Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

What The Hell Game Industry Is Doing

077b906e1080962b3989c1d598dab852?s=47 Jheng Wei Ciao
September 27, 2011
1.6k

What The Hell Game Industry Is Doing

內容大綱:
- 台灣遊戲產業演進
- 破解遊戲產業迷思
- 國內遊戲產業困境
- 國外休閒遊戲產業
- 獨立遊戲開發領域
- 遊戲開發實例
- 移動遊戲平台的現況與走向

077b906e1080962b3989c1d598dab852?s=128

Jheng Wei Ciao

September 27, 2011
Tweet

Transcript

 1. ༷Ꮥପุพʡჿk ෂᅧପุਖ਼ᕚᑺࢭ ೕɿᜳᖹ̒༩ ೕɿᜳᖹ̒༩ ˖ʷɽኪอၲ޼Ӻה

 2. ਷ͭ૶ശɽኪ༟ৃʈ೻ӻଭุ 7ϋ༷Ꮥุޢ༟ዝ 2004ϋ4˜ ~ 2010ϋ4˜ 2ග༷Ꮥʮ̡΂ᔖ ᅰಛ MMOeArcade ၾ iPhone

  ༷Ꮥ ༷Ꮥක೯Blogjೕɿᜳᖹ [Monkey Potion] 2010ϋ4˜ԙʦ ༟ഄึሙ೻ᑺࢪ ዹ༷ͭᏕක೯٫ ᗫ׵Ң
 3. ʫ࢙ɽၤ ̨ᝄ༷Ꮥପุစආ ॎ༆༷Ꮥପุ৖ܠ ਷ʫ༷ᏕପุѢྤ ਷̮;ඝ༷Ꮥପุ ዹ༷ͭᏕක೯ჯਹ ༷Ꮥක೯ྼԷ ୅ਗ༷Ꮥ̨̻ٙତرၾԐΣ

 4. ̨ᝄ༷Ꮥପุစආ

 5. ༷Ꮥ݊ʡჿk ՍؐΙ൥j༷Ꮥ˜ᕐᅳ™ ᅳɢ ᖑԪ ʃ؃ʾࡁٙͣ˚ྫྷ ई൬͛նِٙจՅ

 6. Gears of War 2

 7. Catherine

 8. ŹŹŻ݊ʡჿk ೌးٙᇖ̌ʺॴ ೌૹٙ૨׉͂ᘒ ೌ༷ࠢٙᏕࣛග กᄆٙ࢈ᆀٟʹ̨̻

 9. ੽ཀ̘Ցତί ఊዚ༷Ꮥ ຬɛᇞɪ༷Ꮥ ˜൬Փ е൬Փ ၣ༷ࠫᏕ

 10. ੽ତίՑ͊Ը ໊ٟ༷Ꮥ ୅ਗ̨̻༷Ꮥ ᜗ช༷Ꮥ ໊ٟÐ୅ਗØk

 11. ༷Ꮥdʔස˟׵Ϥ Νɛ༷Ꮥ ;ඝ༷Ꮥ ઺ԃ༷Ꮥ ᖵஔ༷Ꮥ ዹ༷ͭᏕ

 12. ॎ༆༷Ꮥପุ৖ܠ

 13. ̙˸ϓ˂ِ༷Ꮥk ϓ˂ࠦ࿁ཥ໘eཥ໘eཥ໘ ɛjึᙄeࠦ࿁ࠦীሞ ِ༷Ꮥ = ಻༊Іʉ༷ٙᏕ ԫྼ݊...

 14. މО̥ϞŹŹŻk ఊዚ༷Ꮥʊϥk ̹ఙ஝ᅼjʕ˖ vs. ਷̮ ਠุᅼόjɓϣ vs. ᎖ᐿ ࡡΪ݊...

 15. މО̥Ϟɧ਷¯؛ڪk ટաܓ ˖ʷࢨମ ਖ਼ࣩࠬᎈ ତྼ݊...

 16. ҢϞɓࡈܘಏ݂ٙԫl ˜݂ԫ™ኬΣא˜˰ޢ™ኬΣٙணࠇ ̙ঐʔλِdא٫ਂʔҁ ცҳɝᕼɽ༟๕ ˜༷Ꮥ™݊௰Υቇٙ௴Ъదʧk ணࠇ٫Ⴍ݂ԫ vs. ᜫِ࢕ႭІʉ݂ٙԫ ॆ޴݊...

