Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

[LDD11f] いま、ここから見える釧路。

B9961f080b313b7187214f7ebb42c441?s=47 june29
August 14, 2012
270

[LDD11f] いま、ここから見える釧路。

「LDD’11/Fall in KUSHIRO」のトークの資料です。

B9961f080b313b7187214f7ebb42c441?s=128

june29

August 14, 2012
Tweet

Transcript

 1. LOCAL DEVELOPER DAY ’11/Fall in KUSHIRO Photo by http://www. ickr.com/photos/l-v-l/2891968466/

  2011-09-17 Saturday ͍·ɺ͔͜͜Βݟ͑Δ۴࿏ɻ ಓ࢈ࢠେ࿨ా७
 2. LOCAL DEVELOPER DAY ’11/Fall in KUSHIRO Photo by http://www. ickr.com/photos/l-v-l/2891968466/

  2011-09-17 Saturday ͜ΜʹͪΘ
 3. LOCAL DEVELOPER DAY ’11/Fall in KUSHIRO

 4. ౰ผ ۞஌҆ ஓ಺ ໢૸ ଳ޿ ۴࿏ ࡳຈ

 5. ಓ࢈ࢠ

 6. http://www. ickr.com/photos/whileimautomaton/5581717253/ Ξϥαʔ

 7. None
 8. http://www. ickr.com/photos/clothfairy/5893393187/ உࢠ

 9. http://www. ickr.com/photos/koichiroo/5961092096/ େ࿨ా७ http://june29.jp/ ๺ւಓ࢈૑৬ܥ Ξϥαʔࠗ׆ ؟ڸ8FCஉࢠ

 10. None
 11. 2004-03 ࠃཱ۴࿏޻ۀߴ౳ઐ໳ֶߍ ৘ใ޻ֶՊଔۀ

 12. None
 13. None
 14. None
 15. None
 16. None
 17. ԑ

 18. KUSHIRO 9.17 SAT 14:30〜~ ۴ ࿏ ࢢ ੜ ֔ ֶ

  श η ϯ λ ʔ -%%ͬͯʁ -0$"-%&7&-01&3%":ͱ ͍ ͏ɺ Φ ʔ ϓ ϯ ι ʔ ε ιϑτ ΢ΣΞ Λ த ৺ ͱ ͠ ͨ η ϛ φ ʔ Π ϕ ϯτ Ͱ ͢ ɻ Ұ ൠ ࣾ ஂ ๏ ਓ -0$"-͕ ೥ ΑΓ ։ ࠵͠ ͯ ͍ · ͢ ɻ ۴ ࿏ 044 ί ϛϡχ ςΟͬͯʁ ۴ ࿏ 0QFO4PVSDF4PGUXBSF ί ϛϡχ ςΟ͸ ɺ ۴ ࿏ Λ த ৺ ʹ Φ ʔ ϓ ϯ ι ʔ ε ιϑτ ΢ΣΞ ʹ ͭ ͍ ͯ ͷ ৘ ใ ަ ׵ Λ ͠ ͯ ͍ Δί ϛϡχ ςΟͰ ͢ ɻ ج ௐ ߨ ԋ ʮ 044α ʔ Ϗ ε α ϓ ϥ ΠϠ ʔ ͷ ɹ ɹ ɹ ɹ ɹ ໨ ͔Β Έ ͨ 044ͷ ׆ ༻ ͷ ݱ ঢ় ʯ ʮ ͍ · ɺ ͜͜ ͔Β ݟ ͑ Δ ۴ ࿏ ʯ ύ ω ϧ ηογϣϯ ۴ ࿏ Λ σ ϕ ϩοϓ ͢ Δ ʂ ʯ ʔ ηογϣϯ ωο τ ϫ ʔ Ϋ ͷ ൿ ີ ʯ ε ׆ ༻ ೖ ໳ ʯ ͨ Μ όοΫ Ξοϓ ʯ ϯ ά ˙ -%%'BMMJO,64)*30ϓ ϩ ά ϥ Ϝ ࢀ Ճ ऀ ड ෇ த LDD'11/Fall in KUSHIRO LDD'11/Fall in KUSHIRO ʲ ೔ ࣌ ʳ ʲ ձ ৔ ʳ ʲ ఆ һ ʳ ʲ ओ ࠵ ʳ ʲ ޙ ԉ ʳ ʲ ڠ ྗ ʳ ೥ ݄ ೔ ʢ ౔ ʣ ʙ ۴ ࿏ ࢢ ੜ ֔ ֶ श η ϯ λ ʔ ʢ · ͳ ΅ͬͱ ฎ ෣ ʣ ۴ ࿏ ࢢ ฎ ෣ ʢ ͵ ͞ · ͍ ʣ ொ ൪ ߸ ໊ ɹ ɹ ʲ ࢀ Ճ අ ʳ ແ ྉ Ұ ൠ ࣾ ஂ ๏ ਓ -0$"-ɾ۴ ࿏ 044ί ϛϡχ ςΟ ג ࣜ ձ ࣾ α ϯ Τ ε ɾϚ ω δ ϝϯτ γ ε ς Ϝ ζ ʢ,VTIJSP"38BMLFS֦ுݱ࣮ମײκʔϯ૑଄ϞσϧࣄۀӡӦࣄۀऀʣ ۴ ࿏ *5Ϋ ϥ ε λ ʔ ਪ ਐ ڠ ձ LOCAL DEVELOPER DAY 2011 / Fall in KUSHIRO Ͱ ۴ ࿏ Λ σ ϕ ϩοϓ ͢Δ ʂ IT ແ ྉ ※ 1) 平 成 23年 度 Kushiro AR Walker拡 張 現 実 体 感 ゾ ー ン   創 造 モ デ ル 事 業  ( 北 海 道 釧 路 総 合 振 興 局 ) http://ar.kushiro.jp/ (※ 1) ͘͠ Ζ "3΢Υʔ Χ ʔ ͸ ɺ -%%Λ Ԡ ԉ͠ ͯ ͍ · ͢ ʂ
 19. ॕࣙ http://www. ickr.com/photos/daniellerose/258132693/

 20. ँࣙ http://www. ickr.com/photos/daniellerose/258132693/

 21. LOCAL DEVELOPER DAY ’11/Fall in KUSHIRO େ࿨ా७͸ੜਮͷಓ࢈ࢠͰ͢ɻ Ξϥαʔࠗ׆உࢠͰ͢ɻ ۴࿏ߴઐͷ৘ใ޻ֶՊΛଔۀ͠ɺ ݱࡏ͸౦ژͰमߦதͷ਎Ͱ͢ɻ

  ͋Γ͕͍ͨ͝ԑ͕͋ͬͯɺ ࠓճ͜͏ͯ͠ɺ օ͞Μͱ͓࿩͢ΔػձΛ͍͖ͨͩ·ͨ͠ɻ
 22. LOCAL DEVELOPER DAY ’11/Fall in KUSHIRO Photo by http://www. ickr.com/photos/l-v-l/2891968466/

  2011-09-17 Saturday ͍·ɺ͔͜͜Βݟ͑Δ۴࿏ɻ ಓ࢈ࢠେ࿨ా७
 23. 9. 17 SAT 14:30〜~ ۴࿏ࢢੜֶ֔शηϯλʔ -%%ͬͯʁ -0$"-%&7&-01&3%":ͱ͍͏ɺ Φʔϓϯιʔειϑ τ΢ΣΞΛத৺ͱ ͨ͠ηϛφʔΠϕϯ

