Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

M5Stack関西ユーザーミーティング vol.2 / m5-191101

gaomar
November 01, 2019

M5Stack関西ユーザーミーティング vol.2 / m5-191101

M5Stack関西ユーザーミーティング vol.2 登壇資料です。

gaomar

November 01, 2019
Tweet

More Decks by gaomar

Other Decks in Technology

Transcript

 1. -*/&ٕज़Ͱ.Λ࿈ܞͯ͠Έͨ M5

 2. ࣗݾ঺հʢ͕͓·Δʣ ॴଐɿגࣜձࣾΞΠΤϯλʔɹେࡕࢧళ ɹɹɹ3%ɹ೥ೖࣾ ɹɹɹεϚʔτεϐʔΧʔΤόϯδΣϦετ ɹɹɹ-*/&"1*&YQFSU ۀ຿ɿ"5-BCPɾ͕͓·Δक़ओ࠵ ɹɹɹεϚʔτεϐʔΧʔݚڀ։ൃ ɹɹɹ31"ݚڀ։ൃ ߴഅɹ޺య !HBPNBS

  ޷͖ͳݴ༿ɿͶ͐$MPWB ͔ͨ͏·ɹͻΖͷΓ
 3. "5-BCPɹ'BDFCPPLάϧʔϓ

 4. εϚʔτεϐʔΧʔΞϓϦ։ൃೖ໳ େ޷ධൃചதʂ

 5. ຊ୊

 6. -*/&5IJOHTͰ#FFUMF$Λ ಈ͔ͯ͠Έͨ

 7. -*/&5IJOHTͱ͸ #MVFUPPUI-&ʹରԠͨ͠*P5σόΠεΛ-*/&ͷΞϓϦ্Ͱ઀ଓ͠ #PU΍8FCαʔϏεͱ࿈ܞ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔϓϥοτϑΥʔϜ

 8. ؆୯ʹݴ͏ͱ

 9. -*/&ͱ*P5Ͱ৭ʑͰ͖Δ

 10. -*/&ΞϓϦΛܦ༝ͯ͠ ωοτ௨৴͢Δ ˞σόΠεͷ8J'Jઃఆ͕ෆඞཁ

 11. σόΠείϯτϩʔϥʔ *P5ͷʮ*ʯ෦෼

 12. None
 13. ੩త8FCϗεςΟϯάαʔϏεͰ (JU)VC࿈ܞ΍ࣗಈϏϧυɺσϓϩΠɺ'VODUJPOT ·ͰͰ͖Δ

 14. #FFUMF$ *P5ͷʮ5ʯ෦෼

 15. εΠοναΠΤϯεͰ= 

 16. .4UJDL$ͱܨ͛ΒΕΔখ͞ͳϥδίϯΧʔ 3#(-&%͕ͭͱN"ͷόοςϦʔ͕͋Δ "SEVJOPͰ։ൃՄೳ #FFUMF$

 17. IUUQTZPVUVCFZ%R/+$6

 18. ϖΞϦϯά M5 ίϯτϩʔϥʔ 7VFKT (JU)VC ΞʔΩςΫνϟ

 19. -*/&1BZͰܾࡁͯ͠ .4UBDLͷϩοΫղআͯ͠Έͨ

 20. ͱ͸ 23ίʔυܾࡁ΍ΦϯϥΠϯγϣοϐϯά ʹ࢖ͬͨΓͰ͖ΔεϚϗܾࡁαʔϏε །Ұ։ൃ༻4%,͕ެ։͞Ε͓ͯΓɺ ୭Ͱ΋։ൃΛ࢝ΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

 21. -*/&1BZܾࡁॲཧ͸7VFKT // ܾࡁ༧໿ let options = { productName: "ϩοΫղআ", amount:

  1, // ֹۚʢ͜ͷ৔߹͸1ԁʣ currency: "JPY", // ೔ຊԁ orderId: uuid(), confirmUrl: process.env.VUE_APP_LINE_PAY_CONFIRM_URL } pay.reserve(options).then((response) => { let reservation = options reservation.transactionId = response.info.transactionId reservation.paymentUrl = response.info.paymentUrl.web callback(null, { statusCode: 200, body: JSON.stringify(reservation), headers: headers }) }) ɾBNPVOUɿֹۚ ɾPSEFS*Eɿܾࡁ؅ཧ൪߸ ɾDPOpSN6SMɿܾࡁޙભҠ63- ɾSFTFSWFɿॲཧ࣮ߦ IUUQTQBZMJOFNFKQEFWFMPQFSTBQJTPOMJOF"QJT MPDBMF[email protected]+1 ܾࡁ༧໿
 22. -*/&1BZܾࡁॲཧ͸7VFKT // ܾࡁॲཧ const transactionId = params.get('transactionId') const reservations =

  JSON.parse(params.get('reservations')) let confirmation = { transactionId: transactionId, amount: reservations.amount, currency: reservations.currency } pay.confirm(confirmation).then((response) => { callback(null, { statusCode: 200, body: 'ܾࡁ׬ྃ͠·ͨ͠ʂ', headers: headers }) }) ɾUSBOTBDUJPO*Eɿܾࡁ൪߸ ɾBNPVOUɿܾࡁ࣌ͷֹۚ ɾDVSSFODZɿܾࡁ࣌ͷ೔ຊԁ ɾDPOpSNɿॲཧ࣮ߦ IUUQTQBZMJOFNFKQEFWFMPQFSTBQJTPOMJOF"QJT MPDBMF[email protected]+1 ܾࡁ֬ೝ
 23. ΞʔΩςΫνϟ -*/&1BZ ܾࡁ 6OMPDL ίϯτϩʔϥʔ 7VFKT (JU)VC

 24. IUUQTZPVUVCF-/B6NKIL

 25. ·ͱΊ

 26. ɾ*P5σόΠε˱-*/&5IJOHTͷ઀ଓ͸ωοτઃఆ͕ཁΒͳ͍ ɾ#FFUMF$͸εΠοναΠΤϯεͰ= Ͱങ͑Δʂ ɾ-*/&1BZ͸།Ұ։ൃ4%,͕ެ։͞Ε͍ͯΔ ɾΫϥ΢υٕज़͕ΩʔϙΠϯτ /FUMJGZͳͲ ɾ͍ΖΜͳ࿈ܞָ͍͠ʋ ʆ˜ʅ 

 27. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ M5