Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

自己診断能力の獲得を目指して / Toward the acquisition of self-diagnostic skills

自己診断能力の獲得を目指して / Toward the acquisition of self-diagnostic skills

Takeshi Kondo

August 03, 2023
Tweet

More Decks by Takeshi Kondo

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ࣗݾ਍அೳྗͷ֫ಘΛ໨ࢦͯ͠
  Takeshi Kondo / @chaspy


  2023/08/03


  Cloud Native Days Fukuoka 2023

  View Slide

 2. Who am I
  2
  chaspy chaspy_
  Engineering Manager

  Site Reliability and Web Application Development

  at Recruit Co., Ltd.

  ෱Ԭग़਎ͳͷͰࠓ೔͓࿩͠Ͱ͖ͯخ͍͠Ͱ͢😄
  Takeshi Kondo
  https://chaspy.me

  View Slide

 3. ʰελσΟαϓϦʱখதߴͷ։ൃΛ͍ͯ͠·͢
  3

  View Slide

 4. Cloud Native…?
  4

  View Slide

 5. 5
  • Infra: AWS & EKS / GCP (Pub/Sub, BigQuery)


  • CI: GitHub Actions & Self-Hosted runner


  • Ref: GitHub Actions Self-hosted Runner ͷಋೖͱ҆ఆӡ༻ʹ޲͚ͨي੻


  • CD: ArgoCD & ಺੡ͷ deploy-action
  ʰελσΟαϓϦʱ͸ Cloud Native

  View Slide

 6. Cloud Native ʹΑͬͯ։ൃऀ͕ࣗݾ׬݁͢ΔੈքΛ໨ࢦ͢
  • SRE νʔϜͷϛογϣϯ


  • “ࣗݾ׬݁νʔϜ͕ϓϩμΫτΛૉૣ҆͘શʹಧ͚ଓ͚ΔͨΊͷϓϥοτ
  ϑΥʔϜͱจԽΛ࡞Δ”


  • ࣗݾ׬݁: ࣗ෼ͨͪͰඞཁͳ΋ͷΛࣗ෼ͨͪͰ༻ҙͰ͖Δ͜ͱ


  • ։ൃɺQAɺσϓϩΠɺ؂ࢹɺશͯҰ؏ͯ͠։ൃऀ͕ߦ͏


  • QA ΤϯδχΞɺSRE ͸ͦͷαϙʔτ


  • ։ൃऀ͕ Kubernetes yaml ΋ Terraform HCL ΋ॻ͘͠ɺDatadog ͷ
  Dashboard ݟͯ Monitor ͷઃఆΛ͢ΔɻE2E ςετͷγφϦΦ΋ॻ͘ɻ
  ೚ҙͷλΠϛϯάͰσϓϩΠ͢Δɻ
  6

  View Slide

 7. Cloud Native ͔ͩΒͦ͜Ͱ͖Δ”͋ͨΓ·͑” (1/3)
  • On-Demand & Scalable


  • Pull Request ͝ͱͷ Preview ؀ڥ


  • ಠཱͨ͠ෛՙࢼݧ؀ڥ (ref: GitHub Actions Self-hosted Runner ͱ Gatling ʹΑΔෛՙࢼݧ)


  • ໷ؒɾٳ೔ͷ։ൃ؀ڥఀࢭ


  • ຊ൪σʔλϕʔεΛ։ൃ؀ڥ΁೔࣌ͰϦετΞ


  (ref: εϜʔζͳ։ൃମݧΛࢧ͑ΔσʔλϕʔεϦετΞͷ࢓૊Έ)
  7

  View Slide

 8. Cloud Native ͔ͩΒͦ͜Ͱ͖Δ”͋ͨΓ·͑” (2/3)
  • Declarative Con
  fi
  guration, Infrastructure as Code


  • ίʔυ͔Β API ܦ༝ͰϦιʔεΛมߋՄೳ


  • ίʔυࣗಈੜ੒ʹΑΓೝ஌ෛՙΛ௿ݮ͢Δ


  • Ϙλϯ1ͭͰ Terraform ͷ৽ن state / directory Λੜ੒Մೳ


  • ϚΠΫϩαʔϏεΛ৽ن࡞੒͢Δࡍͷ Kubernetes yaml Λࣗಈੜ੒


  • Datadog SLO ͷ Terraform HCL ͷࣗಈੜ੒
  8

  View Slide

 9. Cloud Native ͔ͩΒͦ͜Ͱ͖Δ”͋ͨΓ·͑” (3/3)
  • Declarative Con
  fi
  guration, Infrastructure as Code


  • Policy Check & CI ͰͷΨΠυʹΑΓೝ஌ෛՙΛ௿ݮ͢Δ
  9
  S3 όέοτ࡟আ࣌ɺforce_destroy
  ͕͍ͭͯͳ͍ͷͰܯࠂ
  PR ͝ͱͷ Preview ؀ڥσϓϩΠޙʹ௨஌


