Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

まほうのひととき - The Magic Hour

まほうのひととき - The Magic Hour

HOKKAIDO アイデアソン&ハッカソン 2014 セミナー
CROSS x GARDEN

Yoji Shidara

January 17, 2014
Tweet

More Decks by Yoji Shidara

Other Decks in Technology

Transcript

 1. · ΄ ͏ ͷ ͻ ͱ ͱ ͖
  T H E M A G I C H O U R
  Y O J I S H I D A R A
  E N I S H I T E C H I N C .
  H O K K A I D O ΞΠ σ Ξ ι ϯ ˍ ϋο Χ ι ϯ 2 0 1 4 η ϛ φ ʔ
  @ C R O S S X G A R D E N
  J A N U A RY 1 7 , 2 0 1 4

  View Slide

 2. M A G I C H O U R :

  View Slide

 3. h tt p : / / j a . w i k i p e d i a . o rg / w i k i / % E 3 % 8 2 % B 6 % E 3 % 8 3 % B B % E 3 % 8 3 % 9 E % E 3 % 8 2 % B 8 % E 3 % 8 3 % 8 3 % E 3 % 8 2 % A F % E 3 % 8 2 % A 2 % E 3 % 8 3 % A F % E 3 % 8 3 % B C
  “೔຅ޙͷʮଠཅ͸௜Έ੾͍ͬͯͳ͕Βɺ·ͩลΓ͕࢒ޫʹ
  রΒ͞Ε͍ͯΔ΄ΜͷΘ͔ͣͳɺ͔͠͠࠷΋ඒ͍࣌ؒ͠ଳʯ
  Λࢦࣸ͢ਅɾөը༻ޠɻ”

  View Slide

 4. ” · ΄ ͏ ͷ ͻ ͱ ͱ ͖ ” ʹ
  ͳ Γ · ͢Α ͏ ʹ

  View Slide

 5. View Slide

 6. – ࡾ ୩ ޾ ت
  “…͋͋ɺͦ͏͍͏ૉఢͳݴ༿͕͋ΔΜ͍ͩͬͯ͏෩ʹ஌ͬͯɺԿ͔
  ͦͷʮϚδοΫΞϫʔʯ͍ͬͯ͏ݴ༿͔Βͻͱͭͷ࡞඼Λͭ͘Γͨ
  ͍ͳɺ͍ͬͯ͏෩ʹࢥ͍·ͨ͠ɻ”
  ςϨϏυΨον βɾϚδοΫΞϫʔಛू εϖγϟϧΠϯλϏϡʔΑΓ

  http://dogatch.jp/cinema/magic-hour/special/

  View Slide

 7. – ࡾ ୩ ޾ ت
  “·ͣු͔Μͩͷ͸ɺ͋ͷࠤ౻ߒࢢ͕ɺͳΜͰ͔Θ͔Βͳ͍͚Ͳɺ૭
  ͷ֎ʹඈͼग़ͯ͠ɺͦΕ͸Ϗϧͷ̏֊͔̐֊ͳΜͰ͚͢Ͳɺͺʔͬ
  ͱඈͼग़ͯ͠ɺԼʹτϥϯϙϦϯ͕͋ͬͯɺ͜͏্ԼӡಈΛ܁Γฦ͠
  ͯΔɺΈ͍ͨͳɻ”
  ςϨϏυΨον βɾϚδοΫΞϫʔಛू εϖγϟϧΠϯλϏϡʔΑΓ

  http://dogatch.jp/cinema/magic-hour/special/

  View Slide

 8. – ࡾ ୩ ޾ ت
  “͋ͷࠤ౻ߒࢢ͕τϥϯϙϦϯΛ΍ͬͯΔ͍ͬͯ͏ɻͳΜ͔໘ന͍
  ͳ͍ͬͯ͏;͏ʹ·ͣࢥͬͨΜͰ͢Αɻ͔ͦͬΒͳΜͰ͢ΑͶɻ”
  ςϨϏυΨον βɾϚδοΫΞϫʔಛू εϖγϟϧΠϯλϏϡʔΑΓ

