Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

まほうのひととき - The Magic Hour

まほうのひととき - The Magic Hour

HOKKAIDO アイデアソン&ハッカソン 2014 セミナー
CROSS x GARDEN

Yoji Shidara

January 17, 2014
Tweet

More Decks by Yoji Shidara

Other Decks in Technology

Transcript

 1. · ΄ ͏ ͷ ͻ ͱ ͱ ͖
  T H E M A G I C H O U R
  Y O J I S H I D A R A
  E N I S H I T E C H I N C .
  H O K K A I D O ΞΠ σ Ξ ι ϯ ˍ ϋο Χ ι ϯ 2 0 1 4 η ϛ φ ʔ
  @ C R O S S X G A R D E N
  J A N U A RY 1 7 , 2 0 1 4

  View full-size slide

 2. M A G I C H O U R :

  View full-size slide

 3. h tt p : / / j a . w i k i p e d i a . o rg / w i k i / % E 3 % 8 2 % B 6 % E 3 % 8 3 % B B % E 3 % 8 3 % 9 E % E 3 % 8 2 % B 8 % E 3 % 8 3 % 8 3 % E 3 % 8 2 % A F % E 3 % 8 2 % A 2 % E 3 % 8 3 % A F % E 3 % 8 3 % B C
  “೔຅ޙͷʮଠཅ͸௜Έ੾͍ͬͯͳ͕Βɺ·ͩลΓ͕࢒ޫʹ
  রΒ͞Ε͍ͯΔ΄ΜͷΘ͔ͣͳɺ͔͠͠࠷΋ඒ͍࣌ؒ͠ଳʯ
  Λࢦࣸ͢ਅɾөը༻ޠɻ”

  View full-size slide

 4. ” · ΄ ͏ ͷ ͻ ͱ ͱ ͖ ” ʹ
  ͳ Γ · ͢Α ͏ ʹ

  View full-size slide

 5. – ࡾ ୩ ޾ ت
  “…͋͋ɺͦ͏͍͏ૉఢͳݴ༿͕͋ΔΜ͍ͩͬͯ͏෩ʹ஌ͬͯɺԿ͔
  ͦͷʮϚδοΫΞϫʔʯ͍ͬͯ͏ݴ༿͔Βͻͱͭͷ࡞඼Λͭ͘Γͨ
  ͍ͳɺ͍ͬͯ͏෩ʹࢥ͍·ͨ͠ɻ”
  ςϨϏυΨον βɾϚδοΫΞϫʔಛू εϖγϟϧΠϯλϏϡʔΑΓ

  http://dogatch.jp/cinema/magic-hour/special/

  View full-size slide

 6. – ࡾ ୩ ޾ ت
  “·ͣු͔Μͩͷ͸ɺ͋ͷࠤ౻ߒࢢ͕ɺͳΜͰ͔Θ͔Βͳ͍͚Ͳɺ૭
  ͷ֎ʹඈͼग़ͯ͠ɺͦΕ͸Ϗϧͷ̏֊͔̐֊ͳΜͰ͚͢Ͳɺͺʔͬ
  ͱඈͼग़ͯ͠ɺԼʹτϥϯϙϦϯ͕͋ͬͯɺ͜͏্ԼӡಈΛ܁Γฦ͠
  ͯΔɺΈ͍ͨͳɻ”
  ςϨϏυΨον βɾϚδοΫΞϫʔಛू εϖγϟϧΠϯλϏϡʔΑΓ

  http://dogatch.jp/cinema/magic-hour/special/

  View full-size slide

 7. – ࡾ ୩ ޾ ت
  “͋ͷࠤ౻ߒࢢ͕τϥϯϙϦϯΛ΍ͬͯΔ͍ͬͯ͏ɻͳΜ͔໘ന͍
  ͳ͍ͬͯ͏;͏ʹ·ͣࢥͬͨΜͰ͢Αɻ͔ͦͬΒͳΜͰ͢ΑͶɻ”
  ςϨϏυΨον βɾϚδοΫΞϫʔಛू εϖγϟϧΠϯλϏϡʔΑΓ

