Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

技術習得の時間を作る

inaka-phper
June 19, 2019
510

 技術習得の時間を作る

inaka-phper

June 19, 2019
Tweet

Transcript

 1. ٕज़शಘͷ࣌ؒΛ࡞Δ
  2019.6.19 Nagoya.php #16

  View full-size slide

 2. ·ͣ͸ࣗݾ঺հ

  View full-size slide

 3. ͱ͋Δాࣷͷphper
  @inaka_phper
  phpྺ16೥(࣮ྗ͕൐͍ͬͯΔ͔͸ผ)
  3೥લʹ۽ຊ͔Β໊ݹ԰΁స৬͖ͯ͠·ͨ͠ɻ
  5ࡀࣇͱ1ࡀࣇͷ෕

  ՈͰͷझຯ։ൃ͢Δ࣌ؒΛͲ͏೧ग़͢Δ͔͕࠷ۙͷ೰Έ

  View full-size slide

 4. ٕज़ྗΛߴΊ͍ͨʂ

  View full-size slide

 5. Ͱ΋͕࣌ؒແ͍…ͱݴ͏ํ

  View full-size slide

 6. ࢲͷ৔߹
  ͜Μͳํ๏Ͱ΍ͬͯ·͢Α
  ͱ͍͏͓࿩
  ※͍ͭ΋΍ͬͯΔ༁Ͱ͸ͳ͍͚ͲͶʂ

  View full-size slide

 7. ʮ΍Γ͍ͨ͜ͱʯ
  ʮཧղΛਂΊ͍ͨ΋ͷʯ
  ϦετΞοϓ͢Δ
  ※͔͔ΔͰ͋Ζ͏࣌ؒ͸͜͜Ͱ͸ແࢹʂ

  View full-size slide

 8. ※ϩΰ͕͋Δͷ͚ͩ͋͛ͯΈͨ

  View full-size slide

 9. ͔͚ΒΕΔ࣌ؒ͸
  ͲΕ͘Β͍͋Δͷ͔
  ߟ͑ͯΈΔ

  View full-size slide

 10. ೖ຾
  ͓࿩
  ࢠڙͷੈ࿩
  ৯ࣄ
  ௨ۈ
  ࢓ࣄ ௨ۈ
  ४උ
  ਭ຾
  ઌʑ݄·Ͱͷࢲ  View full-size slide

 11. ೖ຾
  ͓࿩
  ৯ࣄ
  ௨ۈ
  ࢓ࣄ
  ௨ۈ
  ४උ
  ਭ຾
  ઌ݄͔Β๩͘͠ͳͬͯ͠·ͬͨ  View full-size slide

 12. Ͱ΋͔͜͜Β࣌ؒΛ
  ೧ग़͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍

  View full-size slide

 13. ೖ຾
  ͓࿩
  ৯ࣄ
  ௨ۈ
  ࢓ࣄ
  ௨ۈ
  ४උ
  ਭ຾
  ͏ʔΜ…  View full-size slide

 14. ೖ຾
  ͓࿩
  ৯ࣄ
  ௨ۈ
  ࢓ࣄ
  ௨ۈ
  ४උ
  ਭ຾
  ͔͜͜…?  ͜͜
  ͜͜
  ͜͜

  View full-size slide

 15. ೧ग़Ͱ͖ͦ͏ͳ࣌ؒ
  ௨ۈ࣌ؒ ెาൈ͍ͯ1࣌ؒ൒͘Β͍
  ਭ຾࣌ؒ 1͙࣌ؒΒ͍ͳΒ…

  View full-size slide

 16. ࣌ؒͷ࢖͍ํΛޮ཰Խ
  ௨ۈ࣌ؒ͸PC৮Εͳ͍ͷͰɺεϚϗͰٕज़هࣄ౳Ͱ৘ใ
  ΍஌ࣝΛಘͯɺ࡞ۀͷ໨੕Λ͚ͭΔɻ
  ਭ຾࣌ؒΛ࡟ͬͯ1೔1࣌ؒఔ౓PCʹ޲͔ͬͯ࡞ۀ!!

  View full-size slide

 17. ೧ग़Ͱ͖Δ࣌ؒͰ
  ग़དྷΔ͜ͱΛߟ͑తΛߜΔɻ

  View full-size slide

 18. μϝͳ΍Γํ

  View full-size slide

 19. ษڧձ΍ΧϯϑΝϨϯεޙʹ
  Αؕ͘Δݱ৅

  View full-size slide

 20. ΍Γ͍ͨ͜ͱ٧ΊࠐΈ͗͢
  ΅͘ͷ͔Μ͕͍͖͑ͨ͞ΐ͏ͷWEBαʔϏεΛɺ
  ॳΊͯ࢖͏ʮLaravelʯͰAPI࡞Γͳ͕Βɺ
  ϑϩϯτ͸ॳΊͯ࢖͏javascriptͷϑϨʔϜϫʔΫʮVue.jsʯΛ࢖
  ͍ͭͭ
  ͞Βʹ࢖ͬͨ͜ͱ͕ͳ͍͚Ͳศརͦ͏ͳʮNuxt.jsʯΛ࢖ͬͯ

  UI͸ʮMaterial Component FrameworkʯͰΧοίΑ͘੔͑ͭͭ
  ͍͖ͳΓϕετϓϥΫςΟεͳϓϩάϥϜͰॻ্͖͛ͯ
  αʔϏεΛ։࢝͢Δʂʂ

  View full-size slide

 21. ݶΒΕͨ࣌ؒʹ
  ٧ΊࠐΈ͗͢Δͱ
  ਐḿ͕஗͘ͳΔ্
  Ϟνϕʔγϣϯ΋Լ͕Δ

  View full-size slide

 22. ྑ͍΍Γํ

  View full-size slide

 23. ࢥ͍͖ͬΓൣғΛߜΔ
  ɾڵຯ͕ڧ͘ɺ͔ͭ࣌ؒతίεύ͕ߴ͍΋ͷ͔Β΍ͬͯΈΔ
  ɾશ෦Ұ͔Β࡞Ζ͏ͱͤͣطଘϓϩδΣΫτ΍αʔϏεʹର
  ͯ͠ࢼͯ͠ΈΔɻ
  ɾݴޠ౳ͷֶशίετͷେ͖͍΋ͷͰ΋ୡ੒͠΍͍͢খ໨ඪ
  Λ࡞Δ

  View full-size slide

 24. ValueObjectʹߜͬͨ
  ֓೦͸΋ͱ΋ͱ೺Ѳ͍ͯͨ͠
  طଘͷϓϩδΣΫτͰಋೖ
  طଘModel(Entity)ʹରͯ͠ൺֱతखܰʹಋೖͰ͖Δ
  ಋೖͨ݁͠Ռɺͪΐͬͱݎ࿚ͳίʔυʹͳͬͨɻ

  View full-size slide

 25. ྫ͑͹͜Μͳ΍Γํ΋

  View full-size slide

 26. ͜Μͳͷ΋ΞϦ
  ɾطଘαʔϏεͷҰ෦͚ͩʹಋೖʹͯ͠ΈΔ(ಛఆσΟϨ
  ΫτϦҎԼͷΈͱ͔)
  ɾެ։͞Ε͍ͯΔAPIΛར༻ͯ͠Vue.jsͰUI࡞Δ
  ɾίʔυ͕Ԛͯ͘΋ɺͱʹ͔͘ಈ͘΋ͷΛ࡞Δ
  ɹ໨ඪୡ੒ޙʮ͜ͷ෦෼͚ͩ៉ྷʹ͢Δʯ໨ඪཱͯͯ
  ɹॱ൪ʹɺண࣮ʹୡ੒͍͚ͯ͠͹Α͍ɻ

  View full-size slide

 27. ·ͱΊ
  ɾ೧ग़Ͱ͖Δ࣌ؒ಺Ͱୡ੒Ͱ͖Δ໨ඪΛཱͯΔ
  ɹʢ௕ͯ͘΋1ʙ2िؒఔ౓ʣ
  ɾࡉ͔͍໨ඪͳͷͰ੒Ռ෺΋Ͱ͖͕͋Γ΍͘͢ɺ
  ɹܧଓͯ͠ୡ੒ײΛຯΘ͍ϞνϕʔγϣϯΛอͭ
  ɾશମͷֶशίετ͕ߴͯ͘΋ࡉ͔͘੾Γग़͢͜ͱ͸Մೳ

  View full-size slide

 28. ཉுΓ͗ͣ͢
  ଍ԼΛݟͯҰาͣͭ
  ண࣮ʹਐΜͰ͍͜͏

  View full-size slide

 29. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View full-size slide