$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Create my own search engine.

Create my own search engine.

RubyKaigi 2022 day 2.

seki at druby.org

September 11, 2022
Tweet

More Decks by seki at druby.org

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Create my own search engine.


  [email protected]


  ࣗ෼༻ͷݕࡧγεςϜΛ࡞Δ࿩

  View Slide

 2. Pokémon TCG similar deck search
  ϙέΧͷσοΩΛݕࡧ͢ΔγεςϜΛ࡞ͬͨΑʂ
  2

  View Slide

 3. Pokémon TCG similar deck search
  https://github.com/seki/Masaki


  https://hamana.herokuapp.com/
  3
  Heroku App Web Browser
  deck

  similarity
  Heroku Scheduler
  Crowler Search Engine

  View Slide

 4. Pokémon TCG similar deck search
  πΠʔτ͞Εͨ৽ணσοΩΛݟΒΕΔͧʂࣅ͍ͯΔσοΩͱͷdiff΋Θ͔Δʂʂ
  4

  View Slide

 5. Pokémon TCG similar deck search
  ࣗ෼ͷπΠʔτͨ͠σοΩΛ୳ͤΔ
  5

  View Slide

 6. Pokémon TCG similar deck search
  ࣗ෼ͷมߋཤྺΛௐ΂Δ͜ͱ΋Ͱ͖Δʂ
  6

  View Slide

 7. Pokémon TCG similar deck search
  ʮηΩʯΛ࠾༻͍ͯ͠ΔσοΩΛ୳͢
  7

  View Slide

 8. Agenda
  About me, ruby and Pokémon TCG


  Pokémon TCG


  deck similarity


  whole system
  8

  View Slide

 9. Agenda
  About me, ruby and Pokémon TCG


  Pokémon TCG


  implementation (engine) - deck vector, cos similarity


  implementation (system)
  9

  View Slide

 10. About me, ruby and Pokémon TCG
  Masatoshi Seki, Ruby Core Committer (dRuby, Rinda, ERB), Programmer
  2010 WCS ಢ໦ݝ༧બ༏উ͕།ҰތΕΔ੒੷
  10
  Ruby Pokémon TCG
  1996 ruby-1.0⭐ Pokémon Red/Blue, Pokémon TCG⭐
  1999 ruby-1.4.0 ERB, dRuby
  2006 RubyKaigi 2006 @m_seki started Pokémon TCG⭐
  2010 WCS Tochigi pref. winner⭐
  2022 RubyKaigi 2022
  2023 WCS Yokohama
  Γͬͪ͘ΌΜωϧɺ֏ΠϯλϏϡʔճ

  View Slide

 11. About me, ruby and Pokémon TCG
  ϙέΧ׆ಈʹ͍ͭͯɺΑΓ͘Θ͘͠͸ͪ͜Β΁
  11
  Γͬͪ͘ΌΜωϧɺ֏ΠϯλϏϡʔճ

  View Slide

 12. Agenda
  About me, ruby and Pokémon TCG


  Pokémon TCG


  deck similarity


  whole system
  12

  View Slide

 13. Pokémon
  Trainer Energy
  Pokémon TCG
  Build a deck with 60 cards

  View Slide

 14. www.pokemon-card.com - card search
  15717cards


  card-id = 1..42091
  card-id͸42091·Ͱͷ੔਺Ͱɺࣃൈ͚͕͋Γɺશ෦Ͱ15717छྨ
  14

  View Slide

 15. www.pokemon-card.com - deck build
  kkFFfv-WaK14L-VkFkdv


  deck-code
  ϋογϡ஋ʁཚ਺ʁ
  15

  View Slide

 16. deck internal
  card-idͱຕ਺ͷλϓϧͰදݱ͞Ε͍ͯΔ ... ͳΜ͔ݟͨ͜ͱ͋Δͧ
  16
  [[40942, 4],


  [41111, 2],


  [40616, 2],


  [41486, 2],


  [40966, 2],


  [38020, 2],


  [39193, 4],


  [41490, 1],


  [40992, 2],


  [40292, 4],


  [38377, 4],


  [38128, 1],


  [39728, 1],


  [38392, 2],


  [41340, 2],


  [40998, 1],


  [40137, 2],


  [40304, 2],


  [40995, 2],


  [41295, 1],


  [39652, 3],


  [40885, 8],


  [37980, 2],


  [38002, 4]]

  View Slide

 17. I studied with NLP textbooks!
  Bag-of-Cards?


  Bag-of-Words?