  http://dogatch.jp/cinema/magic-hour/special/

  View full-size slide

 8. – ࡾ ୩ ޾ ت
  “͔ͩΒετʔϦʔͳΜ͔·ͩશવͳͯ͘ɺ
  ͱʹ͔͘ʮࠤ౻ߒࢢʹɺ͋ͷࠤ౻ߒࢢʹτϥϯϙϦϯΛ΍Βͤͨ
  ͍ʯ͍ͬͯ͏ͱ͜Ζ͔Βൃ૝ͨ͠ΜͰ͢ΑͶɻ”
  ςϨϏυΨον βɾϚδοΫΞϫʔಛू εϖγϟϧΠϯλϏϡʔΑΓ

  http://dogatch.jp/cinema/magic-hour/special/

  View full-size slide

 9. – ࡾ ୩ ޾ ت
  “͔ͦ͜Βɺ͡Ό͋Կނͦ͏͍͏͜ͱʹͳͬͯ͠·ͬͨͷ͔ɺ͍ͬͯ
  ͏ετʔϦʔΛ͋ͱ͔Βߟ͍͍͑ͯͬͯ͘͏ܗΛͱΓ·ͨ͠ɻ”
  ςϨϏυΨον βɾϚδοΫΞϫʔಛू εϖγϟϧΠϯλϏϡʔΑΓ

  http://dogatch.jp/cinema/magic-hour/special/

  View full-size slide

 10. ྗ ڧ ͍ ϫ ϯ γ ʔϯ ͔ Β 

  1 3 6 ෼ ͷ ε τ ʔ Ϧ ʔ ͕ ๰ ͕ Ε Δ

  View full-size slide

 11. ͦ ͷ ϫ ϯ γ ʔϯ Λ ੒ ཱ ͞ ͤΔ ͨ Ί ʹ 

  ε τ ʔ Ϧ ʔ શ ମ ͕ ૊ Έ ཱ ͯ Β Ε ͨ

  View full-size slide

 12. ྗ ڧ ͍ ϫ ϯ ΞΠ σΟΞ ͸
  ΍ ͕ ͯ ͖ ͪ Μ ͱ ๲ Β Ή

  View full-size slide

 13. “ 1 λ οϓ ( Ϋ Ϧ ο Ϋ ) Ҏ ಺ Ͱ
  Ձ ஋ ͕ ੜ · Ε Δ ΋ ͷ ”

