Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

sassc-railsを利用している我々は、Sassの@importの非推奨化をどのように乗り越えていくか

 sassc-railsを利用している我々は、Sassの@importの非推奨化をどのように乗り越えていくか

Hirotaka Miyagi

October 22, 2022
Tweet

More Decks by Hirotaka Miyagi

Other Decks in Programming

Transcript

 1. sassc-railsΛར༻͍ͯ͠Δզʑ͸ɺSassͷ@importͷඇਪ঑ԽΛͲͷΑ͏ʹ৐Γӽ͍͔͑ͯ͘
  Kaigi on Rails 2022 / @MH4GF Hirotaka Miyagi
  1

  View Slide

 2. Hirotaka Miyagi


  @MH4GF
  •ϑϦʔϥϯεΤϯδχΞ


  •גࣜձࣾϏοτδϟʔχʔ͞Μͷ
  Kibelaͷ։ൃνʔϜʹࢀՃ͍ͯ͠·
  ͢
  2

  View Slide

 3. sassc-rails࢖ͬͯ·͔͢
  3

  View Slide

 4. օ͞ΜͷϓϩδΣΫτͰ͜Μͳapplication.scss
  ͸͋Γ·ͤΜ͔
  4

  View Slide

 5. ͜ͷ@import͸ඇਪ঑ͱͳΓɺ࡟আ͕༧ఆ͞Ε͍ͯ·͢
  ୅ΘΓͷϞδϡʔϧγεςϜͰ͋Δ@useΛ࢖͏͜ͱʹͳΓ·͢
  5
  https://sass-lang.com/blog/the-module-system-is-launched#future-plans

  View Slide

 6. • ͔͠͠sassc-railsͰ͸@use͸αϙʔτ͞Ε͍ͯ·ͤΜ😇


  • ͱ͍͏͜ͱ͸@importΛ@useʹҠߦ͢Δલʹɺsassc-railsΛผͷԿ͔ʹม͑Δ
  ඞཁ͕͋Δͬͯ͜ͱ…!?
  6

  View Slide

 7. ࠓճͷηογϣϯͷ໨త͸ɺ


  ʮSassͷݱࡏ஍΍पล஌ࣝΛͬ͘͟Γཧղ͠ɺ
  ໌೔͔ΒҠߦͷΞΫγϣϯΛ࢝ΊΒΕΔঢ়ଶʯ


  ʹͳΔ͜ͱͰ͢
  7

  View Slide

 8. ࠓ೔ͷΞδΣϯμ
  • Sassपลͷࣄલ஌ࣝͷ঺հ


  • Ҡߦʹ͓͚Δํ਑


  • ҠߦϓϩηεͰؾ͍ͮͨ͜ͱ
  8

  View Slide

 9. Sassपลͷࣄલ஌ࣝͷ঺հ
  9

  View Slide

 10. Sassͱ͸
  • CSSͷεʔύʔηοτɾϓϦϓϩηοα


  • ม਺ɾؔ਺ɾωετʹΑΔߏ଄Խ͕ಛ௃
  10

  View Slide

 11. CSSؔ࿈ٕज़
  • State of CSSʹΑΔௐࠪͰ͸Ϣʔ
  βʔ਺͕࠷΋ଟ͘ຬ଍౓΋্Ґʹ
  Ґஔ͍ͯ͠Δ
  11
  https://2021.stateofcss.com/ja-JP/technologies/

  View Slide

 12. Sassͷ࣮૷
  • Ruby Sass, LibSass, DartSass͕͋ΓɺDart SassͰݱࡏΞΫςΟϒͳ։ൃ͕ਐ
  ߦத


  • @use͸Dart Sassʹ͔࣮͠૷͞Ε͍ͯͳ͍


  • sassc-rails͸LibSassΛ࣮ߦ͢Δ


  • Ruby Sass͸EOL ⚰ͰɺLibSass͸ඇਪ঑


  • อक͸ܧଓ͞ΕΔ͕৽ػೳ͸αϙʔτ͞Εͳ͍ͨΊɺCSS/Sassߏจͷޓ
  ׵ੑ͔Βঃʑʹဃ཭͍ͯ͘͠
  12

  View Slide

 13. @import
  • ϑΝΠϧ෼ׂΛ࣮ݱ͢ΔͨΊͷߏจ
  13

  View Slide

 14. @import͸ͳͥඇਪ঑ͳͷ͔ʁ
  • શͯͷfunctionɾmixinɾvariable͕άϩʔόϧͰΞΫηεͰ͖ΔΑ͏
  ʹͳΔͨΊɺఆٛͷڝ߹͕͠͹͠͹ى͖Δ