  Vectorized Text !
  ࣗવݴޠॲཧͰݟͨ͜ͱ͋Δ΍ͭʁ
  17
  [[40942, 4],


  [41111, 2],


  [40616, 2],


  [41486, 2],


  [40966, 2],


  [38020, 2],


  [39193, 4],


  [41490, 1],


  [40992, 2],


  [40292, 4],


  [38377, 4],


  [38128, 1],


  [39728, 1],


  [38392, 2],


  [41340, 2],


  [40998, 1],


  [40137, 2],


  [40304, 2],


  [40995, 2],


  [41295, 1],


  [39652, 3],


  [40885, 8],


  [37980, 2],


  [38002, 4]]
  💡

  View Slide

 18. Agenda
  About me, ruby and Pokémon TCG


  Pokémon TCG


  deck similarity


  whole system
  ϕΫτϧԽ͞ΕͨจॻΈ͍ͨͩ
  18

  View Slide

 19. ɹsimilar document search (NLP)


  word segmentation


  vectorize


  cosine similarity
  ॾઆ͋Γ·͢
  📖
  {"I" => 2,
  "like" => 3,
  "ruby" => 12,
  ... }
  v = [0, 0, 0, 0, 4, 2, 24, 0, 0, 1, ...]
  cos = v1.dot(v2) / (v1.norm * v2.norm)

  View Slide

 20. deck ⊆ natural language text
  card ≒ word


  60 words


  unordered
  Θ͔ͣ60୯ޠɺޠኮ15717ɺॱংͳ͠ɺ୯ޠ෼ׂෆཁ
  20

  View Slide

 21. Vectorization is easy
  no word segmentation required


  TF-IDF


  TF - number of copies of the card


  IDF - infrequently used cards have a higher weight
  σοΩͷϕΫτϧԽ͸NLPΑΓ؆୯ɻTF-IDFΛϕΫτϧͷ੒෼ʹ࢖͏ͷ΋ಉ͡ɻ
  21
  v = [0, 0, 0, 0, 4, 2, 24, 0, 0, 1, ...]

  View Slide

 22. Generate deck titles with IDF
  σοΩͷಛ௃ͷઆ໌ʢ͋·Γ࢖ΘΕ͍ͯͳ͍ΧʔυΛ༏ઌͯ͠දࣔʣʹ΋࢖͏Α
  22
  sort_by -IDF

  View Slide

 23. Normalization


  ಉ͡ҙຯͷΧʔυ͕͋ΔͷͰਖ਼نԽ͢Δඞཁ͕͋ΔΑ
  23

  View Slide

 24. Normalization


  ಉ͡ҙຯͷΧʔυ͕͋ΔͷͰਖ਼نԽ͢Δඞཁ͕͋ΔΑ
  24
  Foil Card
  Full Art Card

  View Slide

 25. Pokémon
  Trainer Energy
  identify the card
  identify by attribute
  identify by name

  View Slide

 26. card-id normalize dictionary
  ਖ਼نԽ͢Δͱ9275छྨͷΧʔυʹͳΔɻ
  26
  [[22032, "SPΤωϧΪʔ"],


  [22064, 22032],


  [22261, 22032],


  [23027, 22032],


  [23054, 22032],


  [23253, 22032],


  [23268, 22032],


  [39130, "͍͖ͪ͛ΤωϧΪʔ"],


  [39242, 39130],


  [39556, 39130],


  [40329, 39130],


  [40879, 39130],


  [39200, "ΕΜ͖͛ΤωϧΪʔ"],


  [39245, 39200],


  [39580, 39200],


  [40333, 39200],


  [40483, 39200], {22032=>"SPΤωϧΪʔ",


  39130=>"͍͖ͪ͛ΤωϧΪʔ",


  39200=>"ΕΜ͖͛ΤωϧΪʔ", ....
  {22032=>22032,


  22064=>22032,


  22261=>22032,


  23027=>22032,


  23054=>22032,


  23253=>22032,


  23268=>22032,


  39130=>39130,


  39242=>39130,


  39556=>39130,


  40329=>39130,


  40879=>39130,


  39200=>39200,


  39245=>39200,


  39580=>39200,


  40333=>39200,


  40483=>39200,


  40881=>39200, ...
  Intermediate data (source)