  ArgoCD ΁ͷϦϯΫ͕͋ΔͷͰ


  Քಇঢ়ଶ͕Θ͔Γ΍͍͢

  View Slide

 10. ࠓ೔͓࿩͢͠Δ͜ͱ


  Cloud Native ͳϓϩμΫτ։ൃ૊৫ʹ͓͚Δ


  ࣗݾ਍அೳྗൃ۷ͷࣄྫ
  10

  View Slide

 11. ઌʹ4ߦ·ͱΊ


  Cloud Native ͳϓϩμΫτ։ൃ૊৫Ͱ


  ٕज़ઓུάϧʔϓΛ্ཱͪ͛ͯ


  ࣗݾ਍அೳྗͷൃ۷Λ໨ࢦͨ݁͠Ռ


  ʮܧଓੑͱଟ༷ੑʯʹΑͬͯ͏·͘ߦͬͨ
  11

  View Slide

 12. Key Messages


  ܧଓੑͱଟ༷ੑ
  12

  View Slide

 13. Outline
  • ʰελσΟαϓϦʱʹ͓͚Δ Cloud Native


  • ʮٕज़ઓུʯͱʮٕज़ઓུάϧʔϓʯʹ͍ͭͯ


  • ࣗݾ਍அೳྗͱ͸Կ͔ / ͳͥࣗݾ਍அೳྗ͕ॏཁͳͷ͔


  • ͜Ε·ͰͷऔΓ૊Έ


  • ߟ࡯


  • ·ͱΊ
  13

  View Slide

 14. Outline
  • ʰελσΟαϓϦʱʹ͓͚Δ Cloud Native


  • ʮٕज़ઓུʯͱʮٕज़ઓུάϧʔϓʯʹ͍ͭͯ


  • ࣗݾ਍அೳྗͱ͸Կ͔ / ͳͥࣗݾ਍அೳྗ͕ॏཁͳͷ͔


  • ͜Ε·ͰͷऔΓ૊Έ


  • ߟ࡯


  • ·ͱΊ
  14

  View Slide

 15. ٕज़ઓུͱ͸


  ϓϩμΫτ։ൃ૊৫ʹ͓͍ͯ


  ԿΛ΍Δ͔ɺԿΛ΍Βͳ͍͔
  15

  View Slide

 16. ͳٕͥज़ઓུ͕ඞཁ͔
  • Ϗδωεͷ଎౓ʹ௥ਵ͢ΔͨΊ


  • มߋΛ͠΍͍͢γεςϜɾίʔυɾ૊৫ʹ͢Δ


  • มߋ଎౓Λ๦͛ΔཁҼ͸ઌճΓͯ͠ରॲ͢Δ(ٕज़తෛ࠴ͷฦࡁ)


  • ͦͷঢ়ଶΛ௕ظతʹҡ࣋Ͱ͖ΔೳྗΛಘΔ
  16

  View Slide

 17. ͳٕͥज़ઓུ”άϧʔϓ”͕ඞཁ͔
  17
  • ٕज़ઓུͷܾΊํ͸૊৫ʹΑͬͯҟͳΔ


  • 1ਓͷ CTO ͕τοϓμ΢ϯͰܾΊͯ΋͍͍


  • ϘτϜΞοϓͰશһ߹ٞͰܾΊͯ΋͍͍


  • ͦͷதؒͰ΋͍͍


  • ʰελσΟαϓϦʱ͸ٕज़ઓུΛ1ਓʹґଘ͠ͳ͍࢓૊ΈΛ࡞Δ͜ͱʹ
  ௅ઓ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 18. ٕज़ઓུάϧʔϓͱ͸
  18
  • ໨త


  • ϓϩμΫτ։ൃ૊৫ͱͦͷγεςϜΛΑΓมԽʹڧ͘͢Δ


  • ໨ඪ


  • ٕज़తͳϏδϣϯͱํ਑ͷࡦఆ


  • ٕज़త՝୊ɾෛ࠴ΛίϯτϩʔϧԼʹஔ͘


  • վળαΠΫϧͷཱ֬ͱࣗݾ਍அೳྗͷ֫ಘ

  View Slide

 19. ׆ಈମ
  19
  • ໨త


  • ϓϩμΫτ։ൃ૊৫ͱͦͷγεςϜΛΑΓมԽʹڧ͘͢Δ


  • ໨ඪ


  • ٕज़తͳϏδϣϯͱํ਑ͷࡦఆ


  • ٕज़త՝୊ɾෛ࠴ΛίϯτϩʔϧԼʹஔ͘


  • վળαΠΫϧͷཱ֬ͱࣗݾ਍அೳྗͷ֫ಘ
  ԣஅG


  Ref:


  Who owns the Service Level?


  ٕज़ઓུԣஅϫʔΩϯάάϧʔϓͷ׆ಈใࠂ
  DevOps G

  View Slide

 20. DevOps G ͷ໨తͱ׆ಈ
  20
  • ໨తɿʢ։ൃνʔϜͷʣࣗݾ਍அೳྗͷ֫ಘͷͨΊʹઃஔ


  • ϝϯόʔ͸ ྖҬ͝ͱͷ WebDev / QA / SRE


  • ߹ܭ7໊ɺ༷ʑͳνʔϜ͔Βू·͍ͬͯΔ


  • શһ݉຿Ͱߏ੒


  • ׆ಈ͸िʹ1࣌ؒͷϛʔςΟϯά͕ϕʔε


  • Leader ͕ςʔϚʹԊͬͯϑΝγϦςʔγϣϯΛ͢Δ


  • ࿩͍ͨ͠τϐοΫ͕͋Ε͹୭Ͱ΋࣋ͪࠐΈok

  View Slide

 21. ෼͔Γ΍͍͢·ͱΊ
  21
  ελσΟαϓϦখதߴϓϩμΫτ։ൃ෦
  Stream Aligned Teams
  BtoB BtoC
  ԣஅܥ
  5FBN 5FBN 5FBN 5FBN
  43&
  ج൫։ൃ 2"
  5FBN 5FBN 5FBN 5FBN
  ԣஅ 'SPOUFOE
  %FW0QT
  ٕज़ઓུ
  ٕज़ઓུͷ͏ͪʮࣗݾ਍அೳྗͷ
  ֫ಘʯΛ໨ࢦ͢