  • ಛఆͷఆ͕ٛͲ͜Ͱ࢖ΘΕΔ͔Λ୳ࡧ͢Δ͜ͱ͕ࠔ೉


  • ಉ͡ϑΝΠϧΛෳ਺ճ@importͰݺͼग़ͯ͠͠·ͬͨ৔߹ɺݺͼग़͠
  ͨճ਺෼ධՁ͞Εͯ͠·͏
  14
  https://sass-lang.com/documentation/at-rules/import

  View Slide

 15. @use
  15
  ม਺ͱmixinΛఆٛ
  @useͰར༻Λએݴ
  cornersͷωʔϜεϖʔεͰݺͼग़͢

  View Slide

 16. @use
  • ϝϯόݺͼग़͠ʹ໊લۭؒΛ໌ࣔ͢ΔͨΊɺάϩʔόϧͳఆٛͷॏෳ
  Λؾʹͤͣྑ͘ͳͬͨ 👍


  • ಉ͡ϑΝΠϧΛෳ਺ճ@useͰݺͼग़ͯ͠΋Ұ౓ͷΈධՁ͢ΔΑ͏ʹ
  ͳͬͨ 👍


  • privateͳม਺ͳͲɺՄࢹੑͷ੍ޚ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨ👍
  16
  https://sass-lang.com/documentation/at-rules/use

  View Slide

 17. ͍ͭ·Ͱʹ@useʹҠߦ͢Ε͹ྑ͍ͷ͔ʁ
  • ݩʑ͸2022/10/01·ͰʹϝδϟʔόʔδϣϯͷΞοϓάϨʔυΛ࣋ͬ
  ͯ࡟আ͞ΕΔ༧ఆ͕ͩͬͨɺLibSassͷඇਪ঑ԽΛड͚Ԇظ͞Εͨ


  • 80%ͷϢʔβʔ͕Dart SassʹҠߦ͢ΔͷΛ଴ͪɺͦͷޙগͳ͘ͱ΋1
  ೥ɺ͓ͦΒ͘΋ͬͱ଴͔ͬͯΒ׬શʹ࡟আ͢Δ༧ఆ
  17
  https://sass-lang.com/blog/the-module-system-is-launched#future-plans

  View Slide

 18. ͍ͭ·Ͱʹ@useʹҠߦ͢Ε͹ྑ͍ͷ͔ʁ
  • NPMͷμ΢ϯϩʔυ਺Ͱ൑அ͍ͯ͠Δ sass / (sass + node-sass)


  • 8,098,297 / (8,098,297 + 2,677,869) = 75% (2022/10/22࣌఺)
  18
  https://github.com/sass/sass/issues/3276#issuecomment-1090803953
  → 1೥Ҏ಺ͰҠߦ͓ͯ͘͠ͷ͕ແ೉

  View Slide

 19. Ҡߦʹ͓͚Δํ਑
  19

  View Slide

 20. Ҡߦʹ͓͚Δํ਑
  1. sassc-railsΛ࡟আ͠DartSassΛRailsͰ࢖͑ΔΑ͏ʹ͢Δ


  2. @import͔Β@useʹ੾Γସ͑Δ


  3. (@useΒ͍͠ઃܭʹ੾Γସ͍͑ͯ͘)
  20

  View Slide

 21. RailsͰDartSassΛѻ͏ํ๏͸ʁ
  • 3ͭ͋Δ


  • dartsass-rails gem


  • css-bundling-rails gem


  • webpackͷsass-loader
  21

  View Slide

 22. dartsass-rails
  • SassͷόΠφϦ͕಺แ͞Ε͓ͯΓɺNodeͳͲͷϥϯλΠϜͳ͠ʹ࣮
  ߦՄೳ


  • assets:precompileͷઌ಄ʹbuild༻RakeTaskΛࠩ͠ࠐΉ
  22
  → importmap-railsར༻ԼͳͲɺwebpack΍nodeʹґଘ͠ͳ͍؀ڥͰͷར༻Λ૝ఆ
  https://github.com/rails/dartsass-rails

  View Slide

 23. cssbundling-rails
  • ηοτΞοϓ༻RakeλεΫͰpackage.jsonͷscriptsʹbuild:cssΛɺ
  npmύοέʔδͷsassΛdependenciesʹ௥Ճ


  • assets:precompileͷઌ಄ʹ yarn install && yarn build:css Λࠩ͠ࠐΉ
  23
  https://github.com/rails/cssbundling-rails
  → npm scriptsΛར༻͢ΔͨΊɺॊೈʹ࣮ߦ಺༰Λ੍ޚՄೳ