  τͰ͢ɻ Ұൠࣾஂ ๏ਓ-0$"-͕೥ΑΓ ։࠵͍ͯ͠·͢ɻ ۴࿏044 ίϛϡχςΟ ͬͯʁ ۴࿏0QFO4PVSDF4PGUXBSF ίϛϡχςΟ͸ɺ ۴࿏Λத৺ʹΦʔϓϯ ιʔειϑ τ΢ΣΞʹ͍ͭͯͷ৘ใަ׵Λ ͍ͯ͠ΔίϛϡχςΟͰ͢ɻ ࢀՃऀड෇த LDD'1 1/Fall in KUSHIRO LOCAL DEVELOPER DAY 2011 / Fall in KUSHIRO Ͱ۴࿏Λσϕϩοϓ͢Δ ʂ IT ແ ྉ
 24. 9. 17 SAT 14:30〜~ ۴࿏ࢢੜֶ֔शηϯλʔ -%%ͬͯʁ -0$"-%&7&-01&3%":ͱ͍͏ɺ Φʔϓϯιʔειϑ τ΢ΣΞΛத৺ͱ ͨ͠ηϛφʔΠϕϯ

  τͰ͢ɻ Ұൠࣾஂ ๏ਓ-0$"-͕೥ΑΓ ։࠵͍ͯ͠·͢ɻ ۴࿏044 ίϛϡχςΟ ͬͯʁ ۴࿏0QFO4PVSDF4PGUXBSF ίϛϡχςΟ͸ɺ ۴࿏Λத৺ʹΦʔϓϯ ιʔειϑ τ΢ΣΞʹ͍ͭͯͷ৘ใަ׵Λ ͍ͯ͠ΔίϛϡχςΟͰ͢ɻ ࢀՃऀड෇த LDD'1 1/Fall in KUSHIRO LOCAL DEVELOPER DAY 2011 / Fall in KUSHIRO Ͱ۴࿏Λσϕϩοϓ͢Δ ʂ IT ແ ྉ
 25. LOCAL DEVELOPER DAY ’11/Fall in KUSHIRO ✓*5Ͱ ✓۴࿏Λ ✓σϕϩοϓ

 26. LOCAL DEVELOPER DAY ’11/Fall in KUSHIRO ✓*5Ͱ ✓۴࿏Λ ✓σϕϩοϓ

 27. IT?

 28. LOCAL DEVELOPER DAY ’11/Fall in KUSHIRO ✓*5Ͱ ✓۴࿏Λ ✓σϕϩοϓ

 29. None
 30. ֎ଆͷ੕͸๺ۃ੕Λɺ಺ଆͷԁ͸ΫγϩΛҙຯ͢Δ࿹ྠΛද͠ɺ ๺ւಓΛ৅௃͢Δ๺ۃ੕ʹғ·Εɺ۴࿏ࢢ͕ӫ͑Δ͜ͱΛفͬͯ ఆΊΒΕ·ͨ͠ɻ ۴࿏ࢢষ

 31. LOCAL DEVELOPER DAY ’11/Fall in KUSHIRO ✓*5Ͱ ✓۴࿏Λ ✓σϕϩοϓ

 32. None
 33. LOCAL DEVELOPER DAY ’11/Fall in KUSHIRO ✓*5Ͱ ✓۴࿏Λ ✓σϕϩοϓ

 34. ۴࿏ग़਎ͷ

 35. LOCAL DEVELOPER DAY ’11/Fall in KUSHIRO ۴࿏ग़਎ͷσϕϩούͰ͋Δࣗ෼ͷɺ ۴࿏Λ཭Εͨݱࡏͷ׆ಈΛใࠂ͠·͢ɻ ࣗ෼͕σϕϩοϓ͖ͯͨ͠΋ͷΛ ͜ͷ৔Ͱ঺հ͍ͤͯͩ͘͞͞ɻ

  ͦͯ͠ɺࠓ͔ͩΒݴ͑Δ ʮ۴࿏࣌୅ʹײ͍ͯͨ͡அઈʯΛ ԣʹฒ΂ͯΈ͍ͨͱࢥ͍·͢ɻ
 36. LOCAL DEVELOPER DAY ’11/Fall in KUSHIRO Photo by http://www. ickr.com/photos/l-v-l/2891968466/