  ֤νʔϜ͔Βશһ݉຿ͰࢀՃ

  View Slide

 22. Outline
  • ʰελσΟαϓϦʱʹ͓͚Δ Cloud Native


  • ʮٕज़ઓུʯͱʮٕज़ઓུάϧʔϓʯʹ͍ͭͯ


  • ࣗݾ਍அೳྗͱ͸Կ͔ / ͳͥࣗݾ਍அೳྗ͕ॏཁͳͷ͔


  • ͜Ε·ͰͷऔΓ૊Έ


  • ߟ࡯


  • ·ͱΊ
  22

  View Slide

 23. ࣗݾ਍அೳྗͱ͸
  23
  ਍அ͢ΔͨΊʹ͸ঢ়گΛ೺
  Ѳ͢Δඞཁ͕͋Δʢࢦඪ΍
  Ξηεϝϯτʣ
  ਍அ͢Δʹ͸·ͣප
  Ӄʹߦ͘ඞཁ͕͋Δ
  ʢ਍அͷτϦΨʔʣ
  ਍࡯ͯ͠පؾ͔Ͳ͏͔ͷ
  ൑ఆʢධՁʣɺ͋Δ͍͸
  ࣏ྍʢվળʣΛ͠ͳ͚Ε
  ͹ͳΒͳ͍

  View Slide

 24. ͳͥࣗݾ਍அೳྗ͕ॏཁ͔
  24
  • ʮ՝୊ʯͷಛ௃


  • ৗʹݟ͍͑ͯΔͱ͸ݶΒͳ͍


  • มΘΓଓ͚Δ


  • ࢦඪ΍ΞηεϝϯτΛ௨ͯࣗ͡෼ͨͪͷݱঢ়Λఆྔతʹ೺Ѳ͢
  Δඞཁ͕͋Δ
  • oneshot Ͱ͸ͳ͘ɺܧଓੑ΋ॏཁ


  • ࣗ෼ͨͪͷߦಈʹΑͬͯԿ͕มΘͬͨͷ͔ɺ͋Δ͍͸มΘΒͳ͔ͬͨͷ͔
  ΛධՁ͠ଓ͚Δඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 25. Outline
  • ʰελσΟαϓϦʱʹ͓͚Δ Cloud Native


  • ʮٕज़ઓུʯͱʮٕज़ઓུάϧʔϓʯʹ͍ͭͯ


  • ࣗݾ਍அೳྗͱ͸Կ͔ / ͳͥࣗݾ਍அೳྗ͕ॏཁͳͷ͔


  • ͜Ε·ͰͷऔΓ૊Έ


  • ߟ࡯


  • ·ͱΊ
  25

  View Slide

 26. Timeline
  26
  2021 2022 2023
  CloudNative Days
  Fukuoka 2023
  όϦϡʔετϦʔϜ
  Ϛοϐϯά
  σϓϩΠස౓ͷܭଌ
  DX Criteria (2)
  DX Criteria (1)
  άϧʔϓͷϏδϣϯ
  ͱ൒ظ໨ඪͷઃఆ
  ։ൃνʔϜͰͷࢦඪΛ
  ༻͍ͨվળ͕ߦΘΕΔ
  DX Criteria (3)
  ͓͢͢ΊϝτϦΫεͷ
  ࡦఆ ܰྔ൛ͷ؂ࢹৼΓฦΓ
  ͷ࡞੒ͱݕূ
  νʔϜͷ؂ࢹशख़౓
  ৼΓฦΓ࡞੒

  View Slide

 27. Timeline
  27
  2021 2022 2023
  CloudNative Days
  Fukuoka 2023
  όϦϡʔετϦʔϜ
  Ϛοϐϯά
  σϓϩΠස౓ͷܭଌ
  DX Criteria (2)
  DX Criteria (1)
  άϧʔϓͷϏδϣϯ
  ͱ൒ظ໨ඪͷઃఆ
  ։ൃνʔϜͰͷࢦඪΛ
  ༻͍ͨվળ͕ߦΘΕΔ
  DX Criteria (3)
  ͓͢͢ΊϝτϦΫεͷ
  ࡦఆ ܰྔ൛ͷ؂ࢹৼΓฦΓ
  ͷ࡞੒ͱݕূ
  νʔϜͷ؂ࢹशख़౓
  ৼΓฦΓ࡞੒

  View Slide

 28. 2021೥લ൒
  28
  • ·ͣόϦϡʔετϦʔϜϚοϐϯάͰݱঢ়ೝࣝΛ߹Θͤͨ


  • ީิͱͳΔ Metrics Λग़͢


  • σϓϩΠճ਺ʢස౓ʣͷϞχλϦϯά


  • DX Criteria ʢΞηεϝϯτʣͷ࣮ࢪ

  View Slide

 29. όϦϡʔετϦʔϜϚοϐϯά
  29
  Meta Issue (Epic) ࡞੒~ ։ൃ

  View Slide

 30. όϦϡʔετϦʔϜϚοϐϯά
  30
  ։ൃ׬ྃ ~ εϓϦϯτϨϏϡʔ
  QA ~ ຊ൪ϦϦʔε

  View Slide

 31. ީิͱͳΔ Metrics / Indicator ͷચ͍ग़͠ͱܭଌ
  31
  όϦϡʔετϦʔϜϚοϐ
  ϯάΛΠϯϓοτʹɺվ
  ળͨ͠৔߹ͷϝϦοτͷ
  Ծઆ΍ɺͦΕΛ્֐ͯ͠
  ͍Δ໰୊ΛϐοΫΞοϓ

