$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

gitの裏側をさぐる

Marina Nakagawa
April 19, 2018
420

 gitの裏側をさぐる

新人研修で喋った内容です

Marina Nakagawa

April 19, 2018
Tweet

More Decks by Marina Nakagawa

Transcript

 1. 1
  ͷཪଆΛ͙͞Δ
  ΞϓϦνʔϜ த઒ສᣦಸ

  View Slide

 2. 2
  Marina Nakagawa
  @marina10172013
  ೔ຊܦࡁ৽ฉࣾͷiOSΤϯδχΞ
  ిࢠ൛ΞϓϦɼࢴ໘ϏϡʔΞʔΞϓϦͷ։ൃ

  View Slide

 3. 3
  git࢖͑ΔΑ͏ʹͳ͖͚ͬͯͨͲɾɾɾ
  தͰԿ͕ى͍ͬͯ͜Δͷ͔Θ͔Βͳ͍ਓ
  ର৅ऀ
  ͋ͷ਺ࣈͱจࣈͷཏྻ͕Կ͔Θ͔Βͳ͍ਓ

  View Slide

 4. 4
  ϋογϡ஋ΛݟͯΈΑ͏
  SHA-̍ϋογϡ஋
  $git log
  ϑΝΠϧ಺༰ʹج͍ͮͯܭࢉ͞ΕΔ160Ϗοτʹ
  ू໿͞ΕΔϥϯμϜͳ஋

  View Slide

 5. 5
  Ͳ͏΍ͬͯόʔδϣϯ؅ཧ͕Ͱ͖Δͷʁ

  View Slide

 6. 6
  ͨΊͯ͠ΈΑ͏
  $mkdir test-git
  σΟϨΫτϦΛ࡞Δ
  $cd test-git
  test-gitͷதʹ͸͍Δ
  $ls -A
  தͷϑΥϧμΛݟΔ
  ·ͩԿ΋ೖ͍ͬͯ·ͤΜ

  View Slide

 7. 7
  ͨΊͯ͠ΈΑ͏
  $git init
  Initialized empty Git repository in /Users/nakagawa/Projects/test-git/.git/
  GitΛ࢖͑ΔΑ͏ʹ͢Δ
  $ls -A
  ϑΥϧμͷத਎ΛݟΔ
  .gitϑΝΠϧ͕Ͱ͖͍ͯ·͢

  View Slide

 8. 8
  ͨΊͯ͠ΈΑ͏
  $ls .git
  HEAD config hooks objects
  branches description info refs
  .gitϑΝΠϧͷத਎ΛݟͯΈ·͠ΐ͏

  View Slide

 9. 9
  ৽͘͠ϑΝΠϧΛ࡞ͬͯaddͯ͠ΈΑ͏
  $echo 'hello' > README
  READMEϑΝΠϧΛͭ͘Γ·͢
  $git add README
  READMEϑΝΠϧΛadd͠·͢
  Index͕௥Ճ͞Εͨʂ
  $ls -A .git

  HEAD config hooks info refs
  branches description index objects
  .gitͷϑΝΠϧͷத਎ΛݟͯΈΔ

  View Slide

 10. 10
  ͓·͚
  .git/indexͬͯԿʁ

  View Slide

 11. 11
  .git/indexͬͯͳΜͩΖ͏ʁ
  $git ls-files -s
  ΠϯσοΫεͷΦϒδΣΫτ໊ɺmode bitsɺstage number Λදࣔͤ͞ΔίϚϯυΛ࢖͏
  ϑΝΠϧܕ SHA-1ϋογϡ஋ εςʔδ਺ ϑΝΠϧ໊
  100644 ce013625030ba8dba906f756967f9e9ca394464a 0 README
  ϑΝΠϧܕͷ100644͸README͕௨ৗͷϑΝΠϧͰ͋Δ͜ͱΛࣔ͢

  εςʔδ਺͸Ϛʔδ͢Δͱ͖ͷڝ߹ͷঢ়ଶ

  (ڝ߹͕͋Δͱ̍Ҏ্ͷεςʔδ਺ 0ͩͱڝ߹ͳ͠)

