Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

console.animate

E2fc870af7558b22cb90c227dce7b8dd?s=47 katashin
September 15, 2017

 console.animate

ToKyoto.js ― Kyoto.js in Tokyo
https://kyotojs.connpass.com/event/64310/

E2fc870af7558b22cb90c227dce7b8dd?s=128

katashin

September 15, 2017
Tweet

More Decks by katashin

Other Decks in Programming

Transcript

 1. console.animate

 2. !LUTO LBUBTIJO

 3. ͬͪ͜ͷ࿩͡Όͳ͍Ͱ͢

 4. IUUQTEFWPSPDPN

 5. None
 6. None
 7. render(‘͜Μʹͪ͸’) ͜Μʹͪ͸ <canvas> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

  209, 0, …] ImageData
 8. [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 209, 0, 0,

  0, 255, …] ImageData SFE HSFFO CMVF BMQIB
 9. BMQIBͰUSVFɹͦΕҎ֎ͰGBMTF [ [f, f, f, f, f, f, … ],

  [f, f, f, f, f, f, … ], [f, f, f, f, t, t, … ], [f, f, f, f, t, t, … ], [f, f, f, f, f, f, … ], … ]
 10. पลͷGBMTFΛמΓऔΔ [ [f, f, f, f, f], [f, t, t,

  t, f], [f, t, t, t, f], [f, f, f, f, f] ]
 11. 5SVFˠ˙ɹGBMTFˠ˘ [ [˘, ˘, ˘, ˘, ˘], [˘, ˙, ˙,

  ˙, ˘], [˘, ˙, ˙, ˙, ˘], [˘, ˘, ˘, ˘, ˘] ]
 12. 7JFXQPSUΛͣΒͯ͠Ξχϝʔγϣϯ DPOTPMFDMFBSˠDPOTPMFMPHˠʜ [ [˘, ˘, ˘, ˘, ˘], [˘, ˙,

  ˙, ˙, ˘], [˘, ˙, ˙, ˙, ˘], [˘, ˘, ˘, ˘, ˘] ]
 13. ΧʔιϧͳΜͯͳ͍ͷͰ DPOTPMFDMFBSˠDPOTPMFMPHˠʜ

 14. ʊਓਓਓਓʊ
 ʼɹ׬੒ɹʻ
 ʉ:?:?:?:ʉ

 15. 'JSFGPY $ISPNF 4BGBSJ

 16. ͳ͔ͥ'JSFGPYͷEFWUPPMͷύϑΥʔϚϯε ͕܈Λൈ͍ͯྑ͍ DPOTPMFMPHͷୈೋҾ਺ʹ͸ελΠϧΛ౉ͤΔ console.log('%cfoo’, 'font-size: 10px;') DBOWBTʹେ͖Ίʹॻ͍͔ͯΒ খ͍͞αΠζͰDPOTPMFMPH͢Δͷ͕ྑ͍ײ͡ ஌ݟ

 17. ࣍͸Τοδݕग़ʜʜʁ render(‘’)