$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

ヤプリにおけるAWSコスト最適化の取り組み

kmitsuhashi
October 30, 2023

 ヤプリにおけるAWSコスト最適化の取り組み

kmitsuhashi

October 30, 2023
Tweet

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ϠϓϦʹ͓͚Δ
  AWSίετ࠷దԽͷ
  औΓ૊Έ

  View Slide

 2. Speaker
  ϓϩμΫτ։ൃຊ෦ ج൫෦ SREάϧʔϓ
  ࡾڮ ᇈଠ
  େखSIerͰΠϯϑϥΤϯδχΞ/Ϋϥ΢υΞʔΩςΫ
  τͱͯ͠ͷܦݧΛੵΈɺ2022೥4݄ΑΓϠϓϦͷ
  SREϝϯόʔͱͯ͠δϣΠϯɻݱࡏ͸SREϓϥΫς
  ΟεͷಋೖΛத৺ͱͨ͠ۀ຿ʹྭΜͰ͍ΔɻAWSͱ
  New Relicͱ່(ࠓ೥࢈·Εͨ)ͱϛχνϡΞμοΫε
  (·ͩࣂͬͯͳ͍)͕޷͖ɻҭٳ෮ؼϗϠϗϠ

  View Slide

 3. 01


  02


  03


  04


  05


  AWSίετ࠷దԽͷऔΓ૊Έഎܠ
  ͲͷΑ͏ʹίετ࠷దԽʹऔΓ૊Μ͔ͩ
  ۩ମతͳίετ࠷దԽࢪࡦ
  ͦͷଞͷऔΓ૊Έ
  ·ͱΊͱࠓޙͷ՝୊

  View Slide

 4. 01 AWSίετ࠷దԽͷ
  औΓ૊Έഎܠ

  View Slide

 5. ͜Ε·Ͱ͸։ൃεϐʔυ΍αʔϏε඼࣭͕༏ઌͰੵۃతͳ౤ࢿ͕ߦΘΕ͖͕ͯͨɺԁ҆ͷ
  ӨڹʹΑΓίετ͕ॏཁࢹ͞ΕΔΑ͏ʹͳͬͨ
  ԁ҆ͷӨڹͰίετ͕ॏཁࢹ͞Ε࢝ΊΔ
  01 AWSίετ࠷దԽͷऔΓ૊Έഎܠ
  ্ঢ܏޲
  2021೥1݄ 5݄ 9݄ 2022೥1݄ 5݄ 9݄
  ച্ʹର͢ΔΠϯϑϥίετൺ཰

  View Slide

 6. ΠϨΪϡϥʔͳίετ૿ʹ͸ରԠ͖ͯͨ͠
  01 AWSίετ࠷దԽͷऔΓ૊Έഎܠ
  • ίετͷେ͖͍AWSΞΧ΢ϯτͷίετਪҠΛि࣍Ͱ֬ೝ͠ରԠΛߦ͖ͬͯͨ
  • AWSͰ͸Cost Anomaly DetectionͰҟৗ஋ͷࣗಈݕग़΋Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͍ͯ͠Δ
  0
  50
  100
  150
  200
  9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7
  RDS
  ECS
  CloudWatch
  ໨ࢹͰͷίετ૿Ճ
  ܏޲ͷ֬ೝ
  Cost Anomaly
  DetectionͰͷࣗಈݕग़

  View Slide

 7. ैདྷͷ΍Γํͷམͱ݀͠
  01 AWSίετ࠷దԽͷऔΓ૊Έഎܠ
  • ͦ΋ͦ΋ͷίετ͕࠷దͰ͋Δͱ͸ݶΒͳ͍
  • ࠓճͷΑ͏ʹத௕ظεύϯͰΠϯϑϥίετͷൺ཰্͕ঢ͍ͯ͠Δ৔߹ʹؾ͚ͮͳ͍
  0
  50
  100
  150
  200
  9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7
  RDS
  ECS
  CloudWatch
  ࣮͸࠷ॳ͔Βա৒εϖοΫ
  ୹ظ܏޲͔͠ݟ͍ͯͳ͍

