Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

nori-na Tech Night vol.3

nori-na Tech Night vol.3

DaikiOKA

May 28, 2019
Tweet

More Decks by DaikiOKA

Other Decks in Programming

Transcript

 1. nori-na Tech Night vol.3
  Ԭ େو
  גࣜձࣾZERO TO ONE
  2019/5/28


  ~firebaseͰ޻਺Λ୹ॖͯ͠iOSΞϓϦΛ։ൃ͢Δ~

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  Ԭେو
  • ৽ଔͰZERO TO ONEʹೖࣾ͠ɺnori-naʹ
  δϣΠϯ͢Δɻ
  • ࣾձਓ̏೥໨ࣾ಺།ҰͷΞϓϦΤϯδχΞ
  • iOS(Objective-CɺSwift)ɺAndroid(Javaɺ
  Kotlin)ɺWebͱαʔόʔ(CakePHPɺ
  TypeScript)Ͱ։ൃ


  OPSJOB
  5XJUUFS*%
  [email protected]

  View Slide

 3. ݱࡏͷ։ൃମ੍
  ɾिؒͷεϓϦϯτͰΞδϟΠϧ։ൃ
  ɾࣾ֎ϝϯόʔɾ෭ۀϝϯόʔத৺
  ɹʢJ04ਓʣ
  ɾJ04Λ։ൃதʢࠓޙ͸BOESPJE΋༧ఆʣ
  OPSJOB

  View Slide 4. OPSJOB
  'JSFTUPSF $MPVEGVODUJPOT
  GPSpSFCBTF
  όοΫΤϯυ
  'JSFCBTF
  nori-naͷγεςϜߏ੒
  ໰͍߹Θͤ
  OPSJOB

  View Slide 5. OPSJOB
  'JSFTUPSF $MPVEGVODUJPOT
  GPSpSFCBTF
  όοΫΤϯυ
  'JSFCBTF
  nori-naͷγεςϜߏ੒
  ໰͍߹Θͤ
  OPSJOB

  View Slide

 6. ࠓ೔ͷ͓࿩


  OPSJOB

  View Slide

 7. nori-na͸͓Αͦ̍ϲ݄ͰAppετΞ
  ʹެ։͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·ͨ͠


  OPSJOB

  View Slide

 8. Α͔ͬͨ͜ͱ


  OPSJOB

  View Slide

 9. ։ൃඅ༻Λ཈͑ΒΕΔ


  OPSJOB

  View Slide

 10. ϛχϚϜ͔ͩΒ
  ৹͕ࠪ௨Γ΍͍͢


  OPSJOB

  View Slide

 11. ͳͥૣ͘ϦϦʔεͨ͠ͷ͔


  OPSJOB

  View Slide

 12. ϢʔβʔͷҙݟΛௌ͖ɺվળ
  ʹ࣌ؒΛ͔͚Δ


  OPSJOB

  View Slide

 13. ࣌ؒ΍අ༻ͷϦεΫΛݮΒ͢
  ͜ͱ͕Ͱ͖Δ


  OPSJOB

  View Slide

 14. ҙࣝ͢Δ͜ͱ
  ظݶ
  ໨త
  ٕज़


  OPSJOB

  View Slide

 15. ظݶ
  • ϚΠϧετʔϯΛܾΊΔˡظݶͷҙࣝΛ࣋ͭ
  • ͔࣌ؒΒ༏ઌ౓Λग़͢ˡظݶ಺ͰͰ͖Δ͜ͱ


  OPSJOB

  View Slide

 16. ໨త
  ɾԿΛ΍Γ͍ͨͷ͔ˡ֩ͱͳΔ΋ͷ
  ɾϏδωεࢹ఺Λ֎͢ˡऩӹͰͳ͘໨తॏࢹ


  ϢʔβʔͱίϝϯτΛϚοϓʹදࣔ
  • ܾࡁͰ͖ͳ͍
  • υϥΠόʔ͔ಉ৐ऀ
  ͔Θ͔Βͳ͍
  ॳճϦϦʔε
  OPSJOB

  View Slide

 17. ٕज़
  • ط஌ͷٕज़ΛऔΓೖΕΔˡֶश޻਺Λͳ͘͢


  OPSJOB

  View Slide

 18. ͜͜Ͱར༻ͨ͠ͷ͕Firebase


  [email protected]