  View full-size slide

 14. ઃ ᒜ ༸ ࣐
  ג ࣜ ձ ࣾ ͑ ʹ ͠ ς ο Ϋ 

  औ క ໾ C T O

  View full-size slide

 15. @june29
  @darashi
  @kei_s
  @hmsk
  J D K H + 

  P R O D U C T S

  View full-size slide

 16. ͨ ͷ ͠ ͍ ։ ൃ 

  ࣮ گ த ܧ
  ͩ ͍ ͡ ͳ ͜ ͱ ͸
  ͜ ͜ ʹ ॻ ͍ ͨ ʂ
  F e b r u a r y 2 3 , 2 0 1 3

  View full-size slide

 17. Tw i t p i c ͔ Β ࡩ Λ ू Ί Δ
  S a k u r a P i c s ; M a y 2 7 , 2 0 1 0

  View full-size slide

 18. I n s t a g r a m ͔ Β ࡩ Λ ू Ί Δ
  s a k u r a . s t a g r a m ; M a rc h 3 1 , 2 0 1 1

  View full-size slide

 19. ϒ ϥ ΢ β ͷ λ ϒ Λ ڧ ੍ ಉ ظ
  1 / 2 R e a l t i m e Ta b S y n c ; M a y 1 2 - 1 3 , 2 0 1 2
  ࿩͔͚ͯ͠΋ɺ਌੾ʹڭ͑ͯ͘Εͨݴ༿͕ฉ͖औΕͣʹࠔΒͤͯ͠·͏
  ͦΜͳɺࣖͷෆࣗ༝ͳํͱͦͷपΓͷํʹ޲͚ͯɺ੠͚ͩ͡Όͳ͘ɺจࣈͰ΋ձ࿩͕Ͱ͖
  ΔπʔϧΛ໨ࢦ੍ͯ͠࡞͠·ͨ͠
  ৹ࠪһ͔Βͷίϝϯτ
  ࣭໰͞Ε͍ͯΔͱ͍͏͜ͱ΍Ի੠Ͱ౴͑ΒΕΔͱ͍͏͜ͱ͕෼͔Γ΍͘͢ɺ
  (PPHMFԻ੠ೝࣝʹΑΓจࣈ΁ͷม׵ͷਫ਼౓΋ߴ͍ͨΊɺ
  ࣮ફతͳར༻͕ظ଴Ͱ͖Δ͜ͱΛධՁ͠·ͨ͠
  3FBMUJNF5BC4ZOD
  ࡞඼63-ɿIUUQPOFIBMGMJCFMBCPKQ
  Ԡืऀ໊ɿ5FBNPOFIBMG
  ϒϥ΢βͱϒϥ΢βಏͱಏͱखͱख
  ಉ͡΋ͷಉ͡ײ͔ͨͯ͡͠ΔͷѪͯ͠ΔѪͯ͠Δ
  Ѫͯ͠Δ
  ͋ͨ͠·ͩ௄Γͯͳ͍େਓ͡ΌΘ͔Μͳ͍
  ಧ͔ͳ͍ͬͯݴΘΕͨͬͯ͜ͷ··δϟϯϓͨ͠
  ͍
  NҎ಺ͷਓͷৄࡉ
  ྡͷ੮ͷਓɺϖΞϓϩͷ૬खɺձٞࣨʹू·ͬͯٞ࿦͢Δਓʑʜ
  ʮͦͷ8FCϖʔδͲ͜ʁʯͳΜͯձ࿩Λͨ͜͠ͱ͸͋Δͱࢥ͍·͢ɻ
  ۤͯͤͭ͘͠ͳͯ͘ݟͤͨͯ͘ύϯΫͪ͠Ό͏ɻ
  POFIBMGɺͦΜͳ͋ͳͨʹ
  ৹ࠪһ͔Βͷίϝϯτ
  ར༻Ͱ͖Δγʔϯ͕গͳ͍ͳ͕ΒɺӾཡ͍ͯ͠Δ΢ΣϒϖʔδΛपΓͷਓͱγΣΞ͢Δͱ
  ͍͏γϯϓϧͳΞΠσΟΞͱɺͦΕΛ࣮ݱͰ͖Δٕज़ྗɺ੡඼ͱͯ͠ͷ׬੒౓ΛධՁ͠·
  ͨ͠ɻ

  View full-size slide

 20. Photo by hmsk

  View full-size slide

 21. ձ ٞ α ϒ ε Ϋ Ϧ ʔϯ γε ςϜ
  K a i g i S u b s c re e n ; J u l y, 2 0 1 1
  http://www.flickr.com/photos/zoamichi/5960265983 by ZoAmichi, CC-BY

  View full-size slide

 22. ʮ ͓ ΍ ͢ Έ ʯ ͷ ੠ Λ ަ ׵ ͢ Δ
  ͓ ΍ ͢ Έ γ ϟ ϫ ʔ ; M a y 1 2 - 1 3 , 2 0 1 2

  View full-size slide

 23. http://www.flickr.com/photos/sora_h/7326377068 by sora_h, CC-BY

  View full-size slide

 24. ࠍ Ε ͞ ͤ உ ࢠ Λ ߴ ଎ ʹ ݕ ࡧ ͢ Δ
  h o re s a . s e ; O c t o b e r 0 7 , 2 0 1 2 -