  View Slide

 8. ৽ͨʹ௚໘ͭͭ͋͠Δ՝୊
  01 AWSίετ࠷దԽͷऔΓ૊Έഎܠ
  ࣄۀ֦େʹ൐͍૿Ճ͢ΔAWSΞΧ΢ϯτʹ໨͕ಧ͔ͳ͘ͳΓͭͭ͋Δ
  prod
  stg
  dev
  prod
  stg
  dev
  prod
  stg
  dev
  αʔϏεA༻ͷΞΧ΢ϯτ αʔϏεB༻ͷΞΧ΢ϯτ
  αʔϏεBͷҕୗઌ༻ͷ
  ΞΧ΢ϯτ
  SREνʔϜ
  શһ͕೺Ѳ
  Ұ෦ϝϯ
  όʔͷΈ೺Ѳ ར༻ঢ়گෆ໌

  View Slide

 9. 01 AWSίετ࠷దԽͷऔΓ૊Έഎܠ
  ࠓճͷऔΓ૊ΈʹΑΓ
  ͜Ε·Ͱͷ՝୊Λղܾ͢Δͱͱ΋ʹɺ
  ୹ظؒͰ$10,000/݄ͷίετΛ
  ࡟ݮ͢Δ͜ͱʹ੒ޭͨ͠

  View Slide

 10. 02 ͲͷΑ͏ʹίετ࠷దԽʹ
  औΓ૊Μ͔ͩ

  View Slide

 11. Cloud Financial Management(CFM)ϑϨʔϜϫʔΫʹ΋͋ΔΑ͏ʹܧଓతͳίετ࠷దԽ
  Λ࣮ݱ͢Δʹ͸ՄࢹԽ͕ඞཁͰ͋Δ
  ՄࢹԽ͔Β࢝ΊΔ
  02 ͲͷΑ͏ʹίετ࠷దԽʹऔΓ૊Μ͔ͩ - ՄࢹԽ
  https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/aws-cost-optimization-guidebook/
  ίετΛ࠷దԽ͠Ϧιʔε
  ޮ཰ͱՁ஋Λ࠷େԽ͢Δ

  View Slide

 12. • ΞΧ΢ϯτԣஅͰίετਪҠΛ֬ೝ͍ͨ͠
  • த௕ظͰͷ܏޲Λ෼ੳͰ͖ΔΑ͏ʹ͍ͨ͠


  • Cost ExplorerͷΑ͏ʹৄࡉͳྉۚ಺༁͕ݟ͑ΔΑ͏ʹ͍ͨ͠


  ͱ͸ݴͬͯ΋…


  • ࡞ΓࠐΈ͸ಋೖ΍ϝϯςφϯε͕େมͳͷͰආ͚͍ͨ


  • खಈͰͷΦϖϨʔγϣϯ΋ۃྗආ͚͍ͨ


  • Cost ExplorerͰຖճؤுΔͷ͸ͭΒ͍
  ࠷ߴͷμογϡϘʔυΛ࡞Γ͍ͨʂʂ
  02 ͲͷΑ͏ʹίετ࠷దԽʹऔΓ૊Μ͔ͩ - ՄࢹԽ

  View Slide

 13. AWS͔Βఏڙ͞Ε͍ͯΔίετ࠷దԽͷͨΊͷμογϡϘʔυ
  ςϯϓϨʔτ͕ఏڙ͞Ε͍ͯΔͨΊ਺෼Ͱߏங͕Մೳ
  Cloud Intelligence Dashboards(CID)ʂʂ
  02 ͲͷΑ͏ʹίετ࠷దԽʹऔΓ૊Μ͔ͩ - ՄࢹԽ
  https://www.wellarchitectedlabs.com/cost/200_labs/200_cloud_intelligence/
  ༷ʑͳαʔϏεͱ࿈ܞ
  ؍఺ͷҟͳΔμογϡ
  ϘʔυΛෳ਺ఏڙ