  http://dogatch.jp/cinema/magic-hour/special/

  View Slide

 9. – ࡾ ୩ ޾ ت
  “͔ͩΒετʔϦʔͳΜ͔·ͩશવͳͯ͘ɺ
  ͱʹ͔͘ʮࠤ౻ߒࢢʹɺ͋ͷࠤ౻ߒࢢʹτϥϯϙϦϯΛ΍Βͤͨ
  ͍ʯ͍ͬͯ͏ͱ͜Ζ͔Βൃ૝ͨ͠ΜͰ͢ΑͶɻ”
  ςϨϏυΨον βɾϚδοΫΞϫʔಛू εϖγϟϧΠϯλϏϡʔΑΓ

  http://dogatch.jp/cinema/magic-hour/special/

  View Slide

 10. – ࡾ ୩ ޾ ت
  “͔ͦ͜Βɺ͡Ό͋Կނͦ͏͍͏͜ͱʹͳͬͯ͠·ͬͨͷ͔ɺ͍ͬͯ
  ͏ετʔϦʔΛ͋ͱ͔Βߟ͍͍͑ͯͬͯ͘͏ܗΛͱΓ·ͨ͠ɻ”
  ςϨϏυΨον βɾϚδοΫΞϫʔಛू εϖγϟϧΠϯλϏϡʔΑΓ

  http://dogatch.jp/cinema/magic-hour/special/

  View Slide

 11. View Slide

 12. ྗ ڧ ͍ ϫ ϯ γ ʔϯ ͔ Β 

  1 3 6 ෼ ͷ ε τ ʔ Ϧ ʔ ͕ ๰ ͕ Ε Δ

  View Slide

 13. ͦ ͷ ϫ ϯ γ ʔϯ Λ ੒ ཱ ͞ ͤΔ ͨ Ί ʹ 

  ε τ ʔ Ϧ ʔ શ ମ ͕ ૊ Έ ཱ ͯ Β Ε ͨ

  View Slide

 14. ྗ ڧ ͍ ϫ ϯ ΞΠ σΟΞ ͸
  ΍ ͕ ͯ ͖ ͪ Μ ͱ ๲ Β Ή

  View Slide

 15. “ 1 λ οϓ ( Ϋ Ϧ ο Ϋ ) Ҏ ಺ Ͱ
  Ձ ஋ ͕ ੜ · Ε Δ ΋ ͷ ”