  View full-size slide

 25. Χ ϯ ϑ Ν Ϩϯε ༻ αΠω ʔ δ γε ςϜ
  a u n : K a i g i S i g n a g e S y s t e m ; M a y, 2 0 1 3
  http://www.flickr.com/photos/hmsk/8921901571/

  View full-size slide

 26. Screens
  Edit Screens (Danger Zone™)
   _staff 0
  0
   alpha-left 0
  0
   alpha-main 0
  0
   alpha-right 0
  0
   bravo-left 0
  0
   bravo-main 0
  0
   bravo-right 0
  0
   foyer-1 0
  0
   foyer-2 0
  0
   foyer-3 0
  0
  + New Announcement
   Edit
   Edit
   Edit
   Edit
   Edit
   Edit
   Edit
   Edit
   Edit
   Edit
   Edit
  Announcements
  Welcome to RubyKaigi 2013!
  མͱ͠෺͸ड෇ʹ͓ͯ༬͔Γ͍ͯ͠·͢ɻ৺౰ͨΓͷํ͸
  ड෇·Ͱʂ
  Lost and Found: at reception desk
  Twitter hashtags: #rubykaigi for Kaigi global, #rubykaigiA
  for Hall A and #rubykaigiB for Hall B
  Return interpretation receivers every time you leave the
  hall. NEVER TAKE RECEIVERS OUT OF THE HALL.
  If your interpretation receiver does not work, its battery
  may be running low. Please ask us to change.
  We want you to sign on the welcome board at the lobby!
  RubyKaigi 2013 ΁Α͏ͦ͜ʂ
  JA to EN simultaneous interpretation is available in the
  halls. Take a receiver if you need.
  ϗϫΠΤʹͯɺHerokuห౰Λ͓഑Γ͠·͢ɻͲ͏͓ͧड
  ͚औΓ͍ͩ͘͞ʂ
  Bento is provided by Heroku next to the reception desk.


  Tweets


  Tweets #rubykaigiA


  Sponsor Slideshow


  IRC #hall-a


  Tweets #rubykaigiB


  Sponsor Slideshow


  IRC #hall-b


  RubyFriends


  Glitch Rubyistokei


  Rubyistokei
  ONAIR
  ONAIR
  ONAIR
  ONAIR
  ONAIR
  ONAIR
  ONAIR
  ONAIR
  ONAIR
  ONAIR
  ONAIR
  ONAIR
  ONAIR
  ONAIR
  OFFAIR
  OFFAIR
  OFFAIR
  OFFAIR
  aun
  aun  2013-10-18 21:58:04
  timeout
  timeout

  View full-size slide

 27. 20 07
  R u b y i s t Λ ࣌ ܭ ʹ ͯ͠ ͠ · ͏
  R u b y i s t o k e i ; M a y, 2 0 1 3
  Photo by Shota Fukumori

  View full-size slide

 28. ݁ ࠗ ͷ ͓ ॕ ͍ ʹ ੠ Λ ू Ί Δ
  w e d d i n g - s - m e s s e n g e r ; O c t o b e r 1 9 , 2 0 1 3
  http://www.flickr.com/photos/asonas/11438153105/ by asonas

  View full-size slide

 29. M Y P R O J E C T S

  View full-size slide

 30. ͍ · Tw i t t e r Ͱ ࿩ ୊ ʹ ͳ ͬͯ ͍ Δ 

  ϑ Ϩ ʔζ Λ ந ग़ ͢ Δ
  b u z z t t e r. c o m ; A p r i l 2 3 , 2 0 0 7 -

  View full-size slide

 31. ͱ ͜ ΖͰ …

  View full-size slide

 32. I — S O U P C U R RY

  View full-size slide

 33. εʔϓ Χ Ϩ ʔ ళ Λ ͢ ͙ ʹ ୳ ͤΔ
  s o u p c u r r y. i n f o ; J a n u a r y 2 4 , 2 0 0 5 -

