$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

textaeのテスト なぜ毎日テストするのか

textaeのテスト なぜ毎日テストするのか

textaeというブラウザ上で動作するテキストアノテーションエディタのテスト方法の紹介

shigeru. nakajima

June 10, 2016
Tweet

More Decks by shigeru. nakajima

Other Decks in Technology

Transcript

 1. textae ͷςετ ͳͥຖ೔ςετ͢Δͷ͔ 2016/06/10 גࣜձࣾϥάβΠΞ தౡ࣎

 2. എܠ 1. textaeͷςετΛຖ೔࣮ࢪ http://textae.pubannotation.org/ 2. S͘Μ͕࣮ߦ 3. ςετ͸खͰߦ͏ 4. ςετ߲໨Λຖ೔ม͑Δ

 3. SafariͰൃੜɺChromeɺFirefoxͰى͖ͳ͍ The following erroneous annotations ignoredͰ͋Δ͜ͱ

 4. खͰ΍ΔςετΛຖ೔΍ΔޮՌ 1. ਓ͔ؒ͠ݟ͚ͭΒΕͳ͍ෆ۩߹ 2. ૣ͘ݟ͚ͭΔ

 5. Checking vs Testing Checking Is Confirmation Testing Is Exploration and

  Learning — Michael Bolton 1. checking ط஌ͷෆ۩߹Λ֬ೝ => ࣗಈԽͰ͖Δ 2. testing ະ஌ͷෆ۩߹Λ୳͢ => ࣗಈԽͰ͖ͳ͍
 6. ςετͱ͸ ෆ۩߹ = ҧ࿨ײ ظ଴͞Ε͍ͯΔ͜ͱ vs ࣮ࡍͷಈ͖ ςετ͸ɺظ଴ͱ࣮ࡍͷ྆ํΛ஌Δ׆ಈ

 7. ظ଴ͷओޠ 1. ։ൃ͢Δਓ ʢظ଴ͨ͠ૢ࡞ʹਖ਼͍͠൓Ԡʣ 2. ςετ͢Δਓʢظ଴͠ͳ͍ૢ࡞ʣ 3. ࢓༷ΛܾΊΔਓʢ໰୊Λղܾ͍ͯ͠Δʣ 4. ͓ۚΛग़͢ਓʢಛʹཉ͍͠ػೳʣ

  5. ࣮ࡍʹ࢖͏ਓʢΘ͔Γ΍͢͞ʣ
 8. ։ൃ͢Δਓͷࢹ఺Λൈ͚Δͷ͸೉͍͠ 1. ςετΛ࣮ߦ͢Δ࣌ ࣗ෼Ͱ։ൃͨ͠΋ͷ͸ಛʹ 2. ςετ߲໨Λ࡞Δ࣌ 1. ػೳཁٻ 2. ඇػೳཁٻʢੑೳɺؤৎ͞...ʣ

 9. ઌਓͷ஌ܙʣγεςϜج൫ͷൃ஫ऀཁٻΛ ݟ͑ΔԽ͢ΔඇػೳཁٻάϨʔυݕ౼ձ 1. Մ༻ੑ 2. ੑೳɾ֦ுੑ 3. ӡ༻ɾอकੑ 4. Ҡߦੑ

  5. ηΩϡϦςΟ 6. ؀ڥɾΤίϩδʔ
 10. Ҋ݅ʹ߹Θͤͯ࢖͏ͷ͕೉͍͠ 1. ൃ஫ऀ͸ඇػೳཁٻͷଘࡏΛ஌Βͳ͍ 2. ։ൃऀ͸ػೳཁٻ͕ؾʹͳΔ 3. ࢖͏ਓ਺ɺස౓Ͱඞཁͳੑೳ͕มΘΔ 4. ো֐࣌ͷରԠମ੍ΛܾΊͳ͍

 11. ςετΛ܁Γฦ͢ͱผͷࢹ఺Ͱݟ͑ͯ͘Δ 1. ૢ࡞ͷΘ͔Γʹ͘͞ 2. खॱʹ߹͍ͬͯͳ͍Ϙλϯ഑ஔ 3. ෆཁͳૢ࡞खॱ 4. ஗͕͞ؾʹͳΔ఺ 5.

  Θ͔Γʹ͍͘Τϥʔϝοηʔδ 6. ෳ਺ػೳͷ૊Έ߹Θͤ ։ൃ͢Δਓࢹ఺Ͱ͸ʢҙࣝతɾແҙࣝʹʣݟಀ͢
 12. ςετΛ௨ͯ͠ظ଴ͱ࣮ࡍͷ྆ํΛ஌Δ 1. ΞδϟΠϧιϑτ΢ΣΞ։ൃͰ͸ɺ ιϑτ΢ΣΞΛঃʑʹ࡞Δ 2. ςετ΋ঃʑʹ࡞͍͚ͬͯΔ 1. ςετ߲໨ 2. ςετΛ͢Δਓ

  3. ςετͷαΠΫϧ
 13. खͰ΍ΔςετΛຖ೔΍ΔޮՌ 1. ਓ͔ؒ͠ݟ͚ͭΒΕͳ͍ෆ۩߹ 2. ૣ͘ݟ͚ͭΔ

 14. มԽ͢Δͱ͜Ζ͸όά͕ଟ͍ ৽ػೳʹ͸όά͕ଟ͍ 1. ػೳͦͷ΋ͷͷߟྀ࿙Ε 2. ଞͷػೳΛյ͢ 3. ಉ࣌ʹ΍ͬͨϦϑΝΫλϦϯά มԽ͍ͯ͠Δͱ͜Ζ͸ૣ͘ςετ͍ͨ͠

 15. ૣ͘ݟ͚ͭΔͱ௚͢ͷ͕؆୯ 1. मਖ਼Օॴͷಛఆ͕؆୯ 1. ࡢ೔ͷίϛοτͷͲΕ͔ 2. 1೔ͷίϛοτ͸40−90 3. 1ίϛοτ͸Ұߦ୯Ґͷमਖ਼ 4.

  ಛఆ͢Ε͹मਖ਼͕༰қ 2. ࠷ۙ͞Θͬͨ৔ॴ͸͍֮͑ͯΔ
 16. ·ͱΊ 1. ਓ͕ؒखͰςετ͢Δͱ͖ʹ͔͠ɺݟͭ ͔Βͳ͍όά͕͋Δ 2. ຖ೔ςετ͢Δͱ 1. όάΛૣ͘ݟ͚ͭΒΕͯ௚͢ͷ͕؆୯ 2. όάΛݟ͚ͭΔ໨͕ҭͭ

  3. ςετ߲໨͕ҭͭ