Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

#club_家庭菜園_進捗報告LT

Aipa
June 24, 2020

 #club_家庭菜園_進捗報告LT

Aipa

June 24, 2020
Tweet

More Decks by Aipa

Other Decks in Technology

Transcript

 1. #club_ՈఉࡊԂ
  ਐḿใࠂ
  ΞΠύʔୂ௕ˏͪΎΒσʔλ

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ΞΠύʔୂ௕ʢຬ30ࡀʣ
  • ͪΎΒσʔλגࣜձࣾ
  • ΰδϥͱBڃөը͕޷͖Ͱ͢
  • Q.޷͖ͳΰδϥ͸ʁ A. GMKΰδ
  • ࠷ۙɺຊ౰ʹ౷ܭͷ஌ࣝ͋ΔʁʁʁΛ֬ೝͨͯ͘͠౷ܭ
  ݕఆͱ͍ͬͯ͜͏ͱࢥ͍ษڧ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 3. ۀ຿࿈བྷ

  View Slide

 4. ࠓ໷22࣌
  https://twitter.com/Pokemon_cojp/status/1275413436453785601

  View Slide

 5. #club_ՈఉࡊԂ ͱ͸

  View Slide

 6. ʢͦͷલʹʣ෦׆ಈ੍౓ʹ͍ͭͯ
  • ΫϨΠδʔͳٕज़จԽΛৢ੒੍͍͖͍ͯͨ͠
  ౓ʢΒ͍͠ʣ
  • ΩϟονίϐʔͰ΋ᨳ͍ͬͯΔ͕͠Μ͹Ζ͏Ͷ

  View Slide

 7. ʢͦͷલʹʣ෦׆ಈ੍౓ʹ͍ͭͯ

  View Slide

 8. #club_ՈఉࡊԂʢ1/2ʣ
  • ΤϯδχΞϦϯάɺ౷ܭֶҎ֎ʹ΋͓٬༷υϝΠϯ஌͕ࣝ
  ඞཁͳҊ͕݅͋Δ
  • ઌʹࢼͤΔͳΒ৭ʑ஌ࣝɾεΩϧΛ/ಘ͍ͨ
  • ޻৔ηϯαʔͱ͔೶ۀͱ͔޿ࠂͱ͔etc…
  • υϝΠϯͷຊಡΉͧʂ → ͳΔ΄ͲɺΘ͔ΒΜ
  • खΛಈ͔͞ͳ͍ͱͪΌΜͱཧղͨ͠ͱ͸ݴ͑ͳͦ͞͏

  View Slide

 9. #club_ՈఉࡊԂʢ2/2ʣ
  • ίϩφͳੈͷதɺԿ͔ੈͷͨΊਓͷͨΊʹͰ
  ͖ͳ͍͔ͳͱ͔৭ʑߟ͑ͨΒɺੜ࢈ऀΑͦ͞
  ͏ͩͳͬͯࢥͬͨʢച্ͱ͔͸ߟ͑ͣʣ
  • ͦ͏ͩɺ৯΂෺࡞Ζ͏
  • ͋ΘΑ͘͹AIoTʹͪ͠Ό͓͏
  → #club_ՈఉࡊԂ ։ઃ

  View Slide

 10. ໨ඪ

  View Slide

 11. ʢߴ͍ʣ໨ඪ
  ࠓ ໨ඪ

  View Slide

 12. ʢݱ࣮ϥΠϯʣ໨ඪ
  ࠓ ໨ඪ
  ݱ࣮ϥΠϯ

  View Slide

 13. ໨ඪ
  • ʮ໺ࡊ AIʯͰάάΔͱ৭ʑͰͯ͘Δ
  • ͣΔ͍ͣΔ͍ʂʂʂԶʹ΋΍Β(ry

  View Slide

 14. ਐḿใࠂ

  View Slide

 15. ਐḿใࠂ
  • ϑΣʔζ
  • ૝ఆ͢ΔϑΣʔζ
  • ݱࡏͷϑΣʔζ
  • ࣮ࢪ಺༰

  View Slide

 16. ϑΣʔζ

  View Slide

 17. ૝ఆ͢ΔϑΣʔζ
  ୈϑΣʔζ
  ୈϑΣʔζ
  ୈϑΣʔζ
  खಈͰҭͯΔ
  w ೉қ౓Λ஌Δ
  w ·ͣ͸؆୯ͳ໺ࡊ͔ΒʢϨλεʣ
  ηϯαʔͷ४උͱ
  ܭଌΛߦ͏
  w σʔλΛோΊΔ
  w ηϯαʔʹ͍ͭͯ஌Δ
  w ࣗಈԽͰ͖Δ޻ఔ͕ͳ͍͔୳Δ
  ࣗಈԽ
  w ୈϑΣʔζͰݟ͚ͭͨ՝୊Λղ
  ܾͰ͖ͳ͍͔ࢼ͢

