$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Nuxt.jsによるAdobe MAX Japan 2018公式Webサイト制作の舞台裏

Nuxt.jsによるAdobe MAX Japan 2018公式Webサイト制作の舞台裏

2018/11/30 DIST.24 「Re: Adobe MAX Japan 2018」

KIMURA Tetsuro

November 30, 2018
Tweet

More Decks by KIMURA Tetsuro

Other Decks in Programming

Transcript

 1. View Slide

 2. ໦ଜ఩࿕
  ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞ
  ޷͖ͳ"EPCF
  ٶా༏ر
  σβΠφʔ
  ޷͖ͳ"EPCF

  View Slide

 3. ׬શʹҰக
  1IPUPTIPQ4LFUDI ฐࣾϩΰ

  View Slide

 4. ͛͢ʔී௨ͷ࿩Λ͠·͢ɻ

  View Slide

 5. ͓͓·͔ͳશମ૾

  View Slide

 6. View Slide

 7. IUUQTNBYKBQBOBEPCFDPN

  View Slide

 8. ཁ݅
  w ηογϣϯΛҰཡ͢Δ
  w ొஃऀΛҰཡ͢Δ
  w ηογϣϯɾొஃऀ͝ͱʹ

  ݸผͷϖʔδΛઃ͚Δ
  w ৘ใ؅ཧͷ؆ུԽ
  w ී௨ͷϨϯλϧαʔόʔʹϗεςΟϯά

  View Slide

 9. 5IFී௨

  View Slide

 10. ηογϣϯ৘ใ
  w࣌ؒͱ৔ॴ
  wδϟϯϧͱ࢖༻ΞϓϦ
  wλΠτϧ
  wొஃऀʢৄࡉϖʔδ΁ϦϯΫʣ

  w֓ཁɾର৅ऀɾϨϕϧ
  wਃ͠ࠐΈϖʔδ΁ͷϦϯΫʢϘπʣ
  ηογϣϯ਺ɿ݅
  τοϓϖʔδͷҰཡʹ΋ܝࡌ

  View Slide

 11. ొஃऀ৘ใ
  wϓϩϑΟʔϧࣸਅ
  w໊લͱݞॻ͖
  w঺հจ
  w୲౰ηογϣϯʢৄࡉϖʔδ΁ϦϯΫʣ
  ొஃऀ਺ɿ໊
  τοϓϖʔδͷҰཡʹ΋ܝࡌ

  View Slide

 12. ؆қαΠτϚοϓ

  View Slide

 13. ಉ͡৘ใΛ܁Γฦ͠༻͍Δ

  View Slide

 14. ৘ใ؅ཧͷ؆ུԽͱσʔλιʔεͷ౷߹

  View Slide

 15. ৘ใ؅ཧͷ؆ུԽͱσʔλιʔεͷ౷߹
  w ৘ใΛ+40/Խ͢Δ͜ͱͰ࠶ར༻͍ͨ͠
  w εϓϨουγʔτͳΒʜ
  w ୭Ͱ΋ɾ͍ͭͰ΋ɾͲ͜Ͱ΋

  ৘ใΛ؆୯ʹฤूͰ͖Δ
  w "QQT4DSJQUΛ༻͍ͯσʔλΛ+40/ԽͰ͖Δ

  View Slide

 16. ओͨΔγʔτ͸ͭ
  TFTTJPOTશηογϣϯͷ৘ใ
  TQFBLFSTશొஃऀͷ৘ใ
  TMPUT։࠵࿮ͷϚελʔ BQQT࢖༻ΞϓϦέʔγϣϯͷϚελʔ

