Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

JDK CHRONICLE

Yoji Shidara
October 19, 2013
8.7k

JDK CHRONICLE

October 19, 2013 #wedding-s

Yoji Shidara

October 19, 2013
Tweet

Transcript

 1. Yoji Shidara @darashi
  #wedding-s
  October 19, 2013
  JDK CHRONICLE

  View Slide

 2. ͍ͨͩ·͝঺հʹ
  ͔͋ͣΓ·ͨ͠

  View Slide

 3. ͩ͠ΒΑ͏͡
  ͱਃ͠·͢

  View Slide

 4. ॾઌഐํ͕͝ྻ੮ͷͳ͔

  View Slide

 5. एഐऀͰ͸͍͟͝·͕͢

  View Slide

 6. ͝ࢦ໊ͱ͍͏͜ͱ
  Ͱͨ͠ͷͰ

  View Slide

 7. ၟӽͳ͕Β

  View Slide

 8. ͓ॕ͍ͷ
  Lightning Talk Λ
  ͍͖ͤͯͨͩ͞·͢

  View Slide

 9. kei͞Μyuca͞Μ
  ݁ࠗ͝
  ͓ΊͰͱ͏͍͟͝·͢

  View Slide

 10. ͜͜ΒͰʮͲ͏͓͔͚͍ͧͩ͘͞ʯ
  ͔͚Δͱ͜Ζ͋Δͱ͍͍ͳ͋

  View Slide

 11. Yoji Shidara @darashi
  #wedding-s
  October 19, 2013
  JDK CHRONICLE

  View Slide

 12. J ava
  D evelopment
  K it

  View Slide

 13. june29
  darashi
  kei-s

  View Slide

 14. 2007

  View Slide

 15. RubyࡳຈͷΠϕϯτͰ
  ग़ձ͍·ͨ͠

  View Slide

 16. ҎདྷJDK ͷ
  3ਓΛத৺ʹ

  View Slide

 17. ંʹ;Εͯ΋ͷͮ͘ΓΛ
  ͖ͯ͠·ͨ͠

  View Slide

 18. ࠓ೔͸ͦͷ࡞඼ͨͪΛ
  ͝঺հ͠·͢

  View Slide

 19. Yoji Shidara @darashi
  #wedding-s
  October 19, 2013
  JDK CHRONICLE

  View Slide

 20. 2008

  View Slide

 21. 2009

  View Slide

 22. 2010

  View Slide

 23. May 27, 2010
  Twitpic͔ΒࡩͷࣸਅΛूΊΔ
  SakuraPics
  http://sakura.heroku.com

  View Slide

 24. View Slide

 25. 2011

  View Slide

 26. March 31, 2011
  Instagram͔ΒࡩͷࣸਅΛूΊΔ
  sakura.stagram
  http://sakurastagram.appspot.com

  View Slide

 27. View Slide

 28. April 22-24, 2011
  ཭Ε͍ͯͯ΋ϒϥ΢βͷλϒಉ࢜Λಉظ͢Δ
  1/2 Real-time Tab Sync
  ΫοΫύουגࣜձࣾ
  ୈ2ճ։ൃίϯςετ24
  ಛผ৆ड৆࡞඼

  View Slide

 29. (PPHMFԻ੠ೝࣝʹΑΓจࣈ΁ͷม׵ͷਫ਼౓΋ߴ͍ͨΊɺ
  ࣮ફతͳར༻͕ظ଴Ͱ͖Δ͜ͱΛධՁ͠·ͨ͠
  3FBMUJNF5BC4ZOD
  ࡞඼63-ɿIUUQPOFIBMGMJCFMBCPKQ
  Ԡืऀ໊ɿ5FBNPOFIBMG
  ϒϥ΢βͱϒϥ΢βಏͱಏͱखͱख
  ಉ͡΋ͷಉ͡ײ͔ͨͯ͡͠ΔͷѪͯ͠ΔѪͯ͠Δ
  Ѫͯ͠Δ
  ͋ͨ͠·ͩ௄Γͯͳ͍େਓ͡ΌΘ͔Μͳ͍
  ಧ͔ͳ͍ͬͯݴΘΕͨͬͯ͜ͷ··δϟϯϓͨ͠
  ͍
  NҎ಺ͷਓͷৄࡉ
  ྡͷ੮ͷਓɺϖΞϓϩͷ૬खɺձٞࣨʹू·ͬͯٞ࿦͢Δਓʑʜ
  ʮͦͷ8FCϖʔδͲ͜ʁʯͳΜͯձ࿩Λͨ͜͠ͱ͸͋Δͱࢥ͍·͢ɻ
  ۤͯͤͭ͘͠ͳͯ͘ݟͤͨͯ͘ύϯΫͪ͠Ό͏ɻ