  View Slide

 32. DX Criteria ͷ࣮ࢪ
  32
  • ೔ຊ CTO ڠձ͕ࡦఆͨ͠ DX ʹؔ͢ΔΞηεϝϯτ


  • https://dxcriteria.cto-a.org/


  • DX = Digital Transformation & Developer Experience


  • 5ͭͷςʔϚ͕͋Δ


  • νʔϜ / γεςϜ / σʔλۦಈ / σβΠϯࢥߟ / ίʔϙϨʔτ


  • ։ൃ૊৫ͳΒνʔϜɺγεςϜ͔Β࢝ΊΔͷ͕͓͢͢Ί

  View Slide

 33. DX Criteria ͷ࣮ࢪ
  33 ref: ࣗ෼ͨͪͷγεςϜΛ਍அ͢ΔͨΊʹ DX Criteria"γεςϜ"ςʔϚΛ࣮ࢪ͠·ͨ͠

  View Slide

 34. Timeline
  34
  2021 2022 2023
  CloudNative Days
  Fukuoka 2023
  όϦϡʔετϦʔϜ
  Ϛοϐϯά
  σϓϩΠස౓ͷܭଌ
  DX Criteria (2)
  DX Criteria (1)
  άϧʔϓͷϏδϣϯ
  ͱ൒ظ໨ඪͷઃఆ
  ։ൃνʔϜͰͷࢦඪΛ
  ༻͍ͨվળ͕ߦΘΕΔ
  DX Criteria (3)
  ͓͢͢ΊϝτϦΫεͷ
  ࡦఆ ܰྔ൛ͷ؂ࢹৼΓฦΓ
  ͷ࡞੒ͱݕূ
  νʔϜͷ؂ࢹशख़౓
  ৼΓฦΓ࡞੒

  View Slide

 35. 2021೥ޙ൒
  35
  • औಘͨ͠ metrics ͕׆༻͞Ε͍ͯͳ͍͜ͱ͕՝୊ʹ্͕Δ


  • σϓϩΠ਺Λऔ͕ͬͨ෼ੳ͞Ε͍ͯͳ͍


  • Coverband ʹΑΔίʔυΧόϨοδ͕ݟΒΕ͍ͯͳ͍


  • DX Criteria 2ճ໨࣮ࢪ


  • ઃ໰ͷҙਤͷ֬ೝʹ͕͔͔࣌ؒΔ՝୊

  View Slide

 36. 2021೥ͷৼΓฦΓ
  36
  • 😄׆ಈΛܧଓͰ͖ͨ


  • 😄ࢦඪΛݕ౼͠ɺܭଌͨ͠  😄DX CriteriaʢΞηεϝϯτʣΛ2౓࣮ࢪͨ͠


  • 🤔ࢦඪ͕վળͷ໾ʹཱ͍ͯͯͳ͍  🤔DX Criteria ࣮ࢪ͸େมʢ͕͔͔࣌ؒΔɺղऍ͕೉͍͠ʣ


  View Slide

 37. Timeline
  37
  2021 2022 2023
  CloudNative Days
  Fukuoka 2023
  όϦϡʔετϦʔϜ
  Ϛοϐϯά
  σϓϩΠස౓ͷܭଌ
  DX Criteria (2)
  DX Criteria (1)
  άϧʔϓͷϏδϣϯ
  ͱ൒ظ໨ඪͷઃఆ
  ։ൃνʔϜͰͷࢦඪΛ
  ༻͍ͨվળ͕ߦΘΕΔ
  DX Criteria (3)
  ͓͢͢ΊϝτϦΫεͷ
  ࡦఆ ܰྔ൛ͷ؂ࢹৼΓฦΓ
  ͷ࡞੒ͱݕূ
  νʔϜͷ؂ࢹशख़౓
  ৼΓฦΓ࡞੒

  View Slide

 38. 2022೥લ൒
  38
  • άϧʔϓͷϏδϣϯΛࡦఆ


  • શͯͷ։ൃνʔϜ͕໰୊ΛࣗΒൃݟ͠վળ͠ଓ͚Δੈքͷ࣮ݱ


  • άϧʔϓͷ൒೥͝ͱͷ໨ඪΛఆΊͨ


  • DevOps G Ͱൃ۷ͨ͠ࢦඪΛ࢖ͬͯෳ਺ͷ։ൃνʔϜ͕վળαΠΫϧΛճͤͯ
  ͍Δ͜ͱ


  • DX Criteria 3ճ໨ͷ࣮ࢪ


  • ਍அͱͯ͠͸༗ޮ͕ͩɺ࣮ࡍʹվળΛ͢Δ͕࣌ؒͳ͍ͱ͍͏՝୊


  • ՝୊Λ࣋ͪࠐΜͰɺͦͷ৔Ͱղܾ͢Δ͜ͱ͕૿͖͑ͯͨ


  • ྫ: ͜ͷ໰୊ΛධՁ͢Δ Metrics ͋Δʁ͜͏ͨ͠ΒͰ͖ΔΑ

  View Slide

 39. 2022೥લ൒ͷৼΓฦΓ
  39
  • 😄໨ඪΛୡ੒Ͱ͖ͨ


  • DevOps G ࢀՃϝϯόʔ͕νʔϜʹ࣋ͪؼͬͯվળΛϦʔυ


  • DX Criteria ΛνʔϜ಺Ͱ࣮ࢪ


  • ςετΧόϨοδΛදࣔ͠ɺςετΛ૿΍͢  🤔DX Criteria ࣮ࢪ͸େมʢ͕͔͔࣌ؒΔɺղऍ͕೉͍͠ʣ


  • લͷظ͔Βܧଓ

  View Slide

 40. Timeline
  40
  2021 2022 2023
  CloudNative Days
  Fukuoka 2023
  όϦϡʔετϦʔϜ
  Ϛοϐϯά
  σϓϩΠස౓ͷܭଌ
  DX Criteria (2)
  DX Criteria (1)
  άϧʔϓͷϏδϣϯ
  ͱ൒ظ໨ඪͷઃఆ
  ։ൃνʔϜͰͷࢦඪΛ
  ༻͍ͨվળ͕ߦΘΕΔ
  DX Criteria (3)
  ͓͢͢ΊϝτϦΫεͷ
  ࡦఆ ܰྔ൛ͷ؂ࢹৼΓฦΓ
  ͷ࡞੒ͱݕূ
  νʔϜͷ؂ࢹशख़౓
  ৼΓฦΓ࡞੒

