Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Microdroidが
興味深い件について

Kuu
February 23, 2022
460

 Microdroidが
興味深い件について

Kuu

February 23, 2022
Tweet

Transcript

 1. Microdroid͕

  ڵຯਂ͍݅ʹ͍ͭͯ
  DroidKaigi: ϥϯνλΠϜLT
  ձ Vol.1

  View Slide

 2. ࿩͢͜ͱ
  • Microdroidͷͷجຊతͳެ։͞ΕͯΔ৘ใ
  • ιʔείʔυ΍ެ։υΩϡϝϯτΑΓΘ͔Δ͜ͱ
  • ্هΛ౿·͑ͯݸਓͷײ૝Λ࿩͍ͯ͘͠

  View Slide

 3. ࠓ೔ͷΰʔϧ
  • ࢀՃऀ͕ɺMicrodroid ͸ҰൃωλͰ͸ͳ͘ΨνͰ࡞ΒΕͯΔ΋
  ͷͩͱೝࣝ͢Δ

  View Slide

 4. Kuu/͎͘ͱ͍͍·͢🍣
  • Software Enginer @ ϝϧΧϦ
  • Android ΞϓϦΛ࡞Δ͓࢓ࣄ
  • େମಇ͖࢝Ίͯ̎೥͙Β͍
  • झຯ
  • ཱྀߦɾࣸਅࡱӨ
  • ݈߁ҡ࣋
  • ਭ຾ɺ৯ࣄɺӡಈ
  • ৘ใऩूͱߟ࡯

  View Slide

 5. গ͠όζͬͨωοτهࣄ
  •ઌ೔ൃද͞ΕͨAndroid 13 Developer
  Preview 1Ͱ͸ɺMicrodroidͱݺ͹ΕΔܰ
  ྔ൛Android্ͰԾ૝ϚγϯΛಈ࡞ͤ͞Δ
  Ծ૝ԽػೳɾKVM͕౥ࡌ͞Ε͍ͯ·͢ɻ
  •ຊདྷͷ໨తͱͯ͠͸ηΩϡϦςΟ޲্ͷ
  ͨΊʹ෼཭ΛਐΊΔಈ͖ʹ࢖͏΋ͷ
  https://androplus.org/entry/android-13-windows-linux-kvm/

  View Slide

 6. ͳΔ΄Ͳ?Α͘Θ͔ΒΜͷͰ·ͱΊͯΈΔ
  • Android 13Ͱܰྔ൛Android͕ొ৔͢Δ͔΋ͳͷ͔🤔
  • ηΩϡϦςΟ޲্ͷͨΊʹ෼཭😝
  • Android ΞϓϦΛ։ൃͯ͠ΔΤϯδχΞతʹ͸৺഑
  • ΋ͬͱղ૾ײ࣋ͬͯཧղ͢Δͱྑ͍͔΋🤩
  • Android Go editionͱͷҧ͍͸?🧐

  View Slide

 7. Α͋͘Δؒҧ͍
  🙅MicroDroid
  🙆Microdroid

  View Slide

 8. Android Go editionͱMicrodroidͷҧ͍
  • Android Go edition
  • ࣮୺຤ͰϢʔβʔ͕৮ΔGUIΛఏڙͯ͠Δ
  • ௿Ϧιʔε && ωοτϫʔΫଳҬͷগͳ͍؀ڥ޲͚
  • Microdroid
  • ͦ΋ͦ΋GUIΛఏڙͯ͠ͳ͍
  • HAL͢Βఏڙͯ͠ͳ͍
  • Ծ૝Ϛγϯͷ্Ͱಈ͔͢؀ڥ޲͚
  https://android.googlesource.com/platform/packages/modules/Virtualization/+/HEAD/microdroid/README.md

  View Slide

 9. GoogleͷϓϨθϯ͔ΒηΩϡϦςΟ޲্ͷ

  த਎Λਪଌͯ͠ΈΔ
  • Virtualisation for the Masses: Exposing KVM on Android
  • ຋༁: Ծ૝ԽͷେऺԽ, Androidͷ্Ͱಈ͘KVMͷެ։
  • ຊདྷͷ໨తͱͯ͠͸ηΩϡϦςΟ޲্ͷͨΊʹ෼཭ΛਐΊΔಈ͖ʹ࢖͏΋ͷ
  • ৄࡉͬΆ͍ͷ͕ॻ͍ͯ͋ͬͨ
  • Two-stage MMU
  • ϝϞϦۭؒͷ෼཭
  • Ծ૝ϝϞϦΞυϨεͱ࣮ΞυϨεΛม׵͢Δ΍ͭ
  • αʔυύʔςΟͷιʔείʔυΛEL2/Trust zone͔Β෼཭
  • ࢦ໲ೝূͳͲͷηΩϡΞͳ৘ใ΁ѱҙͷ͋ΔΞϓϦ౳͔ΒͷΞΫηεΛ੍ޚ

  View Slide

 10. ιʔείʔυ౳ಡΜͰ
  ࢓૊ΈΛໝ૝ͯ͠ΈΔ
  • Rust Ͱهड़͞ΕͯΔʂ😵💫
  • ࠷ۙͬΆ͍ݴޠʂ
  • APKͱॺ໊౳ʑΛࢦఆͯ͠ىಈ
  • crosvm Λ࢖͍Ծ૝Ϛγϯ
  (Protected KVM)Λ؅ཧͯ͠Δ
  • Chrome OSͰطʹ࢖ΘΕͯ
  ͍Δ΋ͷΛྲྀ༻ͯ͠ΔͬΆ͍
  https://android.googlesource.com/platform/packages/modules/Virtualization/+/refs/heads/master

  View Slide

 11. ·ͱΊ
  • Microdroid͸Ұൃωλ͡Όͳ͍Β͍͠
  • Ϣʔβʔࢹ఺Ͱ࣮ࡍʹ৮ΕΔ΋ͷͰ͸ͳ͍Β͍͠
  • Google͸طଘٕज़Λ׆༻ͭͭ͠ੲ͔Β։ൃͯͨͬ͠Ά͍

  View Slide

 12. ϦϯΫू
  • https://androplus.org/entry/android-13-windows-linux-kvm/
  • https://android.googlesource.com/platform/packages/modules/
  Virtualization/+/refs/heads/master
  • https://www.xda-developers.com/microdroid-stripped-down-
  android-virtual-machines/
  • https://android.googlesource.com/platform/packages/modules/
  Virtualization/+/refs/heads/master/microdroid/README.md

  View Slide

 13. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͝
  ͍͟·͢🙌
  צҧ͍ͯ͠Δ෦෼͕͋ͬͨΒͬͦ͜Γڭ͑ͯ΋Β͑Δͱخ͍͠Ͱ͢ :bow:

  View Slide