  View full-size slide

 34. “ G P S Ͱ ܞ ଳ ి ࿩ ͷ Ґ ஔ
  ৘ ใ Λ औ ಘ Ͱ ͖ Δ ”

  View full-size slide

 35. “ ͋ ͬ ʂ ”

  View full-size slide

 36. “ ͍ · ͢ ͙ ৯ ΂ ͨ ͍ ”
  “ εʔϓ ੾ Εͯ ͨ ”
  “ ۙ ͘ͷ ͓ ళ ͸ Ͳ ͜ ”
  “ Ψ Π υ ϒο Ϋ ͸ ॏ ͍ ”

  View full-size slide

 37. M O T I VAT I O N × S O L U T I O N

  View full-size slide

 38. M O T I VAT I O N × S O L U T I O N
  = H A C K

  View full-size slide

 39. ; Γ ͔͑ ͬͯ Έ Δ ͱ ɿ

  View full-size slide

 40. S O L U T I O N ઌ ߦ Ͱ 

  ΋ ͷ ͮ ͘ Γ Λ ͯ͠ ͍ Δ ͜ ͱ ͕ ଟ ͍

  View full-size slide

 41. Α ͏ ʹ ݟ ͑Δ

  View full-size slide

 42. “ Tw i t t e r ͷ A P I Ͱ P u b l i c T i m e l i n e Λ 

  औ ಘ Ͱ ͖ Δ ”
  b u z z t t e r. c o m

  View full-size slide

 43. “ G P S Ͱ ܞ ଳ ి ࿩ ͷ Ґ ஔ
  ৘ ใ Λ औ ಘ Ͱ ͖ Δ ”
  s o u p c u r r y. i n f o

  View full-size slide

 44. “ Tw i l i o Ͱ ి ࿩ ͔ Β ϝ ο η ʔ δ Λ ू Ί Β Ε Δ ”
  w e d d i n g - s - m e s s e n g e r
  http://www.flickr.com/photos/asonas/11438153105/ by asonas

  View full-size slide

 45. “ Tw i t p i c ͷ ࣸ ਅ ʹ ͸ ς Ωε τ ͕ ෇ ͍ͯ ͍ͯ 

  ݕ ࡧ ͠ ΍ ͢ ͍ ”
  S a k u r a P i c s

  View full-size slide

 46. “ G i t H u b Ͱ σ ʔ λ Λ ڞ ಉ ฤ ू ” 

  “ Ϋ ϥ Π Ξ ϯ ταΠ υ J S Ͱ ߴ ଎ ͳ ݕ ࡧ U I ”
  h o re s a . s e

  View full-size slide

 47. “ 1 / 2 R e a l t i m e Ta b S y n c ” + “ K a i g i S u b s c re e n ” +
  “ S a k u r a P i c s ”
  a u n : K a i g i S i g n a g e S y s t e m
  http://www.flickr.com/photos/hmsk/8921901571/

  View full-size slide

 48. ; Γ ͔͑ ͬͯ Έ Δ ͱ ɿ

  View full-size slide

 49. “ ͜ ͷ ٕ ज़ ɺ ͋ Ε ʹ ࢖ ͑Δ ͷ Ͱ ͸ ”