 17. ௴จމˮk ҢϞɓࡈλ˴จdɓ֛ึ൴λِٙl ᚭᖕ˰ޢÐකː༵ఙ = ᚭᖕ༵ఙl ੂБɢ vs. ௴จ ӊࡈɛேϞᓃɿ ೌجྼତٙ௴จdӚϞᄆ࠽

  ௴จࠠࠅdੂБ׸աׁଫ
 18. ྠඟÐੂБɢ ˜ν؈ЫҪɓࡈᎴӸٙᓃɿʹഗ̻ੱ ٙྠඟd˼ࡁึพौ̴iν؈ЫҪɓ ධ̻ੱٙ௴จʹഗᎴӸٙྠඟd˼ࡁ ึพ̴֛dאવ૝̴Ԩซ̈Չ˼̙Б ٙਂجf™—— Ed Catmull, Pixar΍Ν௴፬ɛ

 19. މОცࠅᆠઋk ̥݊ɓ΅ቮ࢕ݺɹٙʈЪk ̥݊ʈЪ = ̌ঐᄁ௪ٙʔλِழ᜗ ҢϞᆠАdҢ௰ɽk ᆠઋeᆠҝeᆠА ̥݊ɝఙՎ ʔ̙ೌࠢɪၤ

 20. ਂ༷Ꮥܘბk ბᏢəlll Їˇɓක֐݊ ॆ͍ٙତྼ݊... 10% ბِจd90% ߮ʈЪ ॆٙ݊...

 21. Ы݊Ⴉॆٙ෗k ˜Ϟ஢εɛ˸މ˼ࡁซࠅႡЪ༷ᏕdШ̥݊Ϟ ڢ੬ˇᅰٙɛᐝ༆༷Ꮥක೯הცٙҳԒւᘠၾ ܵᚃߗɮঐɢfίਖ਼ࣩ௰ڋٙጳኧชፆ̘ʘ ܝdЫ̀඲ίᅰ˸˜ࠇאᅰ˸ϋࠇٙ˚ɿʕd Ԓஈ޶ʔԈΈᇞٙᎆ༸း᎘༁Ԕ௶ήʈЪfЫ ̀඲ԑ੄ᆠฌႡЪ༷Ꮥd˸ߧ׵ఱၑίൖᇞʕ ޶ʔԈ୞ᓃא٫ږ፺ࣛdʥ್ঐ੄ڭϞೌၾࡐ ˢٙᆠઋf™—— Jacob

  Stevens, ዹ༷ͭᏕක೯٫
 22. ซආɝ༷Ꮥପุk ఃᛇ˜ِ༷Ꮥ™Økఃᛇ˜ਂ༷Ꮥ™ ጳሳ Øk ঐɢ ϞঐɢdӚጳሳ ຅ጳሳϓމʈЪ ጳሳʔഃ׵ʈЪ

 23. ጳሳၾʈЪ ุቱฌλ٫j؃ʾྠ᜗dΝɛଡ଼ᔌ ʈЪ྇ࡰjމə͛ݺdਂՑৗ; ୞͛қุjݺՑϼdҞᆀਂՑϼ Ы̙˸፯኿ϓމ...

 24. ਷ʫ༷ᏕପุѢྤ

 25. ༷ᏕପุɧɽѢྤ ̹ఙ ɛʑ ݴ೻

 26. ༷ᏕପุѢྤj̹ఙ ੽̨ᝄ޶ʕ਷ ཀ̘jͭԑ̨ᝄd׳଻ʕ਷ ତίj੡ৎˀҸٙʕ਷ Ν˖Ν၇dʔΝܠซ ੽ᆄߕ޶˰ޢ ̹ఙ஝ᅼ ੶ැ˖ʷ

 27. อ˰ߏകၦʘ༩ ᔚ˰ߏjෂ୕ྼ᜗ʷஷ༩ อ˰ߏjᅰЗɨ༱؂ਕ̨̻ ConsolejXBLAePSNeWiiWare PC/MacjSteameOrigin MobilejApp Store

