Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

城がたり vol.1 マンガとトークでわかる丸岡城

kojodan
February 17, 2019
540

城がたり vol.1 マンガとトークでわかる丸岡城

kojodan

February 17, 2019
Tweet

More Decks by kojodan

Transcript

 1. 2019.2.17

  View Slide

 2. ຊ೔ͷ༧ఆ
  13:00ʙ13:20 ߈৓ஂʹ͍ͭͯʲ͜͏ͷʳ
  13:20ʙ14:00 ߨԋʮؙԬ৓ΛऔΓר͘ਓʑʯʲӿຊઌੜʳ
  14:00ʙ14:15 ʻٳܜʼ
  14:15ʙ15:00 τʔΫγϣʔʲେٱอ͞Μɺ͜͏ͷʳ
  15:00ʙ16:00
  αΠϯձʲӿຊઌੜɺେٱอ͞Μʳ
  ࠙਌ձ
  ͕࣌ؒଟগલޙ͢Δ͜ͱ͸͋Γ·͕͢
  ͋Β͔͡Ίྃ͝ঝ͍ͩ͘͞

  View Slide

 3. ຊ೔ͷ഑෍෺
  ɾ࡭ࢠ൛ʮϚϯΨͰΘ͔ΔؙԬ৓ʯ
  ɾ৓ͨͼϙέοτʲؙԬ৓ʳ
  ɾؙԬ৓ͷϙετΧʔυ
  ɾ߈৓ஂϩΰ؈όοδಛผόʔδϣϯ
  ɹʢضࢦ෺ࣲ͕ాՈͷՈ໲ʹͳ͍ͬͯ·͢ʣ

  View Slide

 4. View Slide

 5. ೔ຊʹ͸ͨ͘͞Μͷ
  ݸੑతͰັྗతͳ͓৓͕͋Γ·͢ɻ

  ͦΜͳશࠃ֤஍ͷ͓৓Λ
  ঺հ͢Δͷ͕߈৓ஂͰ͢ɻ
  1 ͓৓Λݕࡧͯ͠
  2 ࣸਅ΍ΫνίϛΛݟͯ
  3 ๚໰ه࿥Λ࢒͢

  View Slide

 6. View Slide

 7. ೔ຊશࠃͰݱଘ͢Δ
  ఱक
  ͕͋Δ৓ͷ਺͸ʁ

  View Slide

 8. View Slide

 9. View Slide

 10. View Slide

 11. View Slide

 12. ؙԬ৓͸ͲΜͳ͓৓ʁ
  1 ݱଘఱक
  2 ೔ຊ࠷ݹͷՄೳੑ΋
  3 ͱ͸͍͑ԕ͍!?

  View Slide

 13. ʮେճΓʯͬͯ
  ͝ଘ஌Ͱ͔͢ʁ

  View Slide

 14. େճΓʁ
  ɾJRͷӡ௞ܭࢉ͸͍ͬ͡͞ʹ৐ंͨ͠ܦ࿏͸
  ɹؔ܎ͳ͘ɺ΋ͬͱ΋͍҆ܦ࿏Ͱܭࢉ͞ΕΔ
  ɾ৚݅͸ॏෳ͠ͳ͍͜ͱʹͻͱචॻ͖
  ɾΩηϧ৐ंͷΑ͏ͳҧ๏Ͱ͸ͳ͍

  View Slide

 15. Ͳͬͪ΋140ԁ

  View Slide

 16. ژ౎
  ౦ژ
  ۚ୔
  ໊ݹ԰
  ੩Ԭ
  খాݪ
  ෋ࢁ
  ্ా
  ௕໺
  ෱Ҫ
  ্ӽົߴ

  View Slide

 17. ژ౎ʙ౦ژΛ;ͭ͏ʹԟ෮͢Δ৔߹
  ژ౎ʙ౦ژʙۚ୔ʙژ౎ͷʮେճΓʯ
  ژ౎ˠژ౎ͷ৐ं݊ ¥13,820 ʮେճΓʯ
  ژ౎ˠ౦ژͷಛٸ݊ ¥5,700 ౦ւಓ৽װઢ
  ౦ژˠۚ୔ͷಛٸ݊ ¥6,780 ๺཮৽װઢ
  ۚ୔ˠژ౎ͷಛٸ݊ ¥1,450 ಛٸαϯμʔόʔυʲ৐ܧׂҾʳ
  ߹ܭ ¥27,750
  ژ౎ˠ౦ژͷ৐ं݊ ¥8,210
  ژ౎ˠ౦ژͷಛٸ݊ ¥5,700 ౦ւಓ৽װઢ
  ژ౎ˠ౦ژͷ৐ं݊ ¥8,210
  ژ౎ˠ౦ژͷಛٸ݊ ¥5,700 ౦ւಓ৽װઢ
  ߹ܭ ¥27,820
  ͜͏ͷ͕͍ͬ͡͞ʹࢼͨ͠ϧʔτ