  SHA-1ϋογϡ஋͸ϑΝΠϧ಺༰ʹج͍ͮͯܭࢉ͞ΕΔ160Ϗοτʹू໿͞ΕΔϥϯμϜͳ஋
  ಺༰͕ҰจࣈͰ΋ҧ͏ͱผͷ஋ʹͳΔ
  catͰΈͯ΋Α͘Θ͔Βͳ͍ͷͰ

  View Slide

 12. 12
  ΄Μͱʹҧ͏஋ʹͳΔͷʁ
  $echo 'hello!' > README
  $git add README
  $git ls-files -s
  READMEʹॻ͍ͨHelloΛHelle!ͱʂΛ଍ͯ͠ΈΑ͏

  ϑΝΠϧܕ SHA-1ϋογϡ஋ εςʔδ਺ ϑΝΠϧ໊
  100644 4effa19f4f75f846c3229b9dbdbad14eff362f32 0 README
  ͔ͨ͠ʹ಺༰͕ҰจࣈͰ΋ҧ͏ͱผͷ஋ʹͳΔ

  View Slide

 13. 13
  Ͳ͏ͯ͠ϋογϡ஋Λ࢖͏ͷʁ
  όʔδϣϯ؅ཧγεςϜ͸ಉҰϑΝΠϧͷ಺༰ͷมԽΛ௥੻͢Δ΋ͷ͔ͩΒ

  ϑΝΠϧ಺༰͕ಉ͡Ͱ͋Ε͹ͲΜͳ؀ڥͰ͋ͬͯ΋ಉ͡஋ʹͳΔ
  ͷ͕౎߹͕͍͍

  ϋογϡ஋͕ಉ͡=ϑΝΠϧ಺༰͕ಉ͡

  View Slide

 14. 14
  Ͳ͏΍ͬͯϋογϡ஋Λܭࢉ͢Δͷʁ
  SHA-1ϋογϡ஋ = ϔομʔ৘ใʴϑΝΠϧͷ಺༰
  ϔομʔ৘ใͱ͸
  ϔομʔ৘ใɿ֨ೲ͢ΔΦϒδΣΫτܕͱϑΝΠϧ಺༰ͷαΠζ
  ΦϒδΣΫτܕͱ͸
  ϑΝΠϧ͸blobɺϑΥϧμ͸treeͱ͍͏ΦϒδΣΫτܕʹͳΔ

  View Slide

 15. 15
  Ͳ͏΍ͬͯϋογϡ஋Λܭࢉ͢Δͷʁ
  ࠓճͷྫͩͱ
  (ΦϒδΣΫτܕ+σʔλαΠζ) Blob 7
  (ϑΝΠϧ಺༰)σʔλ Hello!
  $echo 'hello!' | git hash-object --stdin

  gitͷػೳͰϋογϡ஋Λग़ͯ͠ΈΔ
  ಉ͡஋ͩʂ
  ͜ͷ৘ใΛ࢖ͬͯSHA-1ϋογϡ஋Λग़ͤΔ

  View Slide

 16. 16
  ͜ͷϋογϡ஋ΛͲ͏࢖͍ͬͯΔͷʁ
  .git/objectsͷத਎ΛݟͯΈ·͠ΐ͏
  $find .git/objects

  ϋογϡ஋ͷ࠷ॳͷೋจࣈ͸αϒϑΥϧμ໊ɺ࢒Γͷ38จࣈ͸ϑΝΠϧ໊ͱ
  ͨ͠ύεʹʮblob 7 hello!ʯ͕อଘ͞Ε͍ͯΔ

  View Slide

 17. 17
  ͜ͷϋογϡ஋ΛͲ͏࢖͍ͬͯΔͷʁ
  ϋογϡ஋ͷύεΛݟͯΈ·͠ΐ͏
  $cd .git/objects

  $vi 4e/ffa19f4f75f846c3229b9dbdbad14eff362f32

  ͳʹ͜Εɾɾʁຊ౰ʹʮHello!ʯͳͷ?
  zlibͰѹॖ͞Εͯ͠·͏ͨΊจࣈ͸֬ೝͰ͖ͳ͍ͷͰͨ͠ɾɾɾ

  (zlib͸ɺσʔλͷѹॖ͓Αͼ৳ுΛߦ͏ͨΊͷϑϦʔͷϥΠϒϥϦ)

  View Slide

 18. 18
  ͜ͷϋογϡ஋ΛͲ͏࢖͍ͬͯΔͷʁ
  ѹॖͨ͠σʔλΛղಡͯ͠ΈΑ͏
  $git cat-file -t 4effa

  -t :λΠϓʢΦϒδΣΫτܕʣΛදࣔ
  ϋογϡ஋
  (ΦϒδΣΫτܕ+σʔλαΠζ) Blob 7
  (ϑΝΠϧ಺༰)σʔλ Hello!