 28. ༷ᏕପุѢྤjɛʑ ɛʑᘩن ೻όணࠇ٫j߅Ҧุ ߕஔணࠇ٫jᄿѓุeၣ༩ุeεద᜗ุ Άྌணࠇ٫j΢Б΢ุ іˏɢίࡳ༁k يሯe͛ݺۜሯeϓఱช

 29. يሯ ϓఱช ͛ݺۜሯ Ң ɧࡡɢ

 30. ɛʑࡳ༁Ըk ኪࣧ઺ԃ ࢪ༟ʿሙ೻஝ྌ Άྌணࠇਖ਼ژ߅ӻ ପኪഐΥ ʮ̡੃৅ ʔ̥݊ɛɢ༟๕ ପุ໊ٟ ٝᗆʱԮࠬं ྠഐኑၳɢ

 31. ༷ᏕପุѢྤjݴ೻ ৖ڦⶋ܉ப΂Փ ࣛග൳ڗd্ᘠ൳εk ɛ˜ग़༑ 30 ɛྠඟd2 ϋҁϓٙਖ਼ࣩ 60 ɛྠඟd1 ϋʫ̙ҁϓk

  ໋ϙՑ ԫԫፋɢፋމdೌج̂ʱબᛆ ಃ˿ɼҷdႭϾʔᛓ
 32. ਖ਼ࣩ၍ଣÐழ᜗ʈ೻Øk ਖ਼ࣩ၍ଣݴ೻¯ழ᜗ʈ೻˙ج ઺ૢόւБ ڌࠦ̌˃dॷɪЪุ ͭจԄλdϓࣖʔ࿎ ༷Ꮥਖ਼ࣩ Ꮠ࿁˜ҷᜊ™ٙઽઠ׌

 33. ਷̮;ඝ༷Ꮥପุ

 34. ਷̮;ඝ༷Ꮥ Casual Games / Downloaded Games ࣛಂj2000 ~ 2009 ̨̻jPC

  ʿ Mac ࿁൥jɾ׌d࢕ࢬ˴੉ ʔΝ׵̨ᝄ˜;ඝ༷Ꮥ™ ˜ڢِ࢕™ ૄ໊
 35. ;ඝ༷Ꮥٙतሯ 2D ೥ࠦڌତމ˴ ᔊʷ዁Ъd׸׵ɪ˓ ̙ᎇࣛᅲ৾אʕᓙ༷Ꮥ

 36. ;ඝ༷Ꮥٙᅰο ༷Ꮥᗫ̔ڗܓj10 ~ 20 ʱᙒ ༷Ꮥᐼࣛᅰjˇ׵ 20 ʃࣛ ༷ᏕᏦࣩ࢙ඎjεᅰʃ׵ 50

  MB ༷Ꮥਯᄆjεމ $19.99
 37. ;ඝ༷Ꮥᗳۨ ஹᇞऊৰ (Match 3) ࣛග၍ଣ (Time Management) ຾ᐄᅼᏝ (Simulation) ᒯᔛي΁

  (Hidden Object)
 38. Zuma

 39. Diner Dash

 40. Virtual Villagers

 41. Mystery Case Files

 42. Plants vs. Zombies

 43. ;ඝ༷Ꮥ೯Бਠ

 44. ;ඝ༷Ꮥක೯ ޴༰׵ෂ୕༷Ꮥჯਹ Эක೯ژᓟ ЭႡЪϓ͉ ЭҦஔࠬᎈ Эஷ༩װ੮ הცྠඟɛᅰˇ

 45. ;ඝ༷ᏕѢྤ Ѣྤၾܿ኷ ልႡңᛕ ڢجɨ༱ ɽ٫ܩɽ ᏣΈ˵ତj୅ਗ̨̻

 46. ዹ༷ͭᏕක೯ჯਹ

 47. Оፗዹ༷ͭᏕk Independent Games / Indie Games ʔ΃፠̮௅ৌਕ˕౪ ྠඟϓࡰ฽ˇ ʔ˸ᒃ፺މਬɓͦᅺ ̈׵І͟จқႡЪ༷ٙᏕ

  ;ඝ༷Ꮥ Økዹ༷ͭᏕ
 48. World of Goo

 49. Aquaria

 50. Braid

 51. Spelunky

 52. Desktop Dungeon

 53. ዹ༷ͭᏕ࢝ᚎʿᘩᒄ

 54. ዹ༷ͭᏕϵຬɽЪ Minecraft ԸІ๿Պٙක೯٫ Markus Persson મ͜ూࠬࣸٙ̚˜྅९ߕஔ™(Pixel Art) ༷Ꮥ̨̻ WebePCeMac ਠุᅼό