  View full-size slide

 50. ٕ ज़ ͕ ޷ ͖ ͩ ͔ Β ʁ

  View full-size slide

 51. ΋ ͪ Ζ Μ ٕ ज़ ͸ େ ޷ ͖

  View full-size slide

 52. ຊ ౰ ʹͦ Ε ͩ ͚ ʁ

  View full-size slide

 53. ॏ ཁ ͳ ؍ ࡯ ɿ

  View full-size slide

 54. S O L U T I O N ઌ ߦ Ͱ ͳ ͍ ϓ ϩ μΫ τ ͸ 

  ׬ ੒ ͠ ͳ ͍ ͜ ͱ ͕ ଟ ͍

  View full-size slide

 55. ੈ ʹ ग़ ͤ ͨ ϓ ϩ μΫ τ ͨ ͪ
  ͩ ͚ Λ ঺ հ ͠ ͨ

  View full-size slide

 56. ͜ Μ ͳ ܦ ݧ ͸ … ʁ

  View full-size slide

 57. ૖ େ ͳ ΋ ͷ Λ ͭ ͘ Ζ ͏ ͱ ͯ͠
  ݁ ہ ͸ Կ ΋Ͱ ͖ ͋ ͕ Β ͳ ͍

  View full-size slide

 58. Ͱ ͖ ͳ ͍ ͜ ͱ ͸ 

  Ͱ ͖ ͳ ͍

  View full-size slide

 59. ( ͍ · ) Ͱ ͖ ͳ ͍ ͜ ͱ ͸ 

  ( ͍ · ͸ ) Ͱ ͖ ͳ ͍

  View full-size slide

 60. S O L U T I O N ͕ 

  M O T I VAT I O N ʹ ޫ Λ ͋ ͯ Δ

  View full-size slide

 61. “ ͜ ͷ ٕ ज़ ɺ ͋ Ε ʹ ࢖ ͑Δ ͷ Ͱ ͸ ”

  View full-size slide

 62. “ ͜ ͷ ٕ ज़ ” = S O L U T I O N

  View full-size slide

 63. “ ͋ Ε ” = M O T I VAT I O N

  View full-size slide

 64. “ ͜ ͷ ٕ ज़ ɺ ͋ Ε ʹ ࢖ ͑Δ ͷ Ͱ ͸ ”

  View full-size slide

 65. M O T I VAT I O N ͸ 

  ͠ ͹ ͠ ͹ જ ࡏ త

  View full-size slide

 66. – ϔ ϯ Ϧ ʔ ɾ ϑ Υ ʔ υ
  “ސ٬ʹԿ͕ཉ͍͠ͷ͔ௌ͍ͨΒɺ

  ૣ͘૸Δഅ͕ཉ͍͠ͱݴͬͨͩΖ͏”

  View full-size slide

 67. “ ͋ ͋ ! ͜ Ε ͕ ཉ ͠ ͔ ͬ ͨ ”

  View full-size slide

 68. ख ʹ ೖ Εͯ ͔ Β 

  ͸ ͡ Ίͯ Θ ͔ Δ ͜ ͱ ΋ ଟ ͍

  View full-size slide

 69. ॏ ཁ ͳ ࣄ ࣮ ɿ

  View full-size slide

 70. ࣗ ෼ ͨ ͪ ͷ ख Ͱ ͭ ͘Ε ͳ ͍ ΋ ͷ ͸
  Ͱ ͖ ͋ ͕ Β ͳ ͍

  View full-size slide

 71. M O T I VAT I O N : 

  “ W H AT W E WA N T ”
  U N L I M I T E D : )
  S O L U T I O N :
  “ W H AT W E C A N ”
  L I M I T E D S O FA R
  H A C K
  A P P R O A C H F R O M
  T H I S E N D !
  ͭ ͘Ε Δ ΋ ͷ Λ ͭ ͘Δ