  View Slide

 19. 19
  ͜ͷϋογϡ஋ΛͲ͏࢖͍ͬͯΔͷʁ
  ѹॖͨ͠σʔλΛղಡͯ͠ΈΑ͏
  $git cat-file -s 4effa

  -s :αΠζΛදࣔ
  ϋογϡ஋
  (ΦϒδΣΫτܕ+σʔλαΠζ) Blob 7
  (ϑΝΠϧ಺༰)σʔλ Hello!

  View Slide

 20. 20
  ͜ͷϋογϡ஋ΛͲ͏࢖͍ͬͯΔͷʁ
  ѹॖͨ͠σʔλΛղಡͯ͠ΈΑ͏
  $git cat-file -p 4effa

  -p :಺༰Λදࣔ
  ϋογϡ஋
  (ΦϒδΣΫτܕ+σʔλαΠζ) Blob 7
  (ϑΝΠϧ಺༰)σʔλ Hello!
  ͪΌΜͱσʔλ͕͍Δ

  View Slide

 21. 21
  Commitͯ͠ΈΑ͏

  View Slide

 22. 22
  ίϛοτ͢ΔͱͲ͏ͳΔͷʁ
  ίϛοτͯ͠ΈΑ͏
  $git commit -m "1st commit" 

  .git/objectsͷத਎ΛݟͯΈ·͠ΐ͏

  (ݕࡧର৅ΛϑΝΠϧͷΈʹݶఆͯ͠ݕࡧ͢ΔΦϓγϣϯΛ෇͚ͨfindίϚϯυ)
  $find .git/objects -type f

  ←hello
  ←hello!
  ←ίϛοτͨ͠Β

  ૿͑ͯΔ?!

  View Slide

 23. 23
  ૿͑ͨ̎ͭͷϋογϡ஋͸ͳΜͩΖ͏
  ίϛοτ͞ΕͨΦϒδΣΫτͷϋογϡͷϦετΛදࣔ͢ΔίϚϯυ
  $git rev-list --all --objects --format=oneline

  ←hello!ʹߋ৽ͨ͠ϋογϡ஋
  ←ίϛοτͨ͠Β૿͑ͨϋογϡ஋

  View Slide

 24. 24
  ૿͑ͨϋογϡ஋ͷ಺ͷ̍ͭΛݟΔ(treeΦϒδΣΫτ)
  தΛղಡͯ͠ΈΑ͏
  $git cat-file -t 34e600; git cat-file -s 34e600; git cat-file -p 34e600;

  (ΦϒδΣΫτܕ+σʔλαΠζ) treeΦϒδΣΫτ 34(σʔλαΠζ)
  (ϑΝΠϧ಺༰)σʔλ
  ϑΝΠϧܕ ΦϒδΣΫτܕ SHA-1ϋογϡ஋ ϑΝΠϧ໊
  100644 blob(ϑΝΠϧͷҙ) 4effa19f4f75f846c3229b9dbdbad14eff362f32 README
  treeΦϒδΣΫτ:34e600920700d3d2d96ff92e3c057a8d24b1f3ed

  View Slide

 25. 25
  ૿͑ͨϋογϡ஋ͷ಺ͷ̍ͭΛݟΔ(treeΦϒδΣΫτ)
  தΛղಡͯ͠ΈΑ͏
  $git cat-file -t 34e600; git cat-file -s 34e600; git cat-file -p 34e600;

  (ΦϒδΣΫτܕ+σʔλαΠζ) treeΦϒδΣΫτ 34(σʔλαΠζ)
  (ϑΝΠϧ಺༰)σʔλ
  ϑΝΠϧܕ ΦϒδΣΫτܕ SHA-1ϋογϡ஋ ϑΝΠϧ໊
  100644 blob(ϑΝΠϧͷҙ) 4effa19f4f75f846c3229b9dbdbad14eff362f32 README
  ↑Hello!ɹʹมߋͨ͠ίϛοτͩ
  treeΦϒδΣΫτ:34e600920700d3d2d96ff92e3c057a8d24b1f3ed

