 ࢿྉΛࢀর 👉
  https://speakerdeck.com/chaspy/toward-the-acquisition-of-self-diagnostic-skills

  View Slide

 50. ࣄྫ঺հ
  • 1. ϑΟʔυόοΫΛಘΔ


  • 2. ίϥϘϨʔγϣϯ͢Δ


  • 3. ࣮ࡍʹମݧ͢Δ

  View Slide

 51. 3. ࣮ࡍʹମݧ͢Δ
  • 1. ։ൃνʔϜ͔Β SRE νʔϜ΁ͷ୹ظཹֶ


  • 2. SRE νʔϜ͔Β։ൃνʔϜ΁ͷ୹ظཹֶ


  • 3. SRE Ϛωʔδϟ͕։ൃνʔϜͷϚωδϝϯτ΋݉೚
  43&
  ։ൃνʔϜ"
  ։ൃνʔϜ#  ։ൃνʔϜ$

  View Slide

 52. 1. ։ൃνʔϜ͔Β SRE νʔϜ΁ͷ୹ظཹֶ
  • ΞϥʔτϋϯυϦϯάͳͲ SRE ͷීஈͷۀ຿΋࣮ࢪ


  • Kubernetes Cluster ͷ Upgrade Λ׬਱(DeveloperͰ্࢙ॳ)


  • ཹֶऴྃޙ΋ڞ௨ͷϓϩδΣΫτΛϞϒϓϩͰ࣮ࢪ͢ΔͳͲ
  ؔ܎͸ܧଓ͍ͯ͠Δ


  • e.g. ઌ΄Ͳ঺հͨ͠ Envoy ഇࢭͷ݅΋͜ͷϝϯόʔͱ SRE Ͱߦͬͨ

  View Slide

 53. 2. SRE νʔϜ͔Β։ൃνʔϜ΁ͷ୹ظཹֶ
  • εΫϥϜ։ൃΛܦݧ


  • Release Λ࣮ࡍʹମݧ͢Δ͜ͱͰϓϩηεͷෛΛମײ


  • ։ൃνʔϜ͕Πϯϑϥ/ϓϥοτϑΥʔϜͰͲ͜ʹ٧·Δͷ
  ͔Λ௚ʹ؍ଌ

  View Slide

 54. 3. SRE Ϛωʔδϟ͕։ൃνʔϜͷϚωδϝϯτ΋݉೚
  • ࣗ෼ͷ࿩Ͱ͢


  • Ref: 2022-10-02 Web Application ։ൃͷ EM Λ݉຿͢Δ͜ͱʹͳͬͨ


  • ݉຿͕͍͍͔Ͳ͏͔͸ผͷ࿩…(͓͢͢Ί͸͠ͳ͍)


  • ։ൃνʔϜͱ SRE νʔϜ྆ํݟΔ͜ͱͰɺ։ൃνʔϜ͕Ͳ͜
  ʹࠔΔͷ͔͕Θ͔ΔΑ͏ʹͳͬͨ


  • ࣮ࡍʹࣗ෼͕σϓϩΠ͢Δ͜ͱͰ՝୊Λײͨ͡


  • ։ൃऀ͕ීஈͲ͏΍ͬͯΤϥʔΛ࡯஌͍ͯ͠Δͷ͔Λ஌ͬͨ

  View Slide

 55. Agenda
  • ͜Ε·Ͱͷ͋Β͢͡


  • SRE νʔϜ͕໨ࢦ͍ͯͨ͜͠ͱ


  • ࣄྫ঺հ


  • ߟ࡯


  • ·ͱΊ

  View Slide

 56. ߟ࡯
  • Ϛωδϝϯτͷ޻෉


  • จԽతͳഎܠ

  View Slide

 57. Ϛωδϝϯτͷ޻෉
  • ૂ͍ͬͯͨ͜ͱɾҙ͍ࣝͯͨ͜͠ͱ


  • ઓུతʹ։ൃऀ͔ΒϑΟʔυόοΫΛಘΔ͜ͱʹ஫ྗͨ͜͠ͱ


  • ։ൃऀͱ SRE ͷίϥϘϨʔγϣϯΛҙਤతʹ૊Μͩ͜ͱ


  • νʔϜؒͷ୹ظཹֶΛߦ͑ΔΑ͏ʹௐ੔ͨ͜͠ͱ


  • νʔϜΛ௒͑ͯ՝୊Λ࿩ͤΔ৔ΛσβΠϯͨ͜͠ͱ(ٕज़ઓུ)


