$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

ラムダ計算入門 / Introduction of Lambda Calculus

katashin
August 09, 2017

ラムダ計算入門 / Introduction of Lambda Calculus

型勉強会 #2 2017/08/09

katashin

August 09, 2017
Tweet

More Decks by katashin

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ϥϜμܭࢉೖ໳
  ܕษڧձ #2 2017/08/09

  View Slide

 2. ࢀߟจݙ: TAPL

  View Slide

 3. ϥϜμܭࢉ
  • ͢΂ͯͷܭࢉ͕ؔ਺ఆٛͱؔ਺ద༻ʹؼண͞ΕΔମܥ

  • ߏจ͸ɺม਺ɺϥϜμந৅ (ແ໊ؔ਺)ɺؔ਺ద༻ͷ

  3ͭͷ߲ͷΈ͔Βߏ੒͞ΕΔ

  • ؔ਺ܕݴޠͷΞηϯϒϦͱݺ͹ΕͯΔΒ͍͠

  • ࠓճ͸ܕແ͠ϥϜμܭࢉΛઆ໌͠·͢

  (୯७ܕ෇͖ϥϜμܭࢉ͸࣍ճ……ʁ)

  View Slide

 4. t ::=
  x
  λx. t
  t t
  ม਺
  ϥϜμந৅
  ؔ਺ద༻
  λx. λy. x (λz. x z) y
  ྫ:

  View Slide

 5. Q ਅِ஋ͱ͔਺஋ͱ͔͕ແ͍……ʁ

  View Slide

 6. Q ਅِ஋ͱ͔਺஋ͱ͔͕ແ͍……ʁ
  A ϥϜμந৅Ͱදݱ͢Ε͹͍͍͡Όͳ͍

  View Slide

 7. ਅِ஋ͷදݱ
  tru = λt. λf. t
  fls = λt. λf. f
  → true ͱΈͳͤΔ
  → false ͱΈͳͤΔ

  View Slide

 8. ྫ͑͹ if ࣜͬΆ͍ϥϜμந৅Λ͜ͷΑ͏ʹఆٛͰ͖Δ
  test = λl. λm. λn. l m n
  e.g. test t v w 

  t ͕ tru ͷ࣌ v Λɺfls ͷ࣌ w Λฦ͢

  View Slide

 9. ɹ test tru v w
  → (λl. λm. λn. l m n) tru v w
  → (λm. λn. tru m n) v w
  → (λn. tru v n) w
  → tru v w
  → (λt. λf. t) v w
  → (λf. v) w
  → v
  t = tru ͷ࣌ͷධՁͷྲྀΕ

  View Slide

 10. ੔਺஋ͷදݱ
  c0 = λs. λz. z
  c1 = λs. λz. s z
  c2 = λs. λz. s (s z)
  c3 = λs. λz. s (s (s z))

  → 0

  → 1

  → 2

  → 3

  View Slide

 11. plus = λm. λn. λs. λz. m s (n s z)
  ଍͠ࢉΛ͢ΔϥϜμந৅

  View Slide

 12. ɹ plus c1 c3
  → (λm. λn. λs. λz. m s (n s z)) c1 c3
  → (λn. λs. λz. c1 s (n s z)) c3
  → λs. λz. c1 s (c3 s z)
  → λs. λz. (λs’. λz’. s’ z’) s (c3 s z)
  → λs. λz. (λz’. s z’) (c3 s z)
  → λs. λz. s (c3 s z)
  → λs. λz. s ((λs’’. λz’’. s’’ (s’’ (s’’ z’’)) s z)
  → λs. λz. s ((λz’’. s (s (s z’’)) z)
  → λs. λz. s (s (s (s z)))
  → c4
  ධՁͷྲྀΕ

  View Slide

 13. β-؆໿
  • [x → t2] t12
  ͸ t12
  தͷ x ͷࣗ༝ͳग़ݱΛ͢΂ͯ t2
  Ͱஔ͖׵
  ͑Δ͜ͱʹΑͬͯಘΒΕΔ߲

  • ͭ·Γؔ਺ద༻ͷධՁ
  (λx. t12) t2 → [x → t2] t12

  View Slide

 14. α-ม׵
  • ม਺໊ΛҟͳΔม਺໊ʹม׵͢Δ͜ͱ

  • ม਺໊͸ॏཁͰ͸ͳ͍ͷͰม׵ޙ΋ಉҰͷ߲ͱͳΔ

  • ͨͩ͠ผͷม਺໊ͱ͔ͿΒͳ͍Α͏ʹม׵͠ͳ͍ͱ

  ҎԼͷྫͷΑ͏ʹม׵લޙͰҟͳͬͯ͠·͏

  • ز͔ͭͷίϯύΠϥ͸ม਺ΛҰҙʹ͢ΔͨΊʹα-ม׵Λߦ͏
  λx. x x → λy. y y
  λx. x y → λy. y y

  View Slide

 15. ߲ͷ໊ແ͠දݱ
  • ม਺໊͸ͳΜͰ΋ྑ͍

  • ͦΕͳΒ࠷ॳ͔ΒҰҙʹͳΔදݱΛબ୒͢Ε͹ྑ͍

  • ࣗવ਺ k ΛɺͦΕΛғΉ k ൪໨ͷ λ ʹΑͬͯଋറ͞ΕΔ
  ม਺ͱ͢Δ
  λx. x (λy. x y) → λ. 0 (λ. 1 0)

  View Slide

 16. ࣮૷ͯ͠Έͨ
  https://github.com/ktsn/lambda-calculus

  View Slide