Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

チームで壁をひとつ越えるために 「インテグラル理論」を使ってみよう

izumii19
March 23, 2022
90

チームで壁をひとつ越えるために 「インテグラル理論」を使ってみよう

クリエーションラインのスクラムマスターとアジャイルコーチが集う「SMsの会」のメンバーで、とあるテーマについてインテグラル理論を使って深堀りしてみました。
やってみた手順や感想などを残してあります。

izumii19

March 23, 2022
Tweet

Transcript

 1. Copyright ⡋2022 CREATIONLINE, INC. All Rights Reserved
  νʔϜͰนΛͻͱͭӽ͑ΔͨΊʹ


  ʮΠϯςάϥϧཧ࿦ʯΛ࢖ͬͯΈΑ͏
  Team SMs


  (ҏ౻͍ͮΈɺதଜ஌੒ɺҴ໺࿨लɺ΍ͬͱΉ)

  View Slide

 2. Copyright ⡋2022 CREATIONLINE, INC. All Rights Reserved
  ͜ͷࢿྉͷ֓ཁ
  ͜ͷࢿྉ͸ɺʰΠϯςάϥϧཧ࿦ͱ͸Ͳ͏͍͏΋ͷ͔ʁʱΛɺ࣮ࡍʹखΛಈֶ͔ͯ͠Μͩ݁
  ՌΛ·ͱΊͨ΋ͷʹͳΓ·͢ɻ

  View Slide

 3. Copyright ⡋2022 CREATIONLINE, INC. All Rights Reserved
  ͖͔͚ͬ
  ΫϦΤʔγϣϯϥΠϯͷεΫϥϜϚελʔୡ͕ఆظతʹू·ΔʰSMsͷձʱͰ͕͋ͬͨ࿩୊
  Θ͔Βͳ͍͜ͱ͕ͨ͘͞Μ͋Δঢ়گͰ΋ɺ


  ਪਐྗΛ΋ͬͯલਐͰ͖ΔνʔϜʹͳΔ


  ʹ͸Ͳ͏ͨ͠Β͍͍ͩΖ͏ʁ
  ͦͷςʔϚɺ΋ͬͱਂ΅ͬͯߟ͑ͯΈ
  ͨΒ໘നͦ͏Ͱ͢Ͷʂ

  View Slide

 4. Copyright ⡋2022 CREATIONLINE, INC. All Rights Reserved
  ͖͔͚ͬ
  Ͳ͏΍ͬͨΒ


  ͜ͷςʔϚΛ


  ਂ۷ΓͰ͖Δ
  ͔ͳʁ
  SMͱͯ͠͸ɺ·ͣ


  ʮࠓɺνʔϜʹԿ͕͓͖͍ͯΔ͔ʯ


  ΛͰ͖Δ͚ͩਖ਼֬ʹ೺Ѳ͍ͨ͠


  ͔ͳ͊ɾɾɾ
  ͦΕͳΒ


  ʰΠϯςάϥϧཧ࿦ʱ


  Λ࢖ͬͯΈΔͷ͸Ͳ͏ʁ
  ͳʹͦΕʁ

  View Slide

 5. Copyright ⡋2022 CREATIONLINE, INC. All Rights Reserved
  Πϯςάϥϧཧ࿦ͱ͸

  View Slide

 6. Copyright ⡋2022 CREATIONLINE, INC. All Rights Reserved
  Πϯςάϥϧཧ࿦ͱ͸
  ● έϯɾ΢Οϧόʔ͕ఏএͨ͠ཧ࿦


  ● ਓؒɾ૊৫ɾࣾձɾੈքΛ౷߹తɺแׅతʹͱΒ͑ΔͨΊͷϑϨʔϜϫʔΫ


  ● ໰୊ղܾ΍ΞηεϝϯτΛͷͨΊͷ༷ʑͳΞϓϩʔν͕ͲͷΑ͏ͳྖҬΛѻ͏͜ͱʹ
  ͳΔͷ͔Λ஍ਤͷҐஔͷΑ͏ʹࣔ͠ɺͦΕΒΛแׅతʹͱΒ͑Δ͜ͱͰΑΓਂ͘૬ޓ
  ʹؔ܎͚ͮΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ


  ● ໰୊ղܾͷಓےΛݟ͚ͭΔͷʹ໾ཱͪɺ

  ෳࡶͳ՝୊͸ΑΓޮՌతʹରॲͰ͖ΔͱݴΘΕ͍ͯΔ


  ● ςΟʔϧ૊৫΋Πϯςάϥϧཧ࿦͕ϕʔεͱͳ͍ͬͯΔ

  View Slide

 7. Copyright ⡋2022 CREATIONLINE, INC. All Rights Reserved
  Πϯςάϥϧཧ࿦ͷϙΠϯτɿ4৅ݶ
  ● ͜ͷੈքͷ͋ΒΏΔࣄ৅Λแׅతʹೝࣝ͢Δ͏͑Ͱඞཁͱ͞ΕΔ̐ͭͷ؍఺


  ● Πϯςάϥϧཧ࿦ʹͳͯ͘͸ͳΒͳ͍ɺϕʔεͱͳΔߟ͑ํ


  ● Πϯςάϥϧཧ࿦ͷ̐ͭͷ؍఺


  ■ ݸਓͷ಺෦ɹ


  ■ ݸਓͷ֎෦


  ■ ࢲͨͪͷ಺෦


  ■ ࢲͨͪͷ֎෦
  ಺෦ ֎෦
  ݸਓ
  ಺໘తɾݸత
  ओ؍త
  ֎໘తɾݸత
  ٬؍త
  ूஂ
  จԽత


  ಺໘తɾूஂత
  ࣾձత


  ֎໘తɾूஂత
  ࢲ ͦΕ
  ͦΕΒ
  ࢲͨͪ

  View Slide

 8. Copyright ⡋2022 CREATIONLINE, INC. All Rights Reserved
  Πϯςάϥϧཧ࿦ͰਂງΓͯ͠Έͨ

  View Slide

 9. Copyright ⡋2022 CREATIONLINE, INC. All Rights Reserved
  ࢲ͕ͨͪ΍ͬͯΈͨखॱ
  1. ςʔϚΛܾΊΔ


  2. ى͖͍ͯΔʰ໰୊ʱʹ͍ͭͯ෼ੳ͢Δ


  3. ى͖͍ͯΔʰ໰୊ʱʹ͍ͭͯ؍࡯͠ɺσΟεΧογϣϯ͢Δ


  4. ى͖͍ͯΔ໰୊ʹର͠ɺࢥ͍ͭ͘ʰࢪࡦʱΛॻ͘


  5. ࢪࡦʹ͍ͭͯ؍࡯͠ɺσΟεΧογϣϯ͢Δ

  View Slide

 10. Copyright ⡋2022 CREATIONLINE, INC. All Rights Reserved
  1. ςʔϚΛܾΊΔ
  ● ͜ͷऔΓ૊Έͷ͖͔͚ͬʹͳͬͨʰΘ͔Βͳ͍͜ͱ͕ͨ͘͞Μ͋Δঢ়گͰ΋ɺਪਐྗ
  Λ΋ͬͯલਐͰ͖ΔνʔϜʹͳΔʹ͸ʁʱΛςʔϚʹͨ͠ɻ