  View Slide

 16. View Slide

 17. ઃ ᒜ ༸ ࣐
  ג ࣜ ձ ࣾ ͑ ʹ ͠ ς ο Ϋ 

  औ క ໾ C T O

  View Slide

 18. @june29
  @darashi
  @kei_s
  @hmsk
  J D K H + 

  P R O D U C T S

  View Slide

 19. ͨ ͷ ͠ ͍ ։ ൃ 

  ࣮ گ த ܧ
  ͩ ͍ ͡ ͳ ͜ ͱ ͸
  ͜ ͜ ʹ ॻ ͍ ͨ ʂ
  F e b r u a r y 2 3 , 2 0 1 3

  View Slide

 20. Tw i t p i c ͔ Β ࡩ Λ ू Ί Δ
  S a k u r a P i c s ; M a y 2 7 , 2 0 1 0

  View Slide

 21. I n s t a g r a m ͔ Β ࡩ Λ ू Ί Δ
  s a k u r a . s t a g r a m ; M a rc h 3 1 , 2 0 1 1

  View Slide

 22. ϒ ϥ ΢ β ͷ λ ϒ Λ ڧ ੍ ಉ ظ
  1 / 2 R e a l t i m e Ta b S y n c ; M a y 1 2 - 1 3 , 2 0 1 2
  ࿩͔͚ͯ͠΋ɺ਌੾ʹڭ͑ͯ͘Εͨݴ༿͕ฉ͖औΕͣʹࠔΒͤͯ͠·͏
  ͦΜͳɺࣖͷෆࣗ༝ͳํͱͦͷपΓͷํʹ޲͚ͯɺ੠͚ͩ͡Όͳ͘ɺจࣈͰ΋ձ࿩͕Ͱ͖
  ΔπʔϧΛ໨ࢦ੍ͯ͠࡞͠·ͨ͠
  ৹ࠪһ͔Βͷίϝϯτ
  ࣭໰͞Ε͍ͯΔͱ͍͏͜ͱ΍Ի੠Ͱ౴͑ΒΕΔͱ͍͏͜ͱ͕෼͔Γ΍͘͢ɺ
  (PPHMFԻ੠ೝࣝʹΑΓจࣈ΁ͷม׵ͷਫ਼౓΋ߴ͍ͨΊɺ
  ࣮ફతͳར༻͕ظ଴Ͱ͖Δ͜ͱΛධՁ͠·ͨ͠
  3FBMUJNF5BC4ZOD
  ࡞඼63-ɿIUUQPOFIBMGMJCFMBCPKQ
  Ԡืऀ໊ɿ5FBNPOFIBMG
  ϒϥ΢βͱϒϥ΢βಏͱಏͱखͱख
  ಉ͡΋ͷಉ͡ײ͔ͨͯ͡͠ΔͷѪͯ͠ΔѪͯ͠Δ
  Ѫͯ͠Δ
  ͋ͨ͠·ͩ௄Γͯͳ͍େਓ͡ΌΘ͔Μͳ͍
  ಧ͔ͳ͍ͬͯݴΘΕͨͬͯ͜ͷ··δϟϯϓͨ͠
  ͍
  NҎ಺ͷਓͷৄࡉ
  ྡͷ੮ͷਓɺϖΞϓϩͷ૬खɺձٞࣨʹू·ͬͯٞ࿦͢Δਓʑʜ
  ʮͦͷ8FCϖʔδͲ͜ʁʯͳΜͯձ࿩Λͨ͜͠ͱ͸͋Δͱࢥ͍·͢ɻ
  ۤͯͤͭ͘͠ͳͯ͘ݟͤͨͯ͘ύϯΫͪ͠Ό͏ɻ
  POFIBMGɺͦΜͳ͋ͳͨʹ
  ৹ࠪһ͔Βͷίϝϯτ
  ར༻Ͱ͖Δγʔϯ͕গͳ͍ͳ͕ΒɺӾཡ͍ͯ͠Δ΢ΣϒϖʔδΛपΓͷਓͱγΣΞ͢Δͱ
  ͍͏γϯϓϧͳΞΠσΟΞͱɺͦΕΛ࣮ݱͰ͖Δٕज़ྗɺ੡඼ͱͯ͠ͷ׬੒౓ΛධՁ͠·
  ͨ͠ɻ

  View Slide

 23. Photo by hmsk

  View Slide

 24. ձ ٞ α ϒ ε Ϋ Ϧ ʔϯ γε ςϜ
  K a i g i S u b s c re e n ; J u l y, 2 0 1 1
  http://www.flickr.com/photos/zoamichi/5960265983 by ZoAmichi, CC-BY

  View Slide

 25. ʮ ͓ ΍ ͢ Έ ʯ ͷ ੠ Λ ަ ׵ ͢ Δ
  ͓ ΍ ͢ Έ γ ϟ ϫ ʔ ; M a y 1 2 - 1 3 , 2 0 1 2

  View Slide

 26. http://www.flickr.com/photos/sora_h/7326377068 by sora_h, CC-BY

  View Slide

 27. ࠍ Ε ͞ ͤ உ ࢠ Λ ߴ ଎ ʹ ݕ ࡧ ͢ Δ
  h o re s a . s e ; O c t o b e r 0 7 , 2 0 1 2 -

  View Slide

 28. Χ ϯ ϑ Ν Ϩϯε ༻ αΠω ʔ δ γε ςϜ
  a u n : K a i g i S i g n a g e S y s t e m ; M a y, 2 0 1 3
  http://www.flickr.com/photos/hmsk/8921901571/

  View Slide

 29. Screens
  Edit Screens (Danger Zone™)
   _staff 0
  0
   alpha-left 0
  0
   alpha-main 0
  0
   alpha-right 0
  0
   bravo-left 0
  0
   bravo-main 0
  0
   bravo-right 0
  0
   foyer-1 0
  0
   foyer-2 0
  0
   foyer-3 0
  0
  + New Announcement
   Edit
   Edit
   Edit
   Edit
   Edit
   Edit
   Edit
   Edit
   Edit
   Edit
   Edit
  Announcements
  Welcome to RubyKaigi 2013!
  མͱ͠෺͸ड෇ʹ͓ͯ༬͔Γ͍ͯ͠·͢ɻ৺౰ͨΓͷํ͸
  ड෇·Ͱʂ
  Lost and Found: at reception desk
  Twitter hashtags: #rubykaigi for Kaigi global, #rubykaigiA
  for Hall A and #rubykaigiB for Hall B
  Return interpretation receivers every time you leave the
  hall. NEVER TAKE RECEIVERS OUT OF THE HALL.
  If your interpretation receiver does not work, its battery
  may be running low. Please ask us to change.
  We want you to sign on the welcome board at the lobby!
  RubyKaigi 2013 ΁Α͏ͦ͜ʂ
  JA to EN simultaneous interpretation is available in the
  halls. Take a receiver if you need.
  ϗϫΠΤʹͯɺHerokuห౰Λ͓഑Γ͠·͢ɻͲ͏͓ͧड
  ͚औΓ͍ͩ͘͞ʂ
  Bento is provided by Heroku next to the reception desk.


