Preferences as a Service - for mobile apps and microservices

Preferences as a Service - for mobile apps and microservices

9eed44f137609e6ce3b6f1e14f80b9e1?s=128

Masayuki Izumi

April 19, 2018
Tweet

Transcript

 1. 1.

  ©2018 Wantedly, Inc. Preferences as a Service for mobile applications

  and microservices potatotips #50 18.Apr.2018 - izumin5210
 2. 4.

  ©2018 Wantedly, Inc. $ whoami a.k.a. usamimi engineer izumin5210 Engineer

  at Wantedly, Inc. Wantedly People ‣ Web Application Engineer - Profile Data Strategy Group ‣ Interests in developer productivity on microservices Gopher, Rubyist, JavaScripter and Androider
 3. 6.

  ©2018 Wantedly, Inc. Preferences How do you manage "preferences"? Preferences

  Ͳ͏΍࣮ͬͯ૷͠·͔͢ ‣ A1SFGFSFODF'SBHNFOUA A1SFGFSFODF"DUJWJUZAతͳ ӈͷεΫγϣ͸A3FDZDMFS7JFXAͩͬͨ ݟͨ໨ͷ࣮૷͸͍Ζ͍Ζ ‣ ͡Ό͋಺෦ͷ࣮૷͸ʁ A4IBSFE1SFGFSFODFA  3FBMNʁ 'JSFCBTF3FNPUF$POpH
 4. 7.

  ©2018 Wantedly, Inc. Preferences How do you manage "preferences"? Preferences

  In Wantedly People ‣ αʔόଆͷڍಈʹӨڹ͢Δ΋ͷ΋ଟ͍ ϓϥΠόγઃఆͱ͔ ϩʔΧϧ͚ͩʹอଘ͢Δͱ͍͏બ୒͸ͱΕͳ͍ ‣ ͡Ό͋Ͳ͏ͯ͠Δʁ ࣗલͰαʔόͷ࣮૷ॻ͍ͨ
 5. 11.

  ©2018 Wantedly, Inc. ຖճࣗલͰαʔόͷ࣮૷ॻ͍ͯͨ ਖ਼௚͠ΜͲ͍ ‣ ΞϓϦͷ਺ʹԠͯ͡ઃఆ஋ͷछྨ΋૿͍͑ͯ͘ ‣ ͍͍ͩͨʮͦͷΞϓϦ͕ϝΠϯͰ৮Δαʔόʯʹ
 ࣮૷͞ΕΔ

   ΞϓϦΤϯδχΞ͸αʔόͷ࣮૷Λ଴ͭ ͭΒ͍ ͭΒ͍ ΄ΜͱʹͭΒ͍ { "foo_privacy_status": "private", "bar_privacy_status": "friend_of_friend" }
 6. 12.

  ©2018 Wantedly, Inc. ຖճࣗલͰαʔόͷ࣮૷ॻ͍ͯͨ ਖ਼௚͠ΜͲ͍ ‣ ΞϓϦͷ਺ʹԠͯ͡ઃఆ஋ͷछྨ΋૿͍͑ͯ͘ ‣ ͍͍ͩͨʮͦͷΞϓϦ͕ϝΠϯͰ৮Δαʔόʯʹ
 ࣮૷͞ΕΔ

  ‣ ʮ˓˓ΞϓϦͱઃఆڞ༗͍ͨ͠ʂʯ ‣ ղಡࠔ೉ͳαʔϏεґଘؔ܎ͷग़དྷ্͕Γ ͭΒ͍ ΄ΜͱʹͭΒ͍ { "foo_privacy_status": "private", "bar_privacy_status": "friend_of_friend" }
 7. 16.

  ©2018 Wantedly, Inc. { "options": [ { "key": "people.sns_privacy_status_cd", "type":

  "SINGLE_SELECTION", "name": "ソーシャル連携の公開範囲", "description": "", "single_selection": { "value": 2, "selects": [ { "key": "friends_of_friends", "value": 2, "name": "友達の友達まで" }, { "key": "wantedly_users", "value": 3, "name": "Wantedly登録ユーザ" }, { "key": "everyone", "value": 4, "name": "一般公開" } ] } } ] }
 8. 17.

  ©2018 Wantedly, Inc. { "options": [ { "key": "people.sns_privacy_status_cd", "type":

  "SINGLE_SELECTION", "name": "ソーシャル連携の公開範囲", "description": "", "single_selection": { "value": 2, "selects": [ { "key": "friends_of_friends", "value": 2, "name": "友達の友達まで" }, { "key": "wantedly_users", "value": 3, "name": "Wantedly登録ユーザ" }, { "key": "everyone", "value": 4, "name": "一般公開" } ] } } ] }
 9. 18.

  ©2018 Wantedly, Inc. { "options": [ { "key": "people.sns_privacy_status_cd", "type":

  "SINGLE_SELECTION", "name": "ソーシャル連携の公開範囲", "description": "", "single_selection": { "value": 2, "selects": [ { "key": "friends_of_friends", "value": 2, "name": "友達の友達まで" }, { "key": "wantedly_users", "value": 3, "name": "Wantedly登録ユーザ" }, { "key": "everyone", "value": 4, "name": "一般公開" } ] } } ] }
 10. 19.

  ©2018 Wantedly, Inc. { "options": [ { "key": "people.sns_privacy_status_cd", "type":

  "SINGLE_SELECTION", "name": "ソーシャル連携の公開範囲", "description": "", "single_selection": { "value": 2, "selects": [ { "key": "friends_of_friends", "value": 2, "name": "友達の友達まで" }, { "key": "wantedly_users", "value": 3, "name": "Wantedly登録ユーザ" }, { "key": "everyone", "value": 4, "name": "一般公開" } ] } } ] }
 11. 20.

  ©2018 Wantedly, Inc. ೚ҙͷઃఆ஋Λฦ͢αʔό ‣ 7JFXʹͦͷ··ϚοϓͰ͖ΔܗͰ͔͑ͬͯ͘Δ ‣ ͦΕͬΆ͘ଟݴޠରԠ΋͞ΕΔ ‣ ৽͘͠ΞϓϦͭͬͨ͘ͱ͖ʹɼ


  ৽͍͠ઃఆը໘༻ͷ"1*ॻ͔ͳ͍͍ͯ͘ʂ options Preferences as a Service { "options": [ { "key": "people.sns_privacy_status_cd", "type": "SINGLE_SELECTION", "name": "ソーシャル連携の公開範囲", "description": "", "single_selection": { "value": 2, "selects": [ { "key": "friends_of_friends", "value": 2, "name": "友達の友達まで" }, { "key": "wantedly_users", "value": 3, "name": "Wantedly登録ユーザ" }, { "key": "everyone", "value": 4, "name": "一般公開" } ] } } ] }
 12. 21.

  ©2018 Wantedly, Inc. ͳͥࣗલʁ ‣ 8BOUFEMZ1FPQMF͸ϚΠΫϩαʔϏε ‣ ΠϯλʔφϧͳαʔϏε͔Β΋ࢀর͔ͨͬͨ͠ 'JSFCBTFͱ͔ͩͱҰ୴֎ʹग़ͪΌ͏

  ‣ ઃఆ஋΋ΧδϡΞϧʹ௥Ճɾมߋ͍ͨ͠ ࣗ෼͕ͨͪ࢖͍΍͍͢ΧςΰϥΠζػೳ options Preferences as a Service { "options": [ { "key": "people.sns_privacy_status_cd", "type": "SINGLE_SELECTION", "name": "ソーシャル連携の公開範囲", "description": "", "single_selection": { "value": 2, "selects": [ { "key": "friends_of_friends", "value": 2, "name": "友達の友達まで" }, { "key": "wantedly_users", "value": 3, "name": "Wantedly登録ユーザ" }, { "key": "everyone", "value": 4, "name": "一般公開" } ] } } ] }
 13. 23.

  ©2018 Wantedly, Inc. ΞϓϦΛ·͙ͨઃఆ஋͸ࣗ෼Ͱαʔόॻ͘ͱศར w ͋ͨΓ·͑ w ΠϯλʔφϧͳαʔϏεͱ͔Ͱ΋ར༻Ͱ͖Δ ઃఆ஋ͳΜܾͯ·ͬͨܗ͔͠ͳ͍ w

  DIFDLCPY TJOHMFNVMUJQMFWBMVF TJOHMFNVMUJQMFTFMFDUJPO w όϦΤʔγϣϯ͸ଟ͘ͳ͍Μ͔ͩΒɼ൚༻ੑΛ΋ͨͤΔͱޙͰָͰ͖Δ ंྠͷ࠶։ൃΛڪΕͣɼ࠷దͳٕज़બ୒Λ ·ͱΊ