  View Slide

 26. 26
  (ΦϒδΣΫτܕ+σʔλαΠζ) treeΦϒδΣΫτ 34(σʔλαΠζ)
  (ϑΝΠϧ಺༰)σʔλ
  ϑΝΠϧܕ ΦϒδΣΫτܕ SHA-1ϋογϡ஋ ϑΝΠϧ໊
  100644 blob(ϑΝΠϧͷҙ) 4effa19f4f75f846c3229b9dbdbad14eff362f32 README
  ̋TreeΦϒδΣΫτ͸ίϛοτ࣌఺ͷΠϯσοΫε৘ใ͔Β࡞ΒΕΔ
  ૿͑ͨϋογϡ஋ͷ಺ͷ̍ͭΛݟΔ(treeΦϒδΣΫτ)
  ·ͱΊ
  (ΦϒδΣΫτܕ+σʔλαΠζ) Blob 7
  (ϑΝΠϧ಺༰)σʔλ Hello!
  ̋TreeΦϒδΣΫτ͸࠷ޙʹaddͨ͠ϋογϡ஋ʹؔ࿈෇͚ΒΕ͍ͯΔ
  ͜ͷσʔλ͔Βϋογϡ஋͕࡞ΒΕ͍ͯΔ
  treeΦϒδΣΫτ:34e600920700d3d2d96ff92e3c057a8d24b1f3ed
  blobΦϒδΣΫτ:4effa19f4f75f846c3229b9dbdbad14eff362f32

  View Slide

 27. 27
  ૿͑ͨϋογϡ஋ͷ಺ͷ̍ͭΛݟΔ(commitΦϒδΣΫτ)
  தΛղಡͯ͠ΈΑ͏
  $git cat-file -t 57c0a; git cat-file -s 57c0a; git cat-file -p 57c0a;
  (ΦϒδΣΫτܕ+σʔλαΠζ) commit(ΦϒδΣΫτ) 195(σʔλαΠζ)
  (ϑΝΠϧ಺༰)σʔλ
  TREE AUTHOR COMMITTER
  34e600920700d3d2d96ff92e3c057a8d24b1f3ed Marina Nakagawa Marina Nakagawa
  commitΦϒδΣΫτ:57c0a4b5d3002202a7b55be6eb3523b992527d09

  View Slide

 28. 28
  ૿͑ͨϋογϡ஋ͷ಺ͷ̍ͭΛݟΔ(commitΦϒδΣΫτ)
  தΛղಡͯ͠ΈΑ͏
  $git cat-file -t 57c0a; git cat-file -s 57c0a; git cat-file -p 57c0a;
  (ΦϒδΣΫτܕ+σʔλαΠζ) commit(ΦϒδΣΫτ) 195(σʔλαΠζ)
  (ϑΝΠϧ಺༰)σʔλ
  TREE AUTHOR COMMITTER
  34e600920700d3d2d96ff92e3c057a8d24b1f3ed Marina Nakagawa Marina Nakagawa
  ↑TreeΦϒδΣΫτͰ͖ͨϋογϡ஋ͩ
  commitΦϒδΣΫτ:57c0a4b5d3002202a7b55be6eb3523b992527d09
  CommitΦϒδΣΫτ͸͍ͭ୭͕ԿͷͨΊʹίϛοτͨ͠ͷ͔͕Θ͔Δ