  View Slide

 14. CIDͷಛ௃ 1
  02 ͲͷΑ͏ʹίετ࠷దԽʹऔΓ૊Μ͔ͩ - ՄࢹԽ
  ͲͷΞΧ΢ϯτͷͲͷϦιʔε
  ͷίετ͕ߴ͍͔Ұ໨ྎવ
  த௕ظͰͷΞΧ΢ϯτશମͷ
  ίετਪҠ͕Θ͔Δ
  https://d1s0yx3p3y3rah.cloudfront.net/anonymous-embed?dashboard=cudos

  View Slide

 15. CIDͷಛ௃ 2
  02 ͲͷΑ͏ʹίετ࠷దԽʹऔΓ૊Μ͔ͩ - ՄࢹԽ
  S3 Storage Lens
  ͳͲͷίετ࠷దԽʹ໾ཱͭػೳ
  ͱͷ࿈ܞ
  ίετ࠷దԽͷͨΊͷਪ঑ࣄ
  ߲Λදࣔ
  https://d1s0yx3p3y3rah.cloudfront.net/anonymous-embed?dashboard=cudos

  View Slide

 16. CIDͷಛ௃ 3
  02 ͲͷΑ͏ʹίετ࠷దԽʹऔΓ૊Μ͔ͩ - ՄࢹԽ
  https://d1s0yx3p3y3rah.cloudfront.net/anonymous-embed?dashboard=cudos
  ࠓޙ༗ྉԽ͞ΕΔϦιʔεʹ΋
  ૉૣ͘ରԠ

  View Slide

 17. • ਝ଎ʹίετΛ࠷దԽ͢ΔΫΠοΫ΢Οϯ࠷దԽࢪࡦ͔Βݕ౼͢Δ
  • ఆ൪ͷࢪࡦ͚ͩͰͳ͘ɺ͔ͬ͠Γ෼ੳ্ͨ͠ͰࣗࣾͰͷΫΠοΫ΢ΟϯࢪࡦΛ໚ࡧ͢Δ
  ࠷దԽࢪࡦΛݕ౼͢Δ
  02 ͲͷΑ͏ʹίετ࠷దԽʹऔΓ૊Μ͔ͩ - ࠷దԽ
  https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/aws-cost-optimization-guidebook/
  ఆ൪ͷΫΠοΫ΢Οϯ
  ࠷దԽࢪࡦ

  View Slide

 18. 1. ίετͷେ͖͍ϦιʔεΛϦετΞοϓ͠ɺݪҼ෼ੳΛߦ͏
  2. ࠷దԽ༨஍͕͋ΔϦιʔεʹର͠ࢪࡦΛݕ౼͢Δ
  3. ࢪࡦͷ࣮ࢪޮՌͱ࣮ࢪ೉౓Λࢉग़͠༏ઌ౓Λ͚ͭΔ
  ೉қ౓ରޮՌͰࢪࡦʹ༏ઌ౓Λ͚ͭΔ
  02 ͲͷΑ͏ʹίετ࠷దԽʹऔΓ૊Μ͔ͩ - ࠷దԽ
  https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/aws-cost-optimization-framework/

  View Slide

 19. 02 ͲͷΑ͏ʹίετ࠷దԽʹऔΓ૊Μ͔ͩ - ࠷దԽ
  ΞΧ΢ϯτ αʔϏε ݱঢ় ࢪࡦ ࡟ݮֹ ೉౓ ༏ઌॱҐ ํ਑
  Account A RDS m5.8xlarge εϖοΫ࠷దԽ $XXX/݄ 5 3 XXXͷͨΊอཹ
  Account A S3 ແظݶอଘ
  ϥΠϑαΠΫϧ
  ϙϦγʔઃఆ
  $XXX/݄ 2 2 ࣮ࢪ͢Δ
  Account B ElastiCache
  ෆཁϦιʔεՔ