  data/uniq_pokemon.txt


  data/uniq_energy_trainer_all.txt
  @id_norm


  card-id to normalized-card-id


  @name


  normalized-card-id to name


  download card page (HTML)
  scraping and sort
  in-memory

  View Slide

 27. card-id normalize dictionary


  diff͕ಡΈ΍͍͢ॻࣜʹͨ͠
  27
  [[22032, "SPΤωϧΪʔ"],


  [22064, 22032],


  [22261, 22032],


  [23027, 22032],


  [23054, 22032],


  [23253, 22032],


  [23268, 22032],


  [39130, "͍͖ͪ͛ΤωϧΪʔ"],


  [39242, 39130],


  [39556, 39130],


  [40329, 39130],


  [40879, 39130],


  [39200, "ΕΜ͖͛ΤωϧΪʔ"],


  [39245, 39200],


  [39580, 39200],


  [40333, 39200],


  [40483, 39200],
  Intermediate data (source)


  data/uniq_pokemon.txt


  data/uniq_energy_trainer_all.txt
  download card page (HTML)
  scraping and sort
  @@ -1,4 +1,6 @@


  -[[39130, "͍͖ͪ͛ΤωϧΪʔ"],


  +[[42029, "VΨʔυΤωϧΪʔ"],


  + [42075, 42029],


  + [39130, "͍͖ͪ͛ΤωϧΪʔ"],


  [39242, 39130],


  [39556, 39130],


  [40329, 39130],


  @@ -36,6 +38,8 @@


  [40323, 37978],


  [41002, "μϒϧλʔϘΤωϧΪʔ"],


  [41319, 41002],


  + [42028, 41002],


  + [42074, 41002],


  [37867, "πΠϯΤωϧΪʔ"],


  [38399, 37867],


  [38482, 37867],


  @@ -557,6 +561,7 @@


  [35704, 34759],


  [36967, 34759],


  [41900, 34759],


  + [42089, 34759],


  [38476, "͓ͱͳͷ͓Ͷ͑͞Μ"],
  git diff

  View Slide

 28. Deck vector
  9275-dimensional vector
  28
  Vector[0, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

  View Slide

 29. Deck vector implementation


  sorted array of tuple (normalized-card-id, TF)