  Tweets


  Tweets #rubykaigiA


  Sponsor Slideshow


  IRC #hall-a


  Tweets #rubykaigiB


  Sponsor Slideshow


  IRC #hall-b


  RubyFriends


  Glitch Rubyistokei


  Rubyistokei
  ONAIR
  ONAIR
  ONAIR
  ONAIR
  ONAIR
  ONAIR
  ONAIR
  ONAIR
  ONAIR
  ONAIR
  ONAIR
  ONAIR
  ONAIR
  ONAIR
  OFFAIR
  OFFAIR
  OFFAIR
  OFFAIR
  aun
  aun  2013-10-18 21:58:04
  timeout
  timeout

  View Slide

 30. 20 07
  R u b y i s t Λ ࣌ ܭ ʹ ͯ͠ ͠ · ͏
  R u b y i s t o k e i ; M a y, 2 0 1 3
  Photo by Shota Fukumori

  View Slide

 31. ݁ ࠗ ͷ ͓ ॕ ͍ ʹ ੠ Λ ू Ί Δ
  w e d d i n g - s - m e s s e n g e r ; O c t o b e r 1 9 , 2 0 1 3
  http://www.flickr.com/photos/asonas/11438153105/ by asonas

  View Slide

 32. M Y P R O J E C T S

  View Slide

 33. ͍ · Tw i t t e r Ͱ ࿩ ୊ ʹ ͳ ͬͯ ͍ Δ 

  ϑ Ϩ ʔζ Λ ந ग़ ͢ Δ
  b u z z t t e r. c o m ; A p r i l 2 3 , 2 0 0 7 -

  View Slide

 34. ͱ ͜ ΖͰ …

  View Slide

 35. I — S O U P C U R RY

  View Slide

 36. εʔϓ Χ Ϩ ʔ ళ Λ ͢ ͙ ʹ ୳ ͤΔ
  s o u p c u r r y. i n f o ; J a n u a r y 2 4 , 2 0 0 5 -

  View Slide

 37. “ G P S Ͱ ܞ ଳ ి ࿩ ͷ Ґ ஔ
  ৘ ใ Λ औ ಘ Ͱ ͖ Δ ”

  View Slide

 38. “ ͋ ͬ ʂ ”

  View Slide

 39. “ ͍ · ͢ ͙ ৯ ΂ ͨ ͍ ”
  “ εʔϓ ੾ Εͯ ͨ ”
  “ ۙ ͘ͷ ͓ ళ ͸ Ͳ ͜ ”
  “ Ψ Π υ ϒο Ϋ ͸ ॏ ͍ ”

  View Slide

 40. M O T I VAT I O N × S O L U T I O N

  View Slide

 41. M O T I VAT I O N × S O L U T I O N
  = H A C K

  View Slide

 42. ; Γ ͔͑ ͬͯ Έ Δ ͱ ɿ

  View Slide

 43. S O L U T I O N ઌ ߦ Ͱ 

  ΋ ͷ ͮ ͘ Γ Λ ͯ͠ ͍ Δ ͜ ͱ ͕ ଟ ͍

  View Slide

 44. Α ͏ ʹ ݟ ͑Δ

  View Slide

 45. “ Tw i t t e r ͷ A P I Ͱ P u b l i c T i m e l i n e Λ 

  औ ಘ Ͱ ͖ Δ ”
  b u z z t t e r. c o m

  View Slide

 46. “ G P S Ͱ ܞ ଳ ి ࿩ ͷ Ґ ஔ
  ৘ ใ Λ औ ಘ Ͱ ͖ Δ ”
  s o u p c u r r y. i n f o

  View Slide

 47. “ Tw i l i o Ͱ ి ࿩ ͔ Β ϝ ο η ʔ δ Λ ू Ί Β Ε Δ ”
  w e d d i n g - s - m e s s e n g e r
  http://www.flickr.com/photos/asonas/11438153105/ by asonas

