$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

まほうのひととき - The Magic Hour

まほうのひととき - The Magic Hour

HOKKAIDO アイデアソン&ハッカソン 2014 セミナー
CROSS x GARDEN

Yoji Shidara

January 17, 2014
Tweet

More Decks by Yoji Shidara

Other Decks in Technology

Transcript

 1. · ΄ ͏ ͷ ͻ ͱ ͱ ͖ T H

  E M A G I C H O U R Y O J I S H I D A R A E N I S H I T E C H I N C . H O K K A I D O ΞΠ σ Ξ ι ϯ ˍ ϋο Χ ι ϯ 2 0 1 4 η ϛ φ ʔ @ C R O S S X G A R D E N J A N U A RY 1 7 , 2 0 1 4
 2. M A G I C H O U R :

 3. h tt p : / / j a . w

  i k i p e d i a . o rg / w i k i / % E 3 % 8 2 % B 6 % E 3 % 8 3 % B B % E 3 % 8 3 % 9 E % E 3 % 8 2 % B 8 % E 3 % 8 3 % 8 3 % E 3 % 8 2 % A F % E 3 % 8 2 % A 2 % E 3 % 8 3 % A F % E 3 % 8 3 % B C “೔຅ޙͷʮଠཅ͸௜Έ੾͍ͬͯͳ͕Βɺ·ͩลΓ͕࢒ޫʹ রΒ͞Ε͍ͯΔ΄ΜͷΘ͔ͣͳɺ͔͠͠࠷΋ඒ͍࣌ؒ͠ଳʯ Λࢦࣸ͢ਅɾөը༻ޠɻ”
 4. ” · ΄ ͏ ͷ ͻ ͱ ͱ ͖ ”

  ʹ ͳ Γ · ͢Α ͏ ʹ
 5. None
 6. – ࡾ ୩ ޾ ت “…͋͋ɺͦ͏͍͏ૉఢͳݴ༿͕͋ΔΜ͍ͩͬͯ͏෩ʹ஌ͬͯɺԿ͔ ͦͷʮϚδοΫΞϫʔʯ͍ͬͯ͏ݴ༿͔Βͻͱͭͷ࡞඼Λͭ͘Γͨ ͍ͳɺ͍ͬͯ͏෩ʹࢥ͍·ͨ͠ɻ” ςϨϏυΨον βɾϚδοΫΞϫʔಛू

  εϖγϟϧΠϯλϏϡʔΑΓ
 http://dogatch.jp/cinema/magic-hour/special/
 7. – ࡾ ୩ ޾ ت “·ͣු͔Μͩͷ͸ɺ͋ͷࠤ౻ߒࢢ͕ɺͳΜͰ͔Θ͔Βͳ͍͚Ͳɺ૭ ͷ֎ʹඈͼग़ͯ͠ɺͦΕ͸Ϗϧͷ̏֊͔̐֊ͳΜͰ͚͢Ͳɺͺʔͬ ͱඈͼग़ͯ͠ɺԼʹτϥϯϙϦϯ͕͋ͬͯɺ͜͏্ԼӡಈΛ܁Γฦ͠ ͯΔɺΈ͍ͨͳɻ” ςϨϏυΨον

  βɾϚδοΫΞϫʔಛू εϖγϟϧΠϯλϏϡʔΑΓ
 http://dogatch.jp/cinema/magic-hour/special/
 8. – ࡾ ୩ ޾ ت “͋ͷࠤ౻ߒࢢ͕τϥϯϙϦϯΛ΍ͬͯΔ͍ͬͯ͏ɻͳΜ͔໘ന͍ ͳ͍ͬͯ͏;͏ʹ·ͣࢥͬͨΜͰ͢Αɻ͔ͦͬΒͳΜͰ͢ΑͶɻ” ςϨϏυΨον βɾϚδοΫΞϫʔಛू εϖγϟϧΠϯλϏϡʔΑΓ


  http://dogatch.jp/cinema/magic-hour/special/
 9. – ࡾ ୩ ޾ ت “͔ͩΒετʔϦʔͳΜ͔·ͩશવͳͯ͘ɺ ͱʹ͔͘ʮࠤ౻ߒࢢʹɺ͋ͷࠤ౻ߒࢢʹτϥϯϙϦϯΛ΍Βͤͨ ͍ʯ͍ͬͯ͏ͱ͜Ζ͔Βൃ૝ͨ͠ΜͰ͢ΑͶɻ” ςϨϏυΨον βɾϚδοΫΞϫʔಛू