  View Slide

 24. Webpackͷsass-loader
  • WebpackʹόϯυϦϯάͤ͞Δํ๏


  • ࠓ೔͸࣌ؒͷ౎߹্লུ
  24

  View Slide

 25. ͲΕΛબ΂͹͍͍ͷ͔ʁ
  • NodeΛར༻͍ͯ͠ΔϓϩδΣΫτͰ͋Ε͹cssbundling-rails͔Webpack
  Λ࢖͏ͷ͕ྑ͍


  • npmͷsassʹґଘ͢ΔͨΊdependabotͳͲͰͷΞοϓσʔτ͕Մೳ


  • ϑϩϯτΤϯυίϛϡχςΟͷ৘ใΛద༻Ͱ͖Δ


  • 2ͭͷͲͪΒΛ࢖͏͔͸Webpackʹґଘͤ͞Δ͔͠ͳ͍͔Ͱݕ౼͢Δ


  • Dartsass-rails͸ɺsassͷόʔδϣϯΞοϓ͕ߦΘΕ͍ͯͳ͍ͷ͕ؾʹͳΔ
  25

  View Slide

 26. @import͔Β@use΁ͷॻ͖׵͑
  • Sassެ͔ࣜΒఏڙ͞Ε͍ͯΔϚΠάϨʔλʔ͕͋ΔͷͰɺ·ͣͦΕΛ
  ࢼ͢ͷ͕ྑ͍


  • @import͔Β@use΁ͷॻ͖׵͑ɺ֤ఆٛͷར༻ՕॴͰͷ໊લۭؒͷ
  ෇༩ͳͲ
  26
  https://sass-lang.com/blog/the-module-system-is-launched#automatic-migration

  View Slide

 27. ҠߦϓϩηεͰؾ͍ͮͨ͜ͱ
  27

  View Slide

 28. sassc-railsͷ᠘
  • DartSassʹ੾Γସ͑Δͱɺͦͷ··Ͱ͸@import͕ಈ͔ͳ͍Օॴ͕ଟʑ͋ͬͨ


  • @import “utilities/**” ͷΑ͏ͳglob → ϑΝΠϧΛͦΕͧΕ໌ࣔ͢Δ


  • xxx.scss.erb → ͖͋ΒΊ·͠ΐ͏


  • admin-lte/dist/css/adminlte → admin-lte/dist/css/adminlte.css


  • ͜ΕΒ͸sassc-rails͕ॊೈʹॲཧͯ͘͠Ε͍ͯͨ
  28
  → Ϗϧυʹࣦഊ͢Δ৔߹͸ɺsassc-rails͕ॲཧͯ͘͠Ε͍ͯͳ͍͔ʁΛ֬ೝ

  View Slide

 29. QAํ๏
  • LibSass͔ΒDartSassʹ੾Γସ͑Δɾ@import͔Β@useʹ੾Γସ͑Δࡍͷ
  QAͱͯ͠͸࠷ऴతͳग़ྗCSSͷࠩ෼ΛνΣοΫ͢Δͱྑ͍


  • Sassʹ͸outputStyleͱ͍͏Φϓγϣϯ͕͋Γɺexpandedʹઃఆ͢Δ͜ͱ
  ͰՄಡੑ͕ߴ·ΓdiffΛऔΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ


  • Kibelaͷ৔߹ϕϯμʔϓϨϑΟοΫεͷ࡟আ΍௥Ճɺbackground-image
  ͷύε͕มΘΔͳͲ͕͋ͬͨ


  • QAͷൣғΛߜΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  29

  View Slide

 30. ࠓճͷηογϣϯͷ·ͱΊ
  • @import͸ඇਪ঑Ͱ͋Γ@useʹ੾Γସ͑Δඞཁ͕͋Δɺ@use͸DartSassͰͷ
  Έར༻Մೳ


  • 80%ͷϢʔβʔ͕DartSassʹҠߦͨ͠1೥ޙΛ໨ॲʹ@import͸࡟আ͞ΕΔ༧
  ఆͰɺݱࡏ75%


  • RailsͰDartSassΛར༻͢Δखஈ͸1.dartsass-rails, 2.css-bundling-rails,
  3.webpack͕͋ΓɺnodeΛར༻͍ͯ͠ΔͳΒ2͔3͕ྑ͍


  • Ҡߦ࣌ͷQAํ๏ͱͯ͠outputStyleΛexpandedʹઃఆ͠diffΛऔΔํ๏͕͋Δ
  30

  View Slide

 31. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠


  cssbundling-rails + dartsassͷݕূ࣮૷ΛGitHubʹࡌ͍ͤͯ·͢


  https://github.com/MH4GF/css-bundling-rails-dartsass-demo
  31

  View Slide