  ● ͨͩࣗ͠෼ୡ͸εΫϥϜϚελʔͰ͋Γ։ൃϝϯόʔͰ͸ͳ͍ͨΊʰ։ൃϝϯόʔͷؾ
  ࣋ͪΛ૝૾ͯ͠΍ͬͯΈΔʱͱ͍͏લఏ͋Γɻ

  View Slide

 11. Copyright ⡋2022 CREATIONLINE, INC. All Rights Reserved
  2. ى͖͍ͯΔʰ໰୊ʱʹ͍ͭͯ෼ੳ͢Δ
  ● ى͖͍ͯΔ໰୊Λʰ̐ͭͷ؍఺ʱʹ෼͚ͯॻ͖ग़͢


  ■ ݸਓͷ಺෦ɹ


  ■ ݸਓͷ֎෦


  ■ ࢲͨͪͷ಺෦


  ■ ࢲͨͪͷ֎෦
  ಺෦ ֎෦
  ݸਓ
  ಺໘తɾݸత
  ओ؍త
  ֎໘తɾݸత
  ٬؍త
  ूஂ
  จԽత


  ಺໘తɾूஂత
  ࣾձత


  ֎໘తɾूஂత
  ͦΕΒ
  ࢲͨͪ
  ࢲ ͦΕ

  View Slide

 12. Copyright ⡋2022 CREATIONLINE, INC. All Rights Reserved
  2. ى͖͍ͯΔʰ໰୊ʱʹ͍ͭͯ෼ੳ͢Δ
  ● ʰݸਓͷ֎෦ʱ͔Β࣌ܭճΓʹग़͍ͯ͘͠ʢ͜͏΍Δͱߟ͑΍͍͢ͱฉ͍ͨͷͰʣ
  ಺෦ ֎෦
  ݸਓ
  ಺໘తɾݸత
  ओ؍త
  ֎໘తɾݸత
  ٬؍త
  ूஂ
  จԽత