  View Slide

 29. 29
  ίϛοτΛ͢ΔͱTreeΦϒδΣΫτͱcommitΦϒδΣΫτ͕࡞੒͞ΕΔ
  ίϛοτ͢ΔͱͲ͏ͳΔͷʁ
  (ΦϒδΣΫτܕ+σʔλαΠζ) commit(ΦϒδΣΫτ) 195(σʔλαΠζ)
  (ϑΝΠϧ಺༰)σʔλ
  TREE AUTHOR COMMITTER
  34e600920700d3d2d96ff92e3c057a8d24b1f3ed Marina Nakagawa Marina Nakagawa
  (ΦϒδΣΫτܕ+σʔλαΠζ) treeΦϒδΣΫτ 34(σʔλαΠζ)
  (ϑΝΠϧ಺༰)σʔλ
  ϑΝΠϧܕ ΦϒδΣΫτܕ SHA-1ϋογϡ஋ ϑΝΠϧ໊
  100644 blob(ϑΝΠϧͷҙ) 4effa19f4f75f846c3229b9dbdbad14eff362f32 README
  commitΦϒδΣΫτ:57c0a4b5d3002202a7b55be6eb3523b992527d09
  treeΦϒδΣΫτ:34e600920700d3d2d96ff92e3c057a8d24b1f3ed
  (ΦϒδΣΫτܕ+σʔλαΠζ) Blob 7
  (ϑΝΠϧ಺༰)σʔλ Hello!
  blobΦϒδΣΫτ:4effa19f4f75f846c3229b9dbdbad14eff362f32

  View Slide

 30. 30
  ΋͏Ұ౓Commitͯ͠ΈΑ͏

  View Slide

 31. 31
  ผϑΝΠϧΛͭͬͯ͘ίϛοτ͢ΔͱͲ͏ͳΔͷʁ
  $mkdir test
  $cd test
  $echo 'Hello world' > sample.md
  $git add sample.md
  $git commit -m "2nd commit”
  testϑΥϧμΛ࡞ͬͯ Hello worldͱॻ͔Εͨsample.mdϑΝΠϧΛͭ͘Δ

  View Slide

 32. 32
  ίϛοτ͞ΕͨΦϒδΣΫτͷϋογϡͷϦετΛදࣔ͢ΔίϚϯυ
  $git rev-list --all --objects --format=oneline

  ผϑΝΠϧΛͭͬͯ͘ίϛοτ͢ΔͱͲ͏ͳΔͷʁ
  ←TreeΦϒδΣΫτ
  ←commitΦϒδΣΫτ

  View Slide

 33. 33
  ૿͑ͨϋογϡ஋ͷ಺ͷ̍ͭΛݟΔ(treeΦϒδΣΫτ)
  தΛղಡͯ͠ΈΑ͏
  $git cat-file -t e3da65; git cat-file -s e3da64; git cat-file -p e3da64;

  (ΦϒδΣΫτܕ+σʔλαΠζ) treeΦϒδΣΫτ 65(σʔλαΠζ)
  (ϑΝΠϧ಺༰)σʔλ
  ϑΝΠϧܕ ΦϒδΣΫτܕ SHA-1ϋογϡ஋ ϑΝΠϧɾϑΥϧμ໊
  100644 blob(ϑΝΠϧͷҙ) 4effa19f4f75f846c3229b9dbdbad14eff362f32 README
  40000 tree(ϑΥϧμͷҙ) 3b903ecdee168aad30b478201b8ff9d9b20c6119 test
  treeΦϒδΣΫτ:e3da64ffcb70336e1313bad123247c9691846bac
  ←TreeΦϒδΣΫτ

  View Slide

 34. 34
  ૿͑ͨϋογϡ஋ͷ಺ͷ̍ͭΛݟΔ(treeΦϒδΣΫτ)
  தΛղಡͯ͠ΈΑ͏
  $git cat-file -t e3da65; git cat-file -s e3da64; git cat-file -p e3da64;

  (ΦϒδΣΫτܕ+σʔλαΠζ) treeΦϒδΣΫτ 65(σʔλαΠζ)
  (ϑΝΠϧ಺༰)σʔλ
  ϑΝΠϧܕ ΦϒδΣΫτܕ SHA-1ϋογϡ஋ ϑΝΠϧɾϑΥϧμ໊
  100644 blob(ϑΝΠϧͷҙ) 4effa19f4f75f846c3229b9dbdbad14eff362f32 README
  40000 tree(ϑΥϧμͷҙ) 3b903ecdee168aad30b478201b8ff9d9b20c6119 test
  treeΦϒδΣΫτ:e3da64ffcb70336e1313bad123247c9691846bac
  ←TreeΦϒδΣΫτ
  ͜ͷTreeΦϒδΣΫτͰ͸̎ͭͷSHA-1ϋογϡ஋Λอ͍࣋ͯ͠Δ