  2011-09-17 Saturday ͍·ɺ͔͜͜Βݟ͑Δ۴࿏ɻ ಓ࢈ࢠେ࿨ా७
 37. http://www. ickr.com/photos/earth2001y/5046273389/ ߴઐΧϯϑΝϨϯε http://kosenconf.jp/

 38. 001tokyo 002hokkaido 003tokyo 004fukui 005kyushu 008tohoku 009tokyo 011nagano 012hachinohe 013salesio

  014tokyo 015nara 020salesio 027hokurikurb 028mie 039oyama ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ kosenconf ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද 2008-06-14 2011-09-25
 39. 001tokyo 002hokkaido 003tokyo 004fukui 005kyushu 008tohoku 009tokyo 011nagano 012hachinohe 013salesio

  014tokyo 015nara 020salesio 027hokurikurb 028mie 039oyama kosenconf
 40. 001tokyo 002hokkaido 003tokyo 004fukui 005kyushu 008tohoku 009tokyo 011nagano 012hachinohe 013salesio

  014tokyo 015nara 020salesio 027hokurikurb 028mie 039oyama ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ kosenconf ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද 2008-06-14 2011-09-25
 41. http://www. ickr.com/photos/kawataso/2579454082/ kosenconf-001tokyo

 42. kosenconf-002hokkaido

 43. None
 44. kosenconf-002hokkaido http://www. ickr.com/photos/snoozer/2853429592/

 45. kosenconf-002hokkaido

 46. kosenconf-002hokkaido

 47. kosenconf-002hokkaido

 48. http://www. ickr.com/photos/kawataso/3088819257/ kosenconf-003tokyo

 49. http://www. ickr.com/photos/earth2001y/3546147560/ kosenconf-005kyushu

 50. http://www. ickr.com/photos/earth2001y/3874439646/ kosenconf-008tohoku

 51. http://www. ickr.com/photos/kawataso/4317241808/ kosenconf-012hachinohe

 52. http://www. ickr.com/photos/kawataso/4554728334/ kosenconf-013salesio

 53. http://www. ickr.com/photos/earth2001y/5046273389/ kosenconf-014tokyo

 54. http://www. ickr.com/photos/y___u/5046329094/ kosenconf-014tokyo staffs

 55. http://www. ickr.com/photos/kawataso/4817815101/ kosenconf-015nara

 56. http://www. ickr.com/photos/kawataso/4818336414/ kosenconf-015nara

 57. http://www. ickr.com/photos/kawataso/5443944618/ kosenconf-020salesio

 58. ࠓ೔΋ɺΈΜͳͰ ࣸਅΛࡱΓ͍ͨͰ͢Ͷ

 59. kosenconf-039oyama

 60. 001tokyo 002hokkaido 003tokyo 004fukui 005kyushu 008tohoku 009tokyo 011nagano 012hachinohe 013salesio

  014tokyo 015nara 020salesio 027hokurikurb 028mie 039oyama ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ kosenconf ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද 2008-06-14 2011-09-25
 61. 001tokyo 002hokkaido 003tokyo 004fukui 005kyushu 008tohoku 009tokyo 011nagano 012hachinohe 013salesio

  014tokyo 015nara 020salesio 027hokurikurb 028mie 039oyama kosenconf
 62. http://www. ickr.com/photos/irasally/6056601184/

 63. http://www. ickr.com/photos/irasally/6056601184/ ʮҭ͍ͯͯΔʯͳΜͯײ֮͸ɺ ͥΜͥΜͳͯ͘ɻ ʮҭͬͯΏ͘ʯͦͷ࢟Λɺ ͨͩͨͩݟकΔΑ͏ͳɻ

 64. http://www. ickr.com/photos/earth2001y/5046273389/ kosenconf-014tokyo

 65. kosenconf-014tokyo http://www. ickr.com/photos/earth2001y/5046890140/

 66. http://www. ickr.com/photos/earth2001y/5046890140/ ✓Φʔϓϯʹ͢Δ ✓ࣗ༝ʹͤ͞Δ ✓ࢭΊΔΑΓଅ͢

 67. http://www. ickr.com/photos/earth2001y/5046890140/ ✓Φʔϓϯʹ͢Δ ✓ࣗ༝ʹͤ͞Δ ✓ࢭΊΔΑΓଅ͢

 68. 