  View Slide

 48. “ Tw i t p i c ͷ ࣸ ਅ ʹ ͸ ς Ωε τ ͕ ෇ ͍ͯ ͍ͯ 

  ݕ ࡧ ͠ ΍ ͢ ͍ ”
  S a k u r a P i c s

  View Slide

 49. “ G i t H u b Ͱ σ ʔ λ Λ ڞ ಉ ฤ ू ” 

  “ Ϋ ϥ Π Ξ ϯ ταΠ υ J S Ͱ ߴ ଎ ͳ ݕ ࡧ U I ”
  h o re s a . s e

  View Slide

 50. “ 1 / 2 R e a l t i m e Ta b S y n c ” + “ K a i g i S u b s c re e n ” +
  “ S a k u r a P i c s ”
  a u n : K a i g i S i g n a g e S y s t e m
  http://www.flickr.com/photos/hmsk/8921901571/

  View Slide

 51. ; Γ ͔͑ ͬͯ Έ Δ ͱ ɿ

  View Slide

 52. “ ͜ ͷ ٕ ज़ ɺ ͋ Ε ʹ ࢖ ͑Δ ͷ Ͱ ͸ ”

  View Slide

 53. ٕ ज़ ͕ ޷ ͖ ͩ ͔ Β ʁ

  View Slide

 54. ΋ ͪ Ζ Μ ٕ ज़ ͸ େ ޷ ͖

  View Slide

 55. ຊ ౰ ʹͦ Ε ͩ ͚ ʁ

  View Slide

 56. ॏ ཁ ͳ ؍ ࡯ ɿ

  View Slide

 57. S O L U T I O N ઌ ߦ Ͱ ͳ ͍ ϓ ϩ μΫ τ ͸ 

  ׬ ੒ ͠ ͳ ͍ ͜ ͱ ͕ ଟ ͍

  View Slide

 58. ੈ ʹ ग़ ͤ ͨ ϓ ϩ μΫ τ ͨ ͪ
  ͩ ͚ Λ ঺ հ ͠ ͨ

  View Slide

 59. ͜ Μ ͳ ܦ ݧ ͸ … ʁ

  View Slide

 60. ૖ େ ͳ ΋ ͷ Λ ͭ ͘ Ζ ͏ ͱ ͯ͠
  ݁ ہ ͸ Կ ΋Ͱ ͖ ͋ ͕ Β ͳ ͍

  View Slide

 61. Ͱ ͖ ͳ ͍ ͜ ͱ ͸ 

  Ͱ ͖ ͳ ͍

  View Slide

 62. ( ͍ · ) Ͱ ͖ ͳ ͍ ͜ ͱ ͸ 

  ( ͍ · ͸ ) Ͱ ͖ ͳ ͍

  View Slide

 63. View Slide

 64. S O L U T I O N ͕ 

  M O T I VAT I O N ʹ ޫ Λ ͋ ͯ Δ

  View Slide

 65. “ ͜ ͷ ٕ ज़ ɺ ͋ Ε ʹ ࢖ ͑Δ ͷ Ͱ ͸ ”

  View Slide

 66. “ ͜ ͷ ٕ ज़ ” = S O L U T I O N

  View Slide

 67. “ ͋ Ε ” = M O T I VAT I O N

  View Slide

 68. “ ͜ ͷ ٕ ज़ ɺ ͋ Ε ʹ ࢖ ͑Δ ͷ Ͱ ͸ ”

  View Slide

 69. M O T I VAT I O N ͸ 

  ͠ ͹ ͠ ͹ જ ࡏ త

  View Slide

 70. – ϔ ϯ Ϧ ʔ ɾ ϑ Υ ʔ υ
  “ސ٬ʹԿ͕ཉ͍͠ͷ͔ௌ͍ͨΒɺ

  ૣ͘૸Δഅ͕ཉ͍͠ͱݴͬͨͩΖ͏”

  View Slide

 71. “ ͋ ͋ ! ͜ Ε ͕ ཉ ͠ ͔ ͬ ͨ ”