  View Slide

 18. ݱࡏͷϑΣʔζ
  ୈϑΣʔζ
  ୈϑΣʔζ
  ୈϑΣʔζ
  खಈͰҭͯΔ
  w ೉қ౓Λ஌Δ
  w ·ͣ͸؆୯ͳ໺ࡊ͔ΒʢϨλεʣ
  ηϯαʔͷ४උͱ
  ܭଌΛߦ͏
  w σʔλΛோΊΔ
  w ηϯαʔʹ͍ͭͯ஌Δ
  w ࣗಈԽͰ͖Δ޻ఔ͕ͳ͍͔୳Δ
  ࣗಈԽ
  w ୈϑΣʔζͰݟ͚ͭͨ՝୊Λղ
  ܾͰ͖ͳ͍͔ࢼ͢

  View Slide

 19. ࣮ࢪ಺༰

  View Slide

 20. ઌੜͷಓͷΓΛาΉ
  • ωοτʹ͍Δਆʢଟ෼ʣͷهࣄΛਅࣅ͢Δ
  • https://agri.mynavi.jp/2018_01_23_16792/

  View Slide

 21. ઌੜͷಓͷΓΛาΉ
  https://agri.mynavi.jp/2018_01_23_16792/

  View Slide

 22. ͜ͷهࣄͷཁ໿
  • ਫߞ࠿ഓ͸͍͍ͧʂ
  • छ → බ ΛҭͯΔϓϥοτϑΥʔϜ४උ
  • බ → ऩ֭·Ͱߦ͑ΔϓϥοτϑΥʔϜ४උ

  View Slide

 23. ๻͕΍ͬͨ͜ͱ
  • ਫߞ࠿ഓ͢ΔͨΊͷ४උ
  • छ → බ ΛҭͯΔϓϥοτϑΥʔϜ४උ
  • ܦա؍ଌ

  View Slide

 24. ࡐྉΛूΊΔ
  • ϝΠΫϚϯͰඞཁͳ΋ͷΛങ͍·͢
  • 100ۉ͕͋Δ
  • ໺ࡊͷछ΍ංྉ͕͋Δ
  • ޻۩ചͬͯΔʢนֻ͚ͱ͔͢ΔͳΒʣ

  View Slide

 25. छ → බ ΛҭͯΔϓϥοτϑΥʔϜ
  ४උʢ1/3ʣ
  https://agri.mynavi.jp/2018_01_23_16792/

  View Slide

 26. छ → බ ΛҭͯΔϓϥοτϑΥʔϜ
  ४උʢ2/3ʣ

  View Slide

 27. छ → බ ΛҭͯΔϓϥοτϑΥʔϜ
  ४උʢ3/3ʣ
  • Ͱ͖ͨ
  • τΠϨοτϖʔύʔΛ
  ॏͶͯҾ͍ͯ͠·͍
  ࣦഊͨ͠ͱࢥͬͨ

  View Slide

 28. ܦա؍ଌʢ1/4ʣ
  • 2 ~ 3೔͙Β͍Ͱժ͕
  Ͱͯ͘Δ

  View Slide

 29. ܦա؍ଌʢ2/4ʣ
  • 3 ~ 4೔͙Β͍Ͱ
  τΠϨοτϖʔύʔΛ
  ΍Ϳͬͯ͘Δ
  • ॏͶͯ΋΍ͿΔɻ͍͢͝

  View Slide

 30. ܦա؍ଌʢ3/4ʣ
  • 4 ~ 5೔͙Β͍Ͱ
  ͙Μ͙ΜͷͼΔ

  View Slide

 31. ܦա؍ଌʢ4/4ʣ
  • 7೔͙Β͍Ͱ
  ;ͨ͹͕Έ͑Δ
  • ͦΖͦΖ೔ޫʹ͋ͯΔ

  View Slide

 32. ·ͱΊ

  View Slide

 33. ·ͱΊ
  • ૣ͘৯΂͍ͨ

  View Slide