 69. 

 70. None
 71. http://www. ickr.com/photos/earth2001y/5046890140/ ✓Φʔϓϯʹ͢Δ ✓ࣗ༝ʹͤ͞Δ ✓ࢭΊΔΑΓଅ͢

 72. http://www. ickr.com/photos/yokochie_h/4089720424/

 73. None
 74. 001tokyo 002hokkaido 003tokyo 004fukui 005kyushu 008tohoku 009tokyo 011nagano 012hachinohe 013salesio

  014tokyo 015nara 020salesio 027hokurikurb 028mie 039oyama ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ kosenconf ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද 2008-06-14 2011-09-25
 75. l http://d.hatena.ne.jp/earth2001y/20080614/kosen_con ձ৔Ͱ΋࿩Λ͠·͕ͨ͠ɺͱΓ͋͑ͣ ͓͍Β͸ୈҰճͷԻ಄ΛͱͬͨͷͰɺ ୈೋճҎ߱͸ଞͷํʹ͓೚͍ͤͨ͠ͱ ࢥ͍·͢ɻ ͠͹Βࣗ͘෼͕౎಺Ͱ։࠵ͯ͠ɾɾɾ ͱ͸ߟ͍͑ͯ·ͤΜɻ ߴઐΧϯϑΝϨϯε͓ͼͳͨΜˑ

 76. 001tokyo 002hokkaido 003tokyo 004fukui 005kyushu 008tohoku 009tokyo 011nagano 012hachinohe 013salesio

  014tokyo 015nara 020salesio 027hokurikurb 028mie 039oyama ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ kosenconf ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද 2008-06-14 2008-09-13 2011-09-25
 77. http://www. ickr.com/photos/earth2001y/5046890140/ ✓Φʔϓϯʹ͢Δ ✓ࣗ༝ʹͤ͞Δ ✓ࢭΊΔΑΓଅ͢

 78. l ʮϧʔϧΛ૿΍͢ʯͬͯͷ͸ ؅ཧํ๏ͷதͰ͸Ұ൪μα͍ http://twitter.com/chimiwo/status/63093693644681217

 79. http://www. ickr.com/photos/earth2001y/5046890140/ ✓Φʔϓϯʹ͢Δ ✓ࣗ༝ʹͤ͞Δ ✓ࢭΊΔΑΓଅ͢

 80. 001tokyo 002hokkaido 003tokyo 004fukui 005kyushu 008tohoku 009tokyo 011nagano 012hachinohe 013salesio

  014tokyo 015nara 020salesio 027hokurikurb 028mie 039oyama ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ kosenconf ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද 2008-06-14 2011-09-25
 81. http://www. ickr.com/photos/amagee3/5394212150/

 82. http://www. ickr.com/photos/yukinobu__/4084726834/

 83. http://www. ickr.com/photos/lukesaagi/4703120176/

 84. When I was 20 years old, in Kushiro zoo

 85. LOCAL DEVELOPER DAY ’11/Fall in KUSHIRO ߴઐΧϯϑΝϨϯεΛ঺հ͠·ͨ͠ɻ ͘͘͢͢ͱҭ͍ͬͯΔίϛϡχςΟͰ͢ɻ ͲΜͳؾ࣋ͪͰͦͷ੒௕Λݟक͍ͬͯΔ͔ ͓࿩ͤͯ͞΋Β͍·ͨ͠ɻ

  ͯ͞ɺͦΖͦΖલ࠲Λऴ͑ͯɺ ۴࿏ͷ͜ͱΛߟ͑͸͡Ί·͠ΐ͏͔ɻ
 86. LOCAL DEVELOPER DAY ’11/Fall in KUSHIRO Photo by http://www. ickr.com/photos/l-v-l/2891968466/

