Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

明石・お城フェスティバル

kojodan
February 11, 2019
760

 明石・お城フェスティバル

あかし市民広場で開催された「明石・お城フェスティバル(午前の部)」で登壇した際のスライド。

kojodan

February 11, 2019
Tweet

Transcript

 1. 2019.2.11

  View Slide

 2. ͯ͞ɺ໰୊Ͱ͢
  ͷ঺հͷલʹ

  View Slide

 3. ね う み
  ʹೖΔจࣈ͸ʁ

  View Slide

 4. ね う み
  ʹೖΔจࣈ͸ʁ
  ώϯτɾ׽ࣈ1จࣈɺͻΒ͕ͳ2จࣈ
  ɾશ෦Ͱ12ݸ

  View Slide

 5. ね う み
  ʹೖΔจࣈ͸ʁ
  ਖ਼ղ ׯࢧʢ͑ͱʣ


  View Slide

 6. ࠨӈͷ࿌ͷ໊લ͸ʁ

  View Slide

 7. ࠕ࿌ ୥࿌

  View Slide

 8. ࠕ࿌ ୥࿌
  ひつじさる たつみ

  View Slide

 9. View Slide

 10. ࠕ࿌ ୥࿌

  View Slide

 11. ະਃ

  ୢາ

  ӑಪ

  ፅҫ
  ס

  View Slide

 12. ࠡʹӑಪʹ๺౦
  ୥ʹୢາʹೆ౦
  ࠕʹະਃʹೆ੢
  סʹፅҫʹ๺੢
  ׯࢧͰํ֯Λ͋ΒΘ͍ͯ͠Δ


  ס

  View Slide

 13. ୥࿌
  ࠕ࿌
  ࠡ࿌
  ס࿌

  View Slide

 14. ࿌ͷ໊લ
  ɾ৔ॴʢํ֯ʣͰ͚ͭΒΕΔ͜ͱ͕ଟ͍
  ɾೋ৚৓͸౦ೆ۱࿌ɺ੢ೆ۱࿌
  ɾଞͷྫ΋͋Δʢ෬ݟ࿌ɺ݄ݟ࿌ɺઍ؏࿌ͳͲʣ

  View Slide

 15. ೔ຊશࠃͰݱଘ͢Δ
  ఱक
  ͕͋Δ৓ͷ਺͸ʁ

  View Slide

 16. View Slide

 17. View Slide

 18. View Slide

 19. ೔ຊશࠃͰݱଘ͢Δ
  ࡾॏ࿌
  ͕͋Δ৓ͷ਺͸ʁ

  View Slide

 20. 3
  2 2

  View Slide

 21. ͭ͡͸ݱଘఱकΑΓوॏʂ
  2
  3
  2

  View Slide

 22. ೔ຊʹ͸ͨ͘͞Μͷ
  ݸੑతͰັྗతͳ͓৓͕͋Γ·͢ɻ

  ͦΜͳશࠃ֤஍ͷ͓৓Λ
  ঺հ͢Δͷ͕߈৓ஂͰ͢ɻ
  1 ͓৓Λݕࡧͯ͠
  2 ࣸਅ΍ΫνίϛΛݟͯ
  3 ๚໰ه࿥Λ࢒͢

  View Slide

 23. ೔ຊʹ͸ͨ͘͞Μͷ
  ݸੑతͰັྗతͳ͓৓͕͋Γ·͢ɻ

  ͦΜͳશࠃ֤஍ͷ͓৓Λ
  ঺հ͢Δͷ͕߈৓ஂͰ͢ɻ
  ߦ͖͍͓ͨ৓͕͋Δ৔߹͸͍͍͚Ͳ
  ଟ͘ͷਓʹ͸ɺ͍ΖΜͳ͓৓Λ஌Δ
  ʮ͖͔͚ͬʯ͕ඞཁɻ

  View Slide

 24. ͍ΖΜͳ͖͔͚ͬ
  ͦͷͻͱ͕ͭʮϚϯΨʯͰ͢

  View Slide

 25. ͔͜͜Β͕
  ϝΠϯͰ͢

  View Slide

 26. View Slide

 27. େٱอϠϚτઌੜ
  ອըՈɾΠϥετϨʔλʔɻ
  ઓࠃ෢কΛϚϯΨͰ঺հ͢Δϒϩά
  ʰ໠কໝ૝࿥ʱͰ׆ಈΛ։࢝͠ɺ
  2011೥ʹಉ୊ͷ୯ߦຊ͕ൃച͞Εͨ
  ʢݱࡏిࢠॻ੶ͰߪೖՄೳʣɻ
  Ҏޙ΋ྺ࢙ອըɺΠϥετΛଟ਺ࣥච
  ͍ͯ͠Δɻ
  ۙ೥͸ɺࣣඌ৓΍ؙԬ৓ͳͲ೔ຊ֤஍
  ͷ͓৓Λ঺հ͢ΔʮϚϯΨͰΘ͔Δʯ
  γϦʔζΛ߈৓ஂͰൃදதɻ

  View Slide

 28. ;ͨΓͷ஧੓

  View Slide

 29. P.8

  View Slide

 30. ΋ͬͱ΋ۤ࿑ͨ͠
  ϖʔδ΍ίϚ͸ʁ

  View Slide

 31. P.15

  View Slide

 32. ඳ͖͖Εͳ͔ͬͨ
  ͜ͱ͸ʁ

  View Slide

 33. 1 ߵϊ஑ʢ߶ϊ஑ʣͷ͜ͱ
  2 ෱ౡਖ਼ଇͷվқͱখּݪ஧੓
  3 দੴୂʹ͍ͭͯ
  ඳ͖͖Εͳ͔ͬͨ͜ͱ

  View Slide

 34. View Slide

 35. View Slide

 36. 1 ߵϊ஑ʢ߶ϊ஑ʣͷ͜ͱ
  2 ෱ౡਖ਼ଇͷվқͱখּݪ஧੓
  3 দੴୂʹ͍ͭͯ
  ඳ͖͖Εͳ͔ͬͨ͜ͱ

  View Slide

 37. P.12

  View Slide

 38. P.17

  View Slide

 39. औࡐͷࢥ͍ग़

  View Slide

 40. औࡐεέδϡʔϧ
  ʲ̍೔໨ʳ˞ޕޙελʔτ
  ɾ໌ੴ঎޻ձٞॴ
  ɾ৫ాՈ௕԰໳
  ɾڕͷ୨঎ళ֗ɺ͜͏͡΍ژ࡞ʢ౮᝷ͱखਫുʣ
  ɾ௕णӃɺ໌ੴਆࣾʢଠޑʣɺຊদࣉʢ෢ଂͷఉʣɺ
  ɹ݄রࣉʢ੾ख໳ʣɺߴՈࣉ
  ʲ̎೔໨ʳ
  ɾޕલத͸Ҵݪ՝௕ͷϨΫνϟʔ
  ɾޕޙ͸໌ੴ৓ɺ໌ੴࢢཱจԽത෺ؗ

  View Slide

 41. P.7

  View Slide

 42. P.16

  View Slide

 43. P.20

  View Slide

 44. P.21

  View Slide

 45. View Slide

 46. ಡऀͷΈͳ͞Μʹ
  ఻͍͑ͨ͜ͱ͸ʁ
  ࠷ޙͷ࣭໰

  View Slide

 47. େٱอϠϚτઌੜ
  αΠϯձ
  ಛ੡ϙετΧʔυΛ
  ϓϨθϯτʂ
  ʢͳ͘ͳΓ࣍ୈऴྃʣ

  View Slide