  POFIBMGɺͦΜͳ͋ͳͨʹ
  ৹ࠪһ͔Βͷίϝϯτ
  ར༻Ͱ͖Δγʔϯ͕গͳ͍ͳ͕ΒɺӾཡ͍ͯ͠Δ΢ΣϒϖʔδΛपΓͷਓͱγΣΞ͢Δͱ
  ͍͏γϯϓϧͳΞΠσΟΞͱɺͦΕΛ࣮ݱͰ͖Δٕज़ྗɺ੡඼ͱͯ͠ͷ׬੒౓ΛධՁ͠·
  ͨ͠ɻ
  ࡞඼ू )&MQ https://info.cookpad.com/24contest2_award

  View Slide

 30. July, 2011
  ΧϯϑΝϨϯε༻αϒεΫϦʔϯγεςϜ
  Kaigi Subscreen
  https://github.com/ruby-no-kai/kaigi_subscreen

  View Slide

 31. http://www.flickr.com/photos/zoamichi/5960265983 by ZoAmichi, CC-BY

  View Slide

 32. 2012

  View Slide

 33. May 12-13, 2012
  iPhoneͰݟ஌Β͵୭͔ͱʮ͓΍͢ΈʯΛڞ༗͢Δ
  ͓΍͢Έγϟϫʔ
  ΫοΫύουגࣜձࣾ
  ୈ3ճ։ൃίϯςετ24
  ಛผ৆ड৆࡞඼

  View Slide

 34. View Slide

 35. View Slide

 36. http://www.flickr.com/photos/sora_h/7326377778 by sora_h, CC-BY

  View Slide

 37. October 07, 2012-
  ʮࠍΕͤ͞உࢠʯΛߴ଎ʹݕࡧ͢Δ
  horesa.se
  horesase-boys
  http://horesa.se
  https://github.com/june29/horesase-boys

  View Slide

 38. View Slide

 39. View Slide

 40. 2013

  View Slide

 41. February 23, 2013
  ௥ମݧͯ͠ݟ͚ͭΔ೔ʑͷ։ൃ΁ͷώϯτ
  ͨͷ͍͠։ൃ
  ࣮گதܧ
  WEB+DB PRESS Vol.73 ಛू1

  View Slide

 42. View Slide

 43. View Slide

 44. May 2013
  ΧϯϑΝϨϯε༻σδλϧαΠωʔδγεςϜ
  aun

  View Slide

 45. http://www.flickr.com/photos/hmsk/8921901571/

  View Slide

 46. May 2013
  Ruby hero Λ࣌ܭʹͯ͠঺հ
  Rubyistokei
  http://rubyistokei.herokuapp.com/

  View Slide

 47. 19:53
  Kei Shiratsuchi @kei_s
  A member of Team Oyasumi Shower — Photo taken by Kengo Hamasaki

  View Slide

 48. October 19, 2013
  ΧϯϑΝϨϯε༻αϒεΫϦʔϯγεςϜ
  aun-subscreen
  https://github.com/aun-signage/aun-subscreen
  published!

  View Slide

 49. ձ৔಺ʹ
  లࣔ͞Ε͍ͯ·͢

  View Slide

 50. October 19, 2013
  kei-s & yuca Λ࣌ܭʹ
  wedding-s-tokei

  View Slide

 51. ձ৔಺ʹ
  లࣔ͞Ε͍ͯ·͢

  View Slide

 52. October 19, 2013
  ൿີͷϓϩδΣΫτ
  ???

  View Slide

 53. 03-xxxx-xxxx

  View Slide

 54. October 19, 2013
  ॕ෱ͷʮ੠ʯͷϝοηʔδΛϓϨθϯτ
  wedding-s-messenger
  To kei-s & yuca,
  From the people who are cherishing you,
  Produced by #wedding-s Team

  View Slide