Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

意外と知られてないXcode13の新しい参照カウンタ最適化オプションの挙動

 意外と知られてないXcode13の新しい参照カウンタ最適化オプションの挙動

freddi(Yuki Aki)

November 16, 2021
Tweet

More Decks by freddi(Yuki Aki)

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Θ͍Θ͍swiftc Vol 31
  ARC in Swift: So, what’s new?
  freddi, iOS Engineer

  View Slide

 2. Auto Reference Counting (ARC) ͱ͸

  View Slide

 3. ARCͱ͸?
  ΦϒδΣΫτͷϥΠϑαΠΫϧ؅ཧ
  • ϦϑΝϨϯεΧ΢ϯτʹΑΔΦϒδΣΫτͷ؅ཧ


  • ΦϒδΣΫτ͕ࢀর → “retain͢Δ” ʢΧ΢ϯτΛ૿΍͢ʣ


  • “Retain Cycle” ͕͍ΘΏΔϝϞϦϦʔΫΛى͜͢


  • “Reference Cycle”, “॥؀ࢀর” ͱ΋

  View Slide

 4. ARC ͷ঺հ at WWDC21

  View Slide

 5. https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2021/10216/

  View Slide

 6. https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2021/10216/
  ARCؔ࿈ͷΦϓγϣϯ૿͑ͨ from Xcode 13

  View Slide

 7. OPTIMIZE_OBJECT_LIFETIME in Xcode
  Xcode 13͔Βͷ৽͍͠Φϓγϣϯ
  • ʮΦϒδΣΫτण໋ͷ࠷దԽʯͱ͍͏ײ͡Ͱ঺հ


  • ୹ॖARC࠷దԽͱ͔ݺ͹Εͯͨ


  • ࣮ݧతͳΦϓγϣϯ


  • 20ඵ͘Β͍͔͠঺հ͞Εͯͳ͍ṖͷΦϓγϣϯ

  View Slide

 8. ARCͷ୹ॖͱ͸?

  View Slide

 9. Swift Compiler ίϚϯυΛݟΔ
  • Ϗϧυ࣌ʹͲΜͳswiftcίϚϯυ͕ݺ͹Ε͔ͨ


  • ͭ͡͸↓ͷͱ͜Ζ͔ΒݟΕͨΓ͢Δ
  ΞϓϦΛϏϧυ͢Δࡍʹݺ͹ΕΔίϚϯυΛݟΔ

  View Slide

 10. Swift Compiler ίϚϯυΛݟΔ
  Swiftc ͷ௥ՃΦϓγϣϯ
  /../swiftc ... -enforce-exclusivity\=checked -Xfrontend -enable-copy-propagation ...


  # Without OPTIMIZE_OBJECT_LIFETIME

  /../swiftc ... -enforce-exclusivity\=checked ...

  View Slide

 11. -enable-copy-propagation
  swift ίϯύΠϥͷίʔυ͔ΒΦϓγϣϯΛಡΈղ͘
  https://github.com/apple/swift/blob/main/include/swift/Option/FrontendOptions.td#L202

  View Slide

 12. -enable-copy-propagation
  swift ίϯύΠϥͷίʔυ͔ΒΦϓγϣϯΛಡΈղ͘
  • Run SIL propagation to shorten object lifetime


  • SIL఻೻Λ૸ΒͤɺΦϒδΣΫτͷϥΠϑλΠϜΛ୹ॖ


  • Α͘Θ͔ΒΜ

  View Slide

 13. ࠷దԽςΫχοΫ
  • ίϐʔ఻೻ɺෳࣸͷ఻೻ʢ೔ຊޠ༁ʣ


  • a = b; c = a + d ͱ͍͏ίʔυΛ c = b + d ʹ͢Δ࠷దԽ
  Copy Propagation
  http://www.hpcs.cs.tsukuba.ac.jp/~msato/lecture-note/comp-lecture/note11.html

  View Slide

 14. Θ͔Γқ͍ྫ
  Copy Propagation
  http://itdoc.hitachi.co.jp/manuals/3000/30003D0800/GD080480.HTM

  View Slide

 15. ARCͷཁ఺
  ͳͥ࠷దԽ͕ඞཁͳͷʁ
  • ARCʹ͸ARCͳΓʹΦʔόʔϔου͕͋Δ


  • ҰํɺARCͷ৔߹ɺม਺ʹΠϯελϯεΛ୅ೖͨ͠Γ ….ɺͦͷม਺͕είʔϓ
  Λൈ͚ͨΓ͢Δ౓ʹࢀরΧ΢ϯλͷνΣοΫॲཧ͕ೖΔͷͰɺͦͷ෼ɺΦʔ
  όʔϔου͕͔͔Δͱ͍͏σϝϦοτ͕͋Γ·͢ɻ
  https://rakusui.org/swift_arc/

  View Slide

 16. ARCͷཁ఺
  ͳͥ࠷దԽ͕ඞཁͳͷʁ
  • SwiftͷதؒݴޠͰ͋ΔSwift Intermediate Language Ͱ͸
  ARC͕ͲͷΑ͏ʹॲཧ͞Ε͍ͯΔͷ͔͕໨ʹݟ͑ͯΘ͔Δ


  • தؒݴޠ͕ੜ੒͞ΕΔͱ͖ʹΧ΢ϯτͷॲཧ͕ૠೖ͞ΕΔ


  • ௨ৗͷSwiftͷίʔυͩͱݟ͑ͳ͍

  View Slide

 17. Swift Intermedia Language
  ๻ͷొஃͩͱ਌ͷإΑΓ΋ݟΔ͜ͱʹͳΔ SILʹ͍ͭͯ
  • Swift͕ίϯύΠϧ͞ΕΔͱ͖ͷϑϩʔதͷதؒݴޠ


  • Swiftಛ༗ͷ࠷దԽ΍਍அ͕ߦΘΕΔ


  • Լͷਤ֮͑ͯؼ͍ͬͯͩ͘͞
  AST AS
  T

  (Typed)
  SIL I
  R

  (LLVM)
  📱
  App

  View Slide

 18. SIL Ͱͷ ARC ͷදݱʹ͍ͭͯ
  Reference Count ΛݮΒ͢ɾ૿΍͢ίʔυ
  • strong_retain


  • Χ΢ϯτΛʴ̍͢Δ


  • strong_release


  • Χ΢ϯτΛʔ̍͢Δ


  • ͋ͱΧ΢ϯτ͕0ҎԼʹͳͬͨΦϒδΣΫτΛഁغ

  View Slide

 19. ࣮ࡍͷSILͰͷARCΧ΢ϯτΛݟΔ
  ҎԼͷίʔυΛม׵
  class Cat {


  func meow(){}


  }


  do {


  let mike = Cat()


  let tama = mike


  tama.meow()


  }

  View Slide

 20. ࣮ࡍͷSILͰͷARCΧ΢ϯτΛݟΔ
  ࣮ࡍͷίʔυʹ͍ͭͯ(Ұ෦ൈਮ)  %4 = apply %3(%2) : [email protected](method) ...


  debug_value %4 : $Cat, let, name "mike" // id: %5


  strong_retain %4 : $Cat // id: %6


  debug_value %4 : $Cat, let, name "tama" // id: %7


  %8 = class_method %4 : $Cat, ...


  %9 = apply %8(%4) : [email protected](method) (@guaranteed Cat) -> ()


  strong_release %4 : $Cat // id: %10


  strong_release %4 : $Cat // id: %11  Reference Count͕͋Δ࠷దԽࡁΈ(canonical SIL)SIL

  View Slide

 21. copy-propagation ΛΦϯʹͯ͠ΈΔ
  ࠶ͼ͜ͷίʔυ
  class Cat {


  func meow(){}


  }


  do {


  let mike = Cat()


  let tama = mike


  tama.meow()


  }

  View Slide

 22. copy-propagation ΛΦϯʹͯ͠ΈΔ
  Φϯʹ͢Δલͷίʔυ  %4 = apply %3(%2) : [email protected](method) ...


  debug_value %4 : $Cat, let, name "mike" // id: %5


  strong_retain %4 : $Cat // id: %6


  debug_value %4 : $Cat, let, name "tama" // id: %7


  %8 = class_method %4 : $Cat, ...


  %9 = apply %8(%4) : [email protected](method) (@guaranteed Cat) -> ()


  strong_release %4 : $Cat // id: %10


  strong_release %4 : $Cat // id: %11  copy-propagation ൈ͖

  View Slide
 23. %4 = apply %3(%2) : [email protected](method) ...


  debug_value %4 : $Cat, let, name "mike" // id: %5


  strong_retain %4 : $Cat // id: %6


  debug_value %4 : $Cat, let, name "tama" // id: %7


  %8 = class_method %4 : $Cat, ...


  %9 = apply %8(%4) : [email protected](method) (@guaranteed Cat) -> ()


  strong_release %4 : $Cat // id: %10


  strong_release %4 : $Cat // id: %11  Retain count (mike’s object to tama)
  copy-propagation ΛΦϯʹͯ͠ΈΔ
  Φϯʹ͢Δલͷίʔυ
  copy-propagation ൈ͖

  View Slide
 24. %4 = apply %3(%2) : [email protected](method) ...


  debug_value %4 : $Cat, let, name "mike" // id: %5


  strong_retain %4 : $Cat // id: %6


  debug_value %4 : $Cat, let, name "tama" // id: %7


  %8 = class_method %4 : $Cat, ...


  %9 = apply %8(%4) : [email protected](method) (@guaranteed Cat) -> ()


  strong_release %4 : $Cat // id: %10


  strong_release %4 : $Cat // id: %11  Retain count (mike’s object to tama)
  Decrease count (mike’s object to tama)
  Decrease count (mike)
  copy-propagation ΛΦϯʹͯ͠ΈΔ
  Φϯʹ͢Δલͷίʔυ
  copy-propagation ൈ͖

  View Slide
 25. %4 = apply %3(%2) : [email protected](method) …


  debug_value %4 : $Cat, let, name "mike" // id: %5


  debug_value %4 : $Cat, let, name "tama" // id: %6


  %7 = class_method %4 : $Cat, #Cat.meow : (Cat) -> () -> () …


  %8 = apply %7(%4) : [email protected](method) (@guaranteed Cat) -> ()


  strong_release %4 : $Cat // id: %9  copy-propagation ΛΦϯʹͯ͠ΈΔ
  Φϯʹͨ͠ޙͷίʔυ
  copy-propagation Ϛγ

  View Slide
 26. %4 = apply %3(%2) : [email protected](method) …


  debug_value %4 : $Cat, let, name "mike" // id: %5


  debug_value %4 : $Cat, let, name "tama" // id: %6


  %7 = class_method %4 : $Cat, #Cat.meow : (Cat) -> () -> () …


  %8 = apply %7(%4) : [email protected](method) (@guaranteed Cat) -> ()


  strong_release %4 : $Cat // id: %9  Decrease count (mike)
  No retain count for tama
  copy-propagation ΛΦϯʹͯ͠ΈΔ
  Φϯʹͨ͠ޙͷίʔυ
  copy-propagation Ϛγ

  View Slide

 27. // main


  sil @main : [email protected](c) (Int32, UnsafeMutablePointer>>) -> Int32 {


  bb0(%0 : $Int32, %1 : $UnsafeMutablePointer>>):


  %2 = metatype [email protected] Cat.Type // user: %4


  // function_ref Cat.__allocating_init()


  %3 = function_ref @$s4test3CatCACycfC : [email protected](method) (@thick Cat.Type) -> @owned Cat // user: %4


  %4 = apply %3(%2) : [email protected](method) (@thick Cat.Type) -> @owned Cat // users: %11, %10, %7, %9, %8, %6, %5


  debug_value %4 : $Cat, let, name "mike" // id: %5


  strong_retain %4 : $Cat // id: %6


  debug_value %4 : $Cat, let, name "tama" // id: %7


  %8 = class_method %4 : $Cat, #Cat.meow : (Cat) -> () -> (), [email protected](method) (@guaranteed Cat) -> () // user: %9


  %9 = apply %8(%4) : [email protected](method) (@guaranteed Cat) -> ()


  strong_release %4 : $Cat // id: %10


  strong_release %4 : $Cat // id: %11


  %12 = integer_literal $Builtin.Int32, 0 // user: %13


  %13 = struct $Int32 (%12 : $Builtin.Int32) // user: %14


  return %13 : $Int32 // id: %14


  } // end sil function 'main'


  copy-propagation ͋Γ/ͳ͠ൺֱ
  Φϯʹ͢Δલͷίʔυ

  View Slide

 28. // main


  sil @main : [email protected](c) (Int32, UnsafeMutablePointer>>) -> Int32 {


  bb0(%0 : $Int32, %1 : $UnsafeMutablePointer>>):


  %2 = metatype [email protected] Cat.Type // user: %4


  // function_ref Cat.__allocating_init()


  %3 = function_ref @$s5test23CatCACycfC : [email protected](method) (@thick Cat.Type) -> @owned Cat // user: %4


  %4 = apply %3(%2) : [email protected](method) (@thick Cat.Type) -> @owned Cat // users: %9, %6, %8, %7, %5


  debug_value %4 : $Cat, let, name "mike" // id: %5


  debug_value %4 : $Cat, let, name "tama" // id: %6


  %7 = class_method %4 : $Cat, #Cat.meow : (Cat) -> () -> (), [email protected](method) (@guaranteed Cat) -> () // user: %8


  %8 = apply %7(%4) : [email protected](method) (@guaranteed Cat) -> ()


  strong_release %4 : $Cat // id: %9


  %10 = integer_literal $Builtin.Int32, 0 // user: %11


  %11 = struct $Int32 (%10 : $Builtin.Int32) // user: %12


  return %11 : $Int32 // id: %12


  } // end sil function 'main'


  copy-propagation ͋Γ/ͳ͠ൺֱ
  Φϯʹͨ͠ޙͷίʔυ

  View Slide

 29. ࢀরΧ΢ϯλফඅ͠ͳ͍ͷͰಉ͡ͳͷͰ͸
  • weak ʹΑΔࢀর (ऑࢀর) ΋ಉ͡Α͏ʹಇ͘આ
  class Cat {


  func meow(){}


  }


  do {


  let mike = Cat()


  weak var tama = mike


  tama?.meow()


  }
  weak/unownedͱͷൺֱʁ

  View Slide

 30. ࢀরΧ΢ϯλফඅ͠ͳ͍ͷͰಉ͡ͳͷͰ͸
  ࣮͸ weak ͸ΊͬͪΌ௕͘ͳΔ  %4 = apply %3(%2) : [email protected](method) (@thick Cat.Type) -> @owned Cat // users: %39, %8, %7, %5


  debug_value %4 : $Cat, let, name "mike" // id: %5


  %6 = alloc_stack [email protected]_weak Optional, var, name "tama" // users: %38, %37, %9, %11


  strong_retain %4 : $Cat // id: %7


  %8 = enum $Optional, #Optional.some!enumelt, %4 : $Cat // users: %10, %9


  store_weak %8 to [initialization] %6 : $*@sil_weak Optional // id: %9


  release_value %8 : $Optional // id: %10


  %11 = begin_access [read] [static] %6 : $*@sil_weak Optional // users: %28, %21, %13


  %12 = alloc_stack $Optional // users: %14, %32, %27, %24, %20, %19, %17


  %13 = load_weak %11 : $*@sil_weak Optional // user: %14


  store %13 to %12 : $*Optional // id: %14


  %15 = integer_literal $Builtin.Int1, -1 // user: %17


  %16 = integer_literal $Builtin.Int1, 0 // user: %17


  %17 = select_enum_addr %12 : $*Optional, case #Optional.some!enumelt: %15, default %16 : $Builtin.Int1 // user: %18


  cond_br %17, bb2, bb1 // id: %18


  bb1: // Preds: bb0


  destroy_addr %12 : $*Optional // id: %19


  dealloc_stack %12 : $*Optional // id: %20


  end_access %11 : $*@sil_weak Optional // id: %21


  %22 = enum $Optional, #Optional.none!enumelt // user: %23


  br bb3(%22 : $Optional) // id: %23  weak/unownedͱͷൺֱʁ

  View Slide

 31. weak/unownedͱͷൺֱʁ
  weak ͱ Optional ʹ͍ͭͯ
  • Optional ͷ ? ͸ SIL ্ͩͱ nil ͡Όͳ͍͔ΛνΣοΫ͢Δ
  ৚݅෼ذ͕ൃੜ͢Δ


  • ͳͷͰͦͷ෼ͷ৚݅෼ذ͕૿͍͑ͯΔͱ͍͏͜ͱ

  View Slide

 32. weak/unownedͱͷൺֱʁ
  • unowned ʹॻ͖׵͑ͯࢼͯ͠ΈΔ
  class Cat {


  func meow(){}


  }


  do {


  let mike = Cat()


  unowned let tama = mike


  tama.meow()


  }
  ͡Ό͋ unowned ͸Ͳ͏Α

  View Slide

 33. unowned ͷ΄͏͕ copy-propagation ༗ΓΑΓ௕͍
  ͡Ό͋ unowned ͸Ͳ͏Α  %4 = apply %3(%2) : [email protected](method) (@thick Cat.Type) -> @owned Cat // users: %20, %12, %8, %7, %5


  debug_value %4 : $Cat, let, name "mike" // id: %5


  %6 = alloc_stack [email protected]_unowned Cat, let, name "tama" // users: %11, %19, %18


  strong_retain %4 : $Cat // id: %7


  %8 = ref_to_unowned %4 : $Cat to [email protected]_unowned Cat // users: %14, %11, %13, %10, %9


  unowned_retain %8 : [email protected]_unowned Cat // id: %9


  unowned_retain %8 : [email protected]_unowned Cat // id: %10


  store %8 to %6 : $*@sil_unowned Cat // id: %11


  strong_release %4 : $Cat // id: %12


  %13 = strong_copy_unowned_value %8 : [email protected]_unowned Cat // users: %17, %16, %15


  unowned_release %8 : [email protected]_unowned Cat // id: %14


  %15 = class_method %13 : $Cat, #Cat.meow : (Cat) -> () -> (), [email protected](method) (@guaranteed Cat) -> () // user: %16


  %16 = apply %15(%13) : [email protected](method) (@guaranteed Cat) -> ()


  strong_release %13 : $Cat // id: %17


  destroy_addr %6 : $*@sil_unowned Cat // id: %18


  dealloc_stack %6 : $*@sil_unowned Cat // id: %19


  strong_release %4 : $Cat // id: %20  weak/unownedͱͷൺֱʁ

  View Slide

 34. weak/unownedͱͷൺֱʁ
  unowned ʹ͍ͭͯ
  • unowned ΋ unowned Ͱಛ༗ͷॲཧ͕͋ΔͷͰ݁ہ௕͍


  • unowned_retain ͱ͔

  View Slide

 35. LLVMIRίʔυͷൺֱ
  Կ΋ͳ͠ vs copy-propagation vs unowned vs weak vs μʔΫϥΠ
  • ҎԼͷॱ൪Ͱ୹͍


  • copy-propagation


  • Կ΋ͳ͠


  • unowned


  • weak

  View Slide

 36. Conclusion

  View Slide

 37. Points of this talk
  Why we need to optimize it
  • OPTIMIZE_OBJECT_LIFETIME from Xcode 13


  • -Xfrontend -enable-copy-propagation for swiftc


  • copy-propagation Ͱίʔυ΍ARCͷΦʔόʔϔουݮΒͤΔ


  • unowned ΍ weak ΑΓ΋୹͍

  View Slide

 38. ࣍ճ༧ࠂ

  View Slide

 39. ࣍ճ͸͕࣌ؒ͋Ε͹࣮૷ΛಡΜͰ͍͘
  ָ͓͠Έʹ
  • https://github.com/apple/swift/blob/
  6bafc8498dd727f05ba14bf573e3f3d78de93a4e/lib/
  SILOptimizer/Transforms/CopyPropagation.cpp

  View Slide