  @idf : normalized-card-id → IDF


  @norm : deck-code → norm
  29
  [[4, 9],


  [1114, 2],


  [2111, 2],


  [25254, 2],


  [27549, 4],


  [36161, 2],


  [36356, 1],


  [37497, 3],


  [37515, 3],


  [37628, 3],


  [37632, 4],


  [37976, 2],


  [38131, 3],


  [39191, 1],


  [39283, 3],


  [39285, 3],


  [39334, 1],
  View Slide

 30. inner_product implementation


  intersection of two sets


  move the smaller cursor


  matched, move both cursor
  ϚʔδιʔτͷϚʔδ෦෼ͰΑ͘ݟ͔͚Δॲཧ
  30
  [[4, 8],👈


  [2111, 2],


  [27549, 4],


  [37497, 2],


  [37501, 2],


  [37667, 4],


  [37976, 2],


  [37978, 4],


  [37980, 2],


  [38128, 1],


  [38230, 4],


  [38232, 2],


  [39652, 3],


  [39728, 1],


  [39762, 2],


  [39763, 2],


  [40942, 4],
  [[4, 9],👈


  [1114, 2],


  [2111, 2],


  [25254, 2],


  [27549, 4],


  [36161, 2],


  [36356, 1],


  [37497, 3],


  [37515, 3],


  [37628, 3],


  [37632, 4],


  [37976, 2],


  [38131, 3],


  [39191, 1],


  [39283, 3],


  [39285, 3],


  [39334, 1],
  View Slide

 31. inner_product implementation


  move the smaller cursor


  matched, move both cursor
  31
  [[4, 8],👈


  [2111, 2],


  [27549, 4],


  [37497, 2],


  [37501, 2],


  [37667, 4],


  [37976, 2],


  [37978, 4],


  [37980, 2],


  [38128, 1],


  [38230, 4],


  [38232, 2],


  [39652, 3],


  [39728, 1],


  [39762, 2],


  [39763, 2],


  [40942, 4],
  [[4, 9],👈


  [1114, 2],


  [2111, 2],


  [25254, 2],


  [27549, 4],


  [36161, 2],


  [36356, 1],


  [37497, 3],


  [37515, 3],


  [37628, 3],


  [37632, 4],


  [37976, 2],


  [38131, 3],


  [39191, 1],


  [39283, 3],


  [39285, 3],


  [39334, 1],
  View Slide

 32. inner_product implementation


  move the smaller cursor


  matched, move both cursor
  32
  [[4, 8],


  [2111, 2],👈


  [27549, 4],


  [37497, 2],


  [37501, 2],


  [37667, 4],


  [37976, 2],


  [37978, 4],


  [37980, 2],


  [38128, 1],


  [38230, 4],


  [38232, 2],


  [39652, 3],


  [39728, 1],


  [39762, 2],


  [39763, 2],


  [40942, 4],
  [[4, 9],


  [1114, 2],👈


  [2111, 2],


  [25254, 2],


  [27549, 4],


  [36161, 2],


  [36356, 1],


  [37497, 3],


  [37515, 3],


  [37628, 3],


  [37632, 4],


  [37976, 2],


  [38131, 3],


  [39191, 1],


  [39283, 3],


  [39285, 3],


  [39334, 1],
  View Slide

 33. inner_product implementation


  move the smaller cursor


  matched, move both cursor
  33
  [[4, 8],


  [2111, 2],👈


  [27549, 4],


  [37497, 2],


  [37501, 2],


  [37667, 4],


  [37976, 2],


  [37978, 4],


  [37980, 2],


  [38128, 1],


  [38230, 4],


  [38232, 2],


  [39652, 3],


  [39728, 1],


  [39762, 2],


  [39763, 2],


  [40942, 4],
  [[4, 9],


  [1114, 2],


  [2111, 2],👈


  [25254, 2],


  [27549, 4],


  [36161, 2],


  [36356, 1],


  [37497, 3],


  [37515, 3],


  [37628, 3],


  [37632, 4],


  [37976, 2],


  [38131, 3],


  [39191, 1],


  [39283, 3],


  [39285, 3],


  [39334, 1],
  View Slide

 34. inner_product implementation


  move the smaller cursor


  matched, move both cursor
  34
  [[4, 8],


  [2111, 2],


  [27549, 4]👈


  [37497, 2],


  [37501, 2],


  [37667, 4],


  [37976, 2],


  [37978, 4],


  [37980, 2],


  [38128, 1],


  [38230, 4],


  [38232, 2],


  [39652, 3],


  [39728, 1],


  [39762, 2],


  [39763, 2],


  [40942, 4],
  [[4, 9],


  [1114, 2],


  [2111, 2],


  [25254, 2]👈


  [27549, 4],


  [36161, 2],


  [36356, 1],


  [37497, 3],


  [37515, 3],


  [37628, 3],


  [37632, 4],


  [37976, 2],


  [38131, 3],


  [39191, 1],


  [39283, 3],


  [39285, 3],


  [39334, 1],
  View Slide

 35. inner_product implementation


  move the smaller cursor


  matched, move both cursor
  35
  [[4, 8],


  [2111, 2],


  [27549, 4]👈


  [37497, 2],


  [37501, 2],


  [37667, 4],


  [37976, 2],


  [37978, 4],


  [37980, 2],


  [38128, 1],


  [38230, 4],


  [38232, 2],


  [39652, 3],


  [39728, 1],


  [39762, 2],


  [39763, 2],


