Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

マイクロマウスの沼は深い / zakudo LT Micromouse

マイクロマウスの沼は深い / zakudo LT Micromouse

555379833efc8168aff401f0e9b4fa3f?s=128

kakeruuuun

June 30, 2018
Tweet

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ϚΠΫϩϚ΢εͷপ͸ਂ͍ ʙେ౎ձʹ΋஍۠େձΛʙ தࠃ৬ۀೳྗ։ൃେֶߍ ౔԰ɹᠳฏ@͔͚ΔΜ

 2. ϚΠΫϩϚ΢ε͸͝ଘ஌Ͱ͔͢ʁ

 3. ϚΠΫϩϚ΢ε ✦ ॴҦϩϘίϯ ✦ ೔ຊͰॳͷϩϘίϯͱͯ͠ɺྺ࢙͋Δڝٕ

 4. ϚΠΫϩϚ΢εͷ໘ന͞Λ ஌ͬͯ΋Β͍͍ͨʂ

 5. Ԭࢁ͔Βͷग़৔ऀΛ ૿΍͍ͨ͠ʂ

 6. ҰॹʹপʹϋϚΓ·͠ΐ͏ʂ

 7. ࣗݾ঺հ

 8. ࣗݾ঺հ ✦ ౔԰ ᠳฏ ✦ தࠃ৬ۀೳྗ։ൃେֶߍ 4೥ ✦ Iࣾʹͯ಺ఆ ✦

  झຯɿΫϩεόΠΫɾΪλʔ ✦ Twitterɿ@kakeru_213 ✦ Blogɿ͔͚Δ::Lab
 9. ͳͥग़৔ऀΛ૿΍͍͔ͨ͠

 10. ग़৔ऀΛ૿΍͍ͨ͠ཧ༝ ஍۠େձͰ੒੷Λ࢒͞ͳ͍ͱຊઓʹग़ΒΕͳ͍ ↓ த࢛ࠃʹ͸஍۠େձ͕ͳ͍ ↓ த࢛ࠃ͔Βग़৔ͯ͠Δͷ͏ͪͷֶߍ͚ͩ͡ΌͶʁ ↓ த࢛ࠃ͔Β͍ͬͺ͍ग़৔ͤ͞Α͏ʂ ↓ ஍۠େձΛ࡞Β͟ΔΛಘͳ͍

 11. େ౎ձʹ΋஍۠େձΛʂ

 12. ϚΠΫϩϚ΢ε is Կ

 13. ϚΠΫϩϚ΢ε is Կʁ ✦ 16×16Ϛεͷ໎࿏ΛͲΕ͚ͩૣ͘߈ུͰ͖Δ͔ ✦ 18cm×18cmҎԼͷαΠζʢϋʔϑαΠζڝٕ͋Γʣ ✦ ݶΒΕͨճ਺ͱ࣌ؒ

 14. Ͳ͏΍ͬͯ࡞Δ͔

 15. Ͳ͏΍ͬͯ࡞Δ͔ ✦ ඞཁͳ஌ࣝ • ిࢠճ࿏ • ੍ޚ޻ֶ • ૊ࠐΈϓϩάϥϛϯά ౳

 16. ͿͬͪΌ͚… ΉʔΓ͌ʔ……

 17. ΉΓٱอͰ͚͢Ͳ…ͳํʹ

 18. ੡࡞Ωοτ঺հ

 19. ੡࡞Ωοτ঺հ ✦ RT ϩϘγϣοϓ • Pico::Classic3 ¥49,680- • Raspberry Pi

  Mouse V2 ¥72,360- ✦ ϝΧτϩ޻๪ • ϚΠΫϩϚ΢εֶशΩοτⅡ ¥59,400-
 20. ిࢠ޻࡞ͷ஌͕ࣝͳͯ͘΋

 21. ͓·͚

 22. ஍۠େձ৘ใ ✦ 2018೥౓ϚΠΫϩϚ΢εؔ੢஍۠େձ • 7/8(೔) 9:30~16:30 • େࡕిؾ௨৴େֶɹ৸԰઒Ωϟϯύε ✦ ୈ8ճϚΠΫϩϚ΢εۚ୔૲ͷࠜେձ

  in നࢁ࿢ • 7/15(೔) 9:30~15:30 • ࠃࡍߴ౳ઐ໳ֶߍɹനࢁ࿢Ωϟϯύε • YouTube഑৴༧ఆ
 23. Welcome to Micromouse World!