$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Drupal8 2016/11

Drupal8 2016/11

Drupal8 themes & modules

kazukomurata

November 25, 2016
Tweet

More Decks by kazukomurata

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Drupal8 2016/11
  MURATA Kazuko

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ଜా࿨ࢠ (MURATA Kazuko)
  • σδλϧαʔΧεגࣜձࣾ ॴଐ
  • ΤϯδχΞ 2008೥4݄ʙ
  • Drupal։ൃ 2015೥1݄ʙ

  View Slide

 3. ֓ཁ
  • ࠓ೔ͷ͓࿩͸Drupal8Ͱ͢ɻ
  • 2016೥11݄ݱࡏɺར༻Ͱ͖ͦ͏ͳɾɾɾ
  • Theme
  • Module
  • ࢖༻ײɺ೰Έͱͱ΋ʹൃද͠·͢ɻ

  View Slide

 4. Theme
  • Bootstrap
  • Omega
  • Radix

  View Slide

 5. • sub-theme࡞੒ํ๏ : खಈ࡞੒
  • http://drupal-bootstrap.org/api/bootstrap
  • Layout plugin : Bootstrap Layouts
  • https://www.drupal.org/project/bootstrap_layouts
  • D7ͩͱҎԼʹ૬౰͢ΔϞδϡʔϧ
  • Display Suite Bootstrap Layouts
  • Panels Bootstrap Layouts
  • λεΫϥϯφʔ : ࣗલͰ༻ҙ͢Δඞཁ͕͋Δɻ
  Bootstrap

  View Slide

 6. Omega
  • sub-theme࡞੒ํ๏ : ؅ཧը໘͔Β࡞੒
  • D7ΑΓΦϓγϣϯ͕ύϫʔΞοϓ͍ͯ͠Δҹ৅͋Γ
  • λεΫϥϯφʔ : Grunt
  • Breakpoints API ΛͪΌΜͱར༻ͯ͠Δɻ

  View Slide

 7. Radix
  • sub-theme࡞੒ํ๏ : drushͰ࡞੒
  • https://www.drupal.org/project/radix
  • Layout plugin : Radix Layouts
  • https://www.drupal.org/project/radix_layouts
  • λεΫϥϯφʔ : Gulp

  View Slide

 8. Module
  • IMCE
  • YAML Form
  • Content Access
  • Organic groups
  • Group
  • Content Moderation (Workbench Moderation)
  • Panels

  View Slide

 9. IMCE
  • Version : 8.x-1.4
  • Ξοϓͨ͠ϑΝΠϧ͸ɺϝσΟΞ؅ཧͷର৅ʹͳΔ
  • CKEditorͷσϑΥϧτImageૠೖػೳͱೖΕସ͑Մೳ

  View Slide

 10. YAML Form
  • Version : 8.x-1.4
  • D8͔ΒͷmoduleͰɺ̍͜͜೥ͰDL਺͕ٸ্ঢ & ػೳ΋૿
  ͍͑ͯΔ
  • ྨࣅϞδϡʔϧ͸Webform, Entityform(EForm)͕ͩɾɾɾ
  • yamlܗࣜΛؾʹͤͣϑΥʔϜ͕࡞ΕΔɻ
  • D8ͰखܰʹϑΥʔϜΛͭ͘ΔͳΒ͜ΕҰ୒͔΋ɻ

  View Slide

 11. Content Access
  • Version : 8.x-1.x-dev
  • Content type ɺContent ʹରͯ͠RoleຖͷΞΫηε੍ޚ
  ͕Ͱ͖Δɻ
  • D7ͱ؅ཧϖʔδͷ࢖༻ײ͸มΘΒͳ͍ɻ
  • ඞཁʹԠͯ͡ಋೖͯ͠΋େৎ෉ͦ͏ɻ

  View Slide

 12. Organic groups
  • Version: 8.x-1.x-dev
  • Πϯετʔϧ͸ग़དྷͨ
  • routing.yml Λݟͭͭಈ࡞֬ೝɺmenbershipػೳͰΤ
  ϥʔଟ͠ɻ
  • ·ͩಋೖ͸ݫͦ͠͏ɻ

  View Slide

 13. Groups
  • Version: 8.x-1.0-beta4
  • ࣍ͷOGΛૂ͍ͬͯΔModule
  • ઃఆ͸OGʹۙ͘ɺίϯςϯπɾϝϯόʔ੍ޚ΋͍͍ײ͡
  • ͨͩίϯςϯπొ࿥ɾฤूϑΥʔϜʹGroupίϯςϯπ
  Λඥ͚ͮΔUI͕ͳ͍
  • DL਺͸ٸ্ঢͳͷͰɺಋೖͯ͠ΈΔ΋ͷ͋Γ͔ʁ

  View Slide

 14. Workbench Moderation
  ʢContent Moderationʣ
  • 8.2.1ΑΓContent ModerationͰCoreʹೖͬͨ
  • ·ͩExperimental
  • Roadmap https://www.drupal.org/node/2755073
  • D7Ͱ͸Entity Translation ͱͷ૬ੑѱ͠ɻD8Ͱ΋ٞ࿦த
  ͷ໛༷ɻ
  • ୯ҰݴޠαΠτͳΒಋೖͯ͠΋͍͍͔΋ɻ

  View Slide

 15. Panels
  • Version: 8.x-3.0-beta5
  • ͨ·ʹ500ΤϥʔʹͳΔ͕ɺPageʹର֤ͯ͠variantͷઃ
  ఆ͸Ͱ͖Δɻ
  • CtoolsͷϓϥάΠϯ͸D7΄Ͳఏڙ͞Ε͍ͯͳ͍ͷͰɺෳ
  ࡶͳҾ਺ΛViewsʹ౉͠ɺදࣔ͢Δʹ͸ಠࣗͰ࡞੒͢Δ
  ඞཁ͕͋Δɻ

  View Slide

 16. ୳ͯ͠·͢
  • ֎෦ͷOAuthΛར༻ͯ͠DrupalʹϩάΠϯɺϢʔβʔࣗ
  ಈੜ੒ͳͲͰ͖ΔD8ϞδϡʔϧΛ͝ଘ஌ͷํ͍·ͤΜ
  ͔ʁ

  View Slide

 17. Thank you!

  View Slide