Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

GoでTCPパケットを読む / Fukuoka.go #12

GoでTCPパケットを読む / Fukuoka.go #12

Fukuoka.go #12

Ken’ichiro Oyama

October 07, 2018
Tweet

More Decks by Ken’ichiro Oyama

Other Decks in Technology

Transcript

 1. খࢁ݈Ұ࿠(.01FQBCP *OD
  'VLVPLBHP
  (PͰ5$1ύέοτΛಡΉ

  View Slide

 2. γχΞΤϯδχΞ
  খࢁ݈Ұ࿠!L-P8
  ϗεςΟϯάࣄۀ෦ϗεςΟϯάάϧʔϓϚωʔδυΫϥ΢υνʔϜ
  IUUQTHJUIVCDPNL-P8


  View Slide

 3. UDQEVNQ

  View Slide

 4. UDQEVNQͱ͸ɺίϚϯυϥΠϯ্Ͱར༻͢Δ
  Ұൠతͳܭࢉػωο
  τϫʔΫௐࠪ
  πʔϧͰ͋ΔɻUDQEVNQʹΑΓɺར༻ऀ͸ίϚϯ
  υΛ࣮ߦͨ͠ܭࢉػ͕ͭͳ͕͍ͬͯΔωοτϫʔΫ্ΛྲྀΕΔ5$1*1ͳ
  ͲͷύέοτΛԣऔͬͯɺදࣔͤ͞Δ͜ͱ͕ग़དྷΔɻ͜ͷϓϩάϥϜ͸
  ։ൃ౰࣌ʹϩʔϨϯεɾόʔΫϦʔݚڀॴωοτϫʔΫݚڀάϧʔϓʹॴ
  ଐ͍ͯͨ͠όϯɾδΣΠίϒιϯɺ$SBJH-FSFTɺ4UFWFO.D$BOOFʹ
  Αͬͯॻ͔Εͨɻ
  ग़యϑϦʔඦՊࣄయʰ΢ΟΩϖσΟΞʢ8JLJQFEJBʣʱ

  View Slide

 5. ҰൠతͳπʔϧͰ͋Δ

  View Slide

 6. View Slide

 7. UDQEVNQͱΘͨ͠
  wશ͘࢖ͬͨ͜ͱ͋Γ·ͤΜͰͨ͠
  wʮϦΫΤετΛ౤͛Ε͹Ϩεϙϯε͕ฦͬͯ͘Δ͠ɺ
  ΫΤϦΛ౤͛Ε͹݁Ռ͕ฦͬͯ͘Δʯͦ͏ࢥ͍ͬͯͨ
  ࣌ظ͕ࢲʹ΋͋Γ·ͨ͠ʢ͍ͭ࠷ۙ·Ͱʣ
  wࠓͰ΋·ͱ΋ʹ࢖͑ͳ͍Ͱ͢
  wҰํɺνʔϜϝϯόʔ͸ۭؾͷΑ͏ʹ࢖͍·͢

  View Slide

 8. 5$1ύέοτͱ͔όΠφϦΛ
  ಡΉͳΜͯ SZ

  View Slide

 9. IUUQTTQFBLFSEFDLDPNFEWBLGHPUFIBJOBSJXPEVNVQMVTB

  View Slide

 10. View Slide

 11. View Slide

 12. ͸͍ʂʂʂ

  View Slide

 13. ͦΕͰ͸
  ؆୯ͳUDQEVNQΛ
  ࡞ͬͯΈ·͠ΐ͏

  View Slide

 14. ࠓճ࣮૷͢ΔUDQEVNQͷίϚϯυ
  $ tcpdump -X -i eth0 tcp and port 80

  View Slide

 15. ࠓճ࣮૷͢ΔUDQEVNQͷίϚϯυ
  $ tcpdump -X -i eth0 tcp and port 80
  ग़ྗϑΥʔϚοτ ωοτϫʔΫΠϯλʔϑΣʔεͷࢦఆ ϑΟϧλϦϯά

  View Slide

 16. ग़ྗ͸͜Μͳײ͡

  View Slide

 17. Ͱ͸࡞͍͖ͬͯ·͠ΐ͏

  View Slide

 18. ·ͣϓϩδΣΫτσΟϨΫτϦΛ࡞੒
  $ go version
  go version go1.11 darwin/amd64
  $ mkdir mydump
  $ cd mydump/
  $ echo 'module "github.com/k1LoW/mydump"' > go.mod