  Ϧιʔε࡟আ $XXX/݄ 1 1 ࣮ࢪ͢Δ
  Account A DynamoDB
  ΦϯσϚϯυΩ
  ϟύγςΟ
  ϦβʔϒυΩϟ
  ύγςΟߪೖ
  $XXX/݄ 3 4
  XXXͷͨΊ࣮ࢪ
  ͠ͳ͍
  ɾɾɾ

  View Slide

 20. 03 ۩ମతͳίετ࠷దԽࢪࡦ

  View Slide

 21. S3 VPCΤϯυϙΠϯτΛར༻͢Δ
  03 ۩ମతͳίετ࠷దԽࢪࡦ
  • ϓϥΠϕʔταϒωοτ͔ΒS3ΞΫηεͷࡍʹ͸NAT GateawayΛ௨ΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯͨ
  • S3ʹஔ͔ΕͨେྔͷassetσʔλʹΞΫηε͢ΔͨΊಛʹྉ͕ۚߴ͘ͳ͍ͬͯͨ
  ※ ap-northeast-1ϦʔδϣϯͰͷ2023೥8݄25೔ݱࡏͷՁ֨
  ແྉ
  Private subnet Public subnet
  VPC Endpoint


  (Gateway)
  AWS Fargate
  NAT Gateway
  Amazon Simple Storage
  Service (Amazon S3)
  asset
  $0.062/GB ※

  View Slide

 22. • ΄ͱΜͲͷS3όέοτʹϥΠϑαΠΫϧϙϦγʔ͕ઃఆ͞Ε͍ͯͳ͔ͬͨ
  • S3 Storage LensͰංେԽ͍ͯ͠ΔόέοτΛಛఆ͠ରԠΛߦͬͨ
  S3ϥΠϑαΠΫϧϙϦγʔΛઃఆ͢Δ
  03 ۩ମతͳίετ࠷దԽࢪࡦ
  S3 Standard S3 Glacier
  Instant Retrieval
  Archive Delete
  όέοτ͝ͱʹཁ݅
  ʹ߹Θͤͯઃఆ
  Ҡߦ࣌ʹίετ͕௓
  Ͷͳ͍͜ͱΛ֬ೝ

  View Slide

 23. • σϑΥϧτͰContainer Insights༗ޮԽʹͳ͍ͬͯͨ
  • ಛʹ։ൃ؀ڥͰ͸50ۙ͘ͷECSΫϥελʔ͕ར༻͞Ε͓ͯΓɺେྔͷΧελϜϝτϦΫε
  ͕ૹ৴͞Ε͍ͯͨ
  ։ൃ؀ڥͷContainer InsightsແޮԽ͢Δ
  03 ۩ମతͳίετ࠷దԽࢪࡦ
  େྔͷΧελ
  ϜϝτϦΫε
  CloudWatch
  ECS Cluster
  ECS Cluster
  ECS Cluster
  ɾ
  ɾ
  ɾ

  View Slide

 24. • ۀ຿࣌ؒʹ߹Θͤͯࣗಈىಈ/ఀࢭΛߦ͍͕ͬͯͨɺҰ೔தར༻͞Εͳ͍͜ͱ΋͋ͬͨ
  • ։ൃऀ͕slack commandΛ࢖ͬͯ޷͖ͳλΠϛϯάͰ؀ڥΛ্ཱͪ͛ΒΕΔΑ͏ʹͨ͠
  ։ൃ؀ڥΛσϑΥϧτఀࢭʹ͢Δ
  03 ۩ମతͳίετ࠷దԽࢪࡦ
  User
  AWS Lambda
  ໷ؒࣗಈఀࢭ
  EC2 & Fargate
  slack
  command
  API Call Πϯϑϥىಈ

  View Slide

 25. • CloudWatch Logsͷϩάอ࣋ظؒઃఆ
  • ։ൃ؀ڥ΁ͷAuroraಉظσʔλͷݟ௚͠
  • ෆཁϦιʔεͷఀࢭ/࡟আ
  • AuroraόοΫΞοϓσʔλอ࣋ظؒݟ௚͠
  • ։ൃ؀ڥϦιʔεͷڞ௨Խ
  • etc.
  ͦͷଞͷࢪࡦ
  03 ۩ମతͳίετ࠷దԽࢪࡦ

