Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

PHPの緩やかな比較の実態

ゆい
April 11, 2022

 PHPの緩やかな比較の実態

ゆい

April 11, 2022
Tweet

More Decks by ゆい

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Copyright© M&AΫϥ΢υ 4 ؇΍͔ͳൺֱͷΧΦε͞ ྫ: <?php var_dump(0 == '00'); var_dump('00'

  == '0000'); var_dump('01' == '001'); ग़ྗ: bool(true) bool(true) bool(true)
 2. Copyright© M&AΫϥ΢υ 16 Zend/zend_opcode.cͷத਎ END_API binary_op_type get_binary_op(int opcode) { switch

  (opcode) { /* ~~~~~~~~~~ */ case ZEND_IS_EQUAL: case ZEND_CASE: return (binary_op_type) is_equal_function; case ZEND_IS_NOT_EQUAL: return (binary_op_type) is_not_equal_function; /* ~~~~~~~~~~ */ default: ZEND_UNREACHABLE(); return (binary_op_type) NULL; } } ͜Μͳͷ͕͍·ͨ͠ɻ ZEND_IS_EQUAL͸is_equal_functionͱ͍͏ؔ਺ʹରԠ͍ͯ͠ΔΑ͏Ͱ͢Ͷɻ is_equal_functionͰݕࡧΛ͔͚ͯΈ·͢ɻ
 3. Copyright© M&AΫϥ΢υ 17 is_equal_functionͰݕࡧΛ͔͚ͯΈΔ ZEND_API int ZEND_FASTCALL is_equal_function(zval *result, zval

  *op1, zval *op2) Zend/zend_operators.cʹḷΓண͖·ͨ͠ɻ ϊʔώϯτͰ΋ɺIDEͷϑΝΠϧݕࡧͰେͨ࣌ؒ͠Λ͔͚ͣʹ΄͍͠ ৘ใ·ͰḷΓண͚·͢ɻ ϥΠϒϥϦͷத਎Λௐ΂͍ͨͱ͖౳ʹ΋࢖͑ΔͷͰࢀߟʹͯ͠Έͯ͘ ͍ͩ͞ɻ
 4. Copyright© M&AΫϥ΢υ 18 ؇΍͔ͳൺֱͷਖ਼ମݟͨΓʂ is_equal_function͸zend_compareͱݴ͏ؔ਺ʹରԠ͍ͯ͠ΔΑ͏Ͱ͢ɻ /* == ͷॲཧ */ ZEND_API

  zend_result ZEND_FASTCALL is_equal_function(zval *result, zval *op1, zval *op2) /* {{{ */ { ZVAL_BOOL(result, zend_compare(op1, op2) == 0); return SUCCESS; } /* }}} */
 5. Copyright© M&AΫϥ΢υ 19 ؇΍͔ͳൺֱͷਖ਼ମݟͨΓʂ ZEND_API int ZEND_FASTCALL zend_compare(zval *op1, zval

  *op2) /* {{{ */ { int converted = 0; zval op1_copy, op2_copy; while (1) { switch (TYPE_PAIR(Z_TYPE_P(op1), Z_TYPE_P(op2))) { case TYPE_PAIR(IS_LONG, IS_LONG): return Z_LVAL_P(op1)>Z_LVAL_P(op2)?1:(Z_LVAL_P(op1)<Z_LVAL_P(op2)?-1:0); /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */ case TYPE_PAIR(IS_LONG, IS_DOUBLE): return ZEND_NORMALIZE_BOOL((double)Z_LVAL_P(op1) - Z_DVAL_P(op2)); /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */ case TYPE_PAIR(IS_ARRAY, IS_ARRAY): return zend_compare_arrays(op1, op2); case TYPE_PAIR(IS_NULL, IS_NULL): /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */ case TYPE_PAIR(IS_STRING, IS_STRING): if (Z_STR_P(op1) == Z_STR_P(op2)) { return 0; } return zendi_smart_strcmp(Z_STR_P(op1), Z_STR_P(op2)); /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */ default: if (Z_ISREF_P(op1)) { op1 = Z_REFVAL_P(op1); continue; } else if (Z_ISREF_P(op2)) { op2 = Z_REFVAL_P(op2); continue; } if (Z_TYPE_P(op1) == IS_OBJECT && Z_TYPE_P(op2) == IS_OBJECT && Z_OBJ_P(op1) == Z_OBJ_P(op2)) { return 0; } else if (Z_TYPE_P(op1) == IS_OBJECT) { return Z_OBJ_HANDLER_P(op1, compare)(op1, op2); } else if (Z_TYPE_P(op2) == IS_OBJECT) { return Z_OBJ_HANDLER_P(op2, compare)(op1, op2); } if (!converted) { if (Z_TYPE_P(op1) < IS_TRUE) { return zval_is_true(op2) ? -1 : 0; } else if (Z_TYPE_P(op1) == IS_TRUE) { /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */ } else { op1 = _zendi_convert_scalar_to_number_silent(op1, &op1_copy); op2 = _zendi_convert_scalar_to_number_silent(op2, &op2_copy); if (EG(exception)) { return 1; /* to stop comparison of arrays */ } converted = 1; } } else if (Z_TYPE_P(op1)==IS_ARRAY) { return 1; } else if (Z_TYPE_P(op2)==IS_ARRAY) { return -1; } else { ZEND_UNREACHABLE(); zend_throw_error(NULL, "Unsupported operand types"); return 1; } } } } /* }}} */ php-src/Zend/zend_operators.c
 6. Copyright© M&AΫϥ΢υ 20 ؇΍͔ͳൺֱͷਖ਼ମݟͨΓʂ ௕͍... ΋͏ͳΜ͔ΠϠͳ༧ײ͕͠·͢Ͷɻ த਎Λཁ໿͍ͯ͘͠ͱɺԋࢉࢠͷࠨӈͷΦϖϥϯυͷܕͷ૊Έ߹ΘͤʹԠͯ͡ɺ ྑ͍ײ͡ʹॲཧΛ෼ذͯ͠ฦ͍ͯ͠ΔΈ͍ͨͰ͢ɻ ਺஋ಉ࢜ͷൺֱ͸ී௨ʹߦΘΕ͍ͯ·͕͢ɺจࣈྻͷൺֱ͸ͳΜ͔ؔ਺͕ݺ͹Εͯ·͢ɻ case

  TYPE_PAIR(IS_STRING, IS_STRING): if (Z_STR_P(op1) == Z_STR_P(op2)) { return 0; } return zendi_smart_strcmp(Z_STR_P(op1), Z_STR_P(op2)); zendi_smart_strcmpͱݴ͏ո͍ؔ͠਺͕ݺ͹Ε͍ͯ·͢ɻ ͲΜͳౕ͔ݟͯΈ·͠ΐ͏ɻ
 7. Copyright© M&AΫϥ΢υ 21 zendi_smart_strcmpͱݴ͏ո͍ؔ͠਺ ZEND_API int ZEND_FASTCALL zendi_smart_strcmp(zend_string *s1, zend_string

  *s2) /* {{{ */ { zend_uchar ret1, ret2; int oflow1, oflow2; zend_long lval1 = 0, lval2 = 0; double dval1 = 0.0, dval2 = 0.0; if ((ret1 = is_numeric_string_ex(s1->val, s1->len, &lval1, &dval1, false, &oflow1, NULL)) && (ret2 = is_numeric_string_ex(s2->val, s2->len, &lval2, &dval2, false, &oflow2, NULL))) { #if ZEND_ULONG_MAX == 0xFFFFFFFF if (oflow1 != 0 && oflow1 == oflow2 && dval1 - dval2 == 0. && ((oflow1 == 1 && dval1 > 9007199254740991. /*0x1FFFFFFFFFFFFF*/) || (oflow1 == -1 && dval1 < -9007199254740991.))) { #else if (oflow1 != 0 && oflow1 == oflow2 && dval1 - dval2 == 0.) { #endif /* both values are integers overflown to the same side, and the * double comparison may have resulted in crucial accuracy lost */ goto string_cmp; } if ((ret1 == IS_DOUBLE) || (ret2 == IS_DOUBLE)) { if (ret1 != IS_DOUBLE) { if (oflow2) { /* 2nd operand is integer > LONG_MAX (oflow2==1) or < LONG_MIN (-1) */ return -1 * oflow2; } dval1 = (double) lval1; } else if (ret2 != IS_DOUBLE) { if (oflow1) { return oflow1; } dval2 = (double) lval2; } else if (dval1 == dval2 && !zend_finite(dval1)) { /* Both values overflowed and have the same sign, * so a numeric comparison would be inaccurate */ goto string_cmp; } dval1 = dval1 - dval2; return ZEND_NORMALIZE_BOOL(dval1); } else { /* they both have to be long's */ return lval1 > lval2 ? 1 : (lval1 < lval2 ? -1 : 0); } } else { int strcmp_ret; string_cmp: strcmp_ret = zend_binary_strcmp(s1->val, s1->len, s2->val, s2->len); return ZEND_NORMALIZE_BOOL(strcmp_ret); } } /* }}} */
 8. Copyright© M&AΫϥ΢υ 22 zendi_smart_strcmpͱݴ͏ո͍ؔ͠਺ ͏͑ʙ ॲཧͷ಺༰͸ɺ • ೖྗ͞Εͨจࣈྻ͕ʮ਺஋ͱͯ͠ධՁͰ͖Δ৔߹͸਺஋ͱͯ͠ѻ͍ൺֱ͢Δʯ • ਺஋ͱͯ͠ධՁग़དྷͳ͍৔߹͸จࣈྻಉ࢜ͷൺֱΛߦ͏

  strcmp໋໊ͬͯ͸ͳΜͳΜͩ... ͭ·Γstrcmpͱ͸໊͹͔ΓͰɺจࣈྻͱͯ͠ҟͳ͍ͬͯͯ΋਺஋ͱͯ͠߹͍ͬͯΕ͹ true Ͱ͢ɻ ୭ͩ͜ΜͳΫιΈ͍ͨͳ࢓༷ࢥ͍͍ͭͨ΍ͭʙ
 9. Copyright© M&AΫϥ΢υ 23 PHPͷ؇΍͔ͳൺֱͷ࣮ଶ ͜ΕΛ౿·͑ͯ΋͏Ұ౓ίʔυΛݟͯΈ·͠ΐ͏ ιʔείʔυɿ <?php var_dump(0 == '00');

  var_dump('00' == '0000'); var_dump('01' == '001'); ग़ྗɿ bool(true) bool(true) bool(true) ͜ΕͰ๯಄ͷίʔυͷ࣮ߦ݁ՌͷṖ༹͕͚ͨͱࢥ͍·͢ɻ
 10. Copyright© M&AΫϥ΢υ 24 ݫີͳൺֱͷιʔε͸Ͳ͜ʁ Zend/zend_operators.cʹ͍·͢ɻ ZEND_API zend_bool ZEND_FASTCALL zend_is_identical(zval *op1,

  zval *op2) /* {{{ */ { if (Z_TYPE_P(op1) != Z_TYPE_P(op2)) { return 0; } switch (Z_TYPE_P(op1)) { case IS_NULL: case IS_FALSE: case IS_TRUE: return 1; case IS_LONG: return (Z_LVAL_P(op1) == Z_LVAL_P(op2)); case IS_RESOURCE: return (Z_RES_P(op1) == Z_RES_P(op2)); case IS_DOUBLE: return (Z_DVAL_P(op1) == Z_DVAL_P(op2)); case IS_STRING: return zend_string_equals(Z_STR_P(op1), Z_STR_P(op2)); case IS_ARRAY: return (Z_ARRVAL_P(op1) == Z_ARRVAL_P(op2) || zend_hash_compare(Z_ARRVAL_P(op1), Z_ARRVAL_P(op2), (compare_func_t) hash_zval_identical_function, 1) == 0); case IS_OBJECT: return (Z_OBJ_P(op1) == Z_OBJ_P(op2)); default: return 0; } } /* }}} */