  View Slide

 41. 2022೥ޙ൒
  41
  • άϧʔϓͷ໨ඪΛมߋ


  • Before: DevOps G Ͱൃ۷ͨ͠ࢦඪΛ࢖ͬͯෳ਺ͷ։ൃνʔϜ͕վળαΠΫϧΛճ͍ͤͯ
  Δ͜ͱ


  • After: ։ൃνʔϜ͕ࣗΒඞཁͳࢦඪΛൃݟ͠ɺվળαΠΫϧΛճ͢͜ͱ͕Ͱ͖͍ͯΔ͜ͱ


  • ʮ͓͢͢ΊϝτϦΫεʯͷࡦఆ


  • લ೥ʹચ͍ग़ͨ͠ࢦඪͱ͸ผ


  • औಘํ๏΍ޮՌޮೳΛهࡌ


  • ͓͢͢ΊϝτϦΫεಉ࢜ͷؔ܎ਤ΋࡞੒


  • ಠࣗͷʮνʔϜͷ؂ࢹशख़౓ৼΓฦΓʯΛ࡞੒ɺ࣮ࢪ

  View Slide

 42. ͓͢͢ΊϝτϦΫε
  42

  View Slide

 43. ͓͢͢ΊϝτϦΫεؔ܎ਤ
  43

  View Slide

 44. νʔϜͷ؂ࢹशख़౓ৼΓฦΓ - Google form Ͱ࣮ࢪ
  44

  View Slide

 45. νʔϜͷ؂ࢹशख़౓ৼΓฦΓ - Ϩϕϧ͝ͱͷΞΫγϣϯ(1/3)
  45
  ॳظঢ়ଶɻ؂ࢹ͓ͯ͠ΒͣྼԽΛ࡯஌Ͱ͖ͳ͍ɺΞΫγϣϯͷओମऀ΋ෆ໌ྎͰ͋Δɻ
  ؂ࢹͷͨΊͷ࢓૊Έ͸ Production Readiness Checklist ͳͲΛ௨ͯ͡ఆΊΒΕ͍ͯΔɻ


  ͔͠͠ྼԽʹର͢ΔΞΫγϣϯ͕ͳ͞Ε͍ͯͳ͍ɻ

  View Slide

 46. νʔϜͷ؂ࢹशख़౓ৼΓฦΓ - Ϩϕϧ͝ͱͷΞΫγϣϯ(2/3)
  46
  ؂ࢹͷͨΊͷϓϩηε͕श׳Խ͞Εɺ࡯஌ͨ͠ྼԽʹ͍ͨͯ͠ΞΫγϣϯ͕औΒΕ͍ͯΔɻ

  View Slide

 47. νʔϜͷ؂ࢹशख़౓ৼΓฦΓ - Ϩϕϧ͝ͱͷΞΫγϣϯ(3/3)
  47
  Level 2 ʹՃ͑ɺ؂ࢹख๏΍ϓϩηε͸ܧଓతʹݟ௚͓ͯ͠Γɺվળ͠ଓ͚͍ͯΔɻ

  View Slide

 48. νʔϜͷ؂ࢹशख़౓ৼΓฦΓΛ΍ͬͯΈͯ
  48
  • ΄ͱΜͲͷαʔϏε͕ Level 2 ͩͬͨ


  • Level2: ؂ࢹͷͨΊͷϓϩηε͕श׳Խ͞Εɺ࡯஌ͨ͠ྼԽʹରͯ͠ΞΫγϣϯ͕औΒΕ
  ͍ͯΔ


  • Production Readiness Checklist Ͱ؂ࢹઃఆ͸Ұ௨Γ͢ΔͨΊ


  • Level 3 ͷαʔϏε͸΄΅ͳ͍


  • Level3: Level 2 ʹՃ͑ɺ؂ࢹख๏΍ϓϩηε͸ܧଓతʹݟ௚͓ͯ͠Γɺվળ͠ଓ͚͍ͯΔɻ


  • ϓϩηεͦͷ΋ͷͷఆظతͳݟ௚͠ = ࣗݾ਍அࣗମͷ਍அ͸Ͱ͖͍ͯͳ͍


  • ϚΠΫϩαʔϏε୯Ґɾػೳ୯ҐͰ࣮ࢪͨ͠ͷͰɺ1ͭͷνʔϜ͕ෳ਺ճ౴͠
  ͳ͚Ε͹ͳΒͣɺճ౴ࣗମ͕ॏ͔ͬͨ


  • ܧଓੑʹ՝୊͕͋Δ

  View Slide

 49. 2022೥ޙ൒ͷৼΓฦΓ
  49
  • 😄͓͢͢ΊϝτϦΫεͷ੍ఆͱͦͷؔ܎ਤͷ࡞੒Λͨ͠


  • 😄؂ࢹʹؔ͢ΔಠࣗͷΞηεϝϯτΛ࡞੒ͨ͠


  • 😄ίϥϘϨʔγϣϯ͕૿͑ͨ


  • quipper/google-cloud-pub-sub-operator


  • SRE / WebDev Ͱ PR ؀ڥͰڞ༗ͷ Cloud Pub/Sub ʹΑΓɺτϐοΫ
  ͕औΒΕͯ͠·͏՝୊Λղܾ͢ΔͨΊʹ࡞ͬͨ Kubernetes Operator


  • 🤔Ξηεϝϯτࣗମ͕ʮॏ͍ʯ͜ͱ͸΍͸Γ՝୊ʹ

  View Slide

 50. Timeline
  50
  2021 2022 2023
  CloudNative Days
  Fukuoka 2023
  όϦϡʔετϦʔϜ
  Ϛοϐϯά
  σϓϩΠස౓ͷܭଌ
  DX Criteria (2)
  DX Criteria (1)
  άϧʔϓͷϏδϣϯ
  ͱ൒ظ໨ඪͷઃఆ
  ։ൃνʔϜͰͷࢦඪΛ
  ༻͍ͨվળ͕ߦΘΕΔ
  DX Criteria (3)
  ͓͢͢ΊϝτϦΫεͷ
  ࡦఆ ܰྔ൛ͷ؂ࢹৼΓฦΓ
  ͷ࡞੒ͱݕূ
  νʔϜͷ؂ࢹशख़౓
  ৼΓฦΓ࡞੒