  [40942, 4],
  [[4, 9],


  [1114, 2],


  [2111, 2],


  [25254, 2],


  [27549, 4]👈


  [36161, 2],


  [36356, 1],


  [37497, 3],


  [37515, 3],


  [37628, 3],


  [37632, 4],


  [37976, 2],


  [38131, 3],


  [39191, 1],


  [39283, 3],


  [39285, 3],


  [39334, 1],
  View Slide

 36. inner_product implementation


  move the smaller cursor


  matched, move both cursor
  36
  [[4, 8],


  [2111, 2],


  [27549, 4],


  [37497, 2]👈


  [37501, 2],


  [37667, 4],


  [37976, 2],


  [37978, 4],


  [37980, 2],


  [38128, 1],


  [38230, 4],


  [38232, 2],


  [39652, 3],


  [39728, 1],


  [39762, 2],


  [39763, 2],


  [40942, 4],
  [[4, 9],


  [1114, 2],


  [2111, 2],


  [25254, 2],


  [27549, 4],


  [36161, 2]👈


  [36356, 1],


  [37497, 3],


  [37515, 3],


  [37628, 3],


  [37632, 4],


  [37976, 2],


  [38131, 3],


  [39191, 1],


  [39283, 3],


  [39285, 3],


  [39334, 1],
  View Slide

 37. inner_product implementation


  move the smaller cursor


  matched, move both cursor
  37
  [[4, 8],


  [2111, 2],


  [27549, 4],


  [37497, 2]👈


  [37501, 2],


  [37667, 4],


  [37976, 2],


  [37978, 4],


  [37980, 2],


  [38128, 1],


  [38230, 4],


  [38232, 2],


  [39652, 3],


  [39728, 1],


  [39762, 2],


  [39763, 2],


  [40942, 4],
  [[4, 9],


  [1114, 2],


  [2111, 2],


  [25254, 2],


  [27549, 4],


  [36161, 2],


  [36356, 1]👈


  [37497, 3],


  [37515, 3],


  [37628, 3],


  [37632, 4],


  [37976, 2],


  [38131, 3],


  [39191, 1],


  [39283, 3],


  [39285, 3],


  [39334, 1],
  View Slide

 38. inner_product implementation


  move the smaller cursor


  matched, move both cursor
  38
  [[4, 8],


  [2111, 2],


  [27549, 4],


  [37497, 2]👈


  [37501, 2],


  [37667, 4],


  [37976, 2],


  [37978, 4],


  [37980, 2],


  [38128, 1],


  [38230, 4],


  [38232, 2],


  [39652, 3],


  [39728, 1],


  [39762, 2],


  [39763, 2],


  [40942, 4],
  [[4, 9],


  [1114, 2],


  [2111, 2],


  [25254, 2],


  [27549, 4],


  [36161, 2],


  [36356, 1],


  [37497, 3]👈


  [37515, 3],


  [37628, 3],


  [37632, 4],


  [37976, 2],


  [38131, 3],


  [39191, 1],


  [39283, 3],


  [39285, 3],


  [39334, 1],
  View Slide

 39. inner_product implementation


  move the smaller cursor


  matched, move both cursor
  39
  [[4, 8],


  [2111, 2],


  [27549, 4],


  [37497, 2],


  [37501, 2]👈


  [37667, 4],


  [37976, 2],


  [37978, 4],


  [37980, 2],


  [38128, 1],


  [38230, 4],


  [38232, 2],


  [39652, 3],


  [39728, 1],


  [39762, 2],


  [39763, 2],


  [40942, 4],
  [[4, 9],


  [1114, 2],


  [2111, 2],


  [25254, 2],


  [27549, 4],


  [36161, 2],


  [36356, 1],


  [37497, 3],


  [37515, 3]👈


  [37628, 3],


  [37632, 4],


  [37976, 2],


  [38131, 3],


  [39191, 1],


  [39283, 3],


  [39285, 3],


  [39334, 1],
  View Slide

 40. inner_product implementation


  move the smaller cursor


  matched, move both cursor
  40
  [[4, 8],


  [2111, 2],


  [27549, 4],


  [37497, 2],


  [37501, 2],


  [37667, 4]👈


  [37976, 2],


  [37978, 4],


  [37980, 2],


  [38128, 1],


  [38230, 4],


  [38232, 2],


  [39652, 3],


  [39728, 1],


  [39762, 2],


  [39763, 2],


  [40942, 4],
  [[4, 9],


  [1114, 2],


  [2111, 2],


  [25254, 2],


  [27549, 4],


  [36161, 2],


  [36356, 1],


  [37497, 3],


  [37515, 3]👈


  [37628, 3],


  [37632, 4],


  [37976, 2],


  [38131, 3],


  [39191, 1],


  [39283, 3],


  [39285, 3],


  [39334, 1],
  View Slide

 41. inner_product implementation


  move the smaller cursor


  matched, move both cursor
  41
  [[4, 8],


  [2111, 2],


  [27549, 4],


  [37497, 2],


  [37501, 2],


  [37667, 4]👈


  [37976, 2],


  [37978, 4],


  [37980, 2],


  [38128, 1],


  [38230, 4],


  [38232, 2],


  [39652, 3],


  [39728, 1],


  [39762, 2],


  [39763, 2],


  [40942, 4],
  [[4, 9],


  [1114, 2],


  [2111, 2],


  [25254, 2],


  [27549, 4],


  [36161, 2],