  ಺໘తɾूஂత
  ࣾձత


  ֎໘తɾूஂత
  ࢲ ͦΕ
  ͦΕΒ
  ࢲͨͪ

  View Slide

 13. Copyright ⡋2022 CREATIONLINE, INC. All Rights Reserved
  2-1. ݸਓͷ֎෦
  ● ֎෦ͱ͸٬؍తɺ໨ʹݟ͑Δ΋ͷɺܭଌՄೳͳ΋ͷɺ؍࡯͞ΕΔ΋ͷ


  ● ʰݸਓͷ֎෦ʱͩͱߦಈɺߦҝɺձ࿩ͳͲ

  ಺෦ ֎෦
  ݸਓ
  ಺໘తɾݸత
  ओ؍త
  ֎໘తɾݸత
  ٬؍త
  ूஂ
  จԽత


  ಺໘తɾूஂత
  ࣾձత


  ֎໘తɾूஂత
  ࢲ ͦΕ
  ͦΕΒ
  ࢲͨͪ
  ωΨςΟϒͳൃ
  ݴ͕૿͑Δ
  ௚઀ؔ܎ͳͦ͞͏ͳ


  ͜ͱΛ࢝ΊΔ
  ߦಈ͢Δਓ
  ͕ภΔ
  அݴ͠ͳ͘ͳΔ
  Կ΋ൃݴ͠ͳ͍


  ൃݴ͕গͳ͘ͳ
  Δ
  खΛಈ͔͢͜ͱΑΓ΋
  σΟεΧογϣϯͷ΄
  ͏͕ଟ͘ͳΔ
  ૬ஊ͢Δ
  Θ͔Βͳ͍͜ͱ͕ͨ͘͞Μ͋Δঢ়گͰͷݸਓ

  View Slide

 14. Copyright ⡋2022 CREATIONLINE, INC. All Rights Reserved
  2-2. ूஂͷ֎෦
  ● ֎෦ͱ͸٬؍తɺ໨ʹݟ͑Δ΋ͷɺܭଌՄೳͳ΋ͷɺ؍࡯͞ΕΔ΋ͷ


  ● ʰूஂͷ֎෦ʱͩͱϧʔϧɺ๏཯ɺ੍࡞ɺߏ଄ͳͲ

  ಺෦ ֎෦
  ݸਓ
  ಺໘తɾݸత
  ओ؍త
  ֎໘తɾݸత
  ٬؍త
  ूஂ
  จԽత


  ಺໘తɾूஂత
  ࣾձత


  ֎໘తɾूஂత
  ࢲ ͦΕ
  ͦΕΒ
  ࢲͨͪ
  ͳΜͰ΋


  νʔϜͰ߹ҙ͔ͯ͠
  ΒਐΉ
  ϕϩγςΟ͕
  ҆ఆ͠ͳ͍
  ଞͷPBIʹணख
  ͠ͳ͍
  ϛʔςΟϯάͷ
  ݁࿦͕Ͱͳ͍
  ղܾ͠ͳ͍ͱ


  ͍͚ͳ͍ͱ͍͏ϧʔϧ
  നࠇ͚ͭͳ͍ͱ͍͚ͳ͍


  ٞ࿦Ͱܾண͠ͳ͍ͱ͍͚
  ͳ͍
  ͝·͔ͯ͠ਐΜ
  Ͱ͸͍͚ͳ͍
  Θ͔Βͳ͍͜ͱ͕ͨ͘͞Μ͋Δঢ়گͰͷूஂ
  ݸਓͷߦಈ͕ू·Δͱ…

  View Slide

 15. Copyright ⡋2022 CREATIONLINE, INC. All Rights Reserved
  2-3. ूஂͷ಺෦
  ● ಺෦ͱ͸ओ؍తɺ໨ʹݟ͑ͳ͍΋ͷɺܭଌෆՄೳͳ΋ͷɺײ͡ΒΕΔ΋ͷ


  ● ʰूஂͷ಺෦ʱͩͱจԽɺՁ஋ɺྙཧɺنൣͳͲ

  ಺෦ ֎෦
  ݸਓ
  ಺໘తɾݸత
  ओ؍త
  ֎໘తɾݸత
  ٬؍త
  ूஂ
  จԽత


  ಺໘తɾूஂత
  ࣾձత


  ֎໘తɾूஂత
  ࢲ ͦΕ
  ͦΕΒ
  ࢲͨͪ
  Θ͔Βͳ͍͜ͱ͕ͨ͘͞Μ͋Δঢ়گͰͷूஂ
  ߹ҙͯ͠


  ਐΉ΋ͷͩ
  ղܾ͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍
  ʢͱ͍͏ࢥ͍ࠐΈʣ
  νʔϜͰ


  ৐Γӽ͑Δ΋ͷͩ
  ໰୊͸શ෦ٞ࿦ͰղܾͰ
  ͖Δ΋ͷ
  ϧʔϧ΍ن཯͕Ͱ͖Δഎܠʹ͸…

  View Slide

 16. Copyright ⡋2022 CREATIONLINE, INC. All Rights Reserved
  2-4. ݸਓͷ಺෦
  ● ಺෦ͱ͸ओ؍తɺ໨ʹݟ͑ͳ͍΋ͷɺܭଌෆՄೳͳ΋ͷɺײ͡ΒΕΔ΋ͷ


  ● ʰݸਓͷ಺෦ʱͩͱࢹ఺ɺײ৘ɺଶ౓ɺίϛοτɺ৴೦ͳͲ

  ಺෦ ֎෦
  ݸਓ
  ಺໘తɾݸత
  ओ؍త
  ֎໘తɾݸత
  ٬؍త
  ूஂ
  จԽత


  ಺໘తɾूஂత
  ࣾձత


  ֎໘తɾूஂత
  ࢲ ͦΕ
  ͦΕΒ
  ࢲͨͪ
  Θ͔Βͳ͍͜ͱ͕ͨ͘͞Μ͋Δঢ়گͰͷݸਓ
  ࣗ෼͚ͩͷ੹೚ʹ
  ͨ͘͠ͳ͍
  ࣦഊͨ͠ͱ͖ͷ͜ͱΛ
  ڪΕ͍ͯΔ
  ੒ޭͷΠϝʔδ͕
  ͔ͭͳ͍
  ໰୊͸


