Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

PHPの緩やかな比較の実態

ゆい
April 11, 2022

 PHPの緩やかな比較の実態

ゆい

April 11, 2022
Tweet

More Decks by ゆい

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Copyright© M&AΫϥ΢υ
  PHPͷ؇΍͔ͳൺֱͷ࣮ଶ
  PHPerKaigi 2022

  View Slide

 2. Copyright© M&AΫϥ΢υ 2
  Profile
  גࣜձࣾM&AΫϥ΢υ
  ᅳଜʢΏ͍ʣ
  fyui001
  @fyui_001

  View Slide

 3. Copyright© M&AΫϥ΢υ 3
  ֓ཁ
  PHPʹ͸౳Ձԋࢉࢠ͕2ͭ͋Γ·͢ɻʮ==ʯͱʮ===ʯͰ͢ɻ
  લऀ͸؇΍͔ͳൺֱɺޙऀ͸ݫີͳൺֱ͕ߦΘΕ·͢ɻ
  PHPerͷํͳΒΑ͘͝ଘ஌ͩͱࢥ͍·͢ɻ
  ࠓճ͸લऀͷ؇΍͔ͳൺֱΛ࣮ଶ͕Ͳ͏ͳ͍ͬͯΔͷ͔Λ௥ͬͯݟ͍ͨͱࢥ͍·͢ɻ

  View Slide

 4. Copyright© M&AΫϥ΢υ 4
  ؇΍͔ͳൺֱͷΧΦε͞
  ྫ:
  var_dump(0 == '00');


  var_dump('00' == '0000');


  var_dump('01' == '001');


  ग़ྗ:


  bool(true)


  bool(true)


  bool(true)


  View Slide

 5. Copyright© M&AΫϥ΢υ 5
  ؇΍͔ͳൺֱͷΧΦε͞
  ͸͍ɺҙຯΘ͔Γ·ͤΜɻ
  1, 2ߦ໨͸ཧղͰ͖ͳ͍͜ͱ΋͋Γ·ͤΜ͕
  3ߦ໨͕ԿނtrueʹͳΔͷ͔ɺݫີʹઆ໌͢Δʹ͸Ͳ͏ͨ͠Β͍͍Ͱ͠ΐ
  ͏͔ɻ
  ͜ͷൃදΛฉ͍ͯཧղ͠આ໌Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳͬͯ໯͑Ε͹خ͍͠Ͱ͢ɻ

  View Slide

 6. Copyright© M&AΫϥ΢υ 6
  ؇΍͔ͳൺֱͷ࣮ମ͸Ͳ͜ʹ͋Δͷ͔
  ݴޠ࢓༷ʹؔ͢Δઆ໌͸υΩϡϝϯτΛಡΊ͹ྑ͍ͷͰ͕͢ɺ
  ࠷΋ਖ਼֬ͳυΩϡϝϯτ͸ԿͰ͠ΐ͏ɻ
  ͦΕ͸ιʔείʔυͰ͢ɻ
  ιʔείʔυͱͦΕΛઆ໌͍ͯ͠ΔυΩϡϝϯτʹࠩҟ͕͋ͬͯ΋ɺͦ
  ͷιʔείʔυͰಈ͍͍ͯΔҎ্͸ιʔείʔυ͕ਖ਼֬ͳυΩϡϝϯτ
  ʹͳΓ·͢ɻ
  PHPͷ؇΍͔ͳൺֱΛߦ͍ͬͯΔιʔείʔυຊମΛݟͯΈ·͠ΐ͏ɻ

  View Slide

 7. Copyright© M&AΫϥ΢υ 7
  ؇΍͔ͳൺֱͷ࣮ମ͸Ͳ͜ʹ͋Δͷ͔
  ࠓճ͸PHP8.0.9ͷιʔείʔυΛಡΜͰ͍͜͏ͱࢥ͍·͢ɻ

  View Slide

 8. Copyright© M&AΫϥ΢υ 8
  ιʔείʔυͷམͱ͠ํ
  ·ͣ͸ී௨ʹgit clone͠·͢
  git clone https://github.com/php/php-src

  View Slide

 9. Copyright© M&AΫϥ΢υ 9
  ιʔείʔυͷམͱ͠ํ
  ࠓͷphp-srcͷ࠷৽͸PHP8.1.4ͷRCʹͳ͍ͬͯΔͷͰɺ8.0.9ʹΞοϓ
  σʔτ͞ΕͨίϛοτΛಛఆͯ͠νΣοΫΞ΢τͯ͋͛͠·͢ɻ
  git checkout a5368c55be0a42af9fdc2c76fb0c2a06a42ddf36

  View Slide

 10. Copyright© M&AΫϥ΢υ 10
  PHPͷ؇΍͔ͳൺֱͷ࣮ଶ
  ʊਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓਓʊ
  ʼɹPHPͷ؇΍͔ͳൺֱ͸ಈ࡞Λݫີʹઆ໌Ͱ͖Δਓ͔͠࢖ͬͯ͸͍͚·ͤΜɻɹʻ
  ʉY^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^
  ʉ

  View Slide

 11. Copyright© M&AΫϥ΢υ 11
  ֘౰ιʔεʹḷΓண͘ํ๏
  ϊʔώϯτͰPHPͷιʔείʔυΛಡΜͰ΋ɺ໨తͷ৔ॴʹͨͲΓண
  ͚ͳ͚Ε͹ҙຯ͕͋Γ·ͤΜɻ
  ݴޠಛ༗ͷԋࢉࢠΛจࣈྻͰgrep΍IDEͷϑΝΠϧݕࡧΛͯ͠Έ·͢ɻ
  ࠓճ͸Ӊ஦ધԋࢉࢠ(<=>)Ͱݕࡧͯ͠Έ·͢ɻ

  View Slide

 12. Copyright© M&AΫϥ΢υ 12
  ֘౰ιʔεʹḷΓண͘ํ๏
  ͳΜ͔ͦΕͬΆ͍ϑΝΠϧ͕ݟ͔ͭΓ·ͨ͠ɻ
  PHPͷԋࢉࢠΛจࣈྻͱͯ͠ఆ͍ٛͯ͠Δࠜຊ͸Zend/
  zend_language_parser.yʹ͋Γͦ͏Ͱ͢ɻ
  ※.yͷ֦ுࢠͷϑΝΠϧ͸ߏจղੳػΛੜ੒͢ΔͨΊʹɺYaccͱݴ͏πʔ
  ϧͷϑΝΠϧͷԋࢉࢠͰ͢ɻ
  Zend/zend_language_parser.yΛ։͍ͯΈ·͢ɻ

  View Slide

 13. Copyright© M&AΫϥ΢υ 13
  ֘౰ιʔεʹḷΓண͘ํ๏
  Ӊ஦ધԋࢉࢠͷ্͙͢ʹո͍͠ߦ͕͋Γ·ͨ͠ɻ
  ໨తͷʮ==ʯ͸T_IS_EQUALͱ͍͏໊લ͕෇͍͍ͯΔΈ͍ͨͰ͢ɻ
  Zend/zend_language_parser.y಺ͰT_IS_EQUALΛݕࡧ͢Δͱ

  View Slide

 14. Copyright© M&AΫϥ΢υ 14
  ֘౰ιʔεʹḷΓண͘ํ๏
  ͜Μͳιʔε͕ݟ͔ͭΓ·͢ɻ
  Ͳ͏΍ΒZEND_IS_EQUALͱ͍͏໊લͰதؒίʔυʹม׵͞ΕΔΈͨ
  ͍Ͱ͢ɻ

  View Slide

 15. Copyright© M&AΫϥ΢υ 15
  ZEND_IS_EQUALͱݴ͏ϫʔυΛෳ਺ϑΝΠϧݕࡧ͢Δͱɺ
  Zend/zend_opcode.cʹ͜Μͳߦ͕͋Γ·ͨ͠
  case ZEND_IS_EQUAL:

  View Slide

 16. Copyright© M&AΫϥ΢υ 16
  Zend/zend_opcode.cͷத਎
  END_API binary_op_type get_binary_op(int opcode)


  {


  switch (opcode) {


  /* ~~~~~~~~~~ */


  case ZEND_IS_EQUAL:


  case ZEND_CASE:


  return (binary_op_type) is_equal_function;


  case ZEND_IS_NOT_EQUAL:


  return (binary_op_type) is_not_equal_function;


  /* ~~~~~~~~~~ */


  default:


  ZEND_UNREACHABLE();


  return (binary_op_type) NULL;


  }


  }
  ͜Μͳͷ͕͍·ͨ͠ɻ


  ZEND_IS_EQUAL͸is_equal_functionͱ͍͏ؔ਺ʹରԠ͍ͯ͠ΔΑ͏Ͱ͢Ͷɻ


  is_equal_functionͰݕࡧΛ͔͚ͯΈ·͢ɻ

  View Slide

 17. Copyright© M&AΫϥ΢υ 17
  is_equal_functionͰݕࡧΛ͔͚ͯΈΔ
  ZEND_API int ZEND_FASTCALL is_equal_function(zval *result, zval *op1, zval *op2)
  Zend/zend_operators.cʹḷΓண͖·ͨ͠ɻ


  ϊʔώϯτͰ΋ɺIDEͷϑΝΠϧݕࡧͰେͨ࣌ؒ͠Λ͔͚ͣʹ΄͍͠
  ৘ใ·ͰḷΓண͚·͢ɻ


  ϥΠϒϥϦͷத਎Λௐ΂͍ͨͱ͖౳ʹ΋࢖͑ΔͷͰࢀߟʹͯ͠Έͯ͘
  ͍ͩ͞ɻ

  View Slide

 18. Copyright© M&AΫϥ΢υ 18
  ؇΍͔ͳൺֱͷਖ਼ମݟͨΓʂ
  is_equal_function͸zend_compareͱݴ͏ؔ਺ʹରԠ͍ͯ͠ΔΑ͏Ͱ͢ɻ
  /* == ͷॲཧ */


  ZEND_API zend_result ZEND_FASTCALL is_equal_function(zval *result, zval *op1, zval *op2) /* {{{ */


  {


  ZVAL_BOOL(result, zend_compare(op1, op2) == 0);


  return SUCCESS;


  }


  /* }}} */


  View Slide

 19. Copyright© M&AΫϥ΢υ 19
  ؇΍͔ͳൺֱͷਖ਼ମݟͨΓʂ
  ZEND_API int ZEND_FASTCALL zend_compare(zval *op1, zval *op2) /* {{{ */


  {


  int converted = 0;


  zval op1_copy, op2_copy;
  while (1) {


  switch (TYPE_PAIR(Z_TYPE_P(op1), Z_TYPE_P(op2))) {


  case TYPE_PAIR(IS_LONG, IS_LONG):


  return Z_LVAL_P(op1)>Z_LVAL_P(op2)?1:(Z_LVAL_P(op1)

  /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */


  case TYPE_PAIR(IS_LONG, IS_DOUBLE):


  return ZEND_NORMALIZE_BOOL((double)Z_LVAL_P(op1) - Z_DVAL_P(op2));


  /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */


  case TYPE_PAIR(IS_ARRAY, IS_ARRAY):


  return zend_compare_arrays(op1, op2);
  case TYPE_PAIR(IS_NULL, IS_NULL):


  /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */


  case TYPE_PAIR(IS_STRING, IS_STRING):


  if (Z_STR_P(op1) == Z_STR_P(op2)) {


  return 0;


  }


  return zendi_smart_strcmp(Z_STR_P(op1), Z_STR_P(op2));


  /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */


  default:


  if (Z_ISREF_P(op1)) {


  op1 = Z_REFVAL_P(op1);


  continue;


  } else if (Z_ISREF_P(op2)) {


  op2 = Z_REFVAL_P(op2);


  continue;


  }
  if (Z_TYPE_P(op1) == IS_OBJECT


  && Z_TYPE_P(op2) == IS_OBJECT


  && Z_OBJ_P(op1) == Z_OBJ_P(op2)) {


  return 0;


  } else if (Z_TYPE_P(op1) == IS_OBJECT) {


  return Z_OBJ_HANDLER_P(op1, compare)(op1, op2);


  } else if (Z_TYPE_P(op2) == IS_OBJECT) {


  return Z_OBJ_HANDLER_P(op2, compare)(op1, op2);


  }
  if (!converted) {


  if (Z_TYPE_P(op1) < IS_TRUE) {


  return zval_is_true(op2) ? -1 : 0;


  } else if (Z_TYPE_P(op1) == IS_TRUE) {


  /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */


  } else {


  op1 = _zendi_convert_scalar_to_number_silent(op1, &op1_copy);


  op2 = _zendi_convert_scalar_to_number_silent(op2, &op2_copy);


  if (EG(exception)) {


  return 1; /* to stop comparison of arrays */


  }


  converted = 1;


  }


  } else if (Z_TYPE_P(op1)==IS_ARRAY) {


  return 1;


  } else if (Z_TYPE_P(op2)==IS_ARRAY) {


  return -1;


  } else {


  ZEND_UNREACHABLE();


  zend_throw_error(NULL, "Unsupported operand types");


  return 1;


  }


  }


  }


  }


  /* }}} */
  php-src/Zend/zend_operators.c

  View Slide

 20. Copyright© M&AΫϥ΢υ 20
  ؇΍͔ͳൺֱͷਖ਼ମݟͨΓʂ
  ௕͍...
  ΋͏ͳΜ͔ΠϠͳ༧ײ͕͠·͢Ͷɻ
  த਎Λཁ໿͍ͯ͘͠ͱɺԋࢉࢠͷࠨӈͷΦϖϥϯυͷܕͷ૊Έ߹ΘͤʹԠͯ͡ɺ
  ྑ͍ײ͡ʹॲཧΛ෼ذͯ͠ฦ͍ͯ͠ΔΈ͍ͨͰ͢ɻ
  ਺஋ಉ࢜ͷൺֱ͸ී௨ʹߦΘΕ͍ͯ·͕͢ɺจࣈྻͷൺֱ͸ͳΜ͔ؔ਺͕ݺ͹Εͯ·͢ɻ
  case TYPE_PAIR(IS_STRING, IS_STRING):


  if (Z_STR_P(op1) == Z_STR_P(op2)) {


  return 0;


  }


  return zendi_smart_strcmp(Z_STR_P(op1), Z_STR_P(op2));


  zendi_smart_strcmpͱݴ͏ո͍ؔ͠਺͕ݺ͹Ε͍ͯ·͢ɻ
  ͲΜͳౕ͔ݟͯΈ·͠ΐ͏ɻ

  View Slide

 21. Copyright© M&AΫϥ΢υ 21
  zendi_smart_strcmpͱݴ͏ո͍ؔ͠਺
  ZEND_API int ZEND_FASTCALL zendi_smart_strcmp(zend_string *s1, zend_string *s2) /* {{{ */


  {


  zend_uchar ret1, ret2;


  int oflow1, oflow2;


  zend_long lval1 = 0, lval2 = 0;


  double dval1 = 0.0, dval2 = 0.0;
  if ((ret1 = is_numeric_string_ex(s1->val, s1->len, &lval1, &dval1, false, &oflow1, NULL)) &&


  (ret2 = is_numeric_string_ex(s2->val, s2->len, &lval2, &dval2, false, &oflow2, NULL))) {


  #if ZEND_ULONG_MAX == 0xFFFFFFFF


  if (oflow1 != 0 && oflow1 == oflow2 && dval1 - dval2 == 0. &&


  ((oflow1 == 1 && dval1 > 9007199254740991. /*0x1FFFFFFFFFFFFF*/)


  || (oflow1 == -1 && dval1 < -9007199254740991.))) {


  #else


  if (oflow1 != 0 && oflow1 == oflow2 && dval1 - dval2 == 0.) {


  #endif


  /* both values are integers overflown to the same side, and the


  * double comparison may have resulted in crucial accuracy lost */


  goto string_cmp;


  }


  if ((ret1 == IS_DOUBLE) || (ret2 == IS_DOUBLE)) {


  if (ret1 != IS_DOUBLE) {


  if (oflow2) {


  /* 2nd operand is integer > LONG_MAX (oflow2==1) or < LONG_MIN (-1) */


  return -1 * oflow2;


  }


  dval1 = (double) lval1;


  } else if (ret2 != IS_DOUBLE) {


  if (oflow1) {


  return oflow1;


  }


  dval2 = (double) lval2;


  } else if (dval1 == dval2 && !zend_finite(dval1)) {


  /* Both values overflowed and have the same sign,


  * so a numeric comparison would be inaccurate */


  goto string_cmp;


  }


  dval1 = dval1 - dval2;


  return ZEND_NORMALIZE_BOOL(dval1);


  } else { /* they both have to be long's */


  return lval1 > lval2 ? 1 : (lval1 < lval2 ? -1 : 0);


  }


  } else {


  int strcmp_ret;


  string_cmp:


  strcmp_ret = zend_binary_strcmp(s1->val, s1->len, s2->val, s2->len);


  return ZEND_NORMALIZE_BOOL(strcmp_ret);


  }


  }


  /* }}} */


  View Slide

 22. Copyright© M&AΫϥ΢υ 22
  zendi_smart_strcmpͱݴ͏ո͍ؔ͠਺
  ͏͑ʙ
  ॲཧͷ಺༰͸ɺ
  ● ೖྗ͞Εͨจࣈྻ͕ʮ਺஋ͱͯ͠ධՁͰ͖Δ৔߹͸਺஋ͱͯ͠ѻ͍ൺֱ͢Δʯ
  ● ਺஋ͱͯ͠ධՁग़དྷͳ͍৔߹͸จࣈྻಉ࢜ͷൺֱΛߦ͏
  strcmp໋໊ͬͯ͸ͳΜͳΜͩ...
  ͭ·Γstrcmpͱ͸໊͹͔ΓͰɺจࣈྻͱͯ͠ҟͳ͍ͬͯͯ΋਺஋ͱͯ͠߹͍ͬͯΕ͹
  true Ͱ͢ɻ
  ୭ͩ͜ΜͳΫιΈ͍ͨͳ࢓༷ࢥ͍͍ͭͨ΍ͭʙ

  View Slide

 23. Copyright© M&AΫϥ΢υ 23
  PHPͷ؇΍͔ͳൺֱͷ࣮ଶ
  ͜ΕΛ౿·͑ͯ΋͏Ұ౓ίʔυΛݟͯΈ·͠ΐ͏
  ιʔείʔυɿ
  var_dump(0 == '00');


  var_dump('00' == '0000');


  var_dump('01' == '001');


  ग़ྗɿ


  bool(true)


  bool(true)


  bool(true)


  ͜ΕͰ๯಄ͷίʔυͷ࣮ߦ݁ՌͷṖ༹͕͚ͨͱࢥ͍·͢ɻ

  View Slide

 24. Copyright© M&AΫϥ΢υ 24
  ݫີͳൺֱͷιʔε͸Ͳ͜ʁ
  Zend/zend_operators.cʹ͍·͢ɻ
  ZEND_API zend_bool ZEND_FASTCALL zend_is_identical(zval *op1, zval *op2) /* {{{ */


  {


  if (Z_TYPE_P(op1) != Z_TYPE_P(op2)) {


  return 0;


  }


  switch (Z_TYPE_P(op1)) {


  case IS_NULL:


  case IS_FALSE:


  case IS_TRUE:


  return 1;


  case IS_LONG:


  return (Z_LVAL_P(op1) == Z_LVAL_P(op2));


  case IS_RESOURCE:


  return (Z_RES_P(op1) == Z_RES_P(op2));


  case IS_DOUBLE:


  return (Z_DVAL_P(op1) == Z_DVAL_P(op2));


  case IS_STRING:


  return zend_string_equals(Z_STR_P(op1), Z_STR_P(op2));


  case IS_ARRAY:


  return (Z_ARRVAL_P(op1) == Z_ARRVAL_P(op2) ||


  zend_hash_compare(Z_ARRVAL_P(op1), Z_ARRVAL_P(op2), (compare_func_t)
  hash_zval_identical_function, 1) == 0);


  case IS_OBJECT:


  return (Z_OBJ_P(op1) == Z_OBJ_P(op2));


  default:


  return 0;


  }


  }


  /* }}} */


  View Slide

 25. Copyright© M&AΫϥ΢υ 25
  ݫີͳൺֱͷιʔε͸Ͳ͜ʁ
  ·ͣ࠷ॳʹܕҧ͍ͰfalseʹͳΓ·͢ɻ
  ܕ͕Ұக্ͨ͠ͰɺͦΕͧΕͷܕͰγϯϓϧͳൺֱΛ͍ͯ͠·͢ɻ
  ʮ==ʯͷιʔείʔυΑΓང͔ʹγϯϓϧͰ͢ɻ

  View Slide

 26. Copyright© M&AΫϥ΢υ 26
  ͍͞͝ʹ
  ࣗ෼΋ࠓ·ͰͳΜͱͳ͘Ͱ͔͠ɺཧղͯ͠ͳ͔ͬͨͰ͕͢ɺࠓճͷௐ
  ࠪͰͲΕ͚ͩةݥͳ୅෺͔Α͘ཧղͰ͖·ͨ͠ɻ
  օ͞ΜPHPͷൺֱԋࢉࢠ͸໧ͬͯݫ֨ͳൺֱΛ࢖͍·͠ΐ͏ɻ

  View Slide

 27. Copyright© M&AΫϥ΢υ
  ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ
  27

  View Slide