Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

package名と変数名がかぶっているのをとにかく検出したい / I need detect to conflicts of identifier for Go

mackee
June 18, 2019

package名と変数名がかぶっているのをとにかく検出したい / I need detect to conflicts of identifier for Go

mackee

June 18, 2019
Tweet

More Decks by mackee

Other Decks in Programming

Transcript

 1. package໊ͱม਺໊͕
  ͔Ϳ͍ͬͯΔͷΛ
  ͱʹ͔͘ݕग़͍ͨ͠
  golang.tokyo #25 2019-06-18
  @mackee_w a.k.a macopy
  1

  View full-size slide

 2. Ͳ͏͍͏͜ͱ͔
  package main
  import (
  "os"
  "errors"
  )
  func main() {
  // Ҿ਺͔Β࣮ߦ͢Δ܅ΛऔΓग़͢
  runner := NewRunners(os.Args[1:])
  2

  View full-size slide

 3. errors := make([]error, 0, len(runner))
  for _, r := range runners {
  result, err := runner.Run()
  if err != nil {
  errors = append(errors, err)
  }
  if result == nil {
  errors = append(
  errors,
  errors.New("result is nil"),
  )
  }
  3

  View full-size slide

 4. 1ߦา͍ͨΒ๨ΕͯΔ
  errors = append(
  errors,
  errors.New("result is nil"),
  )
  • ౰વ͜Ε͸ίϯύΠϧ͕௨Βͳ͍
  • errorsύοέʔδ͸طʹ࢖͑ͳ͘ͳ͍ͬͯΔͨΊ
  4

  View full-size slide

 5. ͜ͷίʔυ͕ੜ·ΕΔࢥߟͷաఔ
  • errors ࢖͍͍ͨͳΝ(github.com/pkg/errorsͰ΋Մ)
  • ͦΕ͸͓͖ͯ͞errorΛ·ͱΊ͓͖͍͔ͯͨΒerrorsͱ͍͏
  ม਺Λએݴ͢Δͧ
  • ΞϨϨɺerrors.Newͱ͔errors.Wrapͱ͔ͷิ׬͕ޮ͔ͳ
  ͍ͧ
  • ͔ͿͬͯΔʂʂʂ
  5

  View full-size slide

 6. Έͳ͞Μ͸ͦΜͳܦݧ͸͋Γ·ͤΜ͔ʁ
  • ʮ໋໊͕ྑ͘ͳ͍͔ΒͰ͸ʁʯ
  • ͜͜·Ͱ͔͋Β͞·ͳ͜ͱ͸ͳͯ͘΋ɺύοέʔδ໊ͱม਺໊
  ͕͔Ϳͬͯࠞཚ͢Δ͜ͱ͕͋Γ·͢
  • ͪͳΈʹࢲ͸্هͷΑ͏ͳerrorsΛimport͍ͯ͠Δͷʹ
  errorsΛ࡞Γग़͢͜ͱ͕͋Γ·͢(ຊ౰ʹ)
  • ݪҼ͕ίϯύΠϧΤϥʔͱ͸ҧ͏Օॴʹ͋ΔͨΊΘ͔Γʹ͍͘
  6

  View full-size slide

 7. ͦͷଞղܾ͍ͨ͠έʔεstruct໊ͱม਺໊͕͔ͿΔ
  type sheet struct {
  // ...
  }
  func NewSheet() *sheet {
  return &sheet{}
  }
  func (s *sheet) String() string {
  // ...
  }
  7

  View full-size slide

 8. ͦͷଞղܾ͍ͨ͠έʔεstruct໊ͱม਺໊͕͔ͿΔ
  ಉ͡ύοέʔδͷҧ͏ϑΝΠϧͰ
  func DoSomething() {
  sheet := NewSheet()
  // ...
  }
  8

  View full-size slide

 9. ͜͏ॻ͔ΕΔͱԿ͕ى͜Δ͔
  • ίϯύΠϧ͸௨Δ
  • DoSomethingͷ಺ͰsheetΛࣗ෼Ͱnew͸ग़དྷͳ͍
  9

  View full-size slide

 10. ύοέʔδͷ໊લͱԾҾ਺͕͔ͿΔ
  import "path"
  func ReadFromFile(path string) error {
  //...
  }
  10

  View full-size slide

 11. ͜͏ॻ͔ΕΔͱԿ͕ى͜Δ͔
  • ίϯύΠϧ͸௨Δ
  • ReadFromFileͷதͰpathύοέʔδͷؔ਺͕ݺ΂ͳ͘ͳΔ
  11

  View full-size slide

 12. ศརͳέʔε΋͋Δ
  Ұ෦ͷείʔϓ͚ͩlogΛผͷ΋ͷʹஔ͖׵͑Δͱ͔(ͦͦ͜͜अѱ
  import "log"
  // ͜ͷϝιουͷத͚ͩϑΝΠϧʹॻ͘
  func Do() {
  log := log.New(logfile, "Do(): ", log.LstdFlags)
  // ্ͷ1ߦΛՃ͑Δ͚ͩͰଞͷߦ͸ॻ͖׵͑ͳ͍͍ͯ͘
  log.Println("print something")
  }
  12