  [36356, 1],


  [37497, 3],


  [37515, 3],


  [37628, 3]👈


  [37632, 4],


  [37976, 2],


  [38131, 3],


  [39191, 1],


  [39283, 3],


  [39285, 3],


  [39334, 1],
  View Slide

 42. inner_product implementation


  move the smaller cursor


  matched, move both cursor
  42
  [[4, 8],


  [2111, 2],


  [27549, 4],


  [37497, 2],


  [37501, 2],


  [37667, 4]👈


  [37976, 2],


  [37978, 4],


  [37980, 2],


  [38128, 1],


  [38230, 4],


  [38232, 2],


  [39652, 3],


  [39728, 1],


  [39762, 2],


  [39763, 2],


  [40942, 4],
  [[4, 9],


  [1114, 2],


  [2111, 2],


  [25254, 2],


  [27549, 4],


  [36161, 2],


  [36356, 1],


  [37497, 3],


  [37515, 3],


  [37628, 3],


  [37632, 4]👈


  [37976, 2],


  [38131, 3],


  [39191, 1],


  [39283, 3],


  [39285, 3],


  [39334, 1],
  View Slide

 43. inner_product implementation


  move the smaller cursor


  matched, move both cursor
  43
  [[4, 8],


  [2111, 2],


  [27549, 4],


  [37497, 2],


  [37501, 2],


  [37667, 4]👈


  [37976, 2],


  [37978, 4],


  [37980, 2],


  [38128, 1],


  [38230, 4],


  [38232, 2],


  [39652, 3],


  [39728, 1],


  [39762, 2],


  [39763, 2],


  [40942, 4],
  [[4, 9],


  [1114, 2],


  [2111, 2],


  [25254, 2],


  [27549, 4],


  [36161, 2],


  [36356, 1],


  [37497, 3],


  [37515, 3],


  [37628, 3],


  [37632, 4],


  [37976, 2]👈


  [38131, 3],


  [39191, 1],


  [39283, 3],


  [39285, 3],


  [39334, 1],
  View Slide

 44. inner_product implementation


  move the smaller cursor


  matched, move both cursor
  44
  [[4, 8],


  [2111, 2],


  [27549, 4],


  [37497, 2],


  [37501, 2],


  [37667, 4],


  [37976, 2]👈


  [37978, 4],


  [37980, 2],


  [38128, 1],


  [38230, 4],


  [38232, 2],


  [39652, 3],


  [39728, 1],


  [39762, 2],


  [39763, 2],


  [40942, 4],
  [[4, 9],


  [1114, 2],


  [2111, 2],


  [25254, 2],


  [27549, 4],


  [36161, 2],


  [36356, 1],


  [37497, 3],


  [37515, 3],


  [37628, 3],


  [37632, 4],


  [37976, 2]👈


  [38131, 3],


  [39191, 1],


  [39283, 3],


  [39285, 3],


  [39334, 1],
  View Slide

 45. inner_product implementation


  move the smaller cursor


  matched, move both cursor
  45
  [[4, 8],


  [2111, 2],


  [27549, 4],


  [37497, 2],


  [37501, 2],


  [37667, 4],


  [37976, 2],


  [37978, 4]👈


  [37980, 2],


  [38128, 1],


  [38230, 4],


  [38232, 2],


  [39652, 3],


  [39728, 1],


  [39762, 2],


  [39763, 2],


  [40942, 4],
  [[4, 9],


  [1114, 2],


  [2111, 2],


  [25254, 2],


  [27549, 4],


  [36161, 2],


  [36356, 1],


  [37497, 3],


  [37515, 3],


  [37628, 3],


  [37632, 4],


  [37976, 2],


  [38131, 3]👈


  [39191, 1],


  [39283, 3],


  [39285, 3],


  [39334, 1],
  View Slide

 46. inner_product implementation


  move the smaller cursor


  matched, move both cursor
  ͓ΘΓ
  46
  [[4, 8],


  [2111, 2],


  [27549, 4],


  [37497, 2],


  [37501, 2],


  [37667, 4],


  [37976, 2],


  [37978, 4]👈


  [37980, 2],


  [38128, 1],


  [38230, 4],


  [38232, 2],


  [39652, 3],


  [39728, 1],


  [39762, 2],


  [39763, 2],


  [40942, 4],
  [[4, 9],


  [1114, 2],


  [2111, 2],


  [25254, 2],


  [27549, 4],


  [36161, 2],


  [36356, 1],


  [37497, 3],


  [37515, 3],


  [37628, 3],


  [37632, 4],


  [37976, 2],


  [38131, 3],


  [39191, 1],


  [39283, 3]👈


  [39285, 3],


  [39334, 1],
  View Slide

 47. inner_product implementation


  intersection of two sets


  explained it in my book.
  ͦ͏͍͑͹લʹઆ໌ͨ͜͠ͱ͋ͬͨ
  47
  Start
  Word
  def
  initialize
  Line number
  3 7 8 13 16
  2 3 12 13
  fwd([‘initialize’, fname, 3)
  Word
  def
  initialize
  Line number
  3 7 8 13 16
  2 3 12 13
  Forward Both
  Word
  def
  initialize
  Line number
  3 7 8 13 16
  2 3 12 13
  fwd([‘def’, fname, 12])
  Word
  def
  initialize
  Line number
  3 7 8 13 16
  2 3 12 13
  fwd([‘initialize’, fname, 13])
  Word
  def
  initialize
  Line number
  3 7 8 13 16
  2 3 12 13

