Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

k8s_ml_platform.pdf

kuromatsu
February 19, 2019

 k8s_ml_platform.pdf

Kubernetes Meetup Tokyo #16
https://k8sjp.connpass.com/event/116799/

kuromatsu

February 19, 2019
Tweet

More Decks by kuromatsu

Other Decks in Technology

Transcript

  1. KubernetesΛ࢖ͬͨػցֶशج൫ͷ՝୊ ϝτϦΫεऩू kubectl ֶ श σ ʔ λ ౳ Ϧ

    ι ʔε ͷ ֬ ೝ ֶशɺਪ࿦ • Kubernetesͷֶशίετ͸ σʔλαΠΤϯςΟετʹ ͱͬͯߴ͗͢Δ • Job, Deployment … • Service, Ingress … • PV, PVC … • ֶशɺਪ࿦؀ڥΛ࠶ݱ – Ϟσϧͷਫ਼౓͕ѱԽͨ͠ ཧ༝ͷݕূ 4
  2. ߏஙֶͨ͠शɾਪ࿦ج൫ ϝτϦΫεऩू ֶ श σ ʔ λ ౳ Ϧ ι

    ʔε ͷ ֬ ೝ ֶशɺਪ࿦ • Ϋϥελߏ੒ – ΦϯϓϨϛε – k8s: v1.13.2(HAߏ੒) – RAM: 560GBʙ1.5TB – GPU: • V100: 20ʙ40ຕ • P100: 8ʙ80ຕ • Ϧιʔε͕ෆ଍͢Ε͹NodeΛ ௥Ճͯ͠ରԠ • શମߏ੒͸CIͰ؅ཧ Web API 8
  3. ·ͱΊ • ػցֶशج൫Λߏங – KubernetesͰ͋Δ͜ͱΛҙࣝ͠ͳ͍͍ͯ͘ – WebAPIͰֶशɾਪ࿦؀ڥΛొ࿥ɾ࠶ݱͰ͖Δ • PaaSͱͯ͠ج൫͕ҭͪͭͭ͋Δ –

    ݱࡏ170ਓҎ্͕ར༻ – Kubernetesͩͱ஌Βͣʹ࢖͍ͬͯΔਓ΋ଟ͍ • 2,000ίϯςφҎ্Λಉ࣌ʹಈ͔͠ύϥϝʔλ୳ࡧ͢Δ͜ͱ΋ 9