  View full-size slide

 72. 1 . Կ ͕ Ͱ ͖ Δ ͷ ͔ ਖ਼ ͠ ͘ ஌ Δ
  2 . ͦ Ε Λ ׆ ͔ ͯ͠ ͭ ͘Δ ΋ ͷ Λ ܾ Ί Δ

  View full-size slide

 73. Ո Ͱ ΍ Ζ ͏ ɿ
  Ͱ ͖ Δ ͜ ͱΛ ૿ ΍ ͢

  View full-size slide

 74. Ո Ͱ ΍ Ζ ͏ ɿ
  ೉ ͠ ͍ ໰ ୊ ʹ ௅ ઓ ͢ Δ

  View full-size slide

 75. ࠓ Ͱ ͠ ΐ ɿ
  ࠓ ͭ ͘Ε Δ ΋ ͷ Λ ͭ ͘Δ

  View full-size slide

 76. M O T I VAT I O N : 

  “ W H AT W E WA N T ”
  U N L I M I T E D : )
  S O L U T I O N :
  “ W H AT W E C A N ”
  L I M I T E D S O FA R
  H A C K
  A P P R O A C H F R O M
  T H I S E N D !
  ͭ ͘Ε Δ ΋ ͷ Λ ͭ ͘Δ

  View full-size slide

 77. Πϕ ϯ τ ͷ ς ʔϚ ɿ

  View full-size slide

 78. “ 1 λ οϓ ( Ϋ Ϧ ο Ϋ ) Ͱ ”
  “ Ձ ஋ Λ ੜ Έ ग़ ͢ ΋ ͷ ”

  View full-size slide

 79. ͜͏ ಡ Έ ͔͑ͯ ΄ ͠ ͍ ɿ

  View full-size slide

 80. “ Ͳ Μ ͳ ʹ খ ͞ ͘ ͯ ΋ ”
  “ ಈ ͘΋ ͷ Λ ”

  View full-size slide

 81. M O T I VAT I O N : 

  “ W H AT W E WA N T ”
  U N L I M I T E D : )
  S O L U T I O N :
  “ W H AT W E C A N ”
  U N L I M I T E D : )
  ͍ · ͸ Θ͢ Εͯ

  View full-size slide

 82. ͨ ͷ ͠ ͍ ։ ൃ 

  ࣮ گ த ܧ
  ͩ ͍ ͡ ͳ ͜ ͱ ͸
  ͜ ͜ ʹ ॻ ͍ ͨ ʂ
  F e b r u a r y 2 3 , 2 0 1 3

  View full-size slide

 83. Ϛ δ ο Ϋ Ξ ϫ ʔ ʹ ؔ ͢ Δ
  ॏ େ ͳ ࣄ ࣮ ɿ

  View full-size slide

 84. Ϛ δ ο Ϋ Ξ ϫ ʔ ͸
  Կ ౓ ΋ ๚ Ε Δ

  View full-size slide

 85. Կ ౓ ΋ ܁ Γ ฦ ͢ ͏ ͪ
  ε τ ʔ Ϧ ʔ ͕ ల ։ ͢ Δ

  View full-size slide

 86. ͏ · ͍͘ ͔ ͳ ͍ ͜ ͱ ΋ ͋ Δ
  Ͱ ΋ ͍ ͭ ͔ ͖ ͬ ͱ

  View full-size slide

 87. Πϕ ϯ τ த ʹ ͸ ͏ · ͘ Ͱ ͖ ͳ ͍ ͔ ΋
  Ͱ ΋ ͍ ͭ ͔ ͖ ͬ ͱ

  View full-size slide

 88. ͜ ͷ Πϕ ϯ τ ͷ ” ࢓ ֻ ͚ ”

  View full-size slide

 89. 1 . η ϛ φ ʔ + ։ ൃ 2 ೔ 

  ͱ ͍ ͏ ߏ ੒

  View full-size slide

 90. η ϛ φ ʔͰ ҙ ࣝ Λ ߴ Ίͯ
  ͦ Ε ͔ Β ࣗ ෼ ͷ ख Λ ಈ ͔͢

  View full-size slide

 91. ཧ ૝ ͱ ݱ ࣮ ͷ ڑ ཭ ײ

  View full-size slide

 92. 2 . ܁ Γ ฦ ͠ σ Ϟ ͢ Δ

  View full-size slide

 93. “ ಈ ͔ ͳ ͍ · · ऴ Θ ͬͯ ͠ · ͏ ” ͜ ͱ ͕
  ͳ ͍ Α ͏ ʹ

  View full-size slide

 94. ϑΟ ʔ υό ο Ϋ Λ ड ͚ ͳ ͕ Β
  ϒ ϥ ο γ ϡ Ξ οϓ ͯ͠ ͍ ͘ ମ ݧ

  View full-size slide

 95. 3 . Φ ϒ βʔόʔ ( ݟ ֶ ऀ )

