$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

console.animate

katashin
September 15, 2017

 console.animate

ToKyoto.js ― Kyoto.js in Tokyo
https://kyotojs.connpass.com/event/64310/

katashin

September 15, 2017
Tweet

More Decks by katashin

Other Decks in Programming

Transcript

 1. console.animate

  View Slide

 2. !LUTO LBUBTIJO

  View Slide

 3. ͬͪ͜ͷ࿩͡Όͳ͍Ͱ͢

  View Slide

 4. IUUQTEFWPSPDPN

  View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. render(‘͜Μʹͪ͸’)
  ͜Μʹͪ͸

  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 209, 0, …]
  ImageData

  View Slide

 8. [0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 209,
  0, 0, 0, 255, …]
  ImageData
  SFE HSFFO CMVF BMQIB

  View Slide

 9. BMQIBͰUSVFɹͦΕҎ֎ͰGBMTF
  [
  [f, f, f, f, f, f, … ],
  [f, f, f, f, f, f, … ],
  [f, f, f, f, t, t, … ],
  [f, f, f, f, t, t, … ],
  [f, f, f, f, f, f, … ],

  ]

  View Slide

 10. पลͷGBMTFΛמΓऔΔ
  [
  [f, f, f, f, f],
  [f, t, t, t, f],
  [f, t, t, t, f],
  [f, f, f, f, f]
  ]

  View Slide

 11. 5SVFˠ˙ɹGBMTFˠ˘
  [
  [˘, ˘, ˘, ˘, ˘],
  [˘, ˙, ˙, ˙, ˘],
  [˘, ˙, ˙, ˙, ˘],
  [˘, ˘, ˘, ˘, ˘]
  ]

  View Slide

 12. 7JFXQPSUΛͣΒͯ͠Ξχϝʔγϣϯ
  DPOTPMFDMFBSˠDPOTPMFMPHˠʜ
  [
  [˘, ˘, ˘, ˘, ˘],
  [˘, ˙, ˙, ˙, ˘],
  [˘, ˙, ˙, ˙, ˘],
  [˘, ˘, ˘, ˘, ˘]
  ]

  View Slide

 13. ΧʔιϧͳΜͯͳ͍ͷͰ
  DPOTPMFDMFBSˠDPOTPMFMPHˠʜ

  View Slide

 14. ʊਓਓਓਓʊ

  ʼɹ׬੒ɹʻ

  ʉ:?:?:?:ʉ

  View Slide

 15. 'JSFGPY
  $ISPNF
  4BGBSJ

  View Slide

 16. ͳ͔ͥ'JSFGPYͷEFWUPPMͷύϑΥʔϚϯε
  ͕܈Λൈ͍ͯྑ͍
  DPOTPMFMPHͷୈೋҾ਺ʹ͸ελΠϧΛ౉ͤΔ
  console.log('%cfoo’, 'font-size: 10px;')
  DBOWBTʹେ͖Ίʹॻ͍͔ͯΒ
  খ͍͞αΠζͰDPOTPMFMPH͢Δͷ͕ྑ͍ײ͡
  ஌ݟ

  View Slide

 17. ࣍͸Τοδݕग़ʜʜʁ
  render(‘’)

  View Slide