Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

kawasakirb051

 kawasakirb051

kawasaki.rb#051のLTスライドです

masaru-tech

August 23, 2017
Tweet

More Decks by masaru-tech

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ͓ञͷwebαʔϏε࢝Ί·ͨ͠
  kawasaki.rb#[email protected]

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • MasaruTech
  • େఉɹকʢΦΦόɹϚαϧʣ
  • ීஈ͸RailsΛ࢖͓ͬͯ࢓ࣄ͍ͯ͠ΔSIer
  • kawasaki.rb#046͔ΒࢀՃ

  View Slide

 3. Sakezuky
  https://sakezuky.com
  ·ͩ·ͩઈࢍ։ൃதʂ

  View Slide

 4. ػೳ
  • ϩάΠϯʢTwitterʣ
  • ݕࡧ
  • ҿΈ͍ͨ/ҿΜͩ
  • ͓ञͷධՁ(޷͖/ݏ͍)

  ͱΓ͋͑ͣͷجຊతͳػೳ͕͋Δ͚ͩͰ͕͢

  View Slide

 5. ͳͥ࡞ͬͯΔͷʁ

  View Slide

 6. 1. ͓ञ͕޷͖ʢڧ͍ͱ͸ݴͬͯͳ͍
  • ಛʹ೔ຊञ
  • SNSܥͷΞΠίϯ͸େମ͓ञͱҰॹ
  • Ոʹ͸ྫྷଂݿ͕2ͭʢ1ͭ͸͓ञ༻)

  View Slide

 7. 2. पΓʹ͓ञ͕޷͖ͳਓଟ͍
  • ಛʹ೔ຊञͱϏʔϧ
  • Rubyք۾΋ҙ֎ͱ͓ञ޷͖͕ଟ͍ʁ
  • पΓʹ࢖ͬͯ΋Β͑Ε͹͍͍σʔλ͕ू·Δ
  ͷͰ͸ʁ

  View Slide

 8. 3. ٕज़ྗ޲্
  • ΋ͬͱRailsྗΛʂ
  • ڵຯ͋Δ͕࢓ࣄͰ΍Εͳ͍ࣄ΋΍Γ͍ͨ
  • Hello worldͷઌ΁
  • ࠭৔తϓϩδΣΫτ

  View Slide

 9. ٕज़ελοΫɾӡ༻؀ڥ

  View Slide

 10. • Ruby(2.4.0)
  • Rails(5.1.2)
  • Puma
  • Postgresql(9.6)
  • React(15.6.1)
  • webpacker + react-rails
  ٕज़ελοΫ

  View Slide

 11. • Heroku
  • Postgresql
  • PointDNS
  • Newrelic
  • PaperTrail
  • Cloudinary
  ։ൃʹूத͍ͨ͠ͷͰPaaSɺSaaSΛੵۃར༻
  ӡ༻؅ཧ

  View Slide

 12. අ༻
  • σβΠϯ
  • Material Kit Pro($79)
  • Heroku
  • Hobby Dyno($7/mon)
  • Postgresql Hobby-dev($9/mon)
  • υϝΠϯ
  • 2೥ ¥2,041

  View Slide

 13. ΍ͬͯΈ͍ͨࣄ΍໺๬ͳͲ
  • αʔόʔඅ༻͸࿫͑ΔΑ͏ʹͳΓ͍ͨ
  • ͓ञͷΞϑΣϦΤΠτʁ
  • Ϩίϝϯυ
  • ը૾ೝࣝ
  • ͓ञͷը૾Λ্͛Δ͚ͩͰಛఆ
  • Ґஔ৘ใͱ௨஌
  • ҿΈ͍͓ͨञ͕ۙ͘ʹ͋Δͱ௨஌
  etc…

  View Slide

 14. ࠷ޙʹ
  • Α͔ͬͨΒ࢖ͬͯΈ͍͚ͯͨͩΔͱ☺
  • ஌ݟ͋ΔํɺΞυόΠεͳͲ͓଴ͪͯ͠·͢ʂ

  View Slide