  View Slide

 51. 2023೥લ൒ʢݱࡏʣ
  51
  • άϧʔϓͷ໨ඪ͸ҡ࣋


  • ։ൃνʔϜ͕ࣗΒඞཁͳࢦඪΛൃݟ͠ɺվળαΠΫϧΛճ͢͜ͱ͕Ͱ͖͍ͯΔ͜ͱ


  • ༗ӹͳࢦඪͷൃ۷ͱվળ


  • monorepo ͷ CI ܭଌπʔϧΛಈ͔͢


  • ্ه GitHub Action Λ OSS ͱͯ͠੾Γग़ͨ͠ ref: quipper/send-ci-result-to-bigquery-action


  • ES2 Test(MagicPod) ͷ࣮ߦ݁Ռͷܭଌ


  ref: chaspy/magicpod-datadog-action / ʰελσΟαϓϦ தֶߨ࠲ʱʹ͓͚Δ E2E Test ͷӡ༻ͱܭଌʹΑΔվળ


  • ؂ࢹͷৼΓฦΓΞηεϝϯτͷܰྔ൛Λ࡞੒ɺݕূத

  View Slide

 52. ༗ӹͳࢦඪͷൃ۷ͱվળ / DevOps G Ͱ࡞ͬͨ CI ܭଌ͔Βվળ΁
  52

  View Slide

 53. ؂ࢹৼΓฦΓͷܰྔ൛
  53

  View Slide

 54. ؂ࢹৼΓฦΓͷܰྔ൛
  54

  View Slide

 55. ؂ࢹৼΓฦΓͷܰྔ൛Λ΍ͬͯΈͯ
  55
  • ·ͣ DevOps WG ಺Ͱෳ਺ճ࣮ࢪ͍ͯ͠Δ


  • 5ஈ֊ධՁ͸؆୯


  • ਍அࣗମΛܰྔԽ͢Δ͜ͱʹΑͬͯश׳Խͤ͞ΒΕΔ


  • ओ؍ʹΑΓϒϨͯ͠·͏՝୊͸্͕͕ͬͨɺ͍ͭͨ਺஋ࣗମ͸Ͳ͏Ͱ
  ΋Α͘ɺνʔϜ಺ͰղऍΛձ࿩͢Δ͜ͱ͕ॏཁ


  • ؂ࢹπʔϧʹؔ͢Δ Tips ͕ू·Δͷ͸૝ఆ֎ʹ༗ӹͩͬͨ

  View Slide

 56. Outline
  • ʰελσΟαϓϦʱʹ͓͚Δ Cloud Native


  • ʮٕज़ઓུʯͱʮٕज़ઓུάϧʔϓʯʹ͍ͭͯ


  • ࣗݾ਍அೳྗͱ͸Կ͔ / ͳͥࣗݾ਍அೳྗ͕ॏཁͳͷ͔


  • ͜Ε·ͰͷऔΓ૊Έ


  • ߟ࡯


  • ·ͱΊ
  56

  View Slide

 57. ͜ͷ׆ಈΛ௨ͯ͡զʑ͕ಘͨ΋ͷ
  57
  • ࢦඪ΍ΞηεϝϯτΛ࣮ӡ༻ʹܨ͛Δ஌ݟ


  • ࢦඪͷऔಘํ๏ͱޮՌޮೳ͕·ͱ·ͬͨද


  • զʑ͕࡞ͬͨɾධՁͨ͠Ξηεϝϯτπʔϧ


  • ࣗݾ਍அೳྗʹ͍ͭͯձ࿩͠ଓ͚ΒΕΔ৔ॴ


  • ͨ͘͞Μͷ՝୊ղܾ

  View Slide

 58. ͜ͷ׆ಈΛ௨ͯ͡զʑ͕ಘͨ΋ͷ
  58
  • ࢦඪ΍ΞηεϝϯτΛ࣮ӡ༻ʹܨ͛Δ஌ݟ


  • ࢦඪͷऔಘํ๏ͱޮՌޮೳ͕·ͱ·ͬͨද


  • զʑ͕࡞ͬͨɾධՁͨ͠Ξηεϝϯτπʔϧ


  • ࣗݾ਍அೳྗʹ͍ͭͯձ࿩͠ଓ͚ΒΕΔ৔ॴ


  • ͨ͘͞Μͷ՝୊ղܾ

  View Slide

 59. ࢦඪ΍Ξηεϝϯτʹؔ͢Δߟ࡯
  59
  • ࢦඪ͸औಘ͢Δ͚ͩͰ͸ҙຯ͕ͳ͍ʢͦΕ͸ͦ͏ʣ


  • ධՁͯ͠վળ͠ͳ͚Ε͹ҙຯ͕ͳ͍ => νʔϜʹ࣋ͪؼͬͯ΋Β͏ඞཁ͕͋Δ