  View Slide

 19. Firebaseͷར༻͍ͯ͠Δػೳ
  • Authentication(ϩάΠϯػೳ)
  • Firestore(σʔλϕʔε)
  • Storage(ετϨʔδ)
  • Cloud Functions(αʔόʔ)
  • Crashlytics(Ϋϥογϡݕ஌)
  • ΞφϦςΟΫε(ΞφϦςΟΫε)
  • Cloud Messaging(ϓογϡ௨஌)
  • In-App Messaging(ΞϓϦ಺௨஌)
  • Dynamic Links(σΟʔϓϦϯΫ)


  OPSJOB

  View Slide

 20. Α͘ฉ͔ΕΔ࣭໰


  OPSJOB

  View Slide

 21. Ͳͷ͘Β͍ͷن໛·Ͱ
  ߦ͚·͔͢ʁ


  OPSJOB

  View Slide

 22. ࠷దͳن໛
  Firestoreʢσʔλϕʔεʣ
  ɾDocumentͷ࠷େॻ͖ࠐΈ଎౓͸1ճ/s
  ɾCollectionͷ࠷େॻ͖ࠐΈ଎౓͸500ճ/s
  CollectionͷதʹDocument͕ೖ͍ͬͯͯɺ
  Documentʹৄࡉͳσʔλ͕ॻ͖ࠐ·Ε͍ͯΔঢ়ଶ


  OPSJOB
  OPSJOBͰ͸ඵʹճ
  ϢʔβʔͷҐஔ৘ใΛߋ৽
  ͯ͠ɺ3FBE

  View Slide

 23. ݕࡧ͢Δ৔߹͸ʁ


  OPSJOB

  View Slide

 24. ݕࡧʹ͸algolia
  Firestore←NoSQL͔ͩΒݕࡧपΓ͕ۤख
  ͦ͜Ͱ
  algoliaΛ࢖༻


  OPSJOB
  5ZQF4DSJQU࢝Ί·ͨ͠

  View Slide

 25. ྑ͍఺


  OPSJOB

  View Slide

 26. ྑ͍఺
  ෼฼1,000ͷத͔Βಛఆͷ৚݅ͰߜΔ
  ݁Ռ͕̍ͭͷ৔߹
  • algoliaΛ࢖༻͠ͳ͍
  1,000ΞΫηεඞཁ
  • algoliaΛ࢖༻
  1ΞΫηεͰྑ͍
  ෳ਺৚݅ͷ৔߹ɺ1৚݅ͣͭݕࡧ͢ΔͨΊ๲େͳΞΫηε
  ͕ඞཁ
  ʮalgolia͸ߴ଎ͰͷݕࡧΛചΓʹ͍ͯ͠ΔͨΊɺར༻͢
  Δ͜ͱͰΞΫηε਺ΛݮΒ͠ɺݕࡧ࣌ؒͷ୹ॖ΋Մೳʯ


  OPSJOB

  View Slide

 27. ݁Ռͱͯ͠


  ظݶɺ໨తɺٕज़Λҙࣝ͢Δ͜ͱͰ1ϲ݄
  ͰΞϓϦΛετΞެ։͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ
  தن໛ͷγεςϜ·Ͱ͸ରԠՄೳ
  OPSJOB
  ૉૣ͘ϦϦʔεͯ͠վળʹ࣌ؒΛ͔͚Δ
  ݕࡧʹ͸algolia͕΄΅ඞਢ

  View Slide

 28. ख఻ͬͯ͘ΕΔํืूத
  ΦϑΟε·ͰҰ౓༡ͼʹ͖͍ͯͩ͘͞
  OPSJOB

  View Slide

 29. OPSJOB
  ͥͻμ΢ϯϩʔυͯ͠
  J04୺຤ར༻ऀ͸
  29

  View Slide

 30. OPSJOB
  5FDI
  /JHIU
  7PM
  $PNJOH4PPO
  30

  View Slide 31. View Slide