  εϖγϟϧΠϯλϏϡʔΑΓ
 http://dogatch.jp/cinema/magic-hour/special/
 10. – ࡾ ୩ ޾ ت “͔ͦ͜Βɺ͡Ό͋Կނͦ͏͍͏͜ͱʹͳͬͯ͠·ͬͨͷ͔ɺ͍ͬͯ ͏ετʔϦʔΛ͋ͱ͔Βߟ͍͍͑ͯͬͯ͘͏ܗΛͱΓ·ͨ͠ɻ” ςϨϏυΨον βɾϚδοΫΞϫʔಛू εϖγϟϧΠϯλϏϡʔΑΓ


  http://dogatch.jp/cinema/magic-hour/special/
 11. None
 12. ྗ ڧ ͍ ϫ ϯ γ ʔϯ ͔ Β 


  1 3 6 ෼ ͷ ε τ ʔ Ϧ ʔ ͕ ๰ ͕ Ε Δ
 13. ͦ ͷ ϫ ϯ γ ʔϯ Λ ੒ ཱ ͞

  ͤΔ ͨ Ί ʹ 
 ε τ ʔ Ϧ ʔ શ ମ ͕ ૊ Έ ཱ ͯ Β Ε ͨ
 14. ྗ ڧ ͍ ϫ ϯ ΞΠ σΟΞ ͸ ΍ ͕

  ͯ ͖ ͪ Μ ͱ ๲ Β Ή
 15. “ 1 λ οϓ ( Ϋ Ϧ ο Ϋ )

  Ҏ ಺ Ͱ Ձ ஋ ͕ ੜ · Ε Δ ΋ ͷ ”
 16. None
 17. ઃ ᒜ ༸ ࣐ ג ࣜ ձ ࣾ ͑ ʹ

  ͠ ς ο Ϋ 
 औ క ໾ C T O
 18. @june29 @darashi @kei_s @hmsk J D K H + 


  P R O D U C T S
 19. ͨ ͷ ͠ ͍ ։ ൃ 
 ࣮ گ த

  ܧ ͩ ͍ ͡ ͳ ͜ ͱ ͸ ͜ ͜ ʹ ॻ ͍ ͨ ʂ F e b r u a r y 2 3 , 2 0 1 3
 20. Tw i t p i c ͔ Β ࡩ Λ

  ू Ί Δ S a k u r a P i c s ; M a y 2 7 , 2 0 1 0
 21. I n s t a g r a m ͔

  Β ࡩ Λ ू Ί Δ s a k u r a . s t a g r a m ; M a rc h 3 1 , 2 0 1 1
 22. ϒ ϥ ΢ β ͷ λ ϒ Λ ڧ ੍