  • ࢦඪ͸՝୊͕͋ͬͯॳΊͯ໾ʹͨͭ => ՝୊͕ू·Δ৔͕༗ޮ


  • ࢦඪͷऔಘࣗମ͸ٕज़ྗ΍γεςϜͷཧղ͕ඞཁ


  • ΞηεϝϯτͷϙΠϯτ


  • ܧଓ͕ͦ͜࠷΋ॏཁ


  • ࣮ࢪࣗମ͕େมͩͱଓ͔ͳ͍ɺश׳ԽͱܰྔԽ͕ॏཁ


  • ΞΫγϣϯʹܨ͛Δʹ͸νʔϜͰճ౴ͷࠜڌΛ࿩͢ͷ͕େࣄ

  View Slide

 60. ͜ͷ׆ಈΛ௨ͯ͡զʑ͕ಘͨ΋ͷ
  60
  • ࢦඪ΍ΞηεϝϯτΛ࣮ӡ༻ʹܨ͛Δ஌ݟ


  • ࢦඪͷऔಘํ๏ͱޮՌޮೳ͕·ͱ·ͬͨද


  • զʑ͕࡞ͬͨɾධՁͨ͠Ξηεϝϯτπʔϧ


  • ࣗݾ਍அೳྗʹ͍ͭͯձ࿩͠ଓ͚ΒΕΔ৔ॴ


  • ͨ͘͞Μͷ՝୊ղܾ

  View Slide

 61. ࣗݾ਍அೳྗʹ͍ͭͯձ࿩͠ଓ͚ΒΕΔ৔ॴ
  61
  • िʹ1౓ɺ1࣌ؒ࿩͚ͩ͢


  • 1೥ؒͰ52࣌ؒʢ࣮ࡍʹ͸ٳΈ͕͋ΔͷͰ΋ͬͱগͳ͍ʣ


  • ͍ͭͰ΋࿩୊Λ౤͛ࠐΊΔ৔ॴ͕͋Δ͜ͱʹΑΔར఺


  • ໰୊͸ݱΕଓ͚Δ͠ɺܗΛม͑ଓ͚Δ


  • ଟ༷ͳϝϯόʔͰղܾ͕Ͱ͖Δ


  • ͔ͩΒͦࣗ͜ݾ਍அೳྗ͕ॏཁͰ͋Γɺܧଓੑ͕େࣄ

  View Slide

 62. ͜ͷ׆ಈΛ௨ͯ͡զʑ͕ಘͨ΋ͷ
  62
  • ࢦඪ΍ΞηεϝϯτΛ࣮ӡ༻ʹܨ͛Δ஌ݟ


  • ࢦඪͷऔಘํ๏ͱޮՌޮೳ͕·ͱ·ͬͨද


  • զʑ͕࡞ͬͨɾධՁͨ͠Ξηεϝϯτπʔϧ


  • ࣗݾ਍அೳྗʹ͍ͭͯձ࿩͠ଓ͚ΒΕΔ৔ॴ


  • ͨ͘͞Μͷ՝୊ղܾ

  View Slide

 63. ͜ͷάϧʔϓΛى఺ʹͨ͘͞Μͷ՝୊ղܾ͕Ͱ͖ͨ
  63
  • ՝୊ղܾ͸ओͳ໨తͰ͸ͳ͔ͬͨͨΊɺ෭࣍తʹى͖ͨ


  • ՝୊Λ࣋ͪࠐΉͱʮͦΕ͙͢Ͱ͖ΔΑʯͱͳΔ


  • εϐϯΦϑతʹαϒϓϩδΣΫτ΋͍͔ͭ͘ੜ·Εͨ


  • ߏ੒ϝϯόʔͷଟ༷ੑͱٕज़ྗʹΑΓɺ୯ҰνʔϜ಺Ͱ͸ಘΒΕͳ͍ྑ͍
  ՝୊ͷൃݟͱղܾ͕Ͱ͖͍ͯΔ


  • ૊৫ͷঢ়گʹ׆ಈ͕Ϛονͨ͠


  • େن໛(80~)૊৫͔ͭɺCloud Native ʹΑΓ֤νʔϜ͕ࣗݾ׬݁తʹ։ൃΛਐΊΒΕ
  ΔΑ͏ʹͳͬͨ൓໘ɺνʔϜؒͷίϛϡχέʔγϣϯ΋࠷খԽ͞Ε͍ͯΔ͜ͱͰɺ՝
  ୊ൃݟ΍஌ݟͷڞ༗͕ͮ͠Β͘ͳ͍ͬͯͨ


  • ԣஅతɾଟ༷ͳϝϯόʔͰߏ੒͞Εͨάϧʔϓ͕ޮՌΛൃشͨ͠

  View Slide

 64. ࠷΋େ੾ͳ͜ͱ


  ܧଓੑͱଟ༷ੑ
  64

  View Slide

 65. ܧଓͰ͖͍ͯΔཧ༝: Ϛωδϝϯτͷ޻෉
  65
  • 2೥൒ɺԣஅɺશһ݉຿Ͱܧଓ͍ͯ͠Δͷ͸͍͢͝


  • ʮ๩͍͠ͷͰ…ʯͱͳΓ͕ͪ


  • Lead / Management ͷ෼཭(Ұൠ࿦)


  • νʔϜʹඞཁͳεΩϧΛௐୡͨ͠Γɺํ޲ੑΛܾΊΔ Management


  • ໨ඪʹ޲͔ͬͯνʔϜΛલʹਐΊΔ Lead


  • ͜ΕΛ1ਓ͕΍ΔͱർΕͯ͠·͏


  • Ϗδϣϯɾϛογϣϯͷࡦఆ(Ұൠ࿦)