  ੽܆ௐ಻༊ක֐ϗ൬ ჈ᄣό֛ᄆ
 55. Minecraft ༷Ꮥ೥ࠦ

 56. Minecraft ࣨːዚՓ ˜ઞ॰™ၾ˜͛π™ ઞ॰͊ٝϾ፱ᒪٙ˰ޢ ࠦ࿁ලցʿ׉يٙࢵᙰ ˜װ༆™ၾ˜ଡ଼Υ™ װ༆ዓ˝dϓމ˝᎘ ଡ଼Υ˝᎘dϓމʈՈ

 57. Minecraft ܔጘЪۜ

 58. Minecraft ̻ࠦ௴Ъ

 59. ِ࢕ːଣኪ ˋϖဧ༊᜕ (Bartle Test) ϓఱ٫ ઞᎈ٫ ٟʹ٫ ૨˓ Minecraft တԑ˜ઞᎈ٫™ٙცӋ

 60. Minecraft ɽԫߏ 2009ϋ10˜jᙑ̈܆ௐ಻༊و͉dක֐ϗ൬ 2010ϋ12˜j༺Ց 30 ຬࢁ˹൬ɨ༱ᅰ 2011ϋ1˜j߉ॎ 100 ຬࢁ˹൬ɨ༱ᅰ 2011ϋ3˜jᚾܼ

  4 ධ༷Ꮥක೯٫ɽᆤ 2011ϋ5˜j߉ॎ 200 ຬࢁ˹൬ɨ༱ᅰ
 61. Оፗ Indiek Ϋᓥ༷Ꮥ͉ሯ ོᎸ௴อٙࠬं ྒྷ༊̰઻ٙۇं ࢙̍ࢨମ ௴ி̙ঐ׌

 62. ༷Ꮥක೯ྼԷ

 63. Potion Action ᖹ˥Бਗ ୋɓಛዹͭႡЪٙਠุ༷Ꮥ

 64. ߠ౻༟ࣘ ක೯ࣛ೻j΍ 3 ࡈ˜ ࡡۨႡЪ 1 ࡈ˜ ༷Ꮥක೯ 2 ࡈ˜

  ႡЪྠඟj΍ 2 ࡈɛ ߕஔணࠇ 1 ࡈɛ ೻όணࠇ 1 ࡈɛ
 65. ක೯ͦᅺ Ҧஔࠦ ᆽႩ೻ό࣪ݖ̙ٙ͜׌ ྠඟࠦ ܔͭၾߕஔணࠇ٫ٙΥЪ೻ҏ ਠุࠦ ᐝ༆ၾ Apple մૅٙݴ೻

 66. Τ၈ၾوᛆਪᕚ iWhack Mole ༷ᏕΤ၈ʊπί iWhac Mole ༷Ꮥ̙ঐڧ࢔˼ɛᛆू Potion Action ੽˜ෆ࢔™ᔷމ˜طᓹ™

 67. ༷Ꮥϓᐶ ʃ׵ 3000 ࢁ ᒻˇِ࢕Ϋ㉿ ӚϞᑚ˥

 68. ͍ΣࣖᏐ ҁ዆ٙਠุЪۜ ܔͭක೯٫ஹഐ ੽̰઻ʕኪ୦༷Ꮥணࠇ

 69. Bonnie’s Brunch Ԟ֋ٙϘʹ᎛

 70. Ңࡁਂ࿁ٙԫ€1 ˿ɛౕҞٙൖᙂணࠇ ਖ਼ุٙߕஔணࠇࢪ ͛ਗݺᆌ༷ٙᏕԉЍ

 71. Ңࡁਂ࿁ٙԫ€2 Դ͜ Lua ᅠᄳٙଡ଼΁όݖ࿴ 60% Lua 30% C++ 10% Obj-C

  ༷Ꮥࡡۨක೯
 72. Ңࡁਂ࿁ٙԫ€3 ᕘ̮ٙጋڥࣛග ࡡ΋ཫࠇ 3 ࡈ˜ҁϓ ௰୞ҳɝ዆዆ 6 ࡈ˜ Ҟື۱ٙतࣿᗫ̔

 73. Ңࡁਂ࿁ٙԫ€4 ੶ɢ̨ٙᝄ࠯೯ϓᐶ ࠾п FacebookeTwitterePlurk ɪ̹ 3 ˂Ꮨ઻ Angry Birds ஹ੭౤ʺ࠰ಥeइ਷eอ̋սഃήϓᐶ