  View full-size slide

 13. ݴޠ࢓༷͕ѱ͍ͱݴ͍͍ͨΘ͚Ͱ͸ͳ͘...
  ਓؒ͸ϛεΛ͢ΔͷͰ...
  13

  View full-size slide

 14. ҙਤ͔ͤͣͿͬͯΔ
  έʔεΛݕ஌͍ͨ͠
  14

  View full-size slide

 15. github.com/mackee/conflic1dent
  15

  View full-size slide


 16. pathύοέʔδͱmainؔ਺είʔϓͷpathม਺͕͔ͿͬͯΔ
  import "path"
  func main() {
  path := "example.txt"
  }
  16

  View full-size slide

 17. ࣮ߦྫ
  ίϚϯυ࣮ߦ͢Δͱ
  $ conflictident .
  ग़ྗ͸͜Μͳײ͡
  pkgident.go:12:2:
  conflict identifier name of 'path' by pkgident.go:4:2.
  17

  View full-size slide

 18. ରԠ͍ͯ͠Δ͔Ϳ͍ͬͯΔྫ
  • ύοέʔδ໊ͱม਺໊
  • ύοέʔδ໊ͱԾҾ਺໊
  • ಉ͡ύοέʔδ಺ͷܕͱม਺໊/ԾҾ਺໊
  • ಉ͡ύοέʔδ಺ͷconstͷ໊લͱม਺໊/ԾҾ਺໊
  18

  View full-size slide

 19. ͱʹ͔͘ศར...
  19

  View full-size slide

 20. ྨࣅ඼
  • golang.org/x/tools/go/analysis/passes/shadow/
  cmd/shadow
  • ม਺ͷshadowingΛݕ஌ͯ͘͠ΕΔ
  func BadRead(f *os.File, buf []byte) error {
  var err error
  for {
  n, err := f.Read(buf) // shadows the function variable 'err'
  if err != nil {
  break // causes return of wrong value
  }
  foo(buf)
  }
  return err
  }
  20

  View full-size slide

 21. ຊ೔ݴ͍͍ͨͷ͸
  golang.org/x/tools/analysis ͕ศར...
  21

  View full-size slide

 22. 3ߦͰΘ͔Δx/tools/analysis
  • ੩తղੳνΣοΧʔΛ࡞ΔϑϨʔϜϫʔΫతͳϥΠϒϥϦ
  • ੩తղੳʹඞཁͳ ಡΉ, ղੳ͢Δ, ग़ྗ͢Δ ͷ͏ͪ ಡΉ, ग़ྗ͢
  Δ ΛΑ͠ͳʹ΍ͬͯ͘ΕΔ
  • ੩తղੳνΣοΧʔͷςετέʔεهड़͕௒ઈָ
  22

  View full-size slide

 23. x/tools/analysisΛ࢖͍ͬͯΔίʔυ
  package conflictident
  import (
  "golang.org/x/tools/go/analysis"
  "golang.org/x/tools/go/analysis/passes/inspect"
  "golang.org/x/tools/go/ast/inspector"
  )
  var Analyzer = &analysis.Analyzer{
  Name: "conflictident",
  Doc: Doc,
  Run: run,
  Requires: []*analysis.Analyzer{
  inspect.Analyzer,
  },
  }
  23

  View full-size slide

 24. x/tools/analysisΛ࢖͍ͬͯΔίʔυ
  func run(pass *analysis.Pass) (interface{}, error) {
  ins := pass.ResultOf[inspect.Analyzer].(*inspector.Inspector)
  nodeFilter := []ast.Node{
  // ͜͜ʹཉ͍͠ASTͷϊʔυೖΕΑ͏
  }
  ins.WithStack(nodeFilter, func(n ast.Node, push bool, stack []ast.Node) bool {
  // ϑΟϧλʹઃఆͨ͠ASTͷϊʔυ͕΍ͬͯ͘Δͧ ͦΕΛݟ͍͍ͯײ͡ʹग़ྗ͠Α͏
  })
  }
  24

  View full-size slide

 25. x/tools/analysisΛ࢖͍ͬͯΔίʔυ
  pass.Reportf(
  ident.Pos(), // ؒҧ͍ͬͯΔίʔυͷϙδγϣϯ
  "conflict identifier name of '%s' by %s.",
  name,
  pos,
  )
  25