  ղܾ͍ͨ͠
  ࣗ৴͕ͳ͍ɺ
  ෆ҆Ͱ͋Δ
  ׬ᘳओٛ
  ࣗ෼͚ͩͰ͸ղܾͰ͖
  ͳ͍ʢͷͰɺνʔϜͰ
  ܾΊ͍ͨʣ
  จԽ΍ྙཧ͕ߏங͞ΕΔ


  എܠʹ͸…

  View Slide

 17. Copyright ⡋2022 CREATIONLINE, INC. All Rights Reserved
  3. ى͖͍ͯΔ໰୊ʹ͍ͭͯσΟεΧογϣϯ͢Δ
  ໰୊ʹର͢ΔσΟεΧογϣϯͷϙΠϯτ


  ● ಛʹؾʹͳΔ෇ᝦΛϐοΫΞοϓͯ͠ਂງΓ


  ● ྡΓ߹͍ͬͯΔ৅ݶͱͷؒʹͲΜͳؔ࿈͕͋Δ͔


  ● ໰୊఺ͷ͏ΒʹԿ͕જΜͰ͍ͦ͏͔


  ● νʔϜͷ܏޲ɹ…ͳͲ

  View Slide

 18. Copyright ⡋2022 CREATIONLINE, INC. All Rights Reserved
  3. ى͖͍ͯΔ໰୊ʹ͍ͭͯσΟεΧογϣϯ͢Δ
  Θ͔Βͳ͍͜ͱ͕ͨ͘͞Μ͋Δঢ়گͰى͖͍ͯͦ͏ͳ͜ͱ͸ʁ
  ʰΘ͔Βͳ͍͚ͲҰ୴ઌ΁ਐ΋͏ʱͰ
  ͸ͳ͘ɺ̍ͭ̍ͭղܾ͔ͯ͠Β͡Όͳ
  ͍ͱਐΜͰ͸͍͚ͳ͍ͱࢥ͍ͬͯͦ͏
  ੒ޭ͕ΠϝʔδͰ͖ͳ͍ɺ


  ͦͷ͍ͤͰܯռ৺͕ڧ͘ͳ͍ͬͯ
  Δͷ͔΋
  அݴ͠ͳ͘ͳΔɺߦಈ͢Δਓͱ
  ͠ͳ͍ਓͰภΓ͕͏·ΕΔɻ


  ࣗ৴͕ͳ͍͜ͱͷݱΕʁ
  ʰνʔϜશһͰʱ߹ҙ͢Δ͜
  ͱʹͩ͜Θ͍ͬͯΔ܏޲͕͋
  Γͦ͏…
  ࣦഊ͢Δ͜ͱ΍ɺ


  ࣗ෼͚ͩͷ੹೚ʹͳΔ͜ͱΛ
  ڪΕ͍ͯΔͷ͔΋ʁ

  View Slide

 19. Copyright ⡋2022 CREATIONLINE, INC. All Rights Reserved
  ● ͜͜͸ॱ൪͸͋·Γҙࣝͤͣࢥ͍ͭ͘ͱ͜Ζ͔Βॻ͍͍ͯͬͨ


  ● ͨͩ͠ɺภΓ͕Ͱͳ͍Α͏4৅ݶόϥϯεྑ͘ग़͢Α͏ʹҙࣝͨ͠
  4. ى͖͍ͯΔ໰୊ʹର͠ɺࢥ͍ͭ͘ʰࢪࡦʱΛॻ͘
  ಺෦ ֎෦
  ݸਓ
  ूஂ
  ͦΕΒ

  View Slide

 20. Copyright ⡋2022 CREATIONLINE, INC. All Rights Reserved
  4-1. ʰݸਓͷ֎෦ʱͷ໰୊ʹର͢Δࢪࡦ
  ಺෦ ֎෦
  ݸਓ
  ಺໘తɾݸత
  ओ؍త
  ֎໘తɾݸత
  ٬؍త
  ूஂ
  จԽత


  ಺໘తɾूஂత
  ࣾձత


  ֎໘తɾूஂత
  ࢲ ͦΕ
  ͦΕΒ
  ࢲͨͪ
  ωΨςΟϒͳൃ
  ݴ͕૿͑Δ
  ௚઀ؔ܎ͳͦ͞͏ͳ


  ͜ͱΛ࢝ΊΔ
  ߦಈ͢Δਓ
  ͕ภΔ
  அݴ͠ͳ͘ͳΔ
  Կ΋ൃݴ͠ͳ͍


  ൃݴ͕গͳ͘ͳ
  Δ
  खΛಈ͔͢͜ͱΑΓ΋
  σΟεΧογϣϯͷ΄
  ͏͕ଟ͘ͳΔ
  ૬ஊ͢Δ
  Θ͔Βͳ͍͜ͱ͕ͨ͘͞Μ͋Δঢ়گͰͷݸਓ
  ϑΝγϦςʔ
  λʔΛ͓͘
  ୭ͷൃݴ͔Λ


  ҙࣝ͠ͳ͍
  খ͘͞ࢼ͢

  View Slide

 21. Copyright ⡋2022 CREATIONLINE, INC. All Rights Reserved
  4-2. ʰूஂͷ֎෦ʱͷ໰୊ʹର͢Δࢪࡦ
  ಺෦ ֎෦
  ݸਓ
  ಺໘తɾݸత
  ओ؍త
  ֎໘తɾݸత
  ٬؍త
  ूஂ
  จԽత


  ಺໘తɾूஂత
  ࣾձత


  ֎໘తɾूஂత
  ࢲ ͦΕ
  ͦΕΒ
  ࢲͨͪ
  ͳΜͰ΋


  νʔϜͰ߹ҙ͔ͯ͠
  ΒਐΉ
  ϕϩγςΟ͕
  ҆ఆ͠ͳ͍
  ଞͷPBIʹணख
  ͠ͳ͍
  ϛʔςΟϯάͷ
  ݁࿦͕Ͱͳ͍
  ղܾ͠ͳ͍ͱ


  ͍͚ͳ͍ͱ͍͏ϧʔϧ
  നࠇ͚ͭͳ͍ͱ͍͚ͳ͍


  ٞ࿦Ͱܾண͠ͳ͍ͱ͍͚
  ͳ͍
  ͝·͔ͯ͠ਐΜ
  Ͱ͸͍͚ͳ͍
  Θ͔Βͳ͍͜ͱ͕ͨ͘͞Μ͋Δঢ়گͰͷूஂ
  ଟ਺ܾͰ߹ҙ
  ׬શͳ߹ҙʹࢸΒ
  ͳͯ͘΋Ұ୴ܾΊ
  ͯਐΊΔ
  Ͱ͖ͳ͍͜
  ͱΛΦʔϓ
  ϯʹ͢Δ
  ٞ࿦Λৠ͠ฦ͞
  ͳ͍

  View Slide

 22. Copyright ⡋2022 CREATIONLINE, INC. All Rights Reserved
  4-3. ʰूஂͷ಺෦ʱͷ໰୊ʹର͢Δࢪࡦ
  ಺෦ ֎෦
  ݸਓ
  ಺໘తɾݸత
  ओ؍త
  ֎໘తɾݸత
  ٬؍త
  ूஂ
  จԽత


  ಺໘తɾूஂత
  ࣾձత


  ֎໘తɾूஂత
  ࢲ ͦΕ
  ͦΕΒ
  ࢲͨͪ
  Θ͔Βͳ͍͜ͱ͕ͨ͘͞Μ͋Δঢ়گͰͷूஂ
  ߹ҙͯ͠


  ਐΉ΋ͷͩ
  ղܾ͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍
  ʢͱ͍͏ࢥ͍ࠐΈʣ
  νʔϜͰ


  ৐Γӽ͑Δ΋ͷͩ
  ໰୊͸શ෦ٞ࿦ͰղܾͰ
  ͖Δ΋ͷ
  ֎෦ͷ஌ࣝɺ৘ใʹཔΔ


  ֎෦ίʔνΛݺͿ
  νʔϜͷ͋Γͨ
  ͍࢟Λ࿩͠߹͏
  λΠϜϘοΫεΛ
  ܾΊͯٞ࿦͠ɺ࣮
  ݧΛ͢Δ

  View Slide

 23. Copyright ⡋2022 CREATIONLINE, INC. All Rights Reserved
  4-4. ʰݸਓͷ಺෦ʱͷ໰୊ʹର͢Δࢪࡦ
  ಺෦ ֎෦
  ݸਓ
  ಺໘తɾݸత
  ओ؍త
  ֎໘తɾݸత
  ٬؍త
  ूஂ
  จԽత


  ಺໘తɾूஂత
  ࣾձత


  ֎໘తɾूஂత
  ࢲ ͦΕ
  ͦΕΒ
  ࢲͨͪ
  Θ͔Βͳ͍͜ͱ͕ͨ͘͞Μ͋Δঢ়گͰͷݸਓ
  ࣗ෼͚ͩͷ੹೚ʹ
  ͨ͘͠ͳ͍
  ࣦഊͨ͠ͱ͖ͷ͜ͱΛ
  ڪΕ͍ͯΔ
  ੒ޭͷΠϝʔδ͕
  ͔ͭͳ͍
  ໰୊͸


  ղܾ͍ͨ͠
  ࣗ৴͕ͳ͍ɺ
  ෆ҆Ͱ͋Δ
  ׬ᘳओٛ
  ࣗ෼͚ͩͰ͸ղܾͰ͖
  ͳ͍ʢͷͰɺνʔϜͰ
  ܾΊ͍ͨʣ
  ੒ޭͷΠϝʔδΛΘ͔
  ͤΔͨΊʹɺখ͘͞
  ΰʔϧΛઃఆ͢Δ
  ϝϯλʔͱ


  ͓೰Έ૬ஊ
  ݁ՌͰ͸ͳ͘


  ߦಈΛ΄ΊΔ
  ϫʔΫΞϥ΢ϯυΛ޷Ή

  ͝·͔ͯ͠΋ಈ͚͹OK


  View Slide

 24. Copyright ⡋2022 CREATIONLINE, INC. All Rights Reserved
  5. ࢪࡦʹ͍ͭͯ؍࡯͠ɺσΟεΧογϣϯ͢Δ
  ࢪࡦʹର͢ΔσΟεΧογϣϯͷϙΠϯτ


  ● Ͳͷ໰୊ʹରͯ͠ޮՌ͕͋Γͦ͏ͳࢪࡦ͔


  ● ͙͢ࢼͤͦ͏ͳ΋ͷ͸Կ͔


  ● ͲΜͳޮՌ͕ظ଴Ͱ͖ͦ͏͔ɹ…ͳͲ

  View Slide

 25. Copyright ⡋2022 CREATIONLINE, INC. All Rights Reserved
  5. ࢪࡦʹ͍ͭͯ؍࡯͠ɺσΟεΧογϣϯ͢Δ
  ໰୊ͱͦͷࢪࡦ͔Βݟ͖͑ͯͨ͜ͱ͸ʁ
  ݴ͍੾Βͳ͍ɺͣͬͱ࿩͠߹͍ͬͯ
  Δͱ͍͏͜ͱ͸ࣗ৴͕ͳ͍ͷ͔΋
  ʰ໰୊͸ղܾ͠ͳ͍ͱͳΒͳ͍΋ͷͩʱ


  ʰνʔϜ͸߹ҙͯ͠ਐ·ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍΋ͷ
  ͩʱͳͲɺʰʙ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ʱͱ͍͏ࢥ͍
  ࠐΈ͕͋Γͦ͏
  ϑΝγϦςʔλʔΛஔ͍ͯɺλΠ
  ϜϘοΫεΛ۠੾ͬͨΓަ௨੔උ
  ͯ͠΋Β͓͏
  ࣗ෼ୡͰͳΜͱ͔͠ͳ͍ͱͳΒͳ͍
  ͱ͍͏ढറΛղͨ͘Ίʹɺ΋ͬͱ֎
  ෦ʹཔΔΑ͏ʹͨ͠Β͍͍͔΋
  νʔϜ͕ؾܰʹτϥΠͰ͖Δ
  Α͏ͳऔΓ૊ΈΛ΍ͬͯΈΔ
  ͷ͸Ͳ͏ͩΖ͏ʁ

  View Slide

 26. Copyright ⡋2022 CREATIONLINE, INC. All Rights Reserved
  Πϯςάϥϧཧ࿦Ͱߟ͑ͯΈͨײ૝

  View Slide

 27. Copyright ⡋2022 CREATIONLINE, INC. All Rights Reserved
  Πϯςάϥϧཧ࿦Λ࣮ફͯ͠Έͨײ૝
  Θ͔ͬͨ͜ͱ


  ● ͦΕͧΕͷ৅ݶʹॻ͖ग़ͨ͠಺༰͔ΒɺνʔϜͷ܏޲΍๊͍͑ͯΔ໰୊͕ݟ͖͑ͯͨ


  ■ ׬ᘳओٛͬΆ͍ɺʰ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ʱʹनΘΕ͍ͯͦ͏ɺ̍ͭղܾ͔ͯ͠Β͡Όͳ͍ͱ࣍ʹਐΊͳ͍ɹ…ͳͲ


  ● ΅Μ΍Γͱղܾ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺ໰୊ͱ݁ͼ͍ͭͨࢪࡦΛߟ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨ


  ● ৅ݶ͝ͱʹॻ͖ग़͢͜ͱͰݸਓ or νʔϜͷͲͪΒʹର͢Δ՝୊ʢࢪࡦʣͳͷ͔͕ཧղ͠΍͔ͬͨ͢


  ● ؍࡯͕ภΒͣόϥϯε͋Δ؍఺͔Βߟ͑ΒΕͨɻͨͱ͑͹ɺ͍ͭʮϧʔϧ͕͋Ε͹…ʯΈ͍ͨʹߟ͕͕͑ͪͩɺݸʑਓͷ
  ؾ࣋ͪ΋ҙࣝͰ͖ͨɺͳͲ


  ● ಺໘ɺ಺෦ʹ͍ͭͯ͸૝૾ʹͳΔ͕ɺٯʹ಺໘·ͰΈΜͳͰ૝૾͢ΔͷͰ͍Ζ͍Ζͳൃ૝͕ग़ͯདྷͯɺଟ༷ੑ͕ಘΒΕͨ


  ● Πϯςάϥϧཧ࿦ͦͷ΋ͷ͸·ͩ͋·ΓΑ͘Θ͔Βͳ͍


  ● ूஂΛܦ༝͢Δ͕ݸਓ͔Β࢝·ΓݸਓͰऴΘΔͷ͕ҹ৅త

  View Slide

 28. Copyright ⡋2022 CREATIONLINE, INC. All Rights Reserved
  Πϯςάϥϧཧ࿦Λ࣮ફͯ͠Έͨײ૝
  Θ͍͖ͯͨٙ໰


  ● 4ͭͷྖҬʹ෼͚ͯߟ͑ΒΕΔͷͰ࠷దͳࢪࡦͷબ୒͕Ͱ͖Δͷ͔΋


  ● ྖҬʹ༏ઌॱҐͷΑ͏ͳ΋ͷ͸͋Δͷ͔͠Βʁݸਓ/಺෦͕࠷্ҐͩͬͨΓ͢Δʁ


  ● ֎෦→಺෦ͷྲྀΕ͸ਂ͘જ͍ͬͯ͘Α͏ͳײ͕ͨ͡͠ɻਅҼʁ৺Ҽʁʹۙͮ͘ɺΈͨ
  ͍ͳ


  ● Πϯςάϥϧཧ࿦ͦͷ΋ͷ͸·ͩ͋·ΓΑ͘Θ͔Βͳ͍

  View Slide

 29. Copyright ⡋2022 CREATIONLINE, INC. All Rights Reserved
  Πϯςάϥϧཧ࿦Λ΍ͬͯΈͨײ૝
  Ή͔͔ͣͬͨ͜͠ͱ


  ● ໰୊Λॱ൪ʹग़͍ͯ࣌͘͠ʹྡΓ߹͏৅ݶͷؔ࿈͕Πϝʔδ͠ʹ͍͘ͱ͜Ζ͕͋ͬͨ


  1. ݸਓͷ֎෦ → ूஂͷ֎෦ɹݸਓͷߦಈ͕ू·ΔͱɺूஂͷϧʔϧͳͲ͕Ͱ͖Δ


  2. ूஂͷ֎෦ → ूஂͷ಺෦ɹϧʔϧ͕͏·ΕΔഎܠʹ͸ɺจԽ΍Ձ஋͕͋Δ


  3. ूஂͷ಺෦ → ݸਓͷ಺෦ɹจԽ΍Ձ஋͕͏·ΕΔഎܠʹ͸ɺݸਓͷ৴೦͕͋Δ


  4. ݸਓͷ಺෦ → ݸਓͷ֎෦ɹݸਓͷߟ͑΍৴೦͕ɺߦಈʹͭͳ͕Δ ಺෦ ֎෦
  ݸ

  ಺໘తɾݸత


  ओ؍త
  ֎໘తɾݸత


  ٬؍త


  จԽత


  ಺໘తɾूஂ

  ࣾձత


  ֎໘తɾूஂ

  3 ʹؔͯ͠͸ɺٯํ޲ͷʮݸਓͷ಺෦→ूஂͷ಺෦ʯΛߟ͑Δ΄͏͕

  Πϝʔδ͠΍͔ͬͨ͢


  ڞ௨ͷจԽ΍Ձ஋؍ͱݴ͑Δ΋ͷ͕͋·Γͳ͍͔Βɺͳͷ͔΋…ʁ

  View Slide

 30. Copyright ⡋2022 CREATIONLINE, INC. All Rights Reserved
  ͓ΘΓ
  Έͳ͞Μ͕΍Δͱ͖ͷࢀߟʹͳΕ͹޾͍Ͱ͢

  View Slide