  View Slide

 35. 35
  ૿͑ͨϋογϡ஋ͷ಺ͷ̍ͭΛݟΔ(treeΦϒδΣΫτ)
  தΛղಡͯ͠ΈΑ͏
  $git cat-file -t e3da65; git cat-file -s e3da64; git cat-file -p e3da64;

  (ΦϒδΣΫτܕ+σʔλαΠζ) treeΦϒδΣΫτ 65(σʔλαΠζ)
  (ϑΝΠϧ಺༰)σʔλ
  ϑΝΠϧܕ ΦϒδΣΫτܕ SHA-1ϋογϡ஋ ϑΝΠϧɾϑΥϧμ໊
  100644 blob(ϑΝΠϧͷҙ) 4effa19f4f75f846c3229b9dbdbad14eff362f32 README
  40000 tree(ϑΥϧμͷҙ) 3b903ecdee168aad30b478201b8ff9d9b20c6119 test
  treeΦϒδΣΫτ:e3da64ffcb70336e1313bad123247c9691846bac
  ←TreeΦϒδΣΫτ
  ࣍͸͜ΕΛ͠Β΂ͯΈ·͢

  View Slide

 36. 36
  ૿͑ͨϋογϡ஋ͷ಺ͷ̍ͭΛݟΔ(treeΦϒδΣΫτ)
  (ΦϒδΣΫτܕ+σʔλαΠζ) treeΦϒδΣΫτ 65(σʔλαΠζ)
  (ϑΝΠϧ಺༰)σʔλ
  ϑΝΠϧܕ ΦϒδΣΫτܕ SHA-1ϋογϡ஋ ϑΝΠϧɾϑΥϧμ໊
  100644 blob(ϑΝΠϧͷҙ) 4effa19f4f75f846c3229b9dbdbad14eff362f32 README
  40000 tree(ϑΥϧμͷҙ) 3b903ecdee168aad30b478201b8ff9d9b20c6119 test
  treeΦϒδΣΫτ:e3da64ffcb70336e1313bad123247c9691846bac
  தΛղಡͯ͠ΈΑ͏
  $git cat-file -t 3b903; git cat-file -s 3b903; git cat-file -p 3b903;

  (ΦϒδΣΫτܕ+σʔλαΠζ) treeΦϒδΣΫτ 37(σʔλαΠζ)
  (ϑΝΠϧ಺༰)σʔλ
  ϑΝΠϧܕ ΦϒδΣΫτܕ SHA-1ϋογϡ஋ ϑΝΠϧɾϑΥϧμ໊
  100644 blob(ϑΝΠϧͷҙ) 802992c4220de19a90767f3000a79a31b98d0df7 sample.md
  treeΦϒδΣΫτ:3b903ecdee168aad30b478201b8ff9d9b20c6119

  View Slide

 37. 37
  ૿͑ͨϋογϡ஋ͷ಺ͷ̍ͭΛݟΔ(treeΦϒδΣΫτ)
  (ΦϒδΣΫτܕ+σʔλαΠζ) treeΦϒδΣΫτ 65(σʔλαΠζ)
  (ϑΝΠϧ಺༰)σʔλ
  ϑΝΠϧܕ ΦϒδΣΫτܕ SHA-1ϋογϡ஋ ϑΝΠϧɾϑΥϧμ໊
  100644 blob(ϑΝΠϧͷҙ) 4effa19f4f75f846c3229b9dbdbad14eff362f32 README
  40000 tree(ϑΥϧμͷҙ) 3b903ecdee168aad30b478201b8ff9d9b20c6119 test
  treeΦϒδΣΫτ:e3da64ffcb70336e1313bad123247c9691846bac
  தΛղಡͯ͠ΈΑ͏
  $git cat-file -t 3b903; git cat-file -s 3b903; git cat-file -p 3b903;

  (ΦϒδΣΫτܕ+σʔλαΠζ) treeΦϒδΣΫτ 37(σʔλαΠζ)
  (ϑΝΠϧ಺༰)σʔλ
  ϑΝΠϧܕ ΦϒδΣΫτܕ SHA-1ϋογϡ஋ ϑΝΠϧɾϑΥϧμ໊
  100644 blob(ϑΝΠϧͷҙ) 802992c4220de19a90767f3000a79a31b98d0df7 sample.md
  treeΦϒδΣΫτ:3b903ecdee168aad30b478201b8ff9d9b20c6119
  ࣍͸͜ΕΛ͠Β΂ͯΈ·͢

  View Slide

 38. 38
  ૿͑ͨϋογϡ஋ͷ಺ͷ̍ͭΛݟΔ(blobΦϒδΣΫτ)
  தΛղಡͯ͠ΈΑ͏
  $git cat-file -t 80299; git cat-file -s 80299; git cat-file -p 80299;

  (ΦϒδΣΫτܕ+σʔλαΠζ) treeΦϒδΣΫτ 12(σʔλαΠζ)
  (ϑΝΠϧ಺༰)σʔλ Hello world
  blobΦϒδΣΫτ:802992c4220de19a90767f3000a79a31b98d0df7
  (ΦϒδΣΫτܕ+σʔλαΠζ) treeΦϒδΣΫτ 37(σʔλαΠζ)
  (ϑΝΠϧ಺༰)σʔλ
  ϑΝΠϧܕ ΦϒδΣΫτܕ SHA-1ϋογϡ஋ ϑΝΠϧɾϑΥϧμ໊
  100644 blob(ϑΝΠϧͷҙ) 802992c4220de19a90767f3000a79a31b98d0df7 sample.md
  treeΦϒδΣΫτ:3b903ecdee168aad30b478201b8ff9d9b20c6119

  View Slide

 39. 39
  ૿͑ͨϋογϡ஋ͷ಺ͷ̍ͭΛݟΔ(blobΦϒδΣΫτ)
  தΛղಡͯ͠ΈΑ͏
  $git cat-file -t 80299; git cat-file -s 80299; git cat-file -p 80299;

  (ΦϒδΣΫτܕ+σʔλαΠζ) treeΦϒδΣΫτ 12(σʔλαΠζ)
  (ϑΝΠϧ಺༰)σʔλ Hello world
  blobΦϒδΣΫτ:802992c4220de19a90767f3000a79a31b98d0df7
  (ΦϒδΣΫτܕ+σʔλαΠζ) treeΦϒδΣΫτ 37(σʔλαΠζ)
  (ϑΝΠϧ಺༰)σʔλ
  ϑΝΠϧܕ ΦϒδΣΫτܕ SHA-1ϋογϡ஋ ϑΝΠϧɾϑΥϧμ໊
  100644 blob(ϑΝΠϧͷҙ) 802992c4220de19a90767f3000a79a31b98d0df7 sample.md
  treeΦϒδΣΫτ:3b903ecdee168aad30b478201b8ff9d9b20c6119
  ಺༰Λมߋͨ͠σʔλ͕Ͱ͖ͯͨ

  View Slide

 40. 40
  treeΦϒδΣΫτͱblobΦϒδΣΫτͷؔ܎ੑΛ·ͱΊΔͱ
  blobΦϒδΣΫτ:4effa19f4f75f846c3229b9dbdbad14eff362f32
  1st commit

  View Slide

 41. 41
  treeΦϒδΣΫτͱblobΦϒδΣΫτͷؔ܎ੑΛ·ͱΊΔͱ
  blobΦϒδΣΫτ:4effa19f4f75f846c3229b9dbdbad14eff362f32
  Hello!ͱ͍͏มߋͳͷͶʂ
  1st commitͷঢ়ଶΛ෮ݩͰ͖Δ
  1st commit

  View Slide

 42. 42
  treeΦϒδΣΫτͱblobΦϒδΣΫτͷؔ܎ੑΛ·ͱΊΔͱ
  blobΦϒδΣΫτ:4effa19f4f75f846c3229b9dbdbad14eff362f32
  2st commitͷঢ়ଶΛ෮ݩͰ͖Δ
  2nd commit

  View Slide

 43. 43
  TreeΦϒδΣΫτ͑͞Θ͔Ε͹
  ຤୺ͷϑΝΠϧ·ͰͨͲΓண͚Δ

  View Slide

 44. 44
  Tree͸Θ͔͚ͬͨͲ
  Commit͸Կͷҙຯ͕͋Δͷʁ

  View Slide

 45. 45
  ίϛοτ͞ΕͨΦϒδΣΫτͷϋογϡͷϦετΛදࣔ͢ΔίϚϯυ
  $git rev-list --all --objects --format=oneline

  ←commitΦϒδΣΫτ
  ೋͭ໨ͷίϛοτΦϒδΣΫτΛݟͯΈΑ͏
  தΛղಡͯ͠ΈΑ͏
  $git cat-file -t e3da65; git cat-file -s e3da64; git cat-file -p e3da64;


  View Slide

 46. 46
  ೋͭ໨ͷίϛοτΦϒδΣΫτΛݟͯΈΑ͏
  தΛղಡͯ͠ΈΑ͏
  $git cat-file -t cff23; git cat-file -s cff23; git cat-file -p cff23;
  (ΦϒδΣΫτܕ+σʔλαΠζ) commit(ΦϒδΣΫτ) 243(σʔλαΠζ)
  (ϑΝΠϧ಺༰)σʔλ
  TREE PARENT AUTHOR COMMITTER
  e3da64ffcb70336e1313bad123247c9691846bac 57c0a4b5d3002202a7b55be6eb3523b992527d09
  Marina
  Nakagawa
  Marina
  Nakagawa
  commitΦϒδΣΫτ:cff23168b95204aa210c34f95394cafc00db847b

  View Slide

 47. 47
  ೋͭ໨ͷίϛοτΦϒδΣΫτΛݟͯΈΑ͏
  தΛղಡͯ͠ΈΑ͏
  $git cat-file -t cff23; git cat-file -s cff23; git cat-file -p cff23;
  (ΦϒδΣΫτܕ+σʔλαΠζ) commit(ΦϒδΣΫτ) 243(σʔλαΠζ)
  (ϑΝΠϧ಺༰)σʔλ
  TREE PARENT AUTHOR COMMITTER
  e3da64ffcb70336e1313bad123247c9691846bac 57c0a4b5d3002202a7b55be6eb3523b992527d09
  Marina
  Nakagawa
  Marina
  Nakagawa
  commitΦϒδΣΫτ:cff23168b95204aa210c34f95394cafc00db847b
  ←͋ΕʁParent͕͍Δ

  View Slide

 48. 48
  ೋͭ໨ͷίϛοτΦϒδΣΫτΛݟͯΈΑ͏
  தΛղಡͯ͠ΈΑ͏
  $git cat-file -t cff23; git cat-file -s cff23; git cat-file -p cff23;
  (ΦϒδΣΫτܕ+σʔλαΠζ) commit(ΦϒδΣΫτ) 243(σʔλαΠζ)
  (ϑΝΠϧ಺༰)σʔλ
  TREE PARENT AUTHOR COMMITTER
  e3da64ffcb70336e1313bad123247c9691846bac 57c0a4b5d3002202a7b55be6eb3523b992527d09
  Marina
  Nakagawa
  Marina
  Nakagawa
  commitΦϒδΣΫτ:cff23168b95204aa210c34f95394cafc00db847b
  ←̍ͭલͷίϛοτΛࣔ͢

  View Slide

 49. 49
  CommitΦϒδΣΫτͱTreeΦϒδΣΫτΛ·ͱΊΔͱ
  2nd commit
  1st commit
  ࠷৽ͷίϛοτ͑͞Θ͔Ε͹࠷ॳͷίϛοτ·Ͱશͯͷྺ࢙Λ௥͑Δ

  View Slide

 50. 50
  CommitΦϒδΣΫτͱTreeΦϒδΣΫτΛ·ͱΊΔͱ
  2nd commit
  1st commit
  ͦΕͧΕͷίϛοτ͸TreeΦϒδΣΫτͷ৘ใΛ͍࣋ͬͯΔͨΊ
  ຤୺ͷϑΝΠϧ·ͰͨͲΓண͚Δ

  View Slide

 51. 51
  Commitͱ͸
  ̋̍ͭલͷίϛοτͱϓϩδΣΫτϧʔτͷtreeΦϒδΣΫτΛ஌ͬͯΔ
  ̋authorɾcommitterɾίϛοτϝοηʔδͷ৘ใ͕෇Ճ͞Εͨ΋ͷ

  View Slide

 52. 52
  Gitͷཪଆࢀߟࢿྉ
  ΄΅͜ΕΛৄࡉʹௐ΂ͨ΋ͷͰ͢

  View Slide