$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

RailsGirls Kyoto Opening & Intermission & Closing

RailsGirls Kyoto Opening & Intermission & Closing

SHIBATA Hiroshi

December 16, 2012
Tweet

More Decks by SHIBATA Hiroshi

Other Decks in Technology

Transcript

 1. View Slide

 2. 3BJMT
  (JSMT

  View Slide

 3. View Slide

 4. View Slide

 5. 4QPOTPS

  View Slide

 6. View Slide

 7. View Slide

 8. View Slide

 9. View Slide

 10. View Slide

 11. View Slide

 12. View Slide

 13. ࣲాതࢤ
  SHIBATA Hiroshi
  QBQFSCPZDP
  BTBLVTBSC
  paperboy&co., Inc.
  Introduction of heroku and sqale
  ൃද৔ॴ3BJMT(JSM,ZPUP 2012-12-15(Sat)
  IFSPLVͱ
  TRBMFͷ͝঺հ

  View Slide

 14. TFMG

  View Slide

 15. SHIBATA Hiroshi(@hsbt)

  View Slide

 16. http://twitter.com/hsbt/
  http://www.hsbt.org/
  http://github.com/hsbt/

  View Slide

 17. QBQFSCPZDP

  View Slide

 18. View Slide

 19. View Slide

 20. 1BB4

  View Slide

 21. ͪΌΜͱಈ͘Α͏ʹશ෦࡞Β
  ͳ͚Ε͹͍͚ͳ͍

  View Slide

 22. ͍͍ͩͨྑ͍ײ͡ʹશ෦࡞ͬ
  ͯ͘ΕΔ
  PaaS

  View Slide

 23. )FSPLV
  PS
  4RBMF

  View Slide

 24. 3VCZPO3BJMT

  View Slide

 25. View Slide

 26. 1SPT

  View Slide

 27. 5.EZOP'3&&
  1.ӳޠ
  4.1PTUHSF42-
  3.ΞυΦϯ
  2.ϓϩάϥϚϒϧ

  View Slide

 28. $POT

  View Slide

 29. 1.ӳޠ
  4.EZOP
  3.$-*
  2.ւ֎αʔϏε

  View Slide

 30. View Slide

 31. 1SPT

  View Slide

 32. 5.ԁίϯςφ
  1.೔ຊޠ
  4.ΩϟϥΫλʔ
  3.μογϡϘʔυ
  2.ٕज़αϙʔτ෇͖

  View Slide

 33. $POT

  View Slide

 34. 1.OP'SFF
  4.(6*
  3.গͳ͍ػೳ
  2..Z42-ͷΈ

  View Slide

 35. View Slide

 36. View Slide

 37. View Slide

 38. View Slide

 39. View Slide

 40. View Slide

 41. View Slide

 42. View Slide

 43. View Slide

 44. View Slide