  View Slide

 19. NBJOHP
  1 package main
  2
  3 import (
  4 "encoding/hex"
  5 "fmt"
  6 "log"
  7
  8 "github.com/google/gopacket"
  9 "github.com/google/gopacket/pcap"
  10 )
  11
  12 func main() {
  13 device := "eth0"
  14 filter := "tcp and port 80"
  15
  16 handle, err := pcap.OpenLive(
  17 device, int32(0xFFFF), true, pcap.BlockForever,
  18 )
  19 if err != nil {
  20 log.Fatal(err)
  21 }
  22 defer handle.Close()
  23 if err := handle.SetBPFFilter(filter); err != nil {
  24 log.Fatal(err)
  25 }
  26
  27 packetSource := gopacket.NewPacketSource(handle, handle.LinkType())
  28 for packet := range packetSource.Packets() {
  29 fmt.Printf(“%s\n", packet)
  30 fmt.Printf("%s", hex.Dump(packet.Data()))
  31 }
  32 }

  View Slide

 20. ࣮ߦ
  $ sudo go run main.go

  View Slide

 21. Ͱ͖ͨ

  View Slide

 22. Ͱ͖ͨ

  View Slide

 23. Ͱ͖ͨ

  View Slide

 24. ιʔείʔυղઆ

  View Slide

 25. NBJOHP-
  1 package main
  2
  3 import (
  4 "encoding/hex"
  5 "fmt"
  6 "log"
  7
  8 "github.com/google/gopacket"
  9 "github.com/google/gopacket/pcap"
  10 )

  View Slide

 26. HPPHMFHPQBDLFU

  View Slide

 27. HPPHMFHPQBDLFU
  w(PPHMF੡ͷύέοτॲཧ༻ͷϥΠϒϥϦ
  wIUUQTHJUIVCDPNHPPHMFHPQBDLFU
  wύέοτ͕ಡΊΔͷ͸͜ͷϥΠϒϥϦͷ͓͔͛
  wQDBQϑΝΠϧͷಡΈࠐΈ΋ՄೳʹͳΔ
  wMJCQDBQΛར༻͍ͯ͠ΔDHP

  View Slide

 28. NBJOHP-
  12 func main() {
  13 device := "eth0"
  14 filter := "tcp and port 80"
  15
  16 handle, err := pcap.OpenLive(
  17 device, int32(0xFFFF), true, pcap.BlockForever,
  18 )
  19 if err != nil {
  20 log.Fatal(err)
  21 }
  22 defer handle.Close()
  ࠓճ͸ݻఆɻҾ਺Ͱ༩͑ΒΕΔΑ͏ʹͳͬͨΒ
  ΑΓUDQEVNQͬΆ͍
  ΠϯλʔϑΣʔεʹΞλον

  View Slide

 29. NBJOHP-
  23 if err := handle.SetBPFFilter(filter); err != nil {
  24 log.Fatal(err)
  25 }
  #1' #FSLFMFZ1BDLFU'JMUFS
  Λઃఆ

  View Slide

 30. #1'

  View Slide

 31. IUUQTTQFBLFSEFDLDPNUBLVNBLVNFFCQGHFUUJOHTUBSUFE

  View Slide

 32. NBJOHP-
  27 packetSource := gopacket.NewPacketSource(
  handle, handle.LinkType())
  28 for packet := range packetSource.Packets() {
  29 fmt.Printf(“%s\n", packet)
  30 fmt.Printf("%s", hex.Dump(packet.Data()))
  31 }
  32 }
  ύέοτ͕νϟϯωϧΛ௨ͯ͡΍ͬͯ͘ΔͷͰGPSͰड͚औΔ
  ग़ྗ

  View Slide

 33. ιʔείʔυղઆऴྃ

  View Slide

 34. fmt.Printf(“%s\n", packet)

  View Slide

 35. PACKET: 450 bytes, wire length 450 cap length 450 @ 2018-10-04
  19:02:36.200155 +0900 JST
  - Layer 1 (14 bytes) = Ethernet {Contents=[..14..] Payload=[..436..]
  SrcMAC=8c:85:90:ae:ae:c2 DstMAC=2c:33:11:ca:c8:be EthernetType=IPv4
  Length=0}
  - Layer 2 (20 bytes) = IPv4 {Contents=[..20..] Payload=[..416..]
  Version=4 IHL=5 TOS=0 Length=436 Id=0 Flags=DF FragOffset=0 TTL=64
  Protocol=TCP Checksum=24376 SrcIP=192.168.75.96 DstIP=108.177.97.82
  Options=[] Padding=[]}
  - Layer 3 (32 bytes) = TCP {Contents=[..32..] Payload=[..384..]
  SrcPort=51190 DstPort=80(http) Seq=1867296718 Ack=2345355645
  DataOffset=8 FIN=false SYN=false RST=false PSH=true ACK=true
  URG=false ECE=false CWR=false NS=false Window=
  4096 Checksum=19074 Urgent=0 Options=[TCPOption(NOP:),
  TCPOption(NOP:), TCPOption(Timestamps:958590780/3024242800
  0x3922ef3cb4424870)] Padding=[]}
  - Layer 4 (384 bytes) ^C1 63 69 6e 74 6f 73 |la/5.0 (Macintos|