  View Slide

 18. ژ౎
  ౦ژ
  ۚ୔
  ໊ݹ԰
  ੩Ԭ
  খాݪ
  ෋ࢁ
  ্ా
  ௕໺
  ෱Ҫ
  ্ӽົߴ
  ͜Μͳ
  ཱྀఔ΋
  ૊Ί·͢

  View Slide

 19. View Slide

 20. View Slide

 21. View Slide

 22. View Slide

 23. ߨԋ

  View Slide

 24. ӿຊळઌੜ
  1977೥ʢত࿨52೥ʣ౦ژੜ·Εɻ
  ೋদላऀେֶͳͲΛܦͯɺ1999೥ʢฏ੒11
  ೥ʣ͔Β΢ΣϒϓϥϯχϯάɺήʔϜاըʹ
  ؔΘΔɻ2000೥ʢฏ੒12೥ʣΑΓɺITɾྺ࢙
  ܥϥΠλʔͷ࢓ࣄΛ࢝Ίɺͦͷޙ͸ϑϦʔͰ
  ͷ΢ΣϒϓϥϯχϯάΛ͓͜ͳ͏ɻઐ໳ֶ
  ߍɾେֶɾΧϧνϟʔεΫʔϧʹ͓͍ͯখઆ
  ՈɾΠϥετϨʔλʔࢤ๬ऀʹ޲͚ͨߨٛ΋
  ͓͜ͳ͍ͬͯΔɻ
  ྺ࢙ؔ࿈ॻ੶ɾ૑࡞ࢦೆຊΛଟ਺ץߦɻۙ೥
  ͸෱ݪढ़඙໊ٛͰ࣌୅খઆ΋ൃද͍ͯ͠Δɻ

  View Slide

 25. View Slide

 26. τʔΫγϣʔ

  View Slide

 27. େٱอϠϚτઌੜ
  ອըՈɾΠϥετϨʔλʔɻ
  ઓࠃ෢কΛϚϯΨͰ঺հ͢Δϒϩά
  ʰ໠কໝ૝࿥ʱͰ׆ಈΛ։࢝͠ɺ
  2011೥ʹಉ୊ͷ୯ߦຊ͕ൃച͞Εͨ
  ʢݱࡏిࢠॻ੶ͰߪೖՄೳʣɻ
  Ҏޙ΋ྺ࢙ອըɺΠϥετΛଟ਺ࣥච
  ͍ͯ͠Δɻ
  ۙ೥͸ɺࣣඌ৓΍ؙԬ৓ͳͲ೔ຊ֤஍
  ͷ͓৓Λ঺հ͢ΔʮϚϯΨͰΘ͔Δʯ
  γϦʔζΛ߈৓ஂͰൃදதɻ

  View Slide

 28. औࡐͷࢥ͍ग़

  View Slide

 29. औࡐεέδϡʔϧ
  ʲ1/27ʢ౔ʣʳ˞ޕޙελʔτ
  ɾؙԬ৓ࠃๅԽਪਐࣨ
  ɾؙԬ৓
  ʲ1/28ʢ೔ʣʳ
  ɾ৓Լொࢄࡦ
  ࠃਆਆࣾɺനಓࣉɺ୆ӢࣉɺຊޫӃ
  ɾؙԬྺ࢙ຽଏࢿྉؗ
  ɾҰචܒ্ੈքҰ୹͍खࢴͷؗ
  ɾߴַࣉ