  View full-size slide

 96. ; ͩ Μ ͋ · Γ ݟ Β Ε ͳ ͍
  ଞ ͷ ਓ ͷ ΋ ͷ ͮ ͘ Γ

  View full-size slide

 97. Ώ ͬ ͨ Γ ࠷ લ ྻ Ͱ ݟ ֶ

  View full-size slide

 98. ͭ ͘Δ ਓ ΋ 

  ͭ ͘ Β ͳ ͍ ਓ ΋

  View full-size slide

 99. ଞ ͷ ਓ ͕ Ͳ ͏ ΍ ͬͯ ͍ Δ ͔ 

  ҙ ֎ ͱ ݟ ͨ ͜ ͱ ͕ ͳ ͍ ͷ Ͱ ͸

  View full-size slide

 100. 4 . ؒ ʹ ̎ ि ؒ ͋ ͍ͯ ͍ Δ

  View full-size slide

 101. ඞ ཁ ʹ Ԡ ͡ ͯ
  ࣗ ෼ ͷ ࣌ ؒ Λ ͭ ͔͑Δ Α ͏ ʹ

  View full-size slide

 102. ϑΟ ʔ υό ο Ϋ Λ ಘ ͯ ͔ Β
  ମ ੍ Λ ཱ ͯ ௚ ͤΔ Α ͏ ʹ

  View full-size slide

 103. 5 . ς ʔϚ “ 1 λ οϓ ( Ϋ Ϧ ο Ϋ ) Ҏ ಺ Ͱ Ձ ஋ ͕
  ੜ · Ε Δ ΋ ͷ ”

  View full-size slide

 104. ྗ ڧ ͍ ϫ ϯ ΞΠ σΟΞ Λ 

  ݟ ͭ ͚ ΍ ͢ ͍ Α ͏ ʹ

  View full-size slide

 105. Α ͚ ͍ ͳ ػ ೳ Λ 

  ͭ ͘ ͬͯ ͍ Δ ৔ ߹ Ͱ ͸ ͳ ͍

  View full-size slide

 106. খ ͞ ͘ ͯ ΋
  ಈ ͘΋ ͷ Λ ͭ ͘Ε Δ Α ͏ ʹ

  View full-size slide

 107. ө ը ʹ ͸ 

  λ ω ΋ ࢓ ֻ ͚ ΋ ͋ Δ

  View full-size slide

 108. ߴ ͍ ॴ ͔ Β ඈ ͼ ߱ Γ Ε ͹
  ;ͭ ͏ ͸ େ ո զ

  View full-size slide

 109. λ ω ΍ ࢓ ֻ ͚ ͕ ͋ Δ ͔ Β 

  ͷ ͼ ͷ ͼ ԋ ٕ Ͱ ͖ Δ

  View full-size slide

 110. ࠓ ճ ͷ Πϕ ϯ τ Ͱ ΋

  View full-size slide

 111. Α ͍ ͻ ͱ ͱ ͖ Λ ա ͝ ͤΔ Α ͏ ʹ

  View full-size slide

 112. λ ω ͱ ࢓ ֻ ͚ Λ
  ༻ ҙ ͯ͠ ͖ · ͠ ͨ

  View full-size slide

 113. H O K K A I D O ΞΠ σ Ξ ι ϯ ˍ ϋο Χ ι ϯ 2 0 1 4

  View full-size slide

 114. · ΄ ͏ ͷ ͻ ͱ ͱ ͖
  T H E M A G I C H O U R

  View full-size slide