Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

GitとGithub初めの1歩

 GitとGithub初めの1歩

社内勉強会でLTとして発表した資料

HIRAKI Satoru

August 10, 2011
Tweet

More Decks by HIRAKI Satoru

Other Decks in Programming

Transcript

 1. GitHub࢖͏ͱԿ͕ḿΔʁ • ৭ʑͱḿΔ • ۩ମతʹ͸ࣗ෼ͷύονΛ౰ͯͯ΋Β͏ͷ΋ɺPull RequestૹΔ ͚ͩ(ӳޠ͚ͩͲ) • bugใࠂ΋ΞΧ΢ϯτ࣋ͬͯΕ͹௒؆୯(ӳޠ͚ͩͲ) •

  jQueryͱ͔ͩͬͨΒࣗ෼Ͱόάݟ͚ͭͨΓͨ͠Βύονૹͬͨ ΒώʔϩʔʹͳΕΔ͔΋ʁ(ӳޠ͚ͩͲ) • ࣗ෼ͰԿ͔ιʔε࡞ͬͨ࣌΋৭Μͳਓ͔Βɺ௚઀मਖ਼ͱ͔ͯ͠ ΋Β͑Δ͔΋͠Εͳ͍ɻ(ӳޠ͚ͩͲ)
 2. ͪΐͬͱԿݴͬͯΔ͔෼͔ Μͳ͍Ͱ͢ • ࣗ෼͚ͩͷιʔείʔυஔ͖৔ͱͯ͠΋༏ल • GitೖΕ͓͚ͯ͹ͲΜͳϚγϯͰ΋ಉ͡ίʔυΛमਖ਼ͨ͠ΓͰ͖·͢ Αͬͱ • dotfileͳΜ͔͸ख࢝Ίʹ࢖͏ͱྑ͍͔΋(Զ͸ͦ͏ͩͬͨ) •

  wikiͱ͔΋࢖͑Δ্ʹ੩తϖʔδͰαΠτ࡞Δͷ΋Ͱ͖Δ • markdown͕ඪ४Ͱ࢖ΘΕͯΔͷͰɺ֮͑Δඞཁ͋Δ͚Ͳɺ׳ΕΕ͹؆ ୯ʹhtmlॻ͚·͢ • gistͰsnippetొ࿥͢Δͷ΋ඇৗʹ࢖͍΍͍͢Ͱ͢
 3. ͪΐͬͱԿݴͬͯΔ͔෼͔ Μͳ͍Ͱ͢ • ࣗ෼͚ͩͷιʔείʔυஔ͖৔ͱͯ͠΋༏ल • GitೖΕ͓͚ͯ͹ͲΜͳϚγϯͰ΋ಉ͡ίʔυΛमਖ਼ͨ͠ΓͰ͖·͢ Αͬͱ • dotfileͳΜ͔͸ख࢝Ίʹ࢖͏ͱྑ͍͔΋(Զ͸ͦ͏ͩͬͨ) •

  wikiͱ͔΋࢖͑Δ্ʹ੩తϖʔδͰαΠτ࡞Δͷ΋Ͱ͖Δ • markdown͕ඪ४Ͱ࢖ΘΕͯΔͷͰɺ֮͑Δඞཁ͋Δ͚Ͳɺ׳ΕΕ͹؆ ୯ʹhtmlॻ͚·͢ • gistͰsnippetొ࿥͢Δͷ΋ඇৗʹ࢖͍΍͍͢Ͱ͢ • ݄$7Ͱඇެ։ϦϙδτϦ΋࢖͑ΔͷͰɺެ։ͨ͘͠ͳ͍ιʔε͸͜Ε Ͱ(Զ͸࢖ͬͯͳ͍)
 4. ͪΐͬͱԿݴͬͯΔ͔෼͔ Μͳ͍Ͱ͢ • ࣗ෼͚ͩͷιʔείʔυஔ͖৔ͱͯ͠΋༏ल • GitೖΕ͓͚ͯ͹ͲΜͳϚγϯͰ΋ಉ͡ίʔυΛमਖ਼ͨ͠ΓͰ͖·͢ Αͬͱ • dotfileͳΜ͔͸ख࢝Ίʹ࢖͏ͱྑ͍͔΋(Զ͸ͦ͏ͩͬͨ) •