  View Slide

 17. {
  "id": 41,
  "name": "Adobe Fonts"
  }
  "QQT4DSJQUͰ+40/ʹՃ޻
  {
  "id": 2298,
  "title": "WebϑΥϯτΛ120%ʙ",
  "slot": 4,
  "place": "Magenta (Annex)",
  "type": "Session",
  "category": "web",
  "summary": "ଟ࠼ͳॻମΛWeb্Ͱʙ",
  "levels": [ false, true, false ],
  "price": 0,
  "isFullBooked": false,
  "speakers": [ 31 ],
  "targets": "WebσβΠφʔɺUI/UXσβΠφʔ",
  "apps": [ 11, 41 ]
  }
  TFTTJPOT<>
  {
  "id": 31,
  "name": "দా ௚थ ࢯ",
  "kana": "·ͭͩ",
  "image": "ʙ.jpg",
  "company": "גࣜձࣾ·΅Ζ͠",
  "class": "CCOɾσβΠφʔ",
  "summary": "ήʔϜۀքʹͯʙ"
  }
  TQFBLFST<>
  {
  "id": 4,
  "day": 1,
  "name": "Breakout sessions + Workshop",
  "from": "16:25",
  "to": "17:15"
  }
  TMPUT<>
  BQQT<>

  View Slide

 18. σʔλ͸༻ҙͰ͖ͨ

  ͋ͱ͸Ͳ͏΍ͬͯྲྀ͠ࠐΉ͔

  View Slide

 19. ํ๏͸৭ʑ
  1VH
  <%= EJS %>
  ςϯϓϨʔτΤϯδϯ ελςΟοΫαΠτδΣωϨʔλʔ
  /VYU
  41"ϑϨʔϜϫʔΫʁ

  View Slide

 20. ελςΟοΫαΠτδΣωϨʔλʔ
  1VH
  <%= EJS %>
  ςϯϓϨʔτΤϯδϯ
  )5.-ઐ໳ͷํʑ
  ελςΟοΫαΠτδΣωϨʔλʔ
  /VYU
  41"ϑϨʔϜϫʔΫʁ

  View Slide

 21. ελςΟοΫαΠτδΣωϨʔλʔ
  ޷͖ͳਓ͸޷͖ͳ΍ʙͭ
  1VH
  <%= EJS %>
  ςϯϓϨʔτΤϯδϯ ελςΟοΫαΠτδΣωϨʔλʔ
  /VYU
  41"ϑϨʔϜϫʔΫʁ

  View Slide

 22. /VYU
  ͑ɺ41"ϑϨʔϜϫʔΫʁ
  1VH
  <%= EJS %>
  ςϯϓϨʔτΤϯδϯ ελςΟοΫαΠτδΣωϨʔλʔ

  View Slide

 23. վΊ·ͯ͠/VYUͱ͸
  ɾ
  7VFKTΛ֦ுͨ͠ϑϨʔϜϫʔΫ
  ɾ
  XFCQBDL
  #BCFM
  ɾ
  41"࡞ͬͨΓɺ
  443ͤͨ͞Γ
  ɾ࣮͸
  ੩తαΠτ΋࡞ΕΔ
  IUUQTOVYUKTPSH

  View Slide

 24. ςϯϓϨʔτ͸୭Ͱ΋ॻ͚Δ

  ༗ྉ {{ price | commaSeparatedNumbers }}ԁ
  View Slide

 25. ίϯϙʔωϯτͷ࠶ར༻͕Մೳ
  v-for="session in slot.sessions"
  :key="session.id"
  v-bind="session"
  />
  tag="a"
  :href="LINK_TO_LOG_IN"
  target="_blank"
  pill
  outline
  white
  >ࢀՃऀϩάΠϯ
  tag="a"
  :href="LINK_REGIST_WITH_ADOBE_ID"
  target="_blank"
  pill
  white
  >ࢹௌొ࿥

  View Slide

 26. ؀ڥߏஙʹ೰·ͳ͍
  ɾXFCQBDLͰ
  ׬݁(VMQ
  ෆཁ
  ɾ+4͸
  &4Ͱॻ͚Δ
  ɾελΠϧ͸
  MFTT4BTT4UZMVTͰॻ͚Δ
  ɾ
  ϛχϑΝΠɾ
  ίʔυ෼ׂ΋͹ͬͪΓ
  ɾը૾Λ
  #BTFͰΤϯίʔυͯ͘͠ΕΔ
  ɾ
  ϧʔςΟϯά͸ϑΝΠϧΛஔ͚ͩ͘

