$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

ABテストが上手く行かなかった話

Marina Nakagawa
October 16, 2018
470

 ABテストが上手く行かなかった話

Marina Nakagawa

October 16, 2018
Tweet

More Decks by Marina Nakagawa

Transcript

 1. 鸐濼鏩閉桦ぢ♳ך׋׭ך倵瘻ך
  "#ذأزדֲתְַֻזַ׏׋鑧
  傈劤穗幥倜耀爡խ⚥䊛♰蛁㣽
  Otemachi.swift #02

  View Slide

 2. Marina Nakagawa
  @marina10172013
  ೔ຊܦࡁ৽ฉࣾͷiOSΤϯδχΞ

  ిࢠ൛ΞϓϦɼࢴ໘ϏϡʔΞʔΞϓϦͷ։ൃ

  View Slide

 3. ຊ೔࿩͢͜ͱ
  ࣮ࡍʹऔΓ૊Μͩ͜ͱ
  ௨஌ڐ୚཰Λ޲্ͤ͞ΔͨΊͷࢪࡦͷ֓ཁ
  1
  2
  3 ݁Ռͱ·ͱΊ

  View Slide

 4. ௨஌ڐ୚཰Λ޲্ͤ͞ΔͨΊͷࢪࡦͷ֓ཁ
  1

  View Slide

 5. ೔ܦిࢠ൛ͷ௨஌ڐ୚཰ʹ͍ͭͯ
  • ిࢠ൛ͷ௨஌ͷڐ୚ͷΞϥʔτΛग़͢ͷ͸ىಈ࣌
  • ςετ։࢝࣌ͷڐ୚཰͸໿52ˋҐ
  Կ΋͠ͳͯ͘΋໿52%͘Β͍ͷਓ͸
  ڐ୚ͯ͘͠Ε͍ͯΔ

  View Slide

 6. ڐ୚཰52%ͷײ֮
  New data shows up to 60% of users opt-out of push notifications (Guest Post)ΑΓҾ༻

  (https://andrewchen.co/why-people-are-turning-off-push/)

  View Slide

 7. ڐ୚཰52%ͷײ֮
  New data shows up to 60% of users opt-out of push notifications (Guest Post)ΑΓҾ༻

  (https://andrewchen.co/why-people-are-turning-off-push/)

  View Slide

 8. ڐ୚཰52%ͷײ֮
  New data shows up to 60% of users opt-out of push notifications (Guest Post)ΑΓҾ༻

  (https://andrewchen.co/why-people-are-turning-off-push/)
  ҰൠతͳχϡʔεͷΞϓϦͱ

  ൺֱ͢Δͱଟ͍

  View Slide

 9. ௨஌Λ։͘ͱ௚઀هࣄʹඈͿΑ͏ʹͳͬͨ

  View Slide

 10. ࠓͦ͜௨஌Λ࢖ͬͯ΄͍͠ɾɾɾ

  View Slide

 11. ௨஌ڐ୚཰Λ΋ͬͱ΋ͬͱ্͛ͯ!
  ϢʔβʔʹχϡʔεΛಧ͚͍ͨ

  View Slide

 12. ௨஌ΛڐՄͯ͠΋Β͏ʹ͸
  ৐Γӽ͑Δඞཁ͕͋Δน͕͋Δ

  View Slide

 13. View Slide

 14. Ծઆ
  ΞϓϦͷॳճΠϯετʔϧ࣌ʹ

  ϓογϡ௨஌ͷҰྫΛࣔ͠༗༻Ͱ͋Δ͜ͱΛࣔͤΕ͹

  ௨஌ͷڐ୚཰্͕͕ΔͷͰ͸ͳ͍͔

  View Slide

 15. ࣮ࡍʹऔΓ૊Μͩ͜ͱ
  2

  View Slide

 16. ը໘ભҠਤ

  View Slide

 17. ϙοϓΞοϓը໘ͷৄࡉ
  ͜ͷϘλϯΛԡͨ͠ਓ͚͕ͩ

  OSͷڐ୚௨஌ͷϙοϓΞοϓ͕Ͱͯ͘Δ

  View Slide

 18. ϙοϓΞοϓը໘ͷৄࡉ

  View Slide

 19. ϙοϓΞοϓը໘ͷৄࡉ
  ࠓ͸΍Ί͓ͯ͘ϘλϯΛԡͨ͠ਓ
  ࿮֎λοϓΛͨ͠ਓ
  ԼεϫΠϓΛͨ͠ਓ

  View Slide

 20. ϙοϓΞοϓը໘ͷৄࡉ

  View Slide

 21. ݁Ռͱ·ͱΊ
  3

  View Slide

 22. ▪ ϙοϓΞοϓͳ͠ɿ໿40%

  ▪ ϙοϓΞοϓ͋Γɿ໿21%

  ௨஌ڐ୚཰:52%

  ࣮ࢪޙ

  ࣮ࢪલ

  A/Bςετͷ݁Ռ

  View Slide

 23. A/Bςετͷ݁Ռ
  ϙοϓΞοϓΛදࣔͨ͠σόΠεͷํ͕

  ௨஌ONͷׂ߹͕൒਺ఔ౓ͩͬͨ

  View Slide

 24. A/Bςετͷ݁Ռ
  ϙοϓΞοϓΛදࣔͨ͠σόΠεͷํ͕

  ௨஌ONͷׂ߹͕൒਺ఔ౓ͩͬͨ
  མͪͯΔɾɾɾɾɾ "