  View Slide

 48. inner_product implementation


  TF-IDF


  Integer
  idf͸ೋ৐͔͠࢖ͬͯͳ͍ͷͰɺͦͬͪΛϝϞ͓ͯ͘͠΂͖ͩͬͨ
  48
  idf = @idf[a[ia][0]]


  s += (a[ia][1] * b[ib][1] * idf * idf)
  TF

  View Slide

 49. cos implementation


  @norm : deck-code → norm-of-vector


  do not use unit vectors
  ը૾ॲཧͳͲͰ͸ϕΫτϧΛ୯ҐϕΫτϧʹ͓ͯ͘͜͠ͱ͕ଟ͍
  49
  def cos(a, b)


  left = @deck[a]


  right = @deck[b]


  dot(left, right) / (@norm[a] * @norm[b])


  end

  View Slide

 50. Basic energy card
  Basic energy card problem
  - more than 4 copies of in their decks


  - affects similarity
  s += (a[ia][1].clamp(..5) * b[ib][1].clamp(..5) * idf * idf)

  View Slide

 51. Deck similarity
  We can calculate deck similarity
  51

  View Slide

 52. Search


  ্Ґn݅Λฦ͢max(n)Λ_ko1ʹڭ͑ͯ΋Βͬͨ! RubyͳΜͰ΋͋Δͳʔɻ
  52
  max(n) by deck similarity
  def search(v, n=5)


  norm = vec_to_norm(v)


  return [] if norm == 0


  @deck.map do |b, deck_b|


  cos = dot(v, deck_b) / (norm * @norm[b])


  [cos, b]


  end.max(n)


  end

  View Slide

 53. Search by deck, card-id


  Search by deck code


  Search by card-id
  53
  search(@deck[code])
  search([[card_id, 1]])

  View Slide

 54. Agenda
  About me, ruby and Pokémon TCG


  Pokémon TCG


  deck similarity


  whole system
  54

  View Slide

 55. R.I.P. Heroku Free Dyno


  Dyno


  VM 512MB/1core (Free)


  Shut down at least once every 24 hours


  Heroku Postgres: Hobby Basic


  Heroku Scheduler
  @awazekiʢ৘ใσβΠϯʣͷ੡඼Ͱͨ͘͞Μ࢖ͬͯΔʂಢ໦ݝ໼൘ࢢͰ1൪ͷHeroku user
  55

  View Slide

 56. R.I.P. Heroku Free Dyno


  Dyno


  VM 512MB/1core (Free)


  Shut down at least once every 24 hours


  Heroku Postgres: Hobby Basic


  Heroku Scheduler
  Don't measure! Feel.
  56

  View Slide

 57. R.I.P. Heroku Free Dyno


  Dyno


  VM 512MB/1core (Free)


  Shut down at least once every 24 hours


  Heroku Postgres: Hobby Basic


  Heroku Scheduler
  57

  View Slide

 58. R.I.P. Heroku Free Dyno


  Dyno


  VM 512MB/1core (Free)