  • ͕ɺ͍ͨͨ͜͠ͱ͸ͯ͠ͳ͍ͳ…ͱ͍͏࣮ײ


  • Ϛωδϝϯτͱ͸ͦ͏͍͏΋ΜͰ͋Δ͔΋͠Εͳ͍

  View Slide

 58. จԽతͳഎܠ
  • ৼΓฦΔจԽ


  • ϑΟʔυόοΫ͢ΔจԽ


  • ௅ઓ͢Δɾड͚ೖΕΔจԽ

  View Slide

 59. จԽతͳഎܠ
  • ৼΓฦΔจԽ


  • ϑΟʔυόοΫ͢ΔจԽ


  • ௅ઓ͢Δɾड͚ೖΕΔจԽ

  View Slide

 60. ৼΓฦΔจԽ
  • ৼΓฦΓͷจԽ


  • Ref: SRE νʔϜΛࢧ͑Δ;Γ͔͑ΓͷจԽ


  • ΄΅શͯͷνʔϜͰ2िʹ1౓ৼΓฦΓ͕ߦΘΕ͍ͯΔ


  • ϓϩδΣΫτ͕ऴΘͬͨΓɺো֐ൃੜޙ΋ඞͣৼΓฦΓ͕ߦΘΕΔ


  • ৼΓฦΔ͔Βͦ͜ɺ՝୊Λݟ͚ͭΒΕΔ


  • ݟ͚ͭͨ՝୊΁ͷΞΫγϣϯͱ͍ͯ͠ΖΜͳ৔΁ͷ࣋ͪࠐΈʹܨ͕Δ


  • Πϯϑϥαϙʔτͷґཔ΋͓ͦΒͦ͘ͷΑ͏ͳձ࿩͕͋ͬͨͷͰ͸ͳ͍͔

  View Slide

 61. จԽతͳഎܠ
  • ৼΓฦΔจԽ


  • ϑΟʔυόοΫ͢ΔจԽ


  • ௅ઓ͢Δɾड͚ೖΕΔจԽ

  View Slide

 62. ϑΟʔυόοΫ͢ΔจԽ - 360 degree Feedback
  • 360 degree Feedback ͱ͍͏ӦΈΛ3೥Ҏ্ܧଓ͍ͯ͠Δ


  • ධՁͱؔ܎ͳ͘ɺಉ྅ʹྑ͍఺ͱ΋ͬͱྑ͘ͳΔ఺Λ఻͑Δ

  View Slide

 63. ϑΟʔυόοΫ͢ΔจԽ - 360 degree Feedback

  View Slide

 64. ϑΟʔυόοΫ͢ΔจԽ - ਖ਼͍͠૬खʹɺਖ਼͘͠ϑΟʔυόοΫ͢Δ
  • ೔ࠒ͔ΒνʔϜɾάϧʔϓɾ෦໳Λ௒͑ͯϑΟʔυόοΫΛ͢Δ
  จԽ͕͋Δ


  • શ෦͕ղܾͰ͖ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍͕ɺগͳ͘ͱ΋޲͖߹ΘΕΔ


  • ໨҆ശͷΑ͏ͳ࢓૊ΈΛ࣋ͭάϧʔϓ͕͋Ε͹ɺslack ελϯϓͰ՝୊Λ౤
  ͛ࠐΊΔ࢓૊Έ(reacjiΛΩϟονͯ͠ϋϯυϦϯά)͕͋ͬͨΓ͢Δ


  • Blameless ʹϑΟʔυόοΫ͍ͯ͠Δ


  • ϦΫϧʔτશମͷԣஅ૊৫ʹରͯ͠΋ɺվળཁ๬ͳͲΑ͘ૹͬͯ
  ͍Δʢਓࣄɺ࿑຿ɺICTɺηΩϡϦςΟਪਐ etcʣ

  View Slide

 65. จԽతͳഎܠ
  • ৼΓฦΔจԽ


  • ϑΟʔυόοΫ͢ΔจԽ


  • ௅ઓ͢Δɾड͚ೖΕΔจԽ

  View Slide

 66. ௅ઓΛड͚ೖΕΔจԽ
  • ͋ΒΏΔ௅ઓ͕ड͚ೖΕΒΕ͍ͯΔ


  • Ϛωδϝϯτ΋ͦΕΛαϙʔτ͢ΔɺഎதΛԡ͢


  • ௅ઓ͢ΔਓΛνʔϜ͸ड͚ೖΕɺαϙʔτ͢Δ


  • ࣗ෼΋ͨ͘͞Μ௅ઓΛͤͯ͞΋Β͍·ͨ͠


  • SRE NEXT 2020 ͷ SLI/SLO ͷಋೖ΋େ͖ͳ௅ઓͷ1ͭ

  View Slide

 67. Agenda
  • ͜Ε·Ͱͷ͋Β͢͡


  • SRE νʔϜ͕໨ࢦ͍ͯͨ͜͠ͱ


  • ࣄྫ঺հ


  • ߟ࡯


  • ·ͱΊ

  View Slide

 68. ·ͱΊ
  • લఏ: SREing ͷ࣮ݱ = ։ൃऀ͕৴པੑΛίϯτϩʔϧͰ͖͍ͯΔ͜ͱ


  • SREs ͸ ։ൃऀΛ Enabling / Platform ྆໘Ͱαϙʔτ͢Δ


  • ͦͷͨΊʹ SREs ͸։ൃऀͷཁٻΛਖ਼͘͠ཧղ͢Δඞཁ͕͋Δ


  • ࣄྫ঺հ: SRE ͕։ൃऀͷཁٻΛਖ਼͘͠ཧղ͢ΔͨΊͷΞϓϩʔν


  • 1. ϑΟʔυόοΫΛಘΔ


  • 2. ίϥϘϨʔγϣϯ͢Δ


  • 3. ࣮ࡍʹମݧ͢Δ


  • ͜ΕΒΛԼࢧ͑͢Δ૊৫จԽ


  • ৼΓฦΓ / ϑΟʔυόοΫ / ௅ઓ

  View Slide

 69. ·ͱΊ
  • ࠓ೔࿩ͨ͜͠ͱ


  • SRE ͱ։ൃऀͰ”ͱ΋ʹ” SREing Λ࣮ݱ͢ΔΞϓϩʔνͷ۩ମྫΛ঺հ͠·ͨ͠


  • ͦͷഎܠͱͳΔ૊৫จԽʹ͍ͭͯߟ࡯͠·ͨ͠


  • ߟ࡯


  • SREing Λ࣮ݱ͢Δʹ͸ɺಛఆͷख๏Λ΍Δ͚ͩͰͳ͘ɺԼࢧ͑͢ΔจԽৢ੒΋ηοτͰ
  ߟ͑Δඞཁ͕͋Γ·͢


  • ʰελσΟαϓϦʱ։ൃ૊৫ʹݩʑ͋ͬͨจԽతૉཆʹॿ͚ΒΕͨ఺΋େ͖͍ͱࢥ͍·͢


  • Έͳ͞Μͷ૊৫ʹ͸ͲΜͳจԽ͕͋Δ͔ɺͦΕ͕ SREing ࣮ݱʹͲ͏ؔ܎͢Δ͔Λߟ͑ͯ
  Έͯ͸͍͔͕Ͱ͠ΐ͏͔

  View Slide

 70. Key Messages


  SREϓϥΫςΟεͱ૊৫จԽ

  View Slide

 71. ϓϥΫςΟε͕ઌ͔ɺ૊৫จԽ͕ઌ͔🐓🥚
  • ϓϥΫςΟεͱ૊৫จԽ͸ηοτ


  • ͲͪΒ͔͚ͩͰ͸͏·͍͔͘ͳ͍͔΋͠Ε·ͤΜ


  • ͔ͩΒͦ͜ਖ਼ղ͕ͳ͍͠ɺ͔ͩΒͦ͜͜ͷΧϯϑΝϨϯε͕͋Δ👍


  • օ͞Μͷ૊৫จԽʹ͍ͭͯڭ͍͑ͯͩ͘͞


  • ࠓ೔ͷൃදΛͭ·Έʹ࠙਌ձͰ࿩ͤΔͱخ͍͠Ͱ͢

  View Slide

 72. ࠷ޙʹ
  • SRE ͱͯ͠աͨ͝͠5೥ؒɺ๻ͷΩϟϦΞ͸ SRE Lounge /
  SRE NEXT ͱͱ΋ʹ͋Γ·ͨ͠


  • ࠷ޙʹൃදͰ͖ͯخ͍͠Ͱ͢


  • ӡӦͷΈͳ͞Μ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ


  • ίϛϡχςΟʹԸฦ͠Ͱ͖͍ͯͨΒ޾͍Ͱ͢


  • ࠙਌ձͰͨ͘͞Μ࿩͠·͠ΐ͏ʂ

  View Slide

 73. Thank you!
  chaspy chaspy_
  Takeshi Kondo
  https://chaspy.me
  Senior Engineering Manager (10/1~)

  StudySapuri K12

  at Recruit Co., Ltd.

  ͜Εʹͯ SRE ҾୀͰ͢ʂ࠙਌ձͰձ͍·͠ΐ͏🍻

  View Slide