  ಉ ظ 1 / 2 R e a l t i m e Ta b S y n c ; M a y 1 2 - 1 3 , 2 0 1 2 ࿩͔͚ͯ͠΋ɺ਌੾ʹڭ͑ͯ͘Εͨݴ༿͕ฉ͖औΕͣʹࠔΒͤͯ͠·͏ ͦΜͳɺࣖͷෆࣗ༝ͳํͱͦͷपΓͷํʹ޲͚ͯɺ੠͚ͩ͡Όͳ͘ɺจࣈͰ΋ձ࿩͕Ͱ͖ ΔπʔϧΛ໨ࢦ੍ͯ͠࡞͠·ͨ͠ ৹ࠪһ͔Βͷίϝϯτ ࣭໰͞Ε͍ͯΔͱ͍͏͜ͱ΍Ի੠Ͱ౴͑ΒΕΔͱ͍͏͜ͱ͕෼͔Γ΍͘͢ɺ (PPHMFԻ੠ೝࣝʹΑΓจࣈ΁ͷม׵ͷਫ਼౓΋ߴ͍ͨΊɺ ࣮ફతͳར༻͕ظ଴Ͱ͖Δ͜ͱΛධՁ͠·ͨ͠ 3FBMUJNF5BC4ZOD ࡞඼63-ɿIUUQPOFIBMGMJCFMBCPKQ Ԡืऀ໊ɿ5FBNPOFIBMG ϒϥ΢βͱϒϥ΢βಏͱಏͱखͱख ಉ͡΋ͷಉ͡ײ͔ͨͯ͡͠ΔͷѪͯ͠ΔѪͯ͠Δ Ѫͯ͠Δ ͋ͨ͠·ͩ௄Γͯͳ͍େਓ͡ΌΘ͔Μͳ͍ ಧ͔ͳ͍ͬͯݴΘΕͨͬͯ͜ͷ··δϟϯϓͨ͠ ͍ NҎ಺ͷਓͷৄࡉ ྡͷ੮ͷਓɺϖΞϓϩͷ૬खɺձٞࣨʹू·ͬͯٞ࿦͢Δਓʑʜ ʮͦͷ8FCϖʔδͲ͜ʁʯͳΜͯձ࿩Λͨ͜͠ͱ͸͋Δͱࢥ͍·͢ɻ ۤͯͤͭ͘͠ͳͯ͘ݟͤͨͯ͘ύϯΫͪ͠Ό͏ɻ POFIBMGɺͦΜͳ͋ͳͨʹ ৹ࠪһ͔Βͷίϝϯτ ར༻Ͱ͖Δγʔϯ͕গͳ͍ͳ͕ΒɺӾཡ͍ͯ͠Δ΢ΣϒϖʔδΛपΓͷਓͱγΣΞ͢Δͱ ͍͏γϯϓϧͳΞΠσΟΞͱɺͦΕΛ࣮ݱͰ͖Δٕज़ྗɺ੡඼ͱͯ͠ͷ׬੒౓ΛධՁ͠· ͨ͠ɻ
 23. Photo by hmsk

 24. ձ ٞ α ϒ ε Ϋ Ϧ ʔϯ γε ςϜ

  K a i g i S u b s c re e n ; J u l y, 2 0 1 1 http://www.flickr.com/photos/zoamichi/5960265983 by ZoAmichi, CC-BY
 25. ʮ ͓ ΍ ͢ Έ ʯ ͷ ੠ Λ ަ

  ׵ ͢ Δ ͓ ΍ ͢ Έ γ ϟ ϫ ʔ ; M a y 1 2 - 1 3 , 2 0 1 2
 26. http://www.flickr.com/photos/sora_h/7326377068 by sora_h, CC-BY

 27. ࠍ Ε ͞ ͤ உ ࢠ Λ ߴ ଎ ʹ

  ݕ ࡧ ͢ Δ h o re s a . s e ; O c t o b e r 0 7 , 2 0 1 2 -
 28. Χ ϯ ϑ Ν Ϩϯε ༻ αΠω ʔ δ γε

  ςϜ a u n : K a i g i S i g n a g e S y s t e m ; M a y, 2 0 1 3 http://www.flickr.com/photos/hmsk/8921901571/
 29. Screens Edit Screens (Danger Zone™)  _staff 0 0 