  View Slide

 72. ख ʹ ೖ Εͯ ͔ Β 

  ͸ ͡ Ίͯ Θ ͔ Δ ͜ ͱ ΋ ଟ ͍

  View Slide

 73. ॏ ཁ ͳ ࣄ ࣮ ɿ

  View Slide

 74. ࣗ ෼ ͨ ͪ ͷ ख Ͱ ͭ ͘Ε ͳ ͍ ΋ ͷ ͸
  Ͱ ͖ ͋ ͕ Β ͳ ͍

  View Slide

 75. M O T I VAT I O N : 

  “ W H AT W E WA N T ”
  U N L I M I T E D : )
  S O L U T I O N :
  “ W H AT W E C A N ”
  L I M I T E D S O FA R
  H A C K
  A P P R O A C H F R O M
  T H I S E N D !
  ͭ ͘Ε Δ ΋ ͷ Λ ͭ ͘Δ

  View Slide

 76. 1 . Կ ͕ Ͱ ͖ Δ ͷ ͔ ਖ਼ ͠ ͘ ஌ Δ
  2 . ͦ Ε Λ ׆ ͔ ͯ͠ ͭ ͘Δ ΋ ͷ Λ ܾ Ί Δ

  View Slide

 77. Ո Ͱ ΍ Ζ ͏ ɿ
  Ͱ ͖ Δ ͜ ͱΛ ૿ ΍ ͢

  View Slide

 78. Ո Ͱ ΍ Ζ ͏ ɿ
  ೉ ͠ ͍ ໰ ୊ ʹ ௅ ઓ ͢ Δ

  View Slide

 79. ࠓ Ͱ ͠ ΐ ɿ
  ࠓ ͭ ͘Ε Δ ΋ ͷ Λ ͭ ͘Δ

  View Slide

 80. M O T I VAT I O N : 

  “ W H AT W E WA N T ”
  U N L I M I T E D : )
  S O L U T I O N :
  “ W H AT W E C A N ”
  L I M I T E D S O FA R
  H A C K
  A P P R O A C H F R O M
  T H I S E N D !
  ͭ ͘Ε Δ ΋ ͷ Λ ͭ ͘Δ

  View Slide

 81. Πϕ ϯ τ ͷ ς ʔϚ ɿ

  View Slide

 82. “ 1 λ οϓ ( Ϋ Ϧ ο Ϋ ) Ͱ ”
  “ Ձ ஋ Λ ੜ Έ ग़ ͢ ΋ ͷ ”

  View Slide

 83. ͜͏ ಡ Έ ͔͑ͯ ΄ ͠ ͍ ɿ

  View Slide

 84. “ Ͳ Μ ͳ ʹ খ ͞ ͘ ͯ ΋ ”
  “ ಈ ͘΋ ͷ Λ ”

  View Slide

 85. M O T I VAT I O N : 

  “ W H AT W E WA N T ”
  U N L I M I T E D : )
  S O L U T I O N :
  “ W H AT W E C A N ”
  U N L I M I T E D : )
  ͍ · ͸ Θ͢ Εͯ

  View Slide

 86. ͨ ͷ ͠ ͍ ։ ൃ 

  ࣮ گ த ܧ
  ͩ ͍ ͡ ͳ ͜ ͱ ͸
  ͜ ͜ ʹ ॻ ͍ ͨ ʂ
  F e b r u a r y 2 3 , 2 0 1 3

  View Slide

 87. View Slide

 88. Ϛ δ ο Ϋ Ξ ϫ ʔ ʹ ؔ ͢ Δ
  ॏ େ ͳ ࣄ ࣮ ɿ

  View Slide

 89. Ϛ δ ο Ϋ Ξ ϫ ʔ ͸
  Կ ౓ ΋ ๚ Ε Δ

  View Slide

 90. Կ ౓ ΋ ܁ Γ ฦ ͢ ͏ ͪ
  ε τ ʔ Ϧ ʔ ͕ ల ։ ͢ Δ

  View Slide

 91. ͏ · ͍͘ ͔ ͳ ͍ ͜ ͱ ΋ ͋ Δ
  Ͱ ΋ ͍ ͭ ͔ ͖ ͬ ͱ

  View Slide

 92. Πϕ ϯ τ த ʹ ͸ ͏ · ͘ Ͱ ͖ ͳ ͍ ͔ ΋
  Ͱ ΋ ͍ ͭ ͔ ͖ ͬ ͱ

  View Slide

 93. View Slide

 94. ͜ ͷ Πϕ ϯ τ ͷ ” ࢓ ֻ ͚ ”

  View Slide

 95. 1 . η ϛ φ ʔ + ։ ൃ 2 ೔ 

  ͱ ͍ ͏ ߏ ੒

  View Slide

 96. η ϛ φ ʔͰ ҙ ࣝ Λ ߴ Ίͯ
  ͦ Ε ͔ Β ࣗ ෼ ͷ ख Λ ಈ ͔͢

  View Slide

 97. ཧ ૝ ͱ ݱ ࣮ ͷ ڑ ཭ ײ

  View Slide

 98. 2 . ܁ Γ ฦ ͠ σ Ϟ ͢ Δ

  View Slide

 99. “ ಈ ͔ ͳ ͍ · · ऴ Θ ͬͯ ͠ · ͏ ” ͜ ͱ ͕
  ͳ ͍ Α ͏ ʹ

  View Slide

 100. ϑΟ ʔ υό ο Ϋ Λ ड ͚ ͳ ͕ Β
  ϒ ϥ ο γ ϡ Ξ οϓ ͯ͠ ͍ ͘ ମ ݧ

  View Slide

 101. 3 . Φ ϒ βʔόʔ ( ݟ ֶ ऀ )

  View Slide

 102. ; ͩ Μ ͋ · Γ ݟ Β Ε ͳ ͍
  ଞ ͷ ਓ ͷ ΋ ͷ ͮ ͘ Γ

  View Slide

 103. Ώ ͬ ͨ Γ ࠷ લ ྻ Ͱ ݟ ֶ

  View Slide

 104. ͭ ͘Δ ਓ ΋ 

  ͭ ͘ Β ͳ ͍ ਓ ΋

  View Slide

 105. ଞ ͷ ਓ ͕ Ͳ ͏ ΍ ͬͯ ͍ Δ ͔ 

  ҙ ֎ ͱ ݟ ͨ ͜ ͱ ͕ ͳ ͍ ͷ Ͱ ͸

  View Slide

 106. 4 . ؒ ʹ ̎ ि ؒ ͋ ͍ͯ ͍ Δ

  View Slide

 107. ඞ ཁ ʹ Ԡ ͡ ͯ
  ࣗ ෼ ͷ ࣌ ؒ Λ ͭ ͔͑Δ Α ͏ ʹ

  View Slide

 108. ϑΟ ʔ υό ο Ϋ Λ ಘ ͯ ͔ Β
  ମ ੍ Λ ཱ ͯ ௚ ͤΔ Α ͏ ʹ

  View Slide

 109. 5 . ς ʔϚ “ 1 λ οϓ ( Ϋ Ϧ ο Ϋ ) Ҏ ಺ Ͱ Ձ ஋ ͕
  ੜ · Ε Δ ΋ ͷ ”

  View Slide

 110. ྗ ڧ ͍ ϫ ϯ ΞΠ σΟΞ Λ 

  ݟ ͭ ͚ ΍ ͢ ͍ Α ͏ ʹ

  View Slide

 111. Α ͚ ͍ ͳ ػ ೳ Λ 

  ͭ ͘ ͬͯ ͍ Δ ৔ ߹ Ͱ ͸ ͳ ͍

  View Slide

 112. খ ͞ ͘ ͯ ΋
  ಈ ͘΋ ͷ Λ ͭ ͘Ε Δ Α ͏ ʹ

  View Slide

 113. View Slide

 114. ө ը ʹ ͸ 

  λ ω ΋ ࢓ ֻ ͚ ΋ ͋ Δ

  View Slide

 115. ߴ ͍ ॴ ͔ Β ඈ ͼ ߱ Γ Ε ͹
  ;ͭ ͏ ͸ େ ո զ

  View Slide

 116. λ ω ΍ ࢓ ֻ ͚ ͕ ͋ Δ ͔ Β 

  ͷ ͼ ͷ ͼ ԋ ٕ Ͱ ͖ Δ

  View Slide

 117. ࠓ ճ ͷ Πϕ ϯ τ Ͱ ΋

  View Slide

 118. Α ͍ ͻ ͱ ͱ ͖ Λ ա ͝ ͤΔ Α ͏ ʹ

  View Slide

 119. λ ω ͱ ࢓ ֻ ͚ Λ
  ༻ ҙ ͯ͠ ͖ · ͠ ͨ

  View Slide

 120. View Slide

 121. H O K K A I D O ΞΠ σ Ξ ι ϯ ˍ ϋο Χ ι ϯ 2 0 1 4

  View Slide

 122. · ΄ ͏ ͷ ͻ ͱ ͱ ͖
  T H E M A G I C H O U R

  View Slide