  View Slide

 36. PACKET: 450 bytes, wire length 450 cap length 450 @ 2018-10-04
  19:02:36.200155 +0900 JST
  - Layer 1 (14 bytes) = Ethernet {Contents=[..14..] Payload=[..436..]
  SrcMAC=8c:85:90:ae:ae:c2 DstMAC=2c:33:11:ca:c8:be EthernetType=IPv4
  Length=0}
  - Layer 2 (20 bytes) = IPv4 {Contents=[..20..] Payload=[..416..]
  Version=4 IHL=5 TOS=0 Length=436 Id=0 Flags=DF FragOffset=0 TTL=64
  Protocol=TCP Checksum=24376 SrcIP=192.168.75.96 DstIP=108.177.97.82
  Options=[] Padding=[]}
  - Layer 3 (32 bytes) = TCP {Contents=[..32..] Payload=[..384..]
  SrcPort=51190 DstPort=80(http) Seq=1867296718 Ack=2345355645
  DataOffset=8 FIN=false SYN=false RST=false PSH=true ACK=true
  URG=false ECE=false CWR=false NS=false Window=
  4096 Checksum=19074 Urgent=0 Options=[TCPOption(NOP:),
  TCPOption(NOP:), TCPOption(Timestamps:958590780/3024242800
  0x3922ef3cb4424870)] Padding=[]}
  - Layer 4 (384 bytes) ^C1 63 69 6e 74 6f 73 |la/5.0 (Macintos|

  View Slide

 37. View Slide

 38. 4USJOHFS͕ઃఆ͞Ε͍ͯΔͧʂ
  func(* p) String()͕ఆٛ͞Ε͍ͯΔ

  View Slide

 39. ࣮ମ͸QBDLFUFBHFS1BDLFUͳͷͰ
  HJUIVCDPNHPPHMFHPQBDLFUQBDLFUHP-
  ͔ΒίʔυΛ८ΕΔ

  View Slide

 40. ͭ·Γ
  HPPHMFHPQBDLFUͷ࢖͍ํ͕
  Θ͔Δ

  View Slide

 41. ੋඇ͓͏ͪͰಡΜͰΈ͍ͯͩ͘͞

  View Slide

 42. HPPHMFHPQBDLFUͰ
  5$1ύέοτΛಡΉ

  View Slide

 43. 5$1ύέοτͬ͘͟Γ
  &UIFSOFU CZUF

  *1ϔομ CZUF

  5$1ϔομ CZUF

  ࢒Γ
  5$1Φϓγϣϯ /CZUF

  σʔλ
  ྫ͑͹)551΍.Z42-ͷϓϩτίϧ͸͔͜͜Β
  ελʔτ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 44. HPPHMFHPQBDLFU

  View Slide

 45. HPPHMFHPQBDLFU
  &UIFSOFU CZUF

  *1ϔομ CZUF

  5$1ϔομ CZUF

  ࢒Γ
  5$1Φϓγϣϯ /CZUF

  σʔλ
  -BZFS
  -BZFS*1W
  -BZFS5$1
  -BZFS1BZMPBE

  View Slide

 46. -BZFS1BZMPBE
  ΛಡΊ͹͍͍ͷͰศར
  tcpLayer := packet.Layer(layers.LayerTypeTCP)
  data := tcpLayer.LayerPayload()
  fmt.Printf(“%s”, hex.Dump(data))
  w)551΋.Z42-΋1PTUHSF42-΋͔͜͜ΒCZUFͮͭ
  ղੳ͢Ε͹·ͣ͸0,

  View Slide

 47. ͜ΕͰ҆৺ͯ͠
  5$1ύέοτղੳΛ͸͡ΊΒΕ·͢Ͷʂ

  View Slide

 48. ࠷ۙΘͨ͠΋
  5$1ύέοτղੳΛ͸͡Ί·ͨ͠

  View Slide

 49. (PͰ5$1ύέοτղੳΛͯ͠Έ·͠ΐ͏ʂ
  ίʔυʹམͱ͠ࠐΊͨΒͬͪ͜ͷ΋ͷʂ

  View Slide

 50. Έͳ͞Μ΋ੋඇ
  5$1ύέοτΛCZUFͮͭಡΜͰ
  ʮͳΜͰ͜ͷόΠτྻ͕͋ΔΜͩΑʜʯ
  ʮ)551ͩͱ͜Μͳ͜ͱͳ͍ͷʹʜʯ
  ͱ΢ϯ΢ϯ͏ͳΓ·͠ΐ͏

  View Slide 51. 5IBOLZPV
  ࠷৽ͷ࠾༻৘ใΛνΣοΫˠ !QC@SFDSVJU

  View Slide