  Shut down at least once every 24 hours


  Heroku Postgres: Hobby Basic


  Heroku Scheduler
  ͍ͭ΋ͳΒdRubyΛ࢖͏ہ໘
  58

  View Slide

 59. System overview


  59
  Heroku App Web Browser
  deck

  similarity
  Heroku Scheduler
  Crowler Search Engine

  View Slide

 60. Data


  60
  card normalize map


  data/uniq_*.txt
  new deck
  metadata
  known deck


  S3
  Heroku Scheduler
  Heroku PG
  My MacBook
  Heroku App
  deck

  similarity
  Search
  Initialize
  Crowler
  Web UI
  @deck


  @idf


  @norm
  @name


  @id_norm
  Make Vector
  Update Deck
  Build page

  View Slide

 61. Data


  61
  card normalize map


  data/uniq_*.txt
  new deck
  metadata
  known deck


  S3
  Heroku Scheduler
  Heroku PG
  My MacBook
  Heroku App
  deck

  similarity
  Search
  Initialize
  Crowler
  Web UI
  @deck


  @idf


  @norm
  @name


  @id_norm
  Make Vector
  Update Deck
  Build page

  View Slide

 62. Data


  62
  card normalize map


  data/uniq_*.txt
  new deck
  metadata
  known deck


  S3
  Heroku Scheduler
  Heroku PG
  My MacBook
  Heroku App
  deck

  similarity
  Search
  Initialize
  Crowler
  Web UI
  @deck


  @idf


  @norm
  @name


  @id_norm
  Make Vector
  Update Deck
  Build page

  View Slide

 63. Data


  63
  card normalize map


  data/uniq_*.txt
  new deck
  metadata
  known deck


  S3
  Heroku Scheduler
  Heroku PG
  My MacBook
  Heroku App
  deck

  similarity
  Search
  Initialize
  Crowler
  Web UI
  @deck


  @idf


  @norm
  @name


  @id_norm
  Make Vector
  Update Deck
  Build page

  View Slide

 64. Data


  64
  card normalize map


  data/uniq_*.txt
  new deck
  metadata
  known deck


  S3
  Heroku Scheduler
  Heroku PG
  My MacBook
  Heroku App
  deck

  similarity
  Search
  Initialize
  Crowler
  Web UI
  @deck


  @idf


  @norm
  @name


  @id_norm
  Make Vector
  Update Deck
  Build page

  View Slide

 65. Data


  65
  card normalize map


  data/uniq_*.txt
  new deck
  metadata
  known deck


  S3
  Heroku Scheduler
  Heroku PG
  My MacBook
  Heroku App
  deck

  similarity
  Search
  Initialize
  Crowler
  Web UI
  @deck


  @idf


  @norm
  @name


  @id_norm
  Make Vector
  Update Deck
  Build page

  View Slide

 66. Data


  66
  card normalize map


  data/uniq_*.txt
  new deck
  metadata
  known deck


  S3
  Heroku Scheduler
  Heroku PG
  My MacBook
  Heroku App
  deck

  similarity
  Search
  Initialize
  Crowler
  Web UI
  @deck


  @idf


  @norm
  @name


  @id_norm
  Make Vector
  Update Deck
  Build page

  View Slide

 67. Data


  67
  card normalize map


  data/uniq_*.txt
  new deck
  metadata
  known deck


  S3
  Heroku Scheduler
  Heroku PG
  My MacBook
  Heroku App
  deck

  similarity
  Search
  Initialize
  Crowler
  Web UI
  @deck


  @idf


  @norm
  @name


  @id_norm
  Make Vector
  Update Deck
  Build page

  View Slide

 68. Data


  68
  card normalize map


  data/uniq_*.txt
  new deck
  metadata
  known deck


  S3
  Heroku Scheduler
  Heroku PG
  My MacBook
  Heroku App
  deck

  similarity
  Search
  Initialize
  Crowler
  Web UI
  @deck


  @idf


  @norm
  @name


  @id_norm
  Make Vector
  Update Deck
  Build page

  View Slide

 69. if ...


  Heroku࢖ͬͯͳ͔ͬͨΒ...
  69
  card normalize map


  data/uniq_*.txt
  new deck
  metadata
  known deck


  S3
  Heroku Scheduler
  Heroku PG
  My MacBook
  Heroku App
  deck

  similarity
  Search
  Initialize
  Crowler
  Web UI
  @deck


  @idf


  @norm
  @name


  @id_norm
  Make Vector
  Update Deck
  Build page

  View Slide

 70. without Heroku


  Heroku࢖ͬͯͳ͔ͬͨΒ...όοΫΞοϓҎ֎ΠϯϝϞϦ
  70
  card normalize map


  data/uniq_*.txt
  known deck


  S3
  cron
  My MacBook
  App
  deck

  similarity
  Search
  Crowler
  Web UI
  @deck


  @idf


  @norm
  @name


  @id_norm
  Make Vector
  Build page
  @meta
  Update Deck
  dRuby

  View Slide

 71. Create my own search engine.


  ࣗ෼ͷͨΊͷݕࡧΤϯδϯΛ࡞Δ࿩Λͨ͠Αʂ
  71
  Ruby Pokémon TCG
  1996 ruby-1.0 Pokémon Red/Blue, Pokémon TCG
  1999 ruby-1.4.0 ERB, dRuby
  2006 RubyKaigi 2006 @m_seki started Pokémon TCG
  2010 WCS Tochigi pref. winner
  2022 RubyKaigi 2022
  2023 WCS Yokohama

  View Slide

 72. Create your own search engine.


  ͓ΘΓ
  72
  Ruby Pokémon TCG
  1996 ruby-1.0 Pokémon Red/Blue, Pokémon TCG
  1999 ruby-1.4.0 ERB, dRuby
  2006 RubyKaigi 2006 @m_seki started Pokémon TCG
  2010 WCS Tochigi pref. winner
  2022 RubyKaigi 2022
  2023 Create your own search engine WCS Yokohama

  View Slide