$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Keyboard Firmware in Rust

KOBA789
July 03, 2019

Keyboard Firmware in Rust

KOBA789

July 03, 2019
Tweet

More Decks by KOBA789

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ࣗ࡞ΩʔϘʔυͷ

  ϑΝʔϜ΢ΣΞΛ

  3VTUͰॻ͘
  KOBA789

  View Slide

 2. ,0#"
  w ΫοΫύουגࣜձٕࣾज़෦σʔλج൫άϧʔϓ
  w ϝΠϯͷ࢓ࣄ͸େྔͷσʔλΛ͍͍ײ͡ʹ͢Δ͜ͱ

  ͱ͍͏͜ͱʹͳ͍ͬͯΔ

  w ࣮ࡍ͸͓΋͠Ζͦ͏ͳ͜ͱΛͳΜͰ΋΍͍ͬͯΔ
  w ݱࡏ৽ଔ೥໨

  View Slide

 3. ࣗ࡞ΩʔϘʔυ

  View Slide

 4. View Slide

 5. ࠷ۙ<͍ͭ >ਓؾͳझຯ<ཁग़య>

  View Slide

 6. https://techlife.cookpad.com/entry/2018/08/14/172130

  View Slide

 7. ฐࣾʹ΋ͨ͘͞ΜͷѪ޷Ո͕

  View Slide

 8. Ͱɺ

  View Slide

 9. https://internship.cookpad.com/2019/spring/

  View Slide

 10. Πϯλʔϯγοϓ
  ࣗ࡞ΩʔϘʔυίʔε

  View Slide

 11. View Slide

 12. څྉ΋Βͬͯࣗ࡞ΩʔϘʔυΛ

  ΍Δ͜ͱʹͳͬͯ͠·ͬͨ

  View Slide

 13. ͑Β͍ਓʮόζΒ͍ͤͨʯ
  Զʮ͡Ό͋ΧϦΩϡϥϜ͸աܹʹʯ

  View Slide

 14. ݁Ռ

  View Slide

 15. w͸Μͩ෇͚͸΋ͪΖΜ΍Δ
  w؆୯ͳిࢠճ࿏΋΍Δ
  wϓϦϯτج൘ͷઃܭ΋΍Δ
  wϑΝʔϜ΢ΣΞ͸3VTUͰॻ͘

  View Slide

 16. ϑΝʔϜ΢ΣΞ͸

  3VTUͰॻ͘

  View Slide

 17. 1SP.JDSP
  https://www.switch-science.com/catalog/1623/
  ࣗ࡞ΩʔϘʔυͰ͸Ұൠత

  View Slide

 18. 1SP.JDSPͷੴ͸"5NFHB6
  "5NFHB6͸"73

  View Slide

 19. 3VTUͰ"73͸ͩΔ͍

  View Slide

 20. ૊ΈࠐΈ3VTU͓͢͢Ί͸
  $PSUFY.γϦʔζ "3.

  3*4$7͡Όͳͯ͘͝ΊΜͳ

  View Slide

 21. ௨শCMVFQJMM
  w 45.'$͕৐ͬͯΔ
  w 45.'$͸$PSUFY.
  w 3".,#
  w $16$MPDLVQUP.)[
  w 'MBTI,# ࣮ࡍ͸ͳ͔ͥ,#

  https://wiki.stm32duino.com/index.php?title=File:STM32_Blue_Pill_perspective.jpg

  View Slide

 22. ௨শCMVFQJMM
  ͓͍͘Βͩͱࢥ͍·͔͢


  https://wiki.stm32duino.com/index.php?title=File:STM32_Blue_Pill_perspective.jpg

  View Slide

 23. ௨শCMVFQJMM

  https://wiki.stm32duino.com/index.php?title=File:STM32_Blue_Pill_perspective.jpg

  View Slide

 24. ։ൃͷͨΊͷπʔϧ

  View Slide

 25. ͍͍ͩͨ

  5IF&NCFEEFE3VTU#PPL

  ʹॻ͍ͯ͋ΔͷͰলུ

  View Slide

 26. ͱ͘ʹศརͳ΋ͷΛ঺հ

  View Slide

 27. #MBDL.BHJD1SPCF
  w 1SPHSBNNFS%FCVHHFS
  w ιϑτ΢ΣΞ͸Φʔϓϯιʔε
  w ϋʔυ΢ΣΞ͸CMVFQJMMͳͲ͕࢖͑Δ
  w ࢲ͸CMBDLQJMMΛ࢖ͬͯ࡞ͬͨ
  w ϑϦεΫέʔεͰ͍͍ײ͡

  View Slide

 28. View Slide

 29. cargo runͰ͖Δ ຊ೔ೋ౓໨

  Demo

  View Slide

 30. HEC࢖͑Δ
  ϒϨʔΫϙΠϯτషΕΔ
  ϝϞϦμϯϓͰ͖Δ

  View Slide

 31. println!Ͱ͖Δ
  Demo

  View Slide

 32. cortex_m_semihosting

  View Slide

 33. ૊ΈࠐΈϓϩάϥϛϯάͰ

  ආ͚ΒΕͳ͍΋ͷ

  View Slide

 34. पลػثϖϦϑΣϥϧ

  View Slide

 35. ϖϦϑΣϥϧͷػೳݺͼग़͠

  ϨδελΞΫηε

  View Slide

 36. ΞηϯϒϦ
  /P

  View Slide

 37. JO$
  ϝʔΧʔ͕ϥΠϒϥϦΛఏڙ
  JO3VTU
  ศརΫϨʔτ͕͋Δ

  View Slide

 38. TWESVTU
  wΈΜͳ͍͖ͩ͢ίʔυδΣωϨʔλ
  wσόΠεఆٛϑΝΠϧTWE͔Β
  wϨδελΞΫηεؔ਺ͷίʔυΛు͘

  View Slide

 39. TUNG
  wTWESVTUͰు͔ΕͨίʔυΛ
  w͍͍ײ͡ʹௐ੔ͨ͠ΫϨʔτ
  wTUNGͰ࢖͑Δ

  View Slide

 40. -νΧͱ͔͸Ͱ͖Δ

  View Slide

 41. View Slide

 42. ͔͠͠ɺ

  View Slide

 43. ΩʔϘʔυͳͷͰ
  64#)*%Λ

  ͠Ό΂Βͳ͍ͱ͍͚ͳ͍

  View Slide

 44. ϨδελΛ਺ݸୟ͘͘Β͍Ͱ͸
  64#͸͠Ό΂Εͳ͍

  View Slide

 45. ෼ް͍64#ͷ࢓༷ॻͱ

  ΍΍ް͍64#)*%ͷ࢓༷ॻͱ

  Ϋι෼ް͍45.ͷ࢓༷ॻΛಡΜͰ
  ద੾ͳϨδελɾϝϞϦΛ

  ͨ͘͞ΜಡΈॻ͖͢ΔίʔυΛॻ͘ඞཁΞϦ

  View Slide

 46. ࣮૷͠·ͨ͠

  View Slide

 47. 64#)*%࣮૷΍Γ͔ͨ
  w 64#ͷ࢓༷ΛಡΉ
  w 64#)*%$MBTTͷ࢓༷ΛಡΉ
  w 45.'ͷϚχϡΞϧΛಡΉ
  w ͕ۭ݀͘΄ͲಡΉ
  w MJCPQFODNͷίʔυΛࢀߟʹ͢Δ
  w 3VTUͰॻ͘ˠϩδΞφͰݟΔˠ௚͢
  w ҎԼ܁Γฦ͠

  View Slide

 48. Զ͸Ӧۀ೔͘Β͍͔͔ͬͨ

  View Slide

 49. ͜͜ͰϩδΞφ
  Demo

  View Slide

 50. 3VTUؔ܎ͳ͍ؾ͕͢Δͳ

  View Slide

 51. ίʔυยΛͪΐͬͱ঺հ

  View Slide

 52. 64#ͷ௨৴Ͱ࢖͏όοϑΝ

  View Slide

 53. https://www.stmcu.jp/design/document/reference_manual/51428/
  IUUQTXXXTUNDVKQEFTJHOEPDVNFOUSFGFSFODF@NBOVBM

  View Slide

 54. ͜ΕΛ͍͍ײ͡ʹϞσϦϯά

  View Slide

 55. View Slide

 56. VolatileCell

  View Slide

 57. VolatileCell
  w ϝϞϦ΁ͷWPMBUJMFΞΫηεΛ
  w ͍͍ײ͡ʹ͢ΔϥΠϒϥϦ
  w std::ptr::read_volatileͱ͔͸unsafeͰࠔΔ

  View Slide

 58. MJCPQFODNΛ

  ࢀߟʹ͸͕ͨ͠ʜʜ

  View Slide

 59. 3VTUಛ༗ͷ೉͠͞
  w ϓϩτίϧͷ࣮૷͸εςʔτϚγϯʹͳΓ͕ͪ
  w εςʔτΛܕ҆શʹ͢Δͷ͸ͪΐͬͱίπ͕͍Δ
  w งғؾͰߏ଄࡞Δͱ్தͰ٧Ή
  w ݩͷ࣮૷ΛಡΜͰ
  $ͷࡶ͞ʹΩϨΔ

  View Slide

 60. View Slide

 61. View Slide

 62. ͠Γ͖ΕͱΜ΅

  View Slide