  • νʔϜΛલʹਐΊΔͷʹ༗ޮ


  • ϝϯόʔͷ਺ɾଟ༷ੑҡ࣋ɾLeader ΞαΠϯ


  • ཭৬ɾ཭೚͸͜Ε·Ͱগͳ͔Βͣ͋ͬͨ


  • ͦͷࡍ΋ඞͣଟ༷ੑ͕୲อ͞ΕΔΑ͏ʹϝϯόʔͷΞαΠϯΛ৺͕͚ͨ

  View Slide

 66. ܧଓͰ͖͍ͯΔཧ༝: ૊৫ߏ੒
  66
  • ֤νʔϜ͔Βଟ༷ͳϝϯόʔ͕બ͹ΕͯɺνʔϜʹ࣋ͪؼΔ͜ͱͷྑ͞


  • ࢦඪ΍ΞηεϝϯτΛݕূͯ͠ɺ࣮ࡍʹվળʹ׆͔͢ɺͱ͍͏άϧʔϓͷ໨ඪʹϚονͨ͠


  • ͜ͷߏ଄͸ҎԼͷར఺͕͋Δ


  • ։ൃνʔϜͷ Ownership ΛߴΊΒΕɺࣗݾ׬݁νʔϜΛࢧ͑ΒΕΔ


  • DevOps νʔϜ vs ։ൃνʔϜͷΑ͏ʹରཱߏ଄ʹͳΒͳ͍ɾݖҖతʹͳΒͳ͍


  • ՝୊͕ू·Δ৔ॴʹͳΔ


  • ந৅తɾ൚༻తͳιϦϡʔγϣϯΛੜΈग़͠΍͘͢ͳΔ


  • ͜Ε͸ҰछͷσβΠϯύλʔϯʢ໊લΛ͚͍ͭͨ…ʣ


  • ֤νʔϜ͔Β݉຿Ͱू߹ͯٞ͠࿦ˍνʔϜʹ࣋ͪؼ࣮ͬͯફΛϑΝγϦςʔγϣϯ


  • QA จ຺Ͱ΋ಉ༷ͷ੒ޭମݧΛಘΒΕͨͷͰ࠶ݱੑ͕͋Δ Ref: ʰελσΟαϓϦ தֶߨ࠲ʱʹ͓͚Δ E2E Test ͷӡ༻ͱܭଌʹΑΔվળ

  View Slide

 67. ֤νʔϜ͔Β݉຿Ͱू߹ͯٞ͠࿦ˍνʔϜʹ࣋ͪؼ࣮ͬͯફΛϑΝγϦςʔγϣϯύλʔϯ
  67
  ελσΟαϓϦখதߴϓϩμΫτ։ൃ෦
  Stream Aligned Teams
  BtoB BtoC
  ԣஅܥ
  5FBN 5FBN 5FBN 5FBN
  43&
  ج൫։ൃ 2"
  5FBN 5FBN 5FBN 5FBN
  ԣஅ 'SPOUFOE
  %FW0QT
  ٕज़ઓུ 1. ू߹ͯٞ͠࿦
  2. ࣋ͪؼ࣮ͬͯફ

  View Slide

 68. ܧଓͰ͖͍ͯΔཧ༝: ૊৫จԽ
  68
  • ձࣾ౷߹લ(Quipper࣌୅)͔Β͋ΔόϦϡʔͱϚονͨ͠


  • Fact-Based


  • Ownership


  ref: ձࣾ঺հࢿྉ


  • Fact-Based ʹٞ࿦͢ΔͨΊʹࢦඪΛ୳ڀ͢Δ


  • Cloud Native ʹΑͬͯ։ൃऀ͕ Ownership Λ࣋ͬͯϑϧα
  ΠΫϧͰ໘౗ΛݟΔ

  View Slide

 69. Outline
  • ʰελσΟαϓϦʱʹ͓͚Δ Cloud Native


  • ʮٕज़ઓུʯͱʮٕज़ઓུάϧʔϓʯʹ͍ͭͯ


  • ࣗݾ਍அೳྗͱ͸Կ͔ / ͳͥࣗݾ਍அೳྗ͕ॏཁͳͷ͔


  • ͜Ε·ͰͷऔΓ૊Έ


  • ߟ࡯


  • ·ͱΊ
  69

  View Slide

 70. ·ͱΊ


  Cloud Native ͳϓϩμΫτ։ൃ૊৫Ͱ


  ٕज़ઓུάϧʔϓΛ্ཱͪ͛ͯ


  ࣗݾ਍அೳྗͷൃ۷Λ໨ࢦͨ݁͠Ռ


  ʮܧଓੑͱଟ༷ੑʯʹΑͬͯ͏·͘ߦͬͨ
  70

  View Slide

 71. ·ͱΊ
  71
  • ࣗݾ਍அೳྗͷπʔϧͰ͋Δࢦඪ΍Ξηεϝϯτ͸ͦΕࣗମΛݕ
  ূɺධՁ͠ɺࣗ૊৫ʹϑΟοτ͢Δ͔Λ֬ೝ͢Δඞཁ͕͋Δ


  • ࣗݾ਍அ͸ܧଓੑ͕࠷΋ॏཁͰ͋ΓɺͦͷͨΊʹ਍அࣗମΛܰ
  ͘͢Δ͜ͱ΍ɺ਍அΛਪ͠ਐΊΔϫʔΩϯάάϧʔϓࣗମ͕ܧଓ
  ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕ॏཁͰ͋Δ


  • ࣗݾ਍அೳྗͷ࣮૷Λ୲͏ԣஅάϧʔϓΛଟ༷ͳϩʔϧɾνʔϜ
  ͔Βߏ੒͢Δ͜ͱʹΑΓɺଟ༷ͳϢʔεέʔε͕ू·Δ͜ͱʹͳ
  Γɺ՝୊ൃݟͱվળαΠΫϧ͕Ճ଎͞ΕΔ


  • ݁Ռɺ෭࣍తʹ࣮ࡍͷ՝୊ղܾ΋ଅਐ͞Εͨ

  View Slide

 72. ࠷΋େ੾ͳ͜ͱ


  ܧଓੑͱଟ༷ੑ
  72

  View Slide

 73. ঺հ࣮ͨ͠ྫ΍Ϛωδϝϯτͷ޻෉͔Β


  ώϯτΛಘͯ΋Β͑Δͱخ͍͠Ͱ͢
  73

  View Slide

 74. Thank you!
  74
  chaspy chaspy_
  Engineering Manager

  Site Reliability and Web Application Development

  at Recruit Co., Ltd.

  ෱Ԭָ͠ΜͰ͍ͬͯͶ😄 ࠙਌ձͰ࿩͠·͠ΐ͏ʂ👋
  Takeshi Kondo
  https://chaspy.me

  View Slide