  View Slide

 30. View Slide

 31. View Slide

 32. ࠨ͔Β্த͞Μɺ֯͞Μɺఅ͞Μ

  View Slide

 33. View Slide

 34. εʔύʔΨΠυେૼ͞Μ

  View Slide

 35. ී੥ͱ࡞ࣄͷ࿈ܞෆ଍

  View Slide

 36. ͳͥݐͯ௚͞ͳ͔ͬͨͷ͔ʁ
  ʢ൘ுΓͩͱ๷Րੑ΋௿͍ʣ
  ͦ΋ͦ΋౦޲͖Ͱ͍͍ͷʁ

  View Slide

 37. ۷ཱͬͯபߏ଄ͷಾ

  View Slide

 38. ۷ཱபͱૅੴ

  View Slide

 39. View Slide

 40. ໊෺ʢʁʣͷٸ֊ஈ

  View Slide

 41. ᝇ୩ੴͷੴנʢઇͰ͸ͳ͘ౚ݁ରࡦʣ

  View Slide

 42. ڱؒʁ໌ΓऔΓʁ
  ڱ͕ؒͨ͘͞Μ͋Δͱ͍ͬͯ΋࣮༻ੑ͸ʁ

  View Slide

 43. म෮ࣦഊͷࠟ੻

  View Slide

 44. 2೔໨΋ઇ

  View Slide

 45. View Slide

 46. ງ੻ʢΑΓ΋ͭΒΒ͕ؾʹͳΔʣ

  View Slide

 47. നಓࣉ

  View Slide

 48. ୆Ӣࣉ

  View Slide

 49. ༗അ੖৴ͷ໦૾

  View Slide

 50. ຊޫࣉ

  View Slide

 51. View Slide

 52. View Slide

 53. ઇʹຒ·Δ

  View Slide

 54. View Slide

 55. ߴַࣉ

  View Slide

 56. View Slide

 57. View Slide

 58. ༗അࢯͱफڭ
  ɾ୆Ӣࣉ͸૤ಎफ
  ɾനಓࣉ͸ড়౔फ
  ɾߴַࣉ͸ఱ୆फ
  ༗അ੖৴͸ΩϦετڭɺݱ୅ͷࢠଙ͸ਆಓΒ͍͠

  View Slide

 59. View Slide

 60. View Slide

 61. ࠓճ΋ͬͱ΋
  ۤ࿑ͨ͠ͷ͸ʁ

  View Slide

 62. View Slide

 63. ຊଟՈͷDNA

  View Slide

 64. ͻଙ


  View Slide

 65. അ໘೿

  View Slide

 66. P.3

  View Slide

 67. ັྗతͳ
  ΩϟϥΫλʔͨͪ

  View Slide

 68. P.4

  View Slide

 69. P.5

  View Slide

 70. P.6

  View Slide

 71. ؾʹೖ͍ͬͯΔ
  ͱ͜Ζ͸ʁ

  View Slide

 72. P.8

  View Slide

 73. P.11

  View Slide

 74. ͛͢͠Έʁ
  ͳͣΈʁ

  View Slide

 75. ༗അ༪७
  ༗അಙ७
  ࡗݪ੓ྩ
  ӽޙߴాൡ
  ஢உ͸͙͢ʹ๢͘ͳͬͨʢߴַࣉʹຒ૴ʣ
  ͋ͱ͸ඣ͹͔Γ
  ༗അҰ७
  ౡ௡ॏ߽
  ௕ঁ ࢛ঁ
  ࡵຎൡ
  ༪७ͷ੻ܧ͗໰୊
  ͔ͣΈ
  ༗അԹ७
  ͸Δ͢Έ
  1 2
  3
  ౡ௡Ո͔Β໇ཆࢠΛܴ͑Δ͕
  පऑͷͨΊ཭ԑ
  ࢛ঁͷ໇ཆࢠʹՈಜΛ૬ଓ
  ͦͷޙɺ࣍உ͕ੜ·ΕΔ͕
  ށాՈ΁ཆࢠʹग़͢ɻ
  ͦͷଉࢠ͕ಙ७ͷ໇ཆࢠͱͳΓ
  Ոಜ૬ଓɻ
  ͷΓͣΈ
  ށా७༞

  ౡ௡੪ලͷ
  ͻ͍͓͍ͪ͡ΌΜ
  দฏੑΛ໊৐Δ

  View Slide

 76. P.13

  View Slide

 77. ඳ͖͖Εͳ͔ͬͨ
  ͜ͱ͸ʁ

  View Slide

 78. P.17

  View Slide

 79. P.17

  View Slide

 80. ಡऀͷΈͳ͞Μʹ
  ఻͍͑ͨ͜ͱ͸ʁ

  View Slide

 81. ࣭໰ίʔφʔ

  View Slide

 82. ϚϯΨΛඳ͘ʹ͋ͨͬͯ
  ৺ֻ͚͍ͯΔ͜ͱɺ
  ؾΛ͚͍ͭͯΔ͜ͱ͕
  ͋Ε͹ڭ͍͑ͯͩ͘͞
  ࣄલʹ͍͍࣭ͨͩͨ໰

  View Slide

 83. ೔ຊ100໊৓Λ߈৓͢Δࣄ͕໨ඪͰ͕͢ɺ
  ࠓ70߈৓·Ͱ͍͖·ͨ͠ɻ
  ࢿྉʴܭըදʴࣸਅͳͲ1৓ͮͭ·ͱΊͯ
  ϑΝΠϧͯ͠·͕͢ɺ
  ͔͞͹Βͳ͍ϑΝΠϧͷ΍Γํ͕
  ͋Γ·ͨ͠Βڭ͍͑ͯͩ͘͞ɻ
  ͜Ε͸Տ໺͞Μͷ΄͏͕ಘҙ͔ͳʁ
  ࣄલʹ͍͍࣭ͨͩͨ໰

  View Slide

 84. 4݄ʹؙԬ৓Λ๚ΕΔ༧ఆͰ͢ɻ
  ͔͜͜ΒࡱΔ͓৓͕Φεεϝʂ
  ͱ͍͏ࡱӨϙΠϯτ͕͋Γ·ͨ͠Βɺ
  ڭ͍͚͑ͯͨͩΔͱخ͍͠Ͱ͢ɻ
  ࣄલʹ͍͍࣭ͨͩͨ໰

  View Slide

 85. View Slide

 86. ࣭໰ΛͲ͏ͧʂ

  View Slide

 87. େٱอϠϚτઌੜ
  ӿຊळઌੜ
  αΠϯձ

  View Slide