  View Slide

 25. ݪҼ͸ʁ
  Ϣʔβʔ͕཭୤͢Δͱ͜ΖΛ࡞ͬͯ͠·ͬͨ
  1
  2 ϝϦοτΛϢʔβʔʹ఻͖͑Ε͍ͯͳ͔ͬͨ

  View Slide

 26. Ϣʔβʔ͕཭୤͢Δͱ͜ΖΛ࡞ͬͯ͠·ͬͨ
  1

  View Slide

 27. Ϣʔβʔ͕཭୤͢Δͱ͜ΖΛ࡞ͬͯ͠·ͬͨ
  1

  View Slide

 28. Ϣʔβʔ͕཭୤͢Δͱ͜ΖΛ࡞ͬͯ͠·ͬͨ
  1
  ͜ͷϘλϯΛԡͨ͠ਓ͚͕ͩ

  OSͷڐ୚௨஌ͷϙοϓΞοϓ͕Ͱͯ͘Δ

  View Slide

 29. ࠓ͸΍Ί͓ͯ͘ϘλϯΛԡͨ͠ਓ
  ࿮֎λοϓΛͨ͠ਓ
  ԼεϫΠϓΛͨ͠ਓ
  ໿70%ͷਓ͕OSͷڐ୚௨஌Λ

  ݟͳ͍͜ͱʹͳͬͯ͠·ͬͨ
  Ϣʔβʔ͕཭୤͢Δͱ͜ΖΛ࡞ͬͯ͠·ͬͨ
  1

  View Slide

 30. ○ཁૉΛͻͱ͚ͭͩม͑ͯςετ͢Δͷ͕A/Bςετͳͷʹɺ
  ෳ਺ཁૉͰൺֱͤͯ͞͠·ͬͨ

  ○ࣗ෼͕ίϯςϯπͷத਎(ಈըͷ੍࡞΍දهͷ಺༰)ʹूத͠
  ͯ͠·͍ભҠͷ͜ͱ·Ͱߟ͍͑ͯͳ͔ͬͨ

  ○ԼϑϦοΫɺແࢹ͢Δͱ͍͏બ୒ࢶ͸ແͯ͘͠Α͔ͬͨ

  ഊҼ
  Ϣʔβʔ͕཭୤͢Δͱ͜ΖΛ࡞ͬͯ͠·ͬͨ
  1

  View Slide

 31. Ծઆ
  ϓογϡ௨஌ͷҰྫΛࣔ͠༗༻Ͱ͋Δ͜ͱΛࣔͤΕ͹

  ௨஌ͷڐ୚཰্͕͕Δ͔͔֬ΊΔ
  ࢼ͢͜ͱ
  OSͷ௨஌ڐ୚͕ग़ΔલʹϙοϓΞοϓը໘Ͱ

  ༗༻Ͱ͋Δ͜ͱΛઆ໌͢Δ͜ͱͰ௨஌ڐ୚͸มΘΔͷ͔
  Ϣʔβʔ͕཭୤͢Δͱ͜ΖΛ࡞ͬͯ͠·ͬͨ
  1

  View Slide

 32. Ծઆ
  ϓογϡ௨஌ͷҰྫΛࣔ͠༗༻Ͱ͋Δ͜ͱΛࣔͤΕ͹

  ௨஌ͷڐ୚཰্͕͕Δ͔͔֬ΊΔ
  ࢼ͢͜ͱ
  OSͷ௨஌ڐ୚͕ग़ΔલʹϙοϓΞοϓը໘Ͱ

  ༗༻Ͱ͋Δ͜ͱΛઆ໌͢Δ͜ͱͰ௨஌ڐ୚͸มΘΔͷ͔
  Ϣʔβʔ͕཭୤͢Δͱ͜ΖΛ࡞ͬͯ͠·ͬͨ
  1
  มߋ͢Δ΂͖͸ϙοϓΞοϓը໘Λग़͔͢ग़͞ͳ͍͔Ͱ͋Γ

  OSͷ௨஌ڐ୚ը໘Λग़͔͢ग़͞ͳ͍͔มߋΛՃ͑Δ΂͖Ͱ͸ͳ͍

  View Slide

 33. ʮࠓ஌Δ΂͖ʯΛಀ͞ͳ͍
  ศརͳϓογϡ௨஌
  2 ϝϦοτΛϢʔβʔʹ఻͖͑Ε͍ͯͳ͔ͬͨ
  ○ҙࢥܾఆΛઌʹ͖͚࣋ͬͯͨͲ৘ใ͕গͳ͍͔Β͔΋͠Εͳ͍

  ○ಈը͸ॏཁͰ͸ͳ͍͔΋͠Εͳ͍

  ഑ஔͷ໰୊ͰจݴͱϘλϯΛ͚ۙͮͨ΄͏͕Α͔͔ͬͨ΋

  ○Ϙλϯͷબ୒ࢶͰ͋Δ

  ʮ͍·͸΍Ί͓ͯ͘ʯ͸·ͩνϟϯε͕༗ΔΑ͏ʹݟ͑Δ

  View Slide

 34. ·ͱΊ
  A/BςετΛ࣮ࢪ͢Δ࣌͸ɺ

  ຊ౰ʹཁૉΛͻͱ͚ͭͩม͑ͯൺֱͯ͠Δͷ͔֬ೝ͢Δ
  ϙοϓΞοϓʹදࣔͨ͠ίϯςϯπ͕ຊ౰ʹྑ͔ͬͨͷ͔Ͳ͏͔͸Θ͔Βͳ͍

  จݴ΍ίϯςϯπʹΑͬͯҧ͍͕͋Δͷ͔ͱ͍͏ͷ΋ࢼͯ͠Έ͍ͨ

  View Slide

 35. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide