Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

第10回 梅キャン勉強会_スマートスピーカー向けアプリをリリースした知見

gaomar
February 05, 2018

第10回 梅キャン勉強会_スマートスピーカー向けアプリをリリースした知見

第10回 梅キャン勉強会_スマートスピーカー向けアプリをリリースした知見

gaomar

February 05, 2018
Tweet

More Decks by gaomar

Other Decks in Programming

Transcript

 1. εϚʔτεϐʔΧʔʹ͍ͭͯ ൃച࣌ظ ൃചதɹ˞நબ ൃചத ൃചத ถ ʢถʣ ൃചத Ձ֨ =

   = = = = ౥ࡌ"* "MFYB (PPHMF"TTJTUBOU $PSUBOB 4JSJ $MPWB ԻָαʔϏε "NB[PO1SJNF .VTJD (PPHMF1MBZ.VTJD "QQMF.VTJD -*/&.VTJD ಛ௃ γϣοϐϯάʹڧΈ ݕࡧػೳ͕ڧ͍ 4LZQF͕࢖͑Δ "QQMF৴ऀ ੺֎ઢϦϞίϯ౥ࡌ
 2. ։ൃํ๏ 'AMAZON.HelpIntent': function () { const speechOutput = 'ܙํר͖ͷํ֯Λ஌Γ͍ͨ৔߹͸ʮࠓ೥ͷํ֯͸ʯͱݴ͍ͬͯͩ͘͞ɻ'; const

  reprompt = 'Ͳ͏͠·͔͢ʁ'; this.emit(':ask', speechOutput, reprompt); }, 'AMAZON.CancelIntent': function () { this.emit(':tell', '͞Α͏ͳΒɺ·ͨձ͍·͠ΐ͏ʂ'); }, 'AMAZON.StopIntent': function () { this.emit(':tell', '͞Α͏ͳΒɺ·ͨձ͍·͠ΐ͏ʂ'); }, 'SessionEndedRequest': function () { }, 'Finish': function () { this.emit(':tell', '͞Α͏ͳΒɺ·ͨձ͍·͠ΐ͏ʂ'); }
 3. ࠔͬͨू Ϣʔβʔͷऴྃύλʔϯ ऴྃ ΍Ίͯ ࢭΊͯ ͞Α͏ͳΒ όΠόΠ ͍͍͑ ऴྃͯ͠ ͋Γ·ͤΜ

  ετοϓ ͳ͠ ͳ͍Α ङྌ ऴΘΓ ͓͠·͍ ΍ΊΔ ΋͏ऴΘ͍͍ͬͯΑ ϓϨΠ͠ͳ͍ ͳ͍