  View Slide

 27. ੩తαΠτੜ੒ίϚϯυ
  nuxt generate

  View Slide

 28. ϧʔτ͝ͱʹ)5.-Λग़ྗ
  \^

  +40/
  ϧʔςΟϯά
  ■ /pages
  ├┬ /index
  ││
  │├┬ /sessions
  ││└─ _id.vue
  ││
  │└┬ /speakers
  │ └─ _id.vue

  └ index.vue
  )5.-ग़ྗ
  ■ /dist
  ├┬ /sessions
  │├┬ /2272
  ││└─ index.html
  │├┬ /2273
  ││└─ index.html
  │└┬ /2274
  │ └─ index.html
  ├┬ /speakers
  │├┬ /0
  ││└─ index.html
  │├┬ /1
  ││└─ index.html
  │└┬ /2
  │ └─ index.html
  └ index.html
  ಈతϧʔτͷҾ͖౰ͯ
  // nuxt.config.js
  module.exports = {
  generate: {
  routes() {
  return fetchMasterData()
  .then(({ sessions, speakers }) => {
  const map = (dir, id) => `${dir}/${id}`
  return sessions
  .map(({ id }) => map('/sessions', id))
  .concat(
  speakers
  .map(({ id }) => map('/speakers', id))
  )
  })
  }
  }
  }

  View Slide

 29. αʔόʔΛબ͹ͳ͍
  ɾશϖʔδ෼ͷ

  )5.-
  ϑΝΠϧ͕
  ࣮ࡏ͢Δ
  ɾ41"΍443ʹඞཁͳ

  όοΫΤϯυ࣮૷͕
  ෆཁ
  ɾͲΜͳ΢Σϒαʔόʔʹ΋ஔ͚Δ

  View Slide

 30. ·ͱΊ
  ɾ৘ใ͸
  εϓϨουγʔτͰҰݩ؅ཧ
  ɾεϓϨουγʔτͷσʔλ͸

  "QQT4DSJQUͰ
  +40/Խ
  ɾίʔυ͸
  &4ͱ
  4$44Ͱॻ͘
  ɾͰ΋
  ։ൃ؀ڥߏங͸
  αϘΔ
  ɾશϖʔδΛ
  ੩తʹ഑ஔ͢Δ

  View Slide

 31. ී௨ͷ͜ͱΛී௨ʹ͢ΔͨΊͷ/VYU
  ɾ
  +40/͔Β
  ϖʔδΛ
  ੜ੒Ͱ͖Δ
  ɾςϯϓϨʔτ͸
  ୭Ͱ΋ॻ͚Δ
  ɾίϯϙʔωϯτͷ
  ࠶ར༻͕
  Մೳ
  ɾ౰ͨΓલͷ
  ։ൃ؀ڥ͕ఏڙ͞ΕΔ
  ɾnuxt generate ίϚϯυͰ

  ੩తʹϑΝΠϧ͕ग़ྗ͞ΕΔ

  View Slide

 32. /VYU
  ී௨

  View Slide

 33. ٻਓͷ͓஌Βͤ
  ɾΤϯδχΞ
  ɾσΟϨΫλʔ
  ɾϚʔέλʔ
  ී௨ΛΞοϓσʔτͰ͖Δํɺ
  Ұॹʹಇ͖·ͤΜ͔ʁ
  IUUQTXXXXBOUFEMZDPNDPNQBOJFTNBCPSPTIJ

  View Slide

 34. +4ษڧձɺ΍ͬͯ·͢

  ʮͪΌΜͱॻ͘+4ʯ
  IUUQTNBCPSPTIJDPOOQBTTDPNFWFOU

  ʮ܅ΑɺଵଦͨΕʯʢԾʣ

  ʢԾʣ

  View Slide

 35. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  ྑ͍͓೥Λ

  View Slide