  wikiͱ͔΋࢖͑Δ্ʹ੩తϖʔδͰαΠτ࡞Δͷ΋Ͱ͖Δ • markdown͕ඪ४Ͱ࢖ΘΕͯΔͷͰɺ֮͑Δඞཁ͋Δ͚Ͳɺ׳ΕΕ͹؆ ୯ʹhtmlॻ͚·͢ • gistͰsnippetొ࿥͢Δͷ΋ඇৗʹ࢖͍΍͍͢Ͱ͢ • ݄$7Ͱඇެ։ϦϙδτϦ΋࢖͑ΔͷͰɺެ։ͨ͘͠ͳ͍ιʔε͸͜Ε Ͱ(Զ͸࢖ͬͯͳ͍) • ୯७ʹ༗໊ϓϩδΣΫτͷಈ޲௥͏ͷ΋ྑ͍͔΋͠Εͳ͍
 5. ຐ๏ͷݴ༿ • ·ͣ͸sshίϚϯυͰ伴࡞੒ ➡ $ ssh-keygen -C "[email protected]" -t rsa

  • git configͰ໊લͱϝʔϧΞυϨεઃఆ ➡ $ git config --global user.name "Your Name Here"
 6. ຐ๏ͷݴ༿ • ·ͣ͸sshίϚϯυͰ伴࡞੒ ➡ $ ssh-keygen -C "[email protected]" -t rsa

  • git configͰ໊લͱϝʔϧΞυϨεઃఆ ➡ $ git config --global user.name "Your Name Here" ➡ $ git config --global user.email [email protected]
 7. GitHub΁Go! • ϩʔΧϧʹϓϩδΣΫτ༻σΟϨΫτϦ࡞੒ ➡ $cd /e/data/project • gitσΟϨΫτϦͷॳظԽ ➡ $git

  init • READMEϑΝΠϧ࡞੒ɾ௥Ճ ➡ $touch README→த਎͸ۭͰ΋ྑ͍ ➡ $git add README
 8. GitHub΁Go! • ϩʔΧϧʹϓϩδΣΫτ༻σΟϨΫτϦ࡞੒ ➡ $cd /e/data/project • gitσΟϨΫτϦͷॳظԽ ➡ $git

  init • READMEϑΝΠϧ࡞੒ɾ௥Ճ ➡ $touch README→த਎͸ۭͰ΋ྑ͍ ➡ $git add README • ϦϙδτϦʹίϛοτͯ͠ɺGitHubʹ௥Ճ
 9. GitHub΁Go! • ϩʔΧϧʹϓϩδΣΫτ༻σΟϨΫτϦ࡞੒ ➡ $cd /e/data/project • gitσΟϨΫτϦͷॳظԽ ➡ $git

  init • READMEϑΝΠϧ࡞੒ɾ௥Ճ ➡ $touch README→த਎͸ۭͰ΋ྑ͍ ➡ $git add README • ϦϙδτϦʹίϛοτͯ͠ɺGitHubʹ௥Ճ ➡ $git commit -m ‘ίϛοτϝοηʔδ’
 10. GitHub΁Go! • ϩʔΧϧʹϓϩδΣΫτ༻σΟϨΫτϦ࡞੒ ➡ $cd /e/data/project • gitσΟϨΫτϦͷॳظԽ ➡ $git

  init • READMEϑΝΠϧ࡞੒ɾ௥Ճ ➡ $touch README→த਎͸ۭͰ΋ྑ͍ ➡ $git add README • ϦϙδτϦʹίϛοτͯ͠ɺGitHubʹ௥Ճ ➡ $git commit -m ‘ίϛοτϝοηʔδ’ ➡ $git remote add origin [email protected]:user/project.git→࠷ॳͷ1ճͷΈ
 11. GitHub΁Go! • ϩʔΧϧʹϓϩδΣΫτ༻σΟϨΫτϦ࡞੒ ➡ $cd /e/data/project • gitσΟϨΫτϦͷॳظԽ ➡ $git

  init • READMEϑΝΠϧ࡞੒ɾ௥Ճ ➡ $touch README→த਎͸ۭͰ΋ྑ͍ ➡ $git add README • ϦϙδτϦʹίϛοτͯ͠ɺGitHubʹ௥Ճ ➡ $git commit -m ‘ίϛοτϝοηʔδ’ ➡ $git remote add origin [email protected]:user/project.git→࠷ॳͷ1ճͷΈ ➡ $git push origin master