Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

entrevista de selecció de personal

3be919384f0f639d22762b6b21a92ef1?s=47 Manel
December 01, 2021

entrevista de selecció de personal

3be919384f0f639d22762b6b21a92ef1?s=128

Manel

December 01, 2021
Tweet

More Decks by Manel

Other Decks in Education

Transcript

 1. L’ENTREVISTA SELECCIÓ DE PERSONAL 1 de desembre de 2021

 2. Índex 1. Presentació: Introducció i objectius 2. Criteris generals 3.

  Estructura 4. Procediment 5. Altres accions complementàries 6. Implementació 7. Exemples de preguntes per blocs 2 L’entrevista de selecció de personal
 3. A. Presentació • L’entrevista, dins el procés de selecció de

  personal, és un dels instruments més útils al nostre abast per dotar l’organització dels professionals que ens permetin assolir els objectius fixats. • La millor manera de saber si seleccionem bé les persones és tenir les màximes evidències possibles, i no intuïcions o percepcions. • L’ACC du a terme sovint entrevistes de selecció de personal. I cal acordar unes pautes i criteris a seguir per part de tots a fi de garantir una selecció al més objectiva i adequada possible a la vacant que s’ofereix. Introducció 3
 4. A. Presentació Oferir una eina/guia per dur a terme les

  entrevistes de selecció de personal, compartida per tota l’organització, que fixi unes pautes a seguir (conceptuals i formals) tot garantint els principis d’igualtat i objectivitat. Objectiu 4
 5. B. Criteris generals Criteris generals 5 1. L’entrevista la duu

  a terme, almenys, un cap o responsable de la unitat i una persona de la unitat recursos humans. No es pot excedir el nombre de 3 persones. 2. Es té en compte la puntualitat del candidat, tot respectant el marge de cortesia. 3. El responsable de recursos humans vetlla perquè l’entorn per a l’espera abans de l’entrevista sigui privat i còmode (presencial). 4. Fem escolta activa al llarg de tota l’entrevista
 6. C. Estructura Estructura en 3 moments 6 1. Abans de

  l’entrevista 2. Durant l’entrevista (30 minuts) a) Fase introductòria: 5 minuts b) Fase de desenvolupament: 25 minuts  Repàs curricular (5 minuts)  Anàlisi de competències professionals (20 minuts) c) Fase de tancament: 5 minuts 3. Després de l’entrevista
 7. D. Procediment  Trobada prèvia per planificar l’entrevista, dissenyar-la i

  assignar les preguntes a les persones entrevistadores:  Repassem el perfil del lloc de treball (explicació del cap de la unitat al personal de recursos humans) i les competències que són necessàries per assumir les funcions del lloc de treball.  Repassem les preguntes a realitzar i els criteris de valoració.  Recordem la guia amb els criteris. 1. Abans de l’entrevista 7
 8. D. Procediment 2.1. Fase introductòria (5 minuts)  Creem una

  atmosfera agradable i cordial  Ens presentem  Trenquem el gel  Expliquem al candidat l'objectiu de l'entrevista  Expliquem quina serà l'estructura de l'entrevista i el temps que ens portarà 2. Durant de l’entrevista 8
 9. D. Procediment 2.2. Fase de desenvolupament (25 minuts)  Repàs

  curricular (5 minuts):  Revisem les funcions i responsabilitats del seu lloc actual (o anteriors relacionats).  Copsem els motius del perquè del canvi  Anàlisi de les competències professionals (20 minuts)  Recollim la informació que exposa el candidat sobre situacions concretes en les que ha posat en joc les competències a analitzar  Plantegem la pregunta/situació  Donem temps de resposta i ajuda si cal (reformular)  Prenem notes  Fem preguntes d’aclariment  Reconduïm la pregunta/entrevista si es desvia del propòsit 2. Durant de l’entrevista 9
 10. D. Procediment 2.3. Fase de tancament (5 minuts)  Informem

  que l'entrevista ha finalitzat  Preguntem a la persona candidata si té dubtes respecte el lloc de treball o si vol afegir algun aspecte rellevant que creu que no ha tingut l'oportunitat d'explicar.  Informem sobre les passes següents  Agraïm la participació 2. Durant de l’entrevista 10
 11. D. Procediment 1. Valoració de l’òrgan de selecció i observacions

  sobre els candidats/es 2. Classificació de preguntes en blocs que puntuïn 3. Puntuació del bloc de preguntes 4. Proposta argumentada de la persona escollida 5. En el cas de no trobar el perfil adequat, obrir possibilitat d’ampliar el nombre de candidats a entrevistar o deixar procés desert 6. Seguiment del candidat/a seleccionat/da  Valoració del cap als 15 dies i als 3 mesos  RRHH es posa en contacte amb el/la cap per conèixer valoració 3. Després de l’entrevista 11
 12. E. Altres accions 1. Dur a terme tallers sobre selecció

  de personal. 2. Crear grup de treball periòdic per avaluar el model i la metodologia de les entrevistes i actualitzar-ne el procediment. 12
 13. F. Implementació 1. Gener 2022. Pilot en el primer procés

  selectiu de l’any. 2. Publicar-ho en un espai a la intranet 3. Posar en comú l’estat de la implementació de la proposta i els resultats de la prova pilot. 13
 14. G. Exemples de preguntes per blocs  Fase introductòria “Trencar

  el gel”  Com va, comentar aspectes generals del moment, de com ens en sortim amb el teletreball, etc. Primer contacte i coneixement de l’ACC  Coneixes que és l’ACC i què fem?  En què creus que consistirà la teva feina?  Què t’ha impulsat a presentar la candidatura a aquest lloc de treball?  Fase de desenvolupament Treball en equip  Defineix què és per a tu el treball en equip?  Explica una actuació de treball en equip viscuda a través de la qual s’hagi aconseguit un objectiu important? Quin va ser el teu rol? En quina mesura vas interactuar amb altres persones per assolir-lo? Flexibilitat i gestió del canvi  Al llarg de la teva trajectòria professional, quin ha estat el canvi més significatiu a què has hagut de fer front?  Com t’hi vas adaptar?  Què destacaries com a aprenentatge en aquesta situació? 14
 15. G. Exemples de preguntes per blocs  Fase de desenvolupament

  Comunicació  Com expresses els sentiments de gratitud o disgust a l’àmbit laboral? Posa un exemple de cadascun d’ells  Com plantejaries canvis de millora de la teva feina als teus superiors i als teus companys? Organització  Explica un dia normal a la feina: com t’organitzes? Com prioritzes les tasques?  Descriu una situació on hagis demostrat bona capacitat de planificació de projectes o d’organització. Quins obstacles has hagut de superar? Altres (adaptació al nou lloc, autodefinició, etc.)  Que pots aportar a aquesta feina?  Per què creus que ets la persona idònia?  Quins són els teus punts forts? I els febles?  Tens cap dubte o pregunta sobre les tasques encomanades, l’organisme o qualsevol altre qüestió? 15
 16. consum.gencat.cat