$30 off During Our Annual Pro Sale. View details »

esaを使って暗黙知を減らす取り組み

Hiroyuki Morita
March 25, 2018
3.5k

 esaを使って暗黙知を減らす取り組み

Rails Developer Meetup 2018のランチセッションのesa LTです

https://techplay.jp/event/655769

Hiroyuki Morita

March 25, 2018
Tweet

Transcript

 1. esaΛ࢖ͬͯ ҉໧஌ΛݮΒ͢औΓ૊Έ Rails Developers Meetup 2018: Day 2 2018/03/25(SUN) @chiastolite

  1
 2. ! id: @chiastolite ! name: ৿ా༟೭ 2

 3. esa ࠷ߴ!! 3

 4. esaͷ͜Μͳͱ͜Ζ͕޷͖ ! ؾ࣋ͪྑ͘จষ͕ॻ͚Δ ! WIPͷ͓͔͛Ͱॻ͖࢝Ί·Ͱ৺ཧతϋʔυϧ㽊 ! ҰॹʹαʔϏεΛ࡞ͬͯΔײ ! kawaii (\(

  ⁰⊖ ⁰)/) 4
 5. ͦΜͳesaͰ΋Ͳ͏ͯ͠΋ॻ͚ͳ͍͜ͱ͕͋Δ 5

 6. ࣗ෼͕஌Βͳ͍͜ͱ 6

 7. ͋Γ·ͤΜ͔͜Μͳ͜ͱ 7

 8. ! ଐਓԽͯͨ͠Γ ! ҉໧஌ʹͳͬͯͨΓ ! ܦҢ΍ҙਤ͕ෆ໌ͳίʔυ͕͋ͬͨΓ… ! ͦ΋ͦ΋࢓༷ॻ͕ͳ͍ͱ͔ " 8

 9. ͜Ε͸·͍ͣ… 9

 10. ! ޙ͔Βೖͬͨϝϯόʔ͔Βٙ໰্͕͕Δ͜ͱ͕ 10

 11. ! ޙ͔Βೖͬͨϝϯόʔ͔Βٙ໰্͕͕Δ͜ͱ͕ ! ͨͱ͑͹ΦϨͱ͔ 11

 12. ! ޙ͔Βೖͬͨϝϯόʔ͔Βٙ໰্͕͕Δ͜ͱ͕ ! ͨͱ͑͹ΦϨͱ͔ ! ෆࢥٞͳ࢓༷ʹઃܭ͕มͳͷͰ͸?ͱ͍͏੠ 12

 13. ! ޙ͔Βೖͬͨϝϯόʔ͔Βٙ໰্͕͕Δ͜ͱ͕ ! ͨͱ͑͹ΦϨͱ͔ ! ෆࢥٞͳ࢓༷ʹઃܭ͕มͳͷͰ͸?ͱ͍͏੠ ! ͨͱ͑͹ΦϨͱ͔ 13

 14. ! ޙ͔Βೖͬͨϝϯόʔ͔Βٙ໰্͕͕Δ͜ͱ͕ ! ͨͱ͑͹ΦϨͱ͔ ! ෆࢥٞͳ࢓༷ʹઃܭ͕มͳͷͰ͸?ͱ͍͏੠ ! ͨͱ͑͹ΦϨͱ͔ (΋ͪΖΜތுͯ͠ॻ͍ͯ·͢ !

  ) 14
 15. ෆࢥٞͳ࢓༷ͷͳ͍αʔϏε͸ͳ͍ ! τϨʔυΦϑͷ݁Ռ ! ྺ࢙తܦҢ ! ؀ڥ/ঢ়گͷมԽ ͦ͏͍͏΋ͷΛ్த͔Βೖͬͨਓ͕ɺ಄͝ͳ͠ʹ൱ఆ͢Δͷ͸ ޾ͤͱ͸͍͑ͳ͍ 15

 16. ·ͣ͸Ͳ͏͍͏ཧ༝͕͋ͬͨͷ͔Λ஌Γ ࠓޙͷͨΊʹ΋৘ใΛ࢒͢ඞཁ͕͋Δ 16

 17. ͔ͦ͠͠Ε͸ ࣗ෼ͷ஌Βͳ͍৘ใ 17

 18. Ͳ͏΍ͬͨΒ ࣗ෼͕஌Βͳ͍৘ใΛ ूΊΒΕΔ͔? ͱ͍͏ͷ͕೰Έ 18

 19. ͦΜͳͱ͖ ↓ͷπΠʔτʹग़ձ͏ https://twitter.com/suin/status/837556662101671938 19

 20. #TODO ͱ͍͏هࣄΛ༻ҙͯͦ͜͠ʹ ϦϯΫΛషΔͱ 20

 21. TODO͕ू໿Ͱ͖Δ 21

 22. ͳΔ΄Ͳ Referenced From 22

 23. ͱ͍͏͜ͱͰ 23

 24. ୭͔ͷٙ໰ΛҰཡԽ͢Δ࢓૊ΈΛऔΓ ೖΕ·ͨ͠ http://chiastolite.hatenablog.com/entry/2018/02/02/174040 24

 25. ༻ҙͨ͠ͷ͸ςϯϓϨʔτͱREADME 25

 26. ςϯϓϨʔτ 26

 27. ཧ༝ͷςϯϓϨʔτ಺༰ ! ू໿༻ϦϯΫ͖ͭ ! ෆཁͩͬͨΒফ͢ 27

 28. ྲྀΕͱͯ͠͸ 1. ٙ໰͕͋ͬͨΒςϯϓϨʔτΛ࢖ͬͯهࣄԽ ! ϦϯΫʹΑΓू໿༻ͷهࣄʹϦϯΫ͕දࣔ 2. ू໿͞ΕͨϦϯΫΛݟͯ౴͑ΒΕΔهࣄΛ୳͢ ! ճ౴࣌ʹϦϯΫΛফͯ͠ճ౴଴ͪঢ়ଶ͔Β֎͢ 3.

  ࠷ऴతʹ஌ݟ͕هࣄͱͯ͠ετοΫ͞Ε͍ͯ͘ 28
 29. 2017/10 ຤͔Β։࢝ શ40هࣄ ճ౴ࡁ28هࣄ 29

 30. ঃʑʹ҉໧஌͕ܗࣜ஌ͱͯ͠ཷ·Δϑϩʔ͕Ͱ͖ͨ …ؾ͕͢Δ 30

 31. ͍ΖΜͳ࢖͍ํΛߟ͑ͯڞ༗ͯ͠ esaΛศརʹ޷͖ʹͳ͍͖ͬͯ·͠ΐ͏ 31