Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

もういちどCSS詳細度の話をしよう

Edward Fox
February 07, 2018

 もういちどCSS詳細度の話をしよう

2017/02/07 Repro Media Team LT Session

Edward Fox

February 07, 2018
Tweet

More Decks by Edward Fox

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ΋͏Ұ౓
  CSSৄࡉ౓ͷ
  ࿩Λ͠Α͏
  Edward Fox 2018/02/07
  @media-team front-end LT session

  View Slide

 2. @edwardkenfox
  Edward Fox
  ɾΤϯδχΞ@Reproגࣜձࣾ
  ɾ୅ʑ໦ͷํ͔Βདྷ·ͨ͠
  ɾRuby, JavaScript, AWS
  ɾϒϥ΢βٕज़શൠ, PWA, Vue.js

  View Slide

 3. ಥવͰ͕͢Έͳ͞Μ

  View Slide

 4. CSSͷৄࡉ౓ʹ͍ͭͯ

  View Slide

 5. ࣗ৴Λ΋ͬͯ෼͔Δͱ
  ݴ͑·͔͢ʁ

  View Slide

 6. ৄࡉ౓ #ͱ͸

  View Slide

 7. ͲͷϓϩύςΟ஋͕࠷΋
  ͋Δཁૉʹؔ܎͕͋Γ
  ద༻͞ΕΔ͔Λ
  ϒϥ΢β͕ܾఆ͢Δखஈ
  ※MDNΑΓ

  View Slide

 8. Α͏͢Δʹ

  View Slide

 9. View Slide

 10. CSS =
  Cascading
  Style
  Sheets

  View Slide

 11. ϢʔβʔΤʔδΣϯτɺ΢Σ
  ϒαΠτ੍࡞ऀɺϢʔβ͕
  ͦΕͧΕఆٛͨ͠CSSͷ΋
  ͨΒ͢ޮՌΛॏͶ߹ΘͤΔ
  ʢΧεέʔυ͢Δʣ͜ͱ͕
  Ͱ͖Δ

  View Slide

 12. ͭ·Γ

  View Slide

 13. View Slide

 14. OOCSSͱ͔BEMͱ͔
  ͦ͏͍͏ઃܭख๏͸શ෦
  ͜ͷCSSͷ Ϋι࢓༷ ಛੑ
  ΛͲ͏੔ཧ͢Δ͔
  ͱ͍͏࿩ͩͱࢥ͏

  View Slide

 15. ͱ͍͏͜ͱͰ

  View Slide

 16. ৄࡉ౓ΫΠζʙ

  View Slide

 17. View Slide

 18. ໰୊1
  ੍ݶ࣌ؒ10ඵ

  View Slide

 19. // CSS
  #foo { color: red; }
  .bar { color: blue; }
  // HTML
  ࢲͷઓಆྗ͸530000Ͱ͢
  A. ࢲͷઓಆྗ͸530000Ͱ͢
  B. ࢲͷઓಆྗ͸530000Ͱ͢

  View Slide

 20. ਖ਼ղ͸…

  View Slide

 21. A

  View Slide

 22. // CSS
  #foo { color: red; }
  .bar { color: blue; }
  // HTML
  ࢲͷઓಆྗ͸530000Ͱ͢
  ɾclassΑΓ΋idͷํ͕ৄࡉ౓͸্
  ɾ΋͏ͪΐ͍ิ଍ॻ͘

  View Slide

 23. ໰୊2
  ੍ݶ࣌ؒ15ඵ

  View Slide

 24. // CSS
  ul li { color: red; }
  #must-buy { color: blue; }
  // HTML


  ͓·͑΋͔ͯ͠͠·ͩࣗ෼͕ࢮͳͳ͍ͱͰ΋ࢥͬͯΔΜ͡Όͳ͍͔Ͷʁ


  A. ͓·͑΋͔ͯ͠͠·ͩࣗ෼͕ࢮͳͳ͍ͱͰ΋ࢥͬͯΔ
  Μ͡Όͳ͍͔Ͷʁ
  B. ͓·͑΋͔ͯ͠͠·ͩࣗ෼͕ࢮͳͳ͍ͱͰ΋ࢥͬͯΔ
  Μ͡Όͳ͍͔Ͷʁ

  View Slide

 25. ਖ਼ղ͸…

  View Slide

 26. B

  View Slide

 27. // CSS
  ul li { color: red; }
  #must-buy { color: blue; }
  // HTML


  ͓·͑΋͔ͯ͠͠·ͩࣗ෼͕ࢮͳͳ͍ͱͰ΋ࢥͬͯΔΜ͡Όͳ͍͔Ͷʁ


  ղઆ

  View Slide

 28. ໰୊3

  View Slide

 29. // CSS
  ul.shopping-list li .highlight { color: red; }
  ul.shopping-list li .highlight:nth-of-type(odd) { color: blue; }
  // HTML

  ͟Θɾɾɾ

  A. ͟Θɾɾɾ
  B. ͟Θɾɾɾ

  View Slide

 30. ਖ਼ղ͸…

  View Slide

 31. B

  View Slide

 32. // CSS
  ul.shopping-list li .highlight { color: red; }
  ul.shopping-list li .highlight:nth-of-type(odd) { color: blue; }
  // HTML

  ͟Θɾɾɾ

  B. ͟Θɾɾɾ
  ղઆ

  View Slide

 33. ͱ͍͏͜ͱͰ

  View Slide

 34. ৄࡉ౓Λ࢖͍͜ͳ͠
  ྑ͍CSSϥΠϑΛ

  View Slide

 35. ͓͠·͍

  View Slide