  View Slide

 26. 04 ͦͷଞͷऔΓ૊Έ

  View Slide

 27. • ि࣍ఆྫͰͷίετ֬ೝ͸ର৅ΞΧ΢ϯτΛݶఆ͍ͯ͠ΔͨΊɺ݄࣍ͰΞΧ΢ϯτશମͷ
  ίετਪҠΛݟΔΑ͏ʹ͍ͯ͠Δ(ݱঢ়͸खಈͷͨΊྑ͍ํ๏Λ໛ࡧத)
  ݄࣍ͰΞΧ΢ϯτશମͷίετΛৼΓฦΔ
  04 ͦͷଞͷऔΓ૊Έ
  ຖ݄
  ROIΛධՁ

  View Slide

 28. • ։ൃ؀ڥ͸ಉҰϦιʔε͕ෳ਺͋Γɺಛੑ͕ҟͳΔͨΊɺCIDͷଞʹNew RelicΛ׆༻ͯ͠
  ֤໘ͷར༻ঢ়گ΋ݟ͑ΔΑ͏ʹ͍ͯ͠Δ
  ։ൃ؀ڥར༻ঢ়گΛՄࢹԽ͢Δ
  04 ͦͷଞͷऔΓ૊Έ

  View Slide

 29. 05 ·ͱΊͱࠓޙͷ՝୊

  View Slide

 30. • CFMϑϨʔϜϫʔΫʹଇΓίετՄࢹԽͷ࢓૊ΈΛಋೖͨ͜͠ͱͰɺFinOps࣮ફͷͨΊ
  ͷୈҰาΛ౿Έग़͢͜ͱ͕Ͱ͖ͨ
  • ΫΠοΫ΢Οϯ࠷దԽΛ࣮ࢪ͢Δ͜ͱͰ୹ظؒͰ໿$10,000/݄ͷίετΛ࡟ݮ͢Δ͜ͱʹ
  ੒ޭͨ͠
  ·ͱΊ
  05 ·ͱΊͱࠓޙͷ՝୊

  View Slide

 31. • ύϒϦοΫIPv4ͷ༗ྉԽʹ൐͏ରԠΛݕ౼/࣮ࢪ͢Δ
  • αʔϏε͝ͱʹத௕ظతͳ੒௕Λߟྀͨ͠ίετ࠷దԽࢦඪΛݕ౼͢Δ

  (ROIΛݟΔ͚ͩͰ͸ෛՙରࡦͷͨΊͷϦιʔε૿ڧ࣌౳ʹਖ਼͘͠ධՁͰ͖ͳ͍)
  • FinOpsΛ࣮ફ͢ΔͨΊͷ࢓૊ΈΛ੔͍͑ͯ͘
  • ίετͷઈର஋͕େ͖͘ͳ͍Ϧιʔεʹ͍ͭͯ΋࠷దԽ༨஍͕͋Δ͔෼ੳΛߦ͏
  • Savings Plans / Reserved InstanceͷߪೖઓུΛݟ௚͢
  • etc.
  ࠓޙͷ՝୊
  05 ·ͱΊͱࠓޙͷ՝୊

  View Slide

 32. • 2023೥3݄29೔ൃച
  • ͲͷΑ͏ʹAWSͷίετ࠷దԽʹऔΓ૊ΜͰ͍ͬͨ
  ΒΑ͍͔ɺΦϯϓϨϛεͷ࣌୅ͱ͸Կ͕ҧ͏ͷ͔ମ
  ܥతʹ·ͱ·ΊΒΕ͍ͯΔ
  • ॳֶऀͷํʹ΋Θ͔Γ΍͘͢ஸೡʹॻ͔Ε͍ͯΔ
  ͓͢͢Ίͷॻ੶
  05 ·ͱΊͱࠓޙͷ՝୊
  https://www.kadokawa.co.jp/product/322104000266/

  View Slide