  View full-size slide

 26. x/tools/analysisΛ࢖͍ͬͯΔίʔυ
  package main
  import (
  "github.com/mackee/conflictident"
  "golang.org/x/tools/go/analysis/singlechecker"
  )
  func main() { singlechecker.Main(conflictident.Analyzer) }
  26

  View full-size slide

 27. conflic&dent͕΍͍ͬͯΔ͜ͱ
  • ύοέʔδείʔϓͷܕఆٛΛௐ΂Δ
  • ϑΝΠϧείʔϓͷimportએݴΛௐ΂Δ
  • ͦΕͧΕͷؔ਺είʔϓ಺Ͱએݴ͞ΕͯΔม਺໊΍ԾҾ਺໊͕
  ্ه2ͭͱ͔ͿͬͯͨΒग़ྗΛग़͢
  27

  View full-size slide

 28. ͜ΕͰ͍͍ײ͡ʹίϚϯυΛ࡞ΕΔʂʂ
  28

  View full-size slide

 29. ςετ͕ΊͬͪΌָͳͷΛओு͍ͨ͠
  29

  View full-size slide

 30. ͜͏͍͏ίϚϯυͷςετͷ೉͠͞
  • ϑΝΠϧΛ৯ͬͯඪ४ग़ྗʹ݁ՌΛग़͢λΠϓͷίϚϯυ
  • ࣮௚ʹ΍Δͱςετ༻ͷϑΝΠϧΛ࡞ͬͯඪ४ग़ྗΛಡΜͰ
  จࣈྻύʔεͯ͠...
  • ͪΌΜͱೖྗͱग़ྗΛ෼͚ͯɺςετͰ͸ೖग़ྗΛϞοΫ͢Δ
  • ↑ x/tools/analysisͰॻ͘ͱࣗવʹ͜Ε͕ग़དྷΔʂʂʂ
  30

  View full-size slide

 31. testdataͷ࡞੒
  • testdata/src ҎԼʹ੩తղੳνΣοΧʔͷςετσʔλͷ
  ίʔυΛॻ͘
  • ςετσʔλͷதʹίϝϯτͰظ଴͢Δग़ྗΛॻ͘
  • ςετଆ͸ x/tools/go/analysis/analysistest Λ࢖ͬ
  ͯهड़͢Δ
  31

  View full-size slide

 32. testdata/src/pkgident/pkgident.go
  package pkgident
  import (
  "path"
  )
  func hoge() {
  _ = path.ErrBadPattern
  }
  func main() {
  path, fuga := 1, 1
  // want "conflict identifier name of 'path' by testdata/src/pkgident/pkgident.go:4:2."
  _, _ = path, fuga
  }
  func p(path string) {
  // want "conflict identifier name of 'path' by testdata/src/pkgident/pkgident.go:4:2."
  }
  32

  View full-size slide

 33. conflic&dent_test.go
  package conflictident_test
  import (
  "testing"
  "github.com/mackee/conflictident"
  "golang.org/x/tools/go/analysis/analysistest"
  )
  func Test(t *testing.T) {
  testdata := analysistest.TestData()
  analysistest.Run(t, testdata, conflictident.Analyzer, "varspec", "funcarg")
  }
  33

  View full-size slide

 34. ͦͷଞ͓ಘϙΠϯτ
  • go vetͳͲͰݴ͏ ./... Έ͍ͨͳͷ΋ͦͷ··࢖͑Δ
  • ϞδϡʔϧԽ͍ͯ͠ΔͷͰଞͷLinterͱҰॹʹ࣮ߦ͢ΔίϚϯυ
  Λ࡞ΕΔ
  • go modulesରԠࡁΈ
  34

  View full-size slide

 35. ·ͱΊ
  • ࢲ͕ϛεΛ͠·͘ΔͷͰɺਖ਼͍͠ίʔυ͕ॻ͚ΔΑ͏ʹ੩తղ
  ੳνΣοΧʔΛ࡞Γ·ͨ͠
  • golang.org/x/tools/analysis Λ࢖͏ͱLinter͕͔ͳΓ؆
  ୯ʹॻ͚Δͧʂ
  • ղੳʹ͕͔͔࣌ؒΔͷͰνϡʔχϯά͍ͨ͠
  • ੩తղੳೖ໳ʹ࠷దͳͷͰΈΜͳ΍ͬͨΒ͍͍
  35

  View full-size slide

 36. Ͱɺ୭ʁ
  • mackee_w a.k.a @macopy
  • ໘ന๏ਓΧϠοΫ, 3DϓϦϯλ, ࣗ࡞
  ΩʔϘʔυ
  • ←ࠓि౔༵೔ʹח૔Ͱ΍ΔͷͰདྷͯ͘
  Εʂʂʂ
  36

  View full-size slide