  1 ࢕జॷe2 ࢕ཥൖอၲdᅰ࢕༷Ꮥၣ१મஞ
 74. ೮ɪୋɓΤᘒࢭ

 75. Ңࡁਂ፹ٙԫ€1 ୉קٙ࠮يዚኜʧࠦ ልᕏٙ዁ЪӉ᜷ εᅵ׌ vs. ٜᙂ׌

 76. Ңࡁਂ፹ٙԫ€2 ॹ˶ڗಂ༷ٙᏕͦᅺ ˜൴༷Ꮥ™(Meta-Game) ணࠇዚՓ йೌ˼ٙ͜˜ʱᅰ™

 77. Ңࡁਂ፹ٙԫ€3 ৭࢟ٙᗭܓϜᇞ Ϝᇞɪʺ˄Ҟ ც৷ܓਖ਼ءɢ ˓ώ໔඾ِٙ࢕

 78. Ңࡁਂ፹ٙԫ€4 ўᇔʔ૶̹ٙఙ˙Σ ࿁ᆄߕ̹ఙɓೌהٝ ͩӏɽऎٙڮቖ˾ᇁ ఻ೌϓࣖٙᄿѓ ਪᕚjͦᅺૄ໊kߕஔࠬࣸk༷Ꮥɹբk

 79. ᄿѓϓࣖ

 80. ୅ਗ༷Ꮥ̨̻ٙ ତرၾԐΣ

 81. iOS ̨̻ଇږᆠ

 82. Trism

 83. iShoot

 84. iBeer

 85. ᕎй̤݊ɓࡈක֐ App Store ਪ˰ 3 ϋ App ᐼඎ߉ॎ 40 ຬ

  ɨ༱ඎ߉ॎ 150 ᄂϣ ༷Ꮥɨ༱ˢЦ 47% ଇږ܄j˜ΎԈ~ΎԈ~™
 86. ᅰЗʫ࢙ପุ೯࢝ᗫᒟ ཀ̘Ցତί ஷ༩މˮ ක೯٫лᆗฆᑛ ତίՑ͊Ը ᄱ᎖ၣ༩ٙ౷ʿʷ ʈՈҦஔٙϓᆞʷ

 87. ڎટᅰЗʫ࢙อ˰ߏ ɛɛޫ̙ϓމ༷Ꮥක೯٫ Эژᓟd৷ᘩن ʔ̥݊௴จdһεٙ݊˜ੂБɢ™ ʔ̥Ϟପุdһცࠅ˜˖ʷ™ၾ˜ࠬं™

 88. ҢࡁԒஈО˙k ༟ৃၣ༩ݖ࿴ٙ˜ཀ༱˰˾™ ᗭ˸ࠇᅰٙ༟ৃe࢈ᆀe༷Ꮥ ฽ˇٙߗːd฽೵ٙԴࣛ͜ග ˜е൬™ၾ˜˹൬™ʘගٙᒿ๖

 89. ˜ঐԈܓ™ʘ኷

 90. ୅ਗ༷Ꮥ̨̻ਠุᅼό 4 ɽਠุᅼό ո֛ਯᄆՓ (Fixed Price) ո֛ਯᄆՓÐਠ۬ (In App Purchases)

  е൬ՓÐᄿѓ (In-Game Ads) е൬ՓÐਠ۬ ੽ Premium Ց Freemium ᅼό
 91. ༷Ꮥ֛ᄆ஼ϋɨࠥ

 92. Freemium ˢԷ஼ϋɪʺ

 93. Premium vs. Freemium

 94. IAP ˹൬ၾϗूˢԷ

 95. Tap Zoo

 96. Zombie Cafe

 97. Tiny Tower

 98. Tiny Tower ϗूˢԷ

 99. ༷Ꮥணࠇᗫᒟࠅᓃ ˜ͭу׌™(Immediacy) ੽ 7 ๋Ց 70 ِ๋ٙ࢕ૄ໊ 3 ʱᙒ˜App Pitch™

  ˜ଉܓ™(Depth) ᔊఊ஝ۆdεࠠଡ଼Υ ӚϞ୞ᓃ༷ٙᏕᆀሳ
 100. Tiny Wings

 101. ۃ༩ঝঝ νОਂ༷ᏕٙБቖၾ܁ෂk ܣჿ͂ආ਷̮༷ٙᏕ̹ఙk νОࠇၑක೯ϓ͉ၾཫಂࣖूk Ꮠ༈ࠠൖ༷Ꮥᅰඎא༷Ꮥۜሯk ν؈ŻŻŻd̙˸ƄƄƄ෗k

 102. ˜͊ٝ™݊Ыٙλ኷ʾ ௰ᕸٙࣛՍ Ø ௰λٙࣛՍ ΚᎈٙτΌ೐ ӚϞڭᗇϓ̌ٙ˙೻ό Պᇍᔷ୅dኧɢɓร ຬɓ̰઻ٙ༑nn

 103. ̰઻ʔ݊˰ޢ͋˚

 104. ۃආ˰ޢdኹ׬˰ޢ

 105. ౮ω઼ঘыl