Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

明石・お城フェスティバル

kojodan
February 11, 2019
800

 明石・お城フェスティバル

あかし市民広場で開催された「明石・お城フェスティバル(午前の部)」で登壇した際のスライド。

kojodan

February 11, 2019
Tweet

Transcript

 1. ͯ͞ɺ໰୊Ͱ͢
  ͷ঺հͷલʹ

  View full-size slide

 2. ね う み
  ʹೖΔจࣈ͸ʁ

  View full-size slide

 3. ね う み
  ʹೖΔจࣈ͸ʁ
  ώϯτɾ׽ࣈ1จࣈɺͻΒ͕ͳ2จࣈ
  ɾશ෦Ͱ12ݸ

  View full-size slide

 4. ね う み
  ʹೖΔจࣈ͸ʁ
  ਖ਼ղ ׯࢧʢ͑ͱʣ


  View full-size slide

 5. ࠨӈͷ࿌ͷ໊લ͸ʁ

  View full-size slide

 6. ࠕ࿌ ୥࿌

  View full-size slide

 7. ࠕ࿌ ୥࿌
  ひつじさる たつみ

  View full-size slide

 8. ࠕ࿌ ୥࿌

  View full-size slide

 9. ະਃ

  ୢາ

  ӑಪ

  ፅҫ
  ס

  View full-size slide

 10. ࠡʹӑಪʹ๺౦
  ୥ʹୢາʹೆ౦
  ࠕʹະਃʹೆ੢
  סʹፅҫʹ๺੢
  ׯࢧͰํ֯Λ͋ΒΘ͍ͯ͠Δ


  ס

  View full-size slide

 11. ୥࿌
  ࠕ࿌
  ࠡ࿌
  ס࿌

  View full-size slide

 12. ࿌ͷ໊લ
  ɾ৔ॴʢํ֯ʣͰ͚ͭΒΕΔ͜ͱ͕ଟ͍
  ɾೋ৚৓͸౦ೆ۱࿌ɺ੢ೆ۱࿌
  ɾଞͷྫ΋͋Δʢ෬ݟ࿌ɺ݄ݟ࿌ɺઍ؏࿌ͳͲʣ

  View full-size slide

 13. ೔ຊશࠃͰݱଘ͢Δ
  ఱक
  ͕͋Δ৓ͷ਺͸ʁ

  View full-size slide

 14. ೔ຊશࠃͰݱଘ͢Δ
  ࡾॏ࿌
  ͕͋Δ৓ͷ਺͸ʁ

  View full-size slide

 15. ͭ͡͸ݱଘఱकΑΓوॏʂ
  2
  3
  2

  View full-size slide

 16. ೔ຊʹ͸ͨ͘͞Μͷ
  ݸੑతͰັྗతͳ͓৓͕͋Γ·͢ɻ

  ͦΜͳશࠃ֤஍ͷ͓৓Λ
  ঺հ͢Δͷ͕߈৓ஂͰ͢ɻ
  1 ͓৓Λݕࡧͯ͠
  2 ࣸਅ΍ΫνίϛΛݟͯ
  3 ๚໰ه࿥Λ࢒͢

  View full-size slide

 17. ೔ຊʹ͸ͨ͘͞Μͷ
  ݸੑతͰັྗతͳ͓৓͕͋Γ·͢ɻ

  ͦΜͳશࠃ֤஍ͷ͓৓Λ
  ঺հ͢Δͷ͕߈৓ஂͰ͢ɻ
  ߦ͖͍͓ͨ৓͕͋Δ৔߹͸͍͍͚Ͳ
  ଟ͘ͷਓʹ͸ɺ͍ΖΜͳ͓৓Λ஌Δ
  ʮ͖͔͚ͬʯ͕ඞཁɻ

  View full-size slide

 18. ͍ΖΜͳ͖͔͚ͬ
  ͦͷͻͱ͕ͭʮϚϯΨʯͰ͢

  View full-size slide

 19. ͔͜͜Β͕
  ϝΠϯͰ͢

  View full-size slide

 20. େٱอϠϚτઌੜ
  ອըՈɾΠϥετϨʔλʔɻ
  ઓࠃ෢কΛϚϯΨͰ঺հ͢Δϒϩά
  ʰ໠কໝ૝࿥ʱͰ׆ಈΛ։࢝͠ɺ
  2011೥ʹಉ୊ͷ୯ߦຊ͕ൃച͞Εͨ
  ʢݱࡏిࢠॻ੶ͰߪೖՄೳʣɻ
  Ҏޙ΋ྺ࢙ອըɺΠϥετΛଟ਺ࣥච
  ͍ͯ͠Δɻ
  ۙ೥͸ɺࣣඌ৓΍ؙԬ৓ͳͲ೔ຊ֤஍
  ͷ͓৓Λ঺հ͢ΔʮϚϯΨͰΘ͔Δʯ
  γϦʔζΛ߈৓ஂͰൃදதɻ

  View full-size slide

 21. ;ͨΓͷ஧੓

  View full-size slide

 22. ΋ͬͱ΋ۤ࿑ͨ͠
  ϖʔδ΍ίϚ͸ʁ

  View full-size slide

 23. ඳ͖͖Εͳ͔ͬͨ
  ͜ͱ͸ʁ

  View full-size slide

 24. 1 ߵϊ஑ʢ߶ϊ஑ʣͷ͜ͱ
  2 ෱ౡਖ਼ଇͷվқͱখּݪ஧੓
  3 দੴୂʹ͍ͭͯ
  ඳ͖͖Εͳ͔ͬͨ͜ͱ

  View full-size slide

 25. 1 ߵϊ஑ʢ߶ϊ஑ʣͷ͜ͱ
  2 ෱ౡਖ਼ଇͷվқͱখּݪ஧੓
  3 দੴୂʹ͍ͭͯ
  ඳ͖͖Εͳ͔ͬͨ͜ͱ

  View full-size slide

 26. औࡐͷࢥ͍ग़

  View full-size slide

 27. औࡐεέδϡʔϧ
  ʲ̍೔໨ʳ˞ޕޙελʔτ
  ɾ໌ੴ঎޻ձٞॴ
  ɾ৫ాՈ௕԰໳
  ɾڕͷ୨঎ళ֗ɺ͜͏͡΍ژ࡞ʢ౮᝷ͱखਫുʣ
  ɾ௕णӃɺ໌ੴਆࣾʢଠޑʣɺຊদࣉʢ෢ଂͷఉʣɺ
  ɹ݄রࣉʢ੾ख໳ʣɺߴՈࣉ
  ʲ̎೔໨ʳ
  ɾޕલத͸Ҵݪ՝௕ͷϨΫνϟʔ
  ɾޕޙ͸໌ੴ৓ɺ໌ੴࢢཱจԽത෺ؗ

  View full-size slide

 28. ಡऀͷΈͳ͞Μʹ
  ఻͍͑ͨ͜ͱ͸ʁ
  ࠷ޙͷ࣭໰

  View full-size slide

 29. େٱอϠϚτઌੜ
  αΠϯձ
  ಛ੡ϙετΧʔυΛ
  ϓϨθϯτʂ
  ʢͳ͘ͳΓ࣍ୈऴྃʣ

  View full-size slide