  alpha-left 0 0  alpha-main 0 0  alpha-right 0 0  bravo-left 0 0  bravo-main 0 0  bravo-right 0 0  foyer-1 0 0  foyer-2 0 0  foyer-3 0 0 + New Announcement  Edit  Edit  Edit  Edit  Edit  Edit  Edit  Edit  Edit  Edit  Edit Announcements Welcome to RubyKaigi 2013! མͱ͠෺͸ड෇ʹ͓ͯ༬͔Γ͍ͯ͠·͢ɻ৺౰ͨΓͷํ͸ ड෇·Ͱʂ Lost and Found: at reception desk Twitter hashtags: #rubykaigi for Kaigi global, #rubykaigiA for Hall A and #rubykaigiB for Hall B Return interpretation receivers every time you leave the hall. NEVER TAKE RECEIVERS OUT OF THE HALL. If your interpretation receiver does not work, its battery may be running low. Please ask us to change. We want you to sign on the welcome board at the lobby! RubyKaigi 2013 ΁Α͏ͦ͜ʂ JA to EN simultaneous interpretation is available in the halls. Take a receiver if you need. ϗϫΠΤʹͯɺHerokuห౰Λ͓഑Γ͠·͢ɻͲ͏͓ͧड ͚औΓ͍ͩ͘͞ʂ Bento is provided by Heroku next to the reception desk.   Tweets   Tweets #rubykaigiA   Sponsor Slideshow   IRC #hall-a   Tweets #rubykaigiB   Sponsor Slideshow   IRC #hall-b   RubyFriends   Glitch Rubyistokei   Rubyistokei ONAIR ONAIR ONAIR ONAIR ONAIR ONAIR ONAIR ONAIR ONAIR ONAIR ONAIR ONAIR ONAIR ONAIR OFFAIR OFFAIR OFFAIR OFFAIR aun aun  2013-10-18 21:58:04 timeout timeout
 30. 20 07 R u b y i s t Λ

  ࣌ ܭ ʹ ͯ͠ ͠ · ͏ R u b y i s t o k e i ; M a y, 2 0 1 3 Photo by Shota Fukumori
 31. ݁ ࠗ ͷ ͓ ॕ ͍ ʹ ੠ Λ ू

  Ί Δ w e d d i n g - s - m e s s e n g e r ; O c t o b e r 1 9 , 2 0 1 3 http://www.flickr.com/photos/asonas/11438153105/ by asonas
 32. M Y P R O J E C T S

 33. ͍ · Tw i t t e r Ͱ ࿩

  ୊ ʹ ͳ ͬͯ ͍ Δ 
 ϑ Ϩ ʔζ Λ ந ग़ ͢ Δ b u z z t t e r. c o m ; A p r i l 2 3 , 2 0 0 7 -
 34. ͱ ͜ ΖͰ …

 35. I — S O U P C U R RY

 36. εʔϓ Χ Ϩ ʔ ళ Λ ͢ ͙ ʹ ୳

  ͤΔ s o u p c u r r y. i n f o ; J a n u a r y 2 4 , 2 0 0 5 -
 37. “ G P S Ͱ ܞ ଳ ి ࿩ ͷ

  Ґ ஔ ৘ ใ Λ औ ಘ Ͱ ͖ Δ ”
 38. “ ͋ ͬ ʂ ”

 39. “ ͍ · ͢ ͙ ৯ ΂ ͨ ͍ ”

  “ εʔϓ ੾ Εͯ ͨ ” “ ۙ ͘ͷ ͓ ళ ͸ Ͳ ͜ ” “ Ψ Π υ ϒο Ϋ ͸ ॏ ͍ ”
 40. M O T I VAT I O N × S

  O L U T I O N
 41. M O T I VAT I O N × S

  O L U T I O N = H A C K
 42. ; Γ ͔͑ ͬͯ Έ Δ ͱ ɿ

 43. S O L U T I O N ઌ ߦ

  Ͱ 
 ΋ ͷ ͮ ͘ Γ Λ ͯ͠ ͍ Δ ͜ ͱ ͕ ଟ ͍
 44. Α ͏ ʹ ݟ ͑Δ

 45. “ Tw i t t e r ͷ A P

  I Ͱ P u b l i c T i m e l i n e Λ 
 औ ಘ Ͱ ͖ Δ ” b u z z t t e r. c o m
 46. “ G P S Ͱ ܞ ଳ ి ࿩ ͷ

  Ґ ஔ ৘ ใ Λ औ ಘ Ͱ ͖ Δ ” s o u p c u r r y. i n f o
 47. “ Tw i l i o Ͱ ి ࿩ ͔

  Β ϝ ο η ʔ δ Λ ू Ί Β Ε Δ ” w e d d i n g - s - m e s s e n g e r http://www.flickr.com/photos/asonas/11438153105/ by asonas
 48. “ Tw i t p i c ͷ ࣸ ਅ

