$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

マイクロマウスの沼は深い / zakudo LT Micromouse

マイクロマウスの沼は深い / zakudo LT Micromouse

kakeruuuun

June 30, 2018
Tweet

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ϚΠΫϩϚ΢εͷপ͸ਂ͍
  ʙେ౎ձʹ΋஍۠େձΛʙ
  தࠃ৬ۀೳྗ։ൃେֶߍ
  ౔԰ɹᠳฏ@͔͚ΔΜ

  View Slide

 2. ϚΠΫϩϚ΢ε͸͝ଘ஌Ͱ͔͢ʁ

  View Slide

 3. ϚΠΫϩϚ΢ε
  ✦ ॴҦϩϘίϯ
  ✦ ೔ຊͰॳͷϩϘίϯͱͯ͠ɺྺ࢙͋Δڝٕ

  View Slide

 4. ϚΠΫϩϚ΢εͷ໘ന͞Λ
  ஌ͬͯ΋Β͍͍ͨʂ

  View Slide

 5. Ԭࢁ͔Βͷग़৔ऀΛ
  ૿΍͍ͨ͠ʂ

  View Slide

 6. ҰॹʹপʹϋϚΓ·͠ΐ͏ʂ

  View Slide

 7. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 8. ࣗݾ঺հ
  ✦ ౔԰ ᠳฏ
  ✦ தࠃ৬ۀೳྗ։ൃେֶߍ 4೥
  ✦ Iࣾʹͯ಺ఆ
  ✦ झຯɿΫϩεόΠΫɾΪλʔ
  ✦ Twitterɿ@kakeru_213
  ✦ Blogɿ͔͚Δ::Lab

  View Slide

 9. ͳͥग़৔ऀΛ૿΍͍͔ͨ͠

  View Slide

 10. ग़৔ऀΛ૿΍͍ͨ͠ཧ༝
  ஍۠େձͰ੒੷Λ࢒͞ͳ͍ͱຊઓʹग़ΒΕͳ͍

  த࢛ࠃʹ͸஍۠େձ͕ͳ͍

  த࢛ࠃ͔Βग़৔ͯ͠Δͷ͏ͪͷֶߍ͚ͩ͡ΌͶʁ

  த࢛ࠃ͔Β͍ͬͺ͍ग़৔ͤ͞Α͏ʂ

  ஍۠େձΛ࡞Β͟ΔΛಘͳ͍

  View Slide

 11. େ౎ձʹ΋஍۠େձΛʂ

  View Slide

 12. ϚΠΫϩϚ΢ε is Կ

  View Slide

 13. ϚΠΫϩϚ΢ε is Կʁ
  ✦ 16×16Ϛεͷ໎࿏ΛͲΕ͚ͩૣ͘߈ུͰ͖Δ͔
  ✦ 18cm×18cmҎԼͷαΠζʢϋʔϑαΠζڝٕ͋Γʣ
  ✦ ݶΒΕͨճ਺ͱ࣌ؒ

  View Slide

 14. Ͳ͏΍ͬͯ࡞Δ͔

  View Slide

 15. Ͳ͏΍ͬͯ࡞Δ͔
  ✦ ඞཁͳ஌ࣝ
  • ిࢠճ࿏
  • ੍ޚ޻ֶ
  • ૊ࠐΈϓϩάϥϛϯά ౳

  View Slide

 16. ͿͬͪΌ͚…
  ΉʔΓ͌ʔ……

  View Slide

 17. ΉΓٱอͰ͚͢Ͳ…ͳํʹ

  View Slide

 18. ੡࡞Ωοτ঺հ

  View Slide

 19. ੡࡞Ωοτ঺հ
  ✦ RT ϩϘγϣοϓ
  • Pico::Classic3 ¥49,680-
  • Raspberry Pi Mouse V2 ¥72,360-
  ✦ ϝΧτϩ޻๪
  • ϚΠΫϩϚ΢εֶशΩοτⅡ ¥59,400-

  View Slide

 20. ిࢠ޻࡞ͷ஌͕ࣝͳͯ͘΋

  View Slide

 21. ͓·͚

  View Slide

 22. ஍۠େձ৘ใ
  ✦ 2018೥౓ϚΠΫϩϚ΢εؔ੢஍۠େձ
  • 7/8(೔) 9:30~16:30
  • େࡕిؾ௨৴େֶɹ৸԰઒Ωϟϯύε
  ✦ ୈ8ճϚΠΫϩϚ΢εۚ୔૲ͷࠜେձ in നࢁ࿢
  • 7/15(೔) 9:30~15:30
  • ࠃࡍߴ౳ઐ໳ֶߍɹനࢁ࿢Ωϟϯύε
  • YouTube഑৴༧ఆ

  View Slide

 23. Welcome to
  Micromouse World!

  View Slide