  2011-09-17 Saturday ͍·ɺ͔͜͜Βݟ͑Δ۴࿏ɻ ಓ࢈ࢠେ࿨ా७
 87. 001tokyo 002hokkaido 003tokyo 004fukui 005kyushu 008tohoku 009tokyo 011nagano 012hachinohe 013salesio

  014tokyo 015nara 020salesio 027hokurikurb 028mie 039oyama ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ kosenconf ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද 2008-06-14 2011-09-25
 88. 001tokyo 002hokkaido 003tokyo 004fukui 005kyushu 008tohoku 009tokyo 011nagano 012hachinohe 013salesio

  014tokyo 015nara 020salesio 027hokurikurb 028mie 039oyama ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ kosenconf ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද 2008-06-14 2009-02-28 2011-09-25
 89. None
 90. http://www. ickr.com/photos/earth2001y/3318426307/ kosenconf-004fukui

 91. None
 92. http://www. ickr.com/photos/qualsiasi/261599589/ িܸ

 93. 001tokyo 002hokkaido 003tokyo 004fukui 005kyushu 008tohoku 009tokyo 011nagano 012hachinohe 013salesio

  014tokyo 015nara 020salesio 027hokurikurb 028mie 039oyama ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ ࢀՃ kosenconf ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ӡӦ ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද ൃද 2008-06-14 2011-09-25
 94. http://www. ickr.com/photos/earth2001y/3318422477/ ߴઐϥδΦ

 95. http://www. ickr.com/photos/earth2001y/3319249266/

 96. http://www. ickr.com/photos/shiget84/3332562929/

 97. http://www. ickr.com/photos/shiget84/3332561243/

 98. None
 99. http://www. ickr.com/photos/kawataso/3088819257/ kosenconf-003tokyo

 100. ୅දऔక໾ࣾ௕$&0 ෱໺ହհ

 101. http://www. ickr.com/photos/billjacobus1/125074961/ ࢈ ׭ ֶ

 102. http://www. ickr.com/photos/billjacobus1/125074961/ ࢈ ׭ ֶੜ

 103. ୅දऔక໾ࣾ௕$&0 ෱໺ହհ

 104. ݪ ॓ Λ ੈ ք ʹ ޿ ͛ ͯ ͍

  ͘
 105. ΋ ͠ ΋ ͠ ۴ ࿏ ͺ Έ Ύ ͺ

  Έ Ύ
 106. あ っ 俺 も う 釧 路 に 住 ん

  で な か っ た わ ー
 107. None
 108. LOCAL DEVELOPER DAY ’11/Fall in KUSHIRO 2011-09-17 Saturday ͍·ɺ͔͜͜Βݟ͑Δ۴࿏ɻ ಓ࢈ࢠେ࿨ా७

 109. ૊Έ߹ΘͤΔ http://www. ickr.com/photos/spavaai/2632237060/ Έ߹ΘΔ ૊߹Θͤ

 110. None
 111. None
 112. None
 113. None
 114. LOCAL DEVELOPER DAY ’11/Fall in KUSHIRO ✓*5Ͱ ✓۴࿏Λ ✓σϕϩοϓ

 115. http://www. ickr.com/photos/billjacobus1/125074961/ ֶੜ

 116. http://www. ickr.com/photos/billjacobus1/125074961/ ldd12f kosenconf

 117. http://www. ickr.com/photos/earth2001y/5046890140/ ✓Φʔϓϯʹ͢Δ ✓ࣗ༝ʹͤ͞Δ ✓ࢭΊΔΑΓଅ͢

 118. None
 119. None
 120. Kushiro develops!