  ʹ ͸ ς Ωε τ ͕ ෇ ͍ͯ ͍ͯ 
 ݕ ࡧ ͠ ΍ ͢ ͍ ” S a k u r a P i c s
 49. “ G i t H u b Ͱ σ ʔ

  λ Λ ڞ ಉ ฤ ू ” 
 “ Ϋ ϥ Π Ξ ϯ ταΠ υ J S Ͱ ߴ ଎ ͳ ݕ ࡧ U I ” h o re s a . s e
 50. “ 1 / 2 R e a l t i

  m e Ta b S y n c ” + “ K a i g i S u b s c re e n ” + “ S a k u r a P i c s ” a u n : K a i g i S i g n a g e S y s t e m http://www.flickr.com/photos/hmsk/8921901571/
 51. ; Γ ͔͑ ͬͯ Έ Δ ͱ ɿ

 52. “ ͜ ͷ ٕ ज़ ɺ ͋ Ε ʹ ࢖

  ͑Δ ͷ Ͱ ͸ ”
 53. ٕ ज़ ͕ ޷ ͖ ͩ ͔ Β ʁ

 54. ΋ ͪ Ζ Μ ٕ ज़ ͸ େ ޷ ͖

 55. ຊ ౰ ʹͦ Ε ͩ ͚ ʁ

 56. ॏ ཁ ͳ ؍ ࡯ ɿ

 57. S O L U T I O N ઌ ߦ

  Ͱ ͳ ͍ ϓ ϩ μΫ τ ͸ 
 ׬ ੒ ͠ ͳ ͍ ͜ ͱ ͕ ଟ ͍
 58. ੈ ʹ ग़ ͤ ͨ ϓ ϩ μΫ τ ͨ

  ͪ ͩ ͚ Λ ঺ հ ͠ ͨ
 59. ͜ Μ ͳ ܦ ݧ ͸ … ʁ

 60. ૖ େ ͳ ΋ ͷ Λ ͭ ͘ Ζ ͏

  ͱ ͯ͠ ݁ ہ ͸ Կ ΋Ͱ ͖ ͋ ͕ Β ͳ ͍
 61. Ͱ ͖ ͳ ͍ ͜ ͱ ͸ 
 Ͱ ͖

  ͳ ͍
 62. ( ͍ · ) Ͱ ͖ ͳ ͍ ͜ ͱ

  ͸ 
 ( ͍ · ͸ ) Ͱ ͖ ͳ ͍
 63. None
 64. S O L U T I O N ͕ 


  M O T I VAT I O N ʹ ޫ Λ ͋ ͯ Δ
 65. “ ͜ ͷ ٕ ज़ ɺ ͋ Ε ʹ ࢖

  ͑Δ ͷ Ͱ ͸ ”
 66. “ ͜ ͷ ٕ ज़ ” = S O L

  U T I O N
 67. “ ͋ Ε ” = M O T I VAT

  I O N
 68. “ ͜ ͷ ٕ ज़ ɺ ͋ Ε ʹ ࢖

  ͑Δ ͷ Ͱ ͸ ”
 69. M O T I VAT I O N ͸ 


  ͠ ͹ ͠ ͹ જ ࡏ త
 70. – ϔ ϯ Ϧ ʔ ɾ ϑ Υ ʔ υ

  “ސ٬ʹԿ͕ཉ͍͠ͷ͔ௌ͍ͨΒɺ
 ૣ͘૸Δഅ͕ཉ͍͠ͱݴͬͨͩΖ͏”
 71. “ ͋ ͋ ! ͜ Ε ͕ ཉ ͠ ͔

  ͬ ͨ ”
 72. ख ʹ ೖ Εͯ ͔ Β 
 ͸ ͡ Ίͯ

  Θ ͔ Δ ͜ ͱ ΋ ଟ ͍
 73. ॏ ཁ ͳ ࣄ ࣮ ɿ

 74. ࣗ ෼ ͨ ͪ ͷ ख Ͱ ͭ ͘Ε ͳ

  ͍ ΋ ͷ ͸ Ͱ ͖ ͋ ͕ Β ͳ ͍
 75. M O T I VAT I O N : 


  “ W H AT W E WA N T ” U N L I M I T E D : ) S O L U T I O N : “ W H AT W E C A N ” L I M I T E D S O FA R H A C K A P P R O A C H F R O M T H I S E N D ! ͭ ͘Ε Δ ΋ ͷ Λ ͭ ͘Δ
 76. 1 . Կ ͕ Ͱ ͖ Δ ͷ ͔ ਖ਼

  ͠ ͘ ஌ Δ 2 . ͦ Ε Λ ׆ ͔ ͯ͠ ͭ ͘Δ ΋ ͷ Λ ܾ Ί Δ
 77. Ո Ͱ ΍ Ζ ͏ ɿ Ͱ ͖ Δ ͜

  ͱΛ ૿ ΍ ͢
 78. Ո Ͱ ΍ Ζ ͏ ɿ ೉ ͠ ͍ ໰

  ୊ ʹ ௅ ઓ ͢ Δ
 79. ࠓ Ͱ ͠ ΐ ɿ ࠓ ͭ ͘Ε Δ ΋

  ͷ Λ ͭ ͘Δ
 80. M O T I VAT I O N : 


  “ W H AT W E WA N T ” U N L I M I T E D : ) S O L U T I O N : “ W H AT W E C A N ” L I M I T E D S O FA R H A C K A P P R O A C H F R O M T H I S E N D ! ͭ ͘Ε Δ ΋ ͷ Λ ͭ ͘Δ
 81. Πϕ ϯ τ ͷ ς ʔϚ ɿ

 82. “ 1 λ οϓ ( Ϋ Ϧ ο Ϋ )

  Ͱ ” “ Ձ ஋ Λ ੜ Έ ग़ ͢ ΋ ͷ ”
 83. ͜͏ ಡ Έ ͔͑ͯ ΄ ͠ ͍ ɿ

 84. “ Ͳ Μ ͳ ʹ খ ͞ ͘ ͯ ΋

  ” “ ಈ ͘΋ ͷ Λ ”
 85. M O T I VAT I O N : 


  “ W H AT W E WA N T ” U N L I M I T E D : ) S O L U T I O N : “ W H AT W E C A N ” U N L I M I T E D : ) ͍ · ͸ Θ͢ Εͯ
 86. ͨ ͷ ͠ ͍ ։ ൃ 
 ࣮ گ த

  ܧ ͩ ͍ ͡ ͳ ͜ ͱ ͸ ͜ ͜ ʹ ॻ ͍ ͨ ʂ F e b r u a r y 2 3 , 2 0 1 3
 87. None
 88. Ϛ δ ο Ϋ Ξ ϫ ʔ ʹ ؔ ͢

  Δ ॏ େ ͳ ࣄ ࣮ ɿ
 89. Ϛ δ ο Ϋ Ξ ϫ ʔ ͸ Կ ౓

  ΋ ๚ Ε Δ
 90. Կ ౓ ΋ ܁ Γ ฦ ͢ ͏ ͪ ε

  τ ʔ Ϧ ʔ ͕ ల ։ ͢ Δ
 91. ͏ · ͍͘ ͔ ͳ ͍ ͜ ͱ ΋ ͋

  Δ Ͱ ΋ ͍ ͭ ͔ ͖ ͬ ͱ
 92. Πϕ ϯ τ த ʹ ͸ ͏ · ͘ Ͱ

  ͖ ͳ ͍ ͔ ΋ Ͱ ΋ ͍ ͭ ͔ ͖ ͬ ͱ
 93. None
 94. ͜ ͷ Πϕ ϯ τ ͷ ” ࢓ ֻ ͚

 95. 1 . η ϛ φ ʔ + ։ ൃ 2

  ೔ 
 ͱ ͍ ͏ ߏ ੒
 96. η ϛ φ ʔͰ ҙ ࣝ Λ ߴ Ίͯ ͦ

  Ε ͔ Β ࣗ ෼ ͷ ख Λ ಈ ͔͢
 97. ཧ ૝ ͱ ݱ ࣮ ͷ ڑ ཭ ײ

 98. 2 . ܁ Γ ฦ ͠ σ Ϟ ͢ Δ

 99. “ ಈ ͔ ͳ ͍ · · ऴ Θ ͬͯ

  ͠ · ͏ ” ͜ ͱ ͕ ͳ ͍ Α ͏ ʹ
 100. ϑΟ ʔ υό ο Ϋ Λ ड ͚ ͳ ͕

  Β ϒ ϥ ο γ ϡ Ξ οϓ ͯ͠ ͍ ͘ ମ ݧ
 101. 3 . Φ ϒ βʔόʔ ( ݟ ֶ ऀ )

 102. ; ͩ Μ ͋ · Γ ݟ Β Ε ͳ

  ͍ ଞ ͷ ਓ ͷ ΋ ͷ ͮ ͘ Γ
 103. Ώ ͬ ͨ Γ ࠷ લ ྻ Ͱ ݟ ֶ

 104. ͭ ͘Δ ਓ ΋ 
 ͭ ͘ Β ͳ ͍

  ਓ ΋
 105. ଞ ͷ ਓ ͕ Ͳ ͏ ΍ ͬͯ ͍ Δ

  ͔ 
 ҙ ֎ ͱ ݟ ͨ ͜ ͱ ͕ ͳ ͍ ͷ Ͱ ͸
 106. 4 . ؒ ʹ ̎ ि ؒ ͋ ͍ͯ ͍

  Δ
 107. ඞ ཁ ʹ Ԡ ͡ ͯ ࣗ ෼ ͷ ࣌

  ؒ Λ ͭ ͔͑Δ Α ͏ ʹ
 108. ϑΟ ʔ υό ο Ϋ Λ ಘ ͯ ͔ Β

  ମ ੍ Λ ཱ ͯ ௚ ͤΔ Α ͏ ʹ
 109. 5 . ς ʔϚ “ 1 λ οϓ ( Ϋ

  Ϧ ο Ϋ ) Ҏ ಺ Ͱ Ձ ஋ ͕ ੜ · Ε Δ ΋ ͷ ”
 110. ྗ ڧ ͍ ϫ ϯ ΞΠ σΟΞ Λ 
 ݟ

  ͭ ͚ ΍ ͢ ͍ Α ͏ ʹ
 111. Α ͚ ͍ ͳ ػ ೳ Λ 
 ͭ ͘

  ͬͯ ͍ Δ ৔ ߹ Ͱ ͸ ͳ ͍
 112. খ ͞ ͘ ͯ ΋ ಈ ͘΋ ͷ Λ ͭ

  ͘Ε Δ Α ͏ ʹ
 113. None
 114. ө ը ʹ ͸ 
 λ ω ΋ ࢓ ֻ

  ͚ ΋ ͋ Δ
 115. ߴ ͍ ॴ ͔ Β ඈ ͼ ߱ Γ Ε

  ͹ ;ͭ ͏ ͸ େ ո զ
 116. λ ω ΍ ࢓ ֻ ͚ ͕ ͋ Δ ͔

  Β 
 ͷ ͼ ͷ ͼ ԋ ٕ Ͱ ͖ Δ
 117. ࠓ ճ ͷ Πϕ ϯ τ Ͱ ΋

 118. Α ͍ ͻ ͱ ͱ ͖ Λ ա ͝ ͤΔ

  Α ͏ ʹ
 119. λ ω ͱ ࢓ ֻ ͚ Λ ༻ ҙ ͯ͠

  ͖ · ͠ ͨ
 120. None
 121. H O K K A I D O ΞΠ σ

  Ξ ι ϯ ˍ ϋο Χ ι ϯ 2 0 1 4
 122. · ΄ ͏ ͷ ͻ